Diaconie

De diaconale taak van de kerk behoort tot het wezen van de kerk. Dit betekent dat het diaconaat niet alleen een taak is van de diaconie, maar een zaak die de gehele gemeente raakt.

Een van de belangrijkste taken is de voortdurende oproep tot dienstbaarheid aan de leden van de gemeente. Zonder deze dienstbaarheid zou het onmogelijk zijn de hieronder genoemde taken als diaconie uit te voeren.

Taken / Activiteiten

 1. Dienstverlenende activiteiten van gemeenteleden te bevorderen en waar nodig te ondersteunen, bijvoorbeeld ten behoeve van minder-validen of ouderen die de eredienst willen bijwonen ( autodienst);
 2. Gemeenteleden die de eredienst niet meer in het kerkgebouw kunnen meevieren, in de gelegenheid stellen via de kerktelefoon de kerkdienst te volgen;
 3. Indien daartoe behoefte ontstaat, gemeenteleden in staat stellen door middel van opname van de dienst, de kerkdienst nadien nog eens te beluisteren;
 4. Activiteiten ten behoeve van kwetsbare medemensen te ontplooien c.q. te bevorderen en zodoende de samenleving te wijzen op haar verantwoordelijkheden;
 5. Waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en andere maatschappelijke- en kerkelijke instellingen, de medemens, die in acute financiële en/of sociale nood verkeert, hulp in welke vorm dan ook te verlenen;
 6. De offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en de verkregen financiën op verantwoorde wijze te verdelen over verschillende van de tevoren vastgestelde doelen met financiële verantwoording door middel van begroting en jaarrekening aan de kerkenraad;
 7. Het ondersteunen van de activiteiten van de Hervormde Vrouwendienst ( HVD );
 8.  Indien nodig de burgerlijke overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwetsbare groepen;
 9. Zorgdragen voor het bedienen van de Heilig Avondmaalstafel;
 10. Aanwezig zijn bij de Avondmaalsvieringen in de Vijverhof, voor het dienen aan de Heilig Avondmaalstafel en het collecteren;
 11. De mogelijkheid bieden bij ziekte of ouderdom de Heilig Avondmaalsviering thuis te laten plaatsvinden;
 12. Bij vragen uit de gemeente wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot vakantie bij de bestaande landelijke diaconale bureaus en particuliere welzijnsinstellingen;
 13. Samenwerken met de Capelse Kerken in Actie, door meedenken, meeopzetten, meedoen met hulpacties voor de arme kant van Capelle. Actieve medewerking verlenen aan de al bestaande boodschappentasactie met Kerst, het op te zetten klussenteam.

Door meer aandacht te hebben voor de jeugd en de vele ouderen (al dan niet met een kwetsbare gezondheid), gehandicapten, eenoudergezinnen en alleenstaanden binnen onze gemeente en door meer open te staan voor alle andere behoeftigen in Capelle willen we een juiste balans binnen het diaconaat vinden.