Gemeentenieuws - 8 / 20 april 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Rond de diensten op zondag

Op 22 april is er in de morgendienst een gastvoorganger en wel ds. G. van den Bos uit Ede. In de avonddienst mag ik voorgaan. Datzelfde geldt voor de morgendiensten op 29 april en 6 mei. Ik ben nog aan het nadenken welke Bijbelgedeelten dan centraal zullen staan. Op die zondagen zijn er in de avonddienst gastvoorgangers. Welkom!


Hemelvaartsdag 10 mei

Bij hemelvaart hebben wij de neiging te denken aan afscheid. Jezus vertrekt en laat ons hier achter. Er komt iets van afstand. Was Hij maar dichterbij … Dat is wat wij voelen rond de hemelvaart van Jezus. Alsof Hij is uitgediend en het nu aan ons over laat hoe het hier verder moet. En toch is dat niet zo. Hij is en blijft bij ons betrokken en laat ons niet als niet alleen. Hij zendt Zijn Geest! (Pinksteren) En zoals Hij toen zegenend heenging (Lukas 24:51), zo zegent Hij ons vandaag! Reden genoeg om samen te komen in een kerkdienst om 10.00 uur. 


Meeleven

Anne-Marie Legerstee is tijdelijk opgenomen in BAVO Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN Capelle aan den IJssel (Gebouw  OB5  D1) We bidden voor haar en wensen haar nieuwe kracht en moed toe!

Mevr. W.A. Maurik-Slieker is vanwege ernstige longproblemen (COPD) tien dagen in het IJsselland ziekenhuis opgenomen geweest. Zij bedankt ieder voor het meeleven en in het bijzonder voor de mooie kaart ontvangen van de deelnemers van de Dorpskerkmaaltijd.

Op 7 april is in Nijmegen mw. E. Terlouw- van ’t Holst geopereerd aan haar schouder. We wensen haar herstel toe en een goede revalidatie. 

Mw. Nel Boerman-van Cappellen wacht op 18 april een knieoperatie in het IJsselland ziekenhuis. Ook u en alle anderen die in het ‘medische circuit’ zitten bidden we Gods genezende nabijheid toe.


Liturgie

Tijdens de huiskamerontmoetingen leer ik steeds weer dat we als gemeente een boeiende gemeenschap vormen. En daar geniet ik van. Ieder heeft zo zijn of haar achtergrond en geschiedenis. En ook de geloofsweg die ieder tot nu toe gegaan is blijkt nogal eens heel verschillend te zijn. En toch weten we ons één in Jezus Christus. 

In de gesprekken vertellen we elkaar o.a. welk lied (speciale) betekenis voor ons heeft. De één noemt een bekende Psalm, een ander een gezang of opwekkingslied. 

Iets van die voorkeuren laat ik ook meewegen bij het samenstellen van de liturgie voor een kerkdienst. De liturgie is echter veel méér dan samen ‘mooie’ liederen zingen onder het mom van ‘voor elk wat wils.’ We mogen juist geloven dat God ons leven wil vormen als we samenkomen en de Bijbel openen en antwoorden met Psalmen, gezangen en geestelijke liederen. (Efeze 5:19) In de liturgie naderen wij tot God. We zoeken Hem, vereren Hem. We komen voor een woord van Hem. 

Wanneer we dat beseffen dan gaat het gesprek niet alleen over onze voorkeuren of tradities, ook al kunnen we daarin veel van elkaar en van de verschillende generaties leren. Gebed om wijsheid is bij dit alles nodig! Hoe eren wij God op een wijze die betrokken en authentiek is? Ik hoop dat we met elkaar daarin een goede weg weten te vinden. De éne muziekstijl of liedvorm is niet bij voorbaat beter of slechter! Er is veel verscheidenheid waarin wereldwijd de lof aan God gezongen wordt. Een veelstemmig koor. En wij zijn geroepen dat hier te doen in de context van de Dorpskerk. Bij de liturgie is de kernvraag: ‘Draagt dit ertoe bij dat onze gemeente gevormd wordt in het volgen van Jezus, in het dagelijks leven voor Gods aangezicht?’ (een volgende keer meer)


Vanuit de pastorie

Terugkijkend denk ik aan de volle diensten op Goede Vrijdag en in de Paasmorgendienst en daartussen het bezinningsmoment op Stille Zaterdag. Het was goed om zo met elkaar stil te staan bij de grote heilsfeiten van Kruis en Opstanding. Dat de jongerenbands en het projectkoor op Paasmorgen hun bijdrage leverden maakte het nog meer feestelijk. 

Aan het einde van de Paasweek was er de jaarlijkse bazaar. Het viel samen met de eerste warme dag van 2018 en dat maakte alles heel gezellig en ontspannend. Fantastisch hoe veel gemeenteleden zich met enthousiasme ingezet hebben. Ik ben onder de indruk van alle organisatietalent. 

Eenieder wens ik een goed vervolg in deze 50dagentijd of ook wel vreugdetijd. We leven toe naar Pinksteren. ‘Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.’  

Een hartelijke groet, 

Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal                                                 

Onlangs kwam me een citaat van Nelson Mandela onder ogen. Het luidde May your choices reflect your hopes, not your fears (mogen uw keuzes uw hoop weerspiegelen, niet uw angst). Dat zet aan het denken. Zeker in de tijd na Pasen waarin we mogen denken aan de Hoop die voor ons ligt door het werk van onze Heiland. Hoe maken wij, maak ik keuzes in het leven? In een maatschappij waarin kiezen, eigen keuze, tot grondrecht en eerste levensbehoefte lijkt te zijn verheven.

Eigen keuzen, onafhankelijkheid, maakbaarheid van het bestaan raakt aan vrijheid maar ook aan verantwoordelijkheid. De manier van kiezen weerspiegelt hoe je in het leven staat. Met je keuzen maak je zichtbaar wie je bent en van waaruit je leeft. (Waar) zoek je hulp bij het maken van keuzen, bij het om gaan met de dingen van het leven?  Of als je geen keus hebt, het leven je overkomt met alle verrassingen, veranderingen en verdrietigheden? Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven, horen we Jezus ons zeggen en Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn, Ik zal u rust geven.

Als we ons leven uit genade eerst in Zijn Hand leggen, zal Hij ons leiden, bemoedigen, kracht geven, de weg wijzen zodat we tot onze bestemming komen. Samen met Hem onderweg mogen Hem weerspiegelen, onze Hoop. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, álles is voldaan! Zullen we zo samen op weg gaan naar Pinksteren?!


Pastoraat

Mevr. E.J. Boerendonk verblijft nog steeds ter revalidatie in Avanze, 's-Gravenweg 355 k 308, 2905 LC Capelle aan den IJssel. We bidden haar Gods nabijheid en kracht toe.

Dhr. H.G. den Otter moest wegens hartklachten (weer) acuut worden opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis. Na verblijf op de I.C. en zaal mocht hij weer thuiskomen. Thuis in de nieuwe woning aan de IJsduiker, waar hij en zijn vrouw eind maart naar toe verhuisden vanaf het Slotplein. Heel veel spanning en veranderingen voor hen in korte tijd, wat enorm veel energie vraagt. De viering van hun 60-jarig huwelijksjubileum op D.V.24 april wordt daarom uitgesteld.  We hopen en bidden met hen, en hun familie dat er nu een periode van rust en verzamelen van nieuwe krachten mag aanbreken onder Gods zegen.

Mevr. A.J. Laugeman, verhuisde vanwege haar gezondheid van de P.C. Boutensingel naar De Vijverhof.Een moeilijke stap, toch een gezegende tijd daar toegebeden.

Met de gezondheid van mevr. J. Usmanij-Akihari gaat het steeds minder. Ze ligt op bed en is moeilijk te bereiken. Mogen we haar aan Gods troon leggen in de wetenschap dat Hij nooit loslaat wat zijn Hand begon.

Op 7 april overleed na een lang ziekbed, mevr. C. van Vliet- Borsje. Ze mocht 97 jaar worden. Op 13 april is zij na een dankdienst voor haar leven, begraven op begraafplaats Schollevaar. Een In memoriam volgt in de komende editie van Kerknieuws. We wensen haar familie Gods troost en nabijheid toe. 


Bezoek 

Bij het rondbrengen van de Paaskaarten mocht ik velen van u voor het eerst of opnieuw ontmoeten. Inmiddels zijn er met een aantal van u afspraken gemaakt om samen eens verder te praten. Mochten we elkaar gemist hebben, en zou u het ook fijn vinden elkaar te spreken, belt u gerust dan kom ik graag bij u langs!


In gesprek met elkaar 

In overleg met de bewoners/gemeenteleden en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) wordt een nieuwe activiteit in de vorm van een Gesprekskring gestart in de recreatieruimte van de Merel. De ouderenpastor zal aan de hand van een thema op gebied van geloof, zingeving en levensvragen het gesprek leiden. Idee is dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00. De eerste keer zal zijn op D.V. maandagmiddag 28 mei. Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging, van harte welkom!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Bedankt

Graag wil ik bedanken voor het prachtige boeket bloemen welke ik 1e Paasdag na de morgendienst vanuit de Dorpskerk mocht ontvangen. Het heeft me goed gedaan te mogen ervaren dat er vanuit de gemeente aan je wordt gedacht.

Mevr. M.Burger-Heuvelman

Kerklaan 233


Project Dorpskerk 2025

Het is wat stil geweest rond het project, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Na het afscheid van onze consulent ds. Gerben van Maanen is de projectgroep voortgegaan.

Met een groot aantal gemeenteleden is in de diverse werkgroepen nagedacht over concrete acties op het gebied van Geloof&Generaties, Kerkdienst&liturgie, Gemeenschap&Pastoraat, Missionair&Diaconaal. 

Er ligt een mooi document met aanbevelingen. Binnenkort gaat de uitvoering starten. Daar zijn u en jij ook bij betrokken!

U hoort nog van ons. 

Namens de projectgroep, Erica Benard


Jarigen in de maand april (rectificatie)

20 Mw.C.J.Suur-van de Pol, Herman Gorterplaats 149, 2902TD  80jr

Jarigen in de maand mei

07 Mw.L.J.Vuik-van Zelst - 90jr
08 Mw.W.J.Smits-Scheffers - 92jr
10 Dhr.J.Brons - P80jr
11 Mw.S.J.v Herwaarden-Voorbrood - 89jr
15 Mw.A.C.de Rot-Noorlander - 89jr
15 Dhr.B.van der Sluijs - 88jr
17 Mw.E.de Groot - 88jr
18 Mw.N.E.Bredemeijer-de Vos - 90jr
22 Mw.O v Buren-Versteeg - 89jr
24 Dhr.T.Stolk - 86jr
25 Mw.L.S.Koolwijk-van Delft - 92jr
28 Mw.N.v Houten-v dr Brugghen - 89jr
28 Mw.M.Wieriks-Werksma - 80jr
29 Mw.J.H v Garderen-Meijerrathken - 75jr
31 Mw.L.de Bruijn-van den Adel - 80jr

Huwelijksjubileum

Op 29 april zijn de heer en mevrouw De Visser-de Grauw, Arica 23, 60 jaar getrouwd. Wat een mijlpaal in uw leven!


Collecten Diaconie maand maart 2018

Diaconie Algemeen                   €  326,95
Voorjaarszending                      €  311,25
Diaconie Jeugdwerk                  €  241,88
Diaconie werk HVD                   €  226,45
H.A. Diaconie Youth for Christ    €  496,50
Vijverhof Youth for Christ          €  112,40
Zendingsbussen                       €  219,75

Totaal                                    €  1.935,18

Alle gevers hartelijk dank.

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng
19-09 20:00-22:00
Moderamen vergadering