Gemeentenieuws - 2 / 26 januari 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Van de ouderenpastor

Pastoraal

Mevr. D.A.(Dinie) v.d. Giessen- v.d. Steen, Valeriusrondeel 562, is na haar knieoperatie thuis aan het revalideren. Ze heeft nog veel pijn en moet rustig aan doen. Ze is blij met de goede (thuiszorg) ondersteuning. Met haar man Guus mag het na zijn hartbehandeling gelukkig redelijk gaan. Mooi als je juist in moeite en nood God zo dichtbij mag ervaren.

Mevr. J. (Anneke)Twigt, Duikerlaan 172, mocht na haar heupoperatie en een flinke periode revalidatie in een zorghotel weer thuiskomen en daar verder revalideren. De dankbaarheid is groot, maar er is nog een weg te gaan. We bidden haar Gods zegen daarbij toe

Mevr. L.S. Koolwijk-van Delft, was erg ziek en benauwd vanwege een zware longontsteking. Ze kreeg daarvoor zuurstof. Heel wat op haar leeftijd en broze gezondheid. Het lijkt nu langzaam weer wat beter met haar te gaan. We bidden haar herstel van krachten maar bovenal Gods nabijheid toe

Dhr. H.G.den Otter, Slotplein 186, werd acuut opgenomen op de afdeling cardiologie in het Erasmusziekenhuis met ernstige hartritmestoornissen. Hem wacht een risicovolle behandeling, wanneer is nu nog onbekend. Hem en zijn vrouw Gode bevolen, Zijn wijsheid en kracht toegebeden in alle onzekerheid en beslissingen die genomen moeten worden.

Mevr. F. Abma-Nieweg, St Helenabaai 602 moest vanwege een zware longontsteking bedrust houden. Naast de gezondheidsklachten waarmee zij al tobt trekt dit een flinke wissel. Gelukkig lijkt de antibiotica aan te slaan. 

Mevr. A.C. Mak- Uijtenhoven, Kerklaan 229, moet deze week een oogoperatie ondergaan. Best ingrijpend als de krachten toch al afnemen. We hopen en bidden haar Gods nabijheid en een voorspoedig herstel toe.

Op maandag 8 januari jl. overleed mevr. D.M.(Rie) Zandbergen, Kerklaan 249, na een kort verblijf in het IJssellandziekenhuis en vervolgens het hospice in verpleeghuis Rijckehove. Ze mocht 87 jaar worden. We hebben haar op 13 januari begraven op begraafplaats Crooswijk te Rotterdam

Op maandag 8 januari overleed mevr. W. Penning, Nieuwe Laan 20 k402, in de leeftijd van bijna 93 jaar. Haar afscheid was op 13 januari op ‘Schollevaar’.


In Memoriam

Wilhelmina van den Brand- Meijer

03-05-1921      -      24-11-2017

‘Vertrouw uw weg aan de Heere toe, vertrouw op Hem, Hij zal het doen.’  Met deze tekst uit Psalm 37(vs. 5) namen we op 30 november 2017 afscheid van Wil van den Brand.

Zij werd geboren in een hardwerkende boerenfamilie uit Den Bommel, ging na een veilige jeugd weg van Goeree Overflakkee naar het verre Rotterdam. Hard werken ook in Rotterdam. Ze ontmoette haar Hans, maar moest in de oorlogsjaren vele spannende uren doormaken zonder hem, omdat hij naar Duitsland moest. Na de oorlog trouwden ze, vestigden zich in Rotterdam Zuid en werden hun 4 dochters geboren. De gelukkigste tijd uit mijn leven, noemde ze dat later. Er was vrede en harmonie, mensen stonden voor elkaar klaar hadden hart voor elkaar, konden zich aan elkaar warmen. Het was een hele andere tijd. vertelde ze er dan bij. Zorgen: voor haar gezin, haar ouders dat was wat haar leven tekende. Ook toen de moeiten kwamen, ze afscheid moest nemen van haar man, dochter, recent van twee schoonzoons, haar gezondheid, keer op keer getroffen door alweer een beroerte.

Was er haar zorg om anderen om haar heen, en haar ijzeren wilskracht en doorzettingsvermogen om er weer bovenop te komen, stilletjes en alleen, niet klagen. Opgevoed met het geloof van haar ouders had ze God leren kennen. Hij was met haar mee gegaan in haar leven, maar sliep onderin haar levensboot. Ze kende Hem wel, als de rechtvaardige God, Schepper van hemel en aarde, de Machtige. En nu het stormde in haar leven zocht ze Hem, maar Hij leek zo ver in zijn Majesteit. 

Ze mocht steeds meer gaan ontdekken dat God haar Vader wil zijn, bij wie ze mocht schuilen. Omdat Hij van zijn kinderen houdt. Langzaam groeide het vertrouwen dat zijn liefde ook voor haar was.  Dat een mens in al haar onvolmaaktheid God mag aanroepen en dat Hij hoort! Hij kent ons hart, weet wie we zijn en heeft ons toch lief! Het mocht gaan zingen in haar hart: Nu blijf ik bij U altijd, God die mij troost, die bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen. Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid. We mochten het delen tijdens haar afscheidsdienst op Schollevaar. In dat vertrouwen hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht


In Memoriam

Diederica Maria (Rie) Zandbergen

26-12-1930      -      08-01-2018

Rie Zandbergen was een rijk gezegende vrouw, zo zei ze altijd. Na een eenzame jeugd ging zij op 17-jarige leeftijd in opleiding tot verpleegkundige in Groningen. Ze trouwde in 1956 en kreeg twee kinderen, waar ze heel gelukkig mee was. Haar leven werd getekend door vreugden maar zeker ook door perioden van grote moeiten en verdriet. Psalm 91, beluisterd op haar begrafenis, vormt een weergave van haar leven en de tegenstand waar zij op velerlei wijze mee te maken kreeg. Het maakte haar tot wie ze was: een sterke vrouw, met een helder verstand, die door de stormen van het leven fier overeind bleef staan, zelfstandig, graag regie voerend, openstaand voor andere meningen en discussie maar ook haar eigen visie graag overbrengend. Een vrouw met een grote bewogenheid voor haar medemens, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, opkomend voor anderen, voor wie ze zich ook op allerlei manieren inzette: in haar werk als verpleegkundige en docent, in de kerk met de hervormde vrouwendienst en als vrijwilligster in de Vijverhof. Haar inzicht, scherpe antenne en analytisch vermogen wist ze om te zetten in daden. Daardoor bleef ze ook zelf op de been en behield ze grip op het leven.  Toen zij op 62jarige leeftijd alleen kwam te staan genoot ze van de warme band met haar dochter en (achter)kleinkinderen. Haar geloof ging haar hele leven met haar mee. Ook dat ontwikkelde zich en leerde haar naast dankbaarheid, ook zelfreflectie en -analyse. Als (zelf)doener en gever, mocht ze leren te ontvangen in afhankelijkheid. De tekst die zij koos voor haar begrafenis (Spreuken 3:5,6) spreekt hiervan: Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal hij uw pad recht maken. Dat wilde ze graag doorgeven. In de week dat zij stierf werd een achterkleinzoon geboren. Ze mocht hem nog vasthouden, net voordat ze vanwege benauwdheid ging slapen, de kleine Mass Jesaja. God is mijn redding, betekent die naam. Wat een wonderlijk getuigenis van een baby op een sterfbed. Zaterdag 13 januari hebben we haar na haar afscheidsdienst begraven in het vertrouwen dat de God die Zijn hand naar haar uitstak, haar nu heeft Thuisgehaald. 


In Memoriam

Wilhelmina Penning

14-01-1925      -      08-01-2018

Wil Penning werd geboren in een gezin van 10 kinderen. Ze groeide op werkte in de administratie en bleef alleenstaand. Gelukkig had ze een fijne vriendinnengroep met wie ze vele mooie dingen mocht doen en delen. Opgevoed met geloof en kerkgang nam God een belangrijke plaats in haar leven in.

Toch sloeg soms de twijfel toe, en was er strijd om Hem te vinden en verstaan. Wat bijzonder als ook dan je vriendin en je kerkgemeenschap je tot steun kunnen en mogen zijn om samen een begaanbare weg te zoeken. Bijzonder ook om als instrument gebruikt te worden om Gods Woord door te geven.

Op de gesloten afdeling van de Rozenburcht mocht ik Wil tussen Kerst en Oud en Nieuw nog bezoeken. Zij lag in een comfortabele stoel in de huiskamer. Ik las, bad en zong voor haar, psalm 23. Die lag haar na aan het hart, vertrouwde ze me in betere doen toe. Of het doordrong? Ik hoopte het. Nog even in de huiskamer aangeschoven bij twee daar aanwezige heren hoorde ik plots een beverige stem uit de stoel: De Heer is mijn Herder. Waar mensen haar niet meer bereiken konden, mocht ze toch nog zingen. We werden er stil van. Psalm 23 klonk ook bij haar afscheid zaterdag 13 januari op Schollevaar tot troost en bemoediging, en als getuigenis van God, die nooit loslaat wat Zijn Hand begon. 


In Memoriam

Maria Folkerts-Dijkhuizen

Mevrouw Folkerts mocht 90 jaar worden. Ze woonde IJsduiker 84. Ze is geboren en getogen in Scheveningen en met haar trouwen op 12 mei 1948 kwam ze naar Overschie en ze verhuisden vervolgens naar Capelle aan den IJssel. Samen kregen ze vier zoons op wie ze heel trots was. Haar man Jan overleed op 19 februari 2001. Dat betekende dat ze de laatste 17 jaar alleen was. Eerst ondernam ze nog wel van alles en reed ze nog auto. De laatste jaren zat ze vaak op haar kamer. Daar was ze tevreden met wat ze nog kon doen. Ze las graag, loste kruiswoordpuzzels op, enz. Ook kwam ze bij de dorpsmaaltijd in de kerk. Met Kerst was ze nog bij haar oudste zoon in Hellevoetsluis en ook rond Oud/Nieuw zag ze de kinderen en kleinkinderen. Toen ze echter begin januari een hersenbloeding kreeg en in het ziekenhuis terecht kwam werd ze snel zwakker en is ze in vrede heengegaan op 12 januari jl.

Met haar man die ook nog kerkrentmeester is geweest is ze altijd bij de Dorpskerk betrokken geweest. In de oorlogsperiode met alle onzekerheid en angst heeft ze veel steun aan haar geloof gehad. En dat is zo gebleven. Dat God haar Schuilplaats is sprak haar erg aan. Zo koos ze als tekst voor haar rouwbrief: ‘U bent voor mij een schuilplaats, een schild, op uw belofte is mijn hoop gesteld.’ (Psalm 119:114) 

Op zaterdag 20 januari was er de afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie. We bidden haar gezin en allen die haar missen Gods troostvolle nabijheid toe. 


Meeleven

Elke zondag bidden we voor zieken die thuis of elders verpleegd worden. Het is een voorrecht dat er vanuit de gemeente met je meegeleefd wordt. Ik hoor ook dat dit gewaardeerd wordt. Het is een bemoediging in moeilijke tijden. Dus geef het gerust door als het u of jou betreft. Dit keer noem ik geen namen maar wens wel allen die met een geestelijke of lichamelijke ziekte te maken hebben Gods nabijheid toe.

Wie kunnen ons
in tijden van ernstig ziek-zijn
ècht helpen?
Op wie wachten wij dan?

Op onze weg door ziek-zijn heen
zoeken we mensen,
op de hoogte van ons leed,
die deskundig zijn
in beoordeling, behandeling en verzorging
van ons en onze ziekte.

Maar vooral willen we een omgeving, 
die ‘vertrouwd’ is,
veiligheid biedt.
En liefst mensen,
die zelf ook weten,
wat ziek-zijn is
en het van binnen uit een beetje eigen is.

Zou ook God zo iemand zijn? 
Wie is voor ons ‘vertrouwd met ziekte’? 

Deze laatste vraag mogen we stellen. Wat een bevrijdende ontdekking om dan te lezen over de Knecht des Heren in Jesaja 53. Daar wordt gezegd: ‘Hij was vertrouwd met ziekte’ (vs. 3) ... en even verder in vers 4: ‘Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.’ Laten we zo bij Hem schuilen, in het geloof: Hij kent mij, Hij weet wat ik nodig heb!


Rond de diensten

Op 28 januari zijn er gastvoorgangers met in de avonddienst een jeugddienst. Ook dan ieder welkom! De jeugddienstcommissie heeft het enthousiast voorbereid en het thema is: “Klaar voor de start?” Op zondagmorgen 4 februari hoop ik in de morgendienst voor te gaan. Gezegende diensten toegewenst.


Vanuit de pastorie

Na alle drukte van december lijkt alles weer zo ‘gewoon’ in januari. Ook in de kerk merk je dat. Naast  de zondagen zijn er weer de bekende doordeweekse activiteiten van gesprekskringen, catechisaties en vergaderingen. Ook de huiskamerontmoetingen staan aangekondigd. Het is boeiend om op die manier velen wat te leren kennen. Fantastisch hoe allerlei vrijwilligers en leden van de kerkenraad dit alles organiseren. 

Als voorbeeld noem ik dit keer de catechese. Eens in de twee weken komen we bij elkaar en beginnen met een heerlijke maaltijd die door enkele ouders van de deelnemende catechisanten is klaargemaakt. Gezellig om zo elkaar rond de maaltijd te ontmoeten. Daarna behandelen we een les uit ‘Follow Me’ voor de hele groep die daarna in kleine groepjes uiteengaan en het thema uitwerken o.l.v. gemeenteleden die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Telkens denk ik dan: wat goed dat we als gemeente oog en hart hebben voor de jongeren. We bidden hen toe dat ze de weg door het leven gaan met Jezus die zegt: ‘Follow Me.’ 

Een hartelijke groet, ds. Nees Cluistra


Uit de kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat mw. G.T. de Leeuw-Nell, Bermweg 64 en mw. B.W. de Reuver, Bellinistraat 39 hun verkiezing tot ouderling hebben aanvaard. 

Tevens wordt bekend gemaakt dat de kerkenraad mw. J.T. Bouman-van Cappellen, Korenmolen 22 benoemd heeft tot pastoraal medewerker in één van de bestaande vacatures. We zijn blij dat Jannie, na jaren ouderling te zijn geweest, het bezoekwerk aan haar wijk blijft voortzetten.

De bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van 11 februari aanstaande.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba)


Van de kerkrentmeesters

Via de bank ontvangen van N.N. voor de oudejaarscollecte € 10, € 10 en € 500 voor de kerk. Voor de diaconie € 5 en € 500.

Verantwoording opbrengst collecten 

November 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                     €    1.018,26

Dankdagcollecte                   €     619,30

Onderhoud Dorpshuis           €      166,00

Onderhoud orgel                  €      208,87

Taizé dienst                         €       65,40

Leermat. Catechisatie           €      211,52

Catechese Follow Me            €        17,70

Giften:

Verjaardagsfonds                €         35,00

Offerblok                           €         36,85

Totaal:                              €     2.378,90

Verantwoording opbrengst collecten 

December 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                 €     1.711,22

Onderhoud Dorpshuis       €        170,56

Onderhoud Dorpskerk       €        403.30

Onderhoud orgel              €        169,30

Verwarming                     €        467,50

Leermat. Kindernevend     €        239,50

Volkskerstzang                 €        248,42

Weeksluiting Vijverhof       €       434,45

Giften:

Verjaardagsfonds             €         80,00

Kerk via mw. Kamphuis     €          5,00

Totaal:                            €    3.929,25

Alle gevers hartelijk dank, Kerkrentmeesters Dorpskerk


Collecten Diaconie maand december 2017

Diaconie Algemeen             €   481,35

Diaconie Jeugdwerk           €   222,18

Diaconie werk HVD            €   241,90

Gidsdienstonderwijs           €   206,55

Stichting Vluchteling           €   164,50

Diaconie Tsjerkind             €   560,77

Vijverhof Tsjerkind            €   165,90

Zendingsbussen               €     228,62

Totaal                             €  2.271,77

Alle gevers hartelijk dank, Diaconie Dorpskerk


Actie Kerkbalans 2018

Bij het lezen van deze Kerknieuws en dit artikel loopt de actie Kerkbalans al. Het landelijke thema dit jaar is  ‘Geef voor je kerk’. Wij vertrouwen ook op uw of jouw bijdrage voor onze Dorpskerk. Graag willen wij investeren in nieuwe ontwikkelingen of uitbreiding van de huidige activiteiten om een actieve en betrokken gemeente te blijven. Hiervoor is extra geld nodig. Dit willen wij bereiken door u of jou te vragen een gerichte extra bijdrage te geven. Alle toezeggingen boven het begrote bedrag van 116 duizend euro willen wij op basis van uw of jouw wensen evenredig toekennen aan: 

• Ouderenwerk
• Jeugdpastoraat
• Uitbreiding Dorpskerkmaaltijden

Wij hopen van harte dat u en jij op deze manier meer betrokken zult blijven bij het gemeentewerk in de Dorpskerk.

Wijk Kerkrentmeesters


Jeugddienst zondagavond 28 januari 2018

De eerste jeugddienst in 2018 is op zondagavond 28 januari. Voorganger is ds. K. de Jong uit Woerden, aanvang 19.00 uur. Het thema is: “Klaar voor de start?” Een thema dat vanuit het verhaal van Zacheus (Lukas 19) belicht wordt. Een kort maar veelzijdig verhaal over het volgen van Jezus. Zacheus zette een stap door Jezus te willen zien, maar hij kwam pas echt in beweging toen Jezus hem gezien had. Als dat gebeurt, als we door Jezus worden gezien, zijn we dan klaar voor de start? We zijn benieuwd hoe ds. De Jong hierop in zal gaan. De muzikale medewerking wordt deze keer verzorgd door een band uit Gouda. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst. Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie


Dank beamer-team 

Het wordt tijd om ons beamer-team eens in het zonnetje te zetten!

Elke zondagmorgendienst (maar ook met de kerstnachtdienst) wordt de liturgie nauwkeurig door ons team voorbereid en geprojecteerd.

Het voorbereiden van de sheets neemt veel tijd in beslag, omdat de liederen en de Bijbelteksten voor elke dienst opnieuw dienen te worden geprogrammeerd.

Wat een zegen om het brede scala aan psalmen, gezangen en liederen uit bundels en liedboeken te kunnen zingen zonder stapels liturgieën te printen.

Ik denk dat ik dit bedankje mag plaatsen uit naam van het merendeel van onze Dorpsgemeenteleden. 

Een trouw gemeentelid


Huwelijksjubileum

Op woensdag 17 januari waren de heer en mevrouw Verkaik-Speksnijder 55 jaar getrouwd.

Een hartelijke felicitatie vanuit de gemeente. Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezegende jaren toe.

Hun adres: Dorpsstraat 201, 2903 LA


Jarigen van de maand februari

02 dhr.T.Smits Kerklaan 145, 2903BD - 91jr

06 dhr.W.P.van der Kooij IJsduiker 122, 2903WC - 85 jr.

07 mw. M.J.den Ouden-Bos Kerklaan 292, 2903BL - 86 jr.

10 mw. A. Roos-den Hollander Ketensezoom 2, 2902LK - 88 jr.

10 mw. H.G.Heikoop-Noordegraaf Reigerlaan 25, 2903LJ - 85 jr.

11 dhr. E.v Harten Kerklaan 516, 2903HK - 87 jr.

13 mw. C.J.Postma-Beijer Kerklaan 282, 2903BL - 88 jr.

13 mw. A.J.Kalisvaart-de Lelij Kerklaan 128, 2903BJ - 85 jr.

14 mw. A.K.Conijn-Serier IJsduiker 46, 2903WC - 87 jr.

14 dhr. J.J.R.Schaap 's Gravenweg 382, 2905LC - 75 jr.

15 mw. M.H.Hagers-Maurik Reigerlaan 251 K314, 2903LJ - 96 jr.

17 mw. J.Visser-van den Hoek Mauritsstraat 24, 2902HK - 85 jr.

19 mw. D.Amesz-Riksman Reigerlaan 251 K126, 2903LJ - 92 jr.

20 dhr. C.M.Beindorff Floridaweg 27, 2905AD - 92 jr.

23 mw. C.van Vliet-Borsje Reigerlaan 251 K310, 2903LJ - 97 jr.

25 dhr. P.Batist Kerklaan 106, 2903BH - 80 jr.

26 dhr  P. de Wit IJsduiker 110, 2903WC - 91jr

28 mw. S.Harms-Groenewegen Paulus Potterlaan 42, 2902GP - 86 jr.

29 mw. J.Schouten-Heikoop Parelduiker 66, 2903 WB - 86 jr.


Spullen inleveren voor Dorpskerk bazaar 2018

De 38e dorpskerkbazaar  zal plaatsvinden op 7 april 2018. Om deze dag tot een succes te maken hebben we hulp nodig van zoveel mogelijk  gemeenteleden. Heeft u spullen in uw kast/garage/keuken enz., die u niet gebruikt en er nog wel netjes uitzien, dan kunnen we die goed gebruiken voor de Bazaar. Dit jaar hebben we ook ruimte om kleine meubelen op te slaan, zodat we deze ook kunnen verkopen tijdens de Bazaar. Tevens is er behoefte aan nog goed uitziende (tweedehands) kleding.

De locatie voor het aanleveren van spullen bevindt zich aan de Burgemeester Schalijlaan (Loods 34). Via verwijzingsbordjes wordt u naar de desbetreffende loods geleid (achter het Texaco tankstation). 

Op de volgende zaterdagen in 2018 bestaat de mogelijkheid om spullen in te leveren, telkens tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

27 januari 2018
10 februari 2018
24 februari 2018

Elke zaterdag in maart.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bazaarcommissie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-23392073

Aankomende activiteiten
24-02 14:00-15:00
Dorpskerk Rondleiding
27-02 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
02-03 18:00-20:00
Dorpsmaaltijd 1
04-03 11:15-11:45
Presentatie "Tanzania" - Marjolein Dijkstra - Na de dienst
05-03 18:45-20:00
Muizennestje
05-03 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
05-03 20:00-22:00
Meditatiekring
06-03 20:00-22:00
Diaconie vergadering