Gemeentenieuws 8 december 2017(Scan naar smartfoon)


Doopdienst

Zoals in het vorige kerkblad al gemeld wordt in de morgendienst op 10 december Sem gedoopt. Hij is de zoon van Bert en Marloes Dubbeldam, Louis Couperusplaats 209. We hopen voor en met hen op een gezegende dienst.


In Memoriam Teunis Terlouw

Op 16 november 2017 ging hij heen. Thuisgehaald door de Here, zo schreven de oom-zeggers op de rouwbrief. Hij was de laatste uit het gezin wat uit vier kinderen bestond. Teunis Terlouw was gewoon en eenvoudig, bescheiden en vriendelijk. Gelovig ook! Hij leefde in het vertrouwen: ‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand.’

Een echte Capellenaar die heel zijn leven in het ouderlijk huis aan de Bermweg 208 gewoond heeft. Vanaf 1969, na het overlijden van zijn moeder, bleef hij daar wonen met zijn oudste zus Wil. Na haar overlijden in 2009 bleef hij daar alleen. Hij heeft gewerkt als huisschilder en had daarnaast als hobby tekenen en schilderen.

Op latere leeftijd heeft hij nog belijdenis gedaan.(2009) Tijdenlang kwam hij hier in de kerk, deed mee met activiteiten als de Dorpsmaaltijd. De laatste tijd werd zijn gezondheid minder en er moest nagedacht worden over opname in een zorgcentrum. Zover kwam het dus niet. Vanuit zijn vertrouwde huis ging hij naar het Vaderhuis.

Teunis Terlouw was een man van weinig woorden maar dacht wel veel over de dingen in het leven na. In de rouwdienst in de Dorpskerk hebben we Psalm 139 gelezen. Met dat veelzeggende lied belijden we: God kent mij dieper dan wie ook! De begrafenis vond plaats op begraafplaats Schollevaar. We wensen de oom-zeggers, buren en andere betrokkenen Gods troost en nabijheid toe.


Meeleven

We denken aan Gerrit Dijkema, Lofoten 12. Hij is bijna aan het eind van een bestralingsreeks (33 x) in Dordrecht en zit nog midden in een chemokuur. Dat vraagt veel energie en doorzettingsvermogen. We bidden hem en zijn vrouw Adri en verdere gezin Gods genadevolle nabijheid en kracht toe. Mw. Barbera de Reuver, Bellinistraat 39, is vrijdag 24 november geopereerd in St. Franciscus aan haar arm. Dat is goed gelukt maar ze zal voorlopig wel moeten revalideren.

Sterkte en herstel toegewenst.


Advent

We leven midden in advent. Terwijl de één dit als een mooie tijd ervaart, heeft een ander er juist moeite mee. ’s Avonds vroeg donker en als je dan alleen bent kan het best somber zijn. Of je ziet op tegen de voor je gevoel overdreven kerstdrukte waar je zelf weinig zin in hebt. Overigens: ook vanuit je geloof kan je er moeite mee hebben. December als de maand van het ‘teveel’.

De schreeuwende commercie in een wereld waarin op andere plaatsen grote nood is vanwege natuurrampen of oorlog. Geen wonder dat je af en toe denkt: waar gaat het nu echt om met Kerst? Laten we daarom advent maar weer wat meer beleven in de oorspronkelijke bedoeling.  Advent als periode van boete en inkeer, van bezinning en verwachting. Het is ‘de weg bereiden’ zoals in veel adventsliederen bezongen wordt. Uitzien naar het Licht wat verschenen is in Christus en leven in het geloof dat Hij zal wederkomen. Het is opnieuw verwonderd raken dat God naar ons heeft omgezien! En zo ook de lofliederen met Elizabeth en Maria meezingen!


Van de ouderenpastor

Advent

Hoe lang nog voor de vrede komt?                                               
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot Uw Gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet, onthoudt ons uw genade niet. 
O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet.
Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het Leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet.

(Sela, In het Licht, Harold ten Cate)


Pastoraal

Mevr. E.J. Boerendonk, Beemsterhoek 72 mocht haar 100e verjaardag vieren op 22 november jl. Een geweldige mijlpaal, die velen, zelfs de burgemeester en de koning met haar meevierde. Ze kreeg mooie felicitatiebrieven van hen. De verwondering en dankbaarheid aan haar Schepper is groot.  Ook namens onze gemeente werd een mooi boeket bezorgd. We wensen haar Gods nabijheid en kracht toe op haar gezegende leeftijd. 

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3, verblijft nog tijdelijk in zorgpension Roodborst van de Vijverhof, Steenloperstraat 6e verdieping om aan te sterken. Voor haar en haar man, die ook een ernstige ziekte meedraagt bidden we om rust in de lange periode van moeiten en onzekerheid.

Dhr. G.vd Giessen, Valeriusrondeel 562, moest met spoed worden opgenomen in het IJssellandziekenhuis met een hartinfarct. Katheterisatie en wellicht een dotterbehandeling bleken noodzakelijk. Bij het uitkomen van deze Kerknieuws zou eea zijn beslag hebben gehad. We hopen en bidden met hem en zijn familie om herstel. Zijn vrouw Dinie wacht mogelijk een knieoperatie, zij heeft veel pijn. Dragen we hen op aan onze machtige Geneesheer. 

Mevr. J. Twigt, Duikerlaan 172 , moest wederom een operatie ondergaan. Ditmaal aan haar heup. Zij hoopt na de operatie enige tijd te mogen revalideren in een zorgomgeving. Waar precies is op dit moment nog onbekend.  

Op 24 november jl overleed toch nog onverwacht, Wilhelmina van den Brand- Meijer, Kerklaan 344. Zij mocht 96 jaar worden. De afscheidsdienst vond plaats op 30 nov. In de aula van begraafplaats ’Schollevaar’. We mochten woorden doorgeven die haar tot steun en bemoediging zijn geweest in haar leven: ‘Bij U alleen vindt mijn ziel haar rust’(Ps 62). Een In Memoriam vindt u in de komende Kerknieuws.

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Vanuit de pastorie

Onze ontdekkingstocht gaat door. Mooi om her en der mensen te ontmoeten en te spreken. Een kring, de catechesegroep, en met name de kerkdiensten helpen om u als gemeente te leren kennen. Ik ben blij met de goede samenwerking met ouderenpastor Annemiek Bomhoff. Zij helpt me naast de ouderlingen en pastoraal medewerkers om meer zicht te krijgen op de verschillende wijken.

Maar ook aan u vraag ik om niet te aarzelen om mij te benaderen wanneer daar reden toe is. Vanaf januari hopen we aan de slag te gaan met de huiskamergesprekken waarop er gelegenheid is om verder met elkaar in gesprek te raken. Daar volgt later informatie over. Een goede adventstijd verder en een hartelijke groet,

Mede namens Bertha, Ds. C. (Nees) Cluistra


‘Hoe zal ik U ontvangen?’ 

Nu Sinterklaas weer afscheid genomen heeft, bereidt Nederland zich voor op de kerstdagen. Kaarslicht brandt, bomen worden versierd, menu’s bedacht en inkopen gedaan. Via de reclame worden mensen aangespoord om van kerst een geslaagd familiefeest te maken met behulp van mooie kleding, dure cadeaus en luxe decoraties.

Een pastoor deed onlangs het voorstel Christus maar uit het kerstfeest te halen omdat de inhoud losgezongen lijkt van het feest. Kerst (Christus) feest is in rap tempo veranderd in X-mas, waarin de kerstman (bedacht door een frisdrankengigant) en niet meer de kribbe, het stralend middelpunt vormt, met zijn rendieren en cadeautjes onder een imitatieboom. Voor het Christuskind is geen plaats…

Wij leven met elkaar in deze wereld. Zien, horen, proeven en voelen met al onze zintuigen de nieuwe wind die er waait om ons heen. We gaan misschien wel een eind mee met alle rationele beschouwingen dat het in deze tijd van wetenschap en zelfbeschikking, toch wel erg naïef is te geloven in het sprookje van de Blijde Boodschap (vert. evangelie, euangelion (εὐαγγέλιον). 

Het is advent, de periode die ons bepaalt bij het uitzien naar de komst van Christus op aarde. Zijn komst als kind in de kribbe ruim tweeduizend jaar geleden in Bethlehem, is vervulling van Gods belofte. Hij zond zijn Zoon naar onze wereld, een wereld in nood en gebrokenheid. Kind van bevrijding, Redder, Verlosser. Gekomen om mensen nabij te zijn, in liefde zich te ontfermen.

God heeft zich laten zien en kennen in zijn Zoon als de Vader die met wijd open armen op ons, op u en mij wacht om Thuis te komen. Terug te keren van onze zelfgekozen paden, waar we steeds weer moeten ontdekken dat die letterlijk doodlopen. Bij Hem uit te huilen van alles wat de gebrokenheid van onze wereld, veroorzaakt door de mensheid zelf, met mensen doet. De Here Jezus leefde en leeft met ons mee. Hij weet van pijn en verdriet, van angst en onzekerheid, onrecht en lijden. Het is de weg die Hij zelf is gegaan. Van kind in de kribbe tot aan het kruis op Golgota.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe. (Joh.3:16) Zacharias zegt het zo:’ Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede’ (Luc.1:78,79)

Vrede, rust en geborgenheid is dat niet waar ieder mens ten diepste naar op zoek is? Het besef dat er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt? Die liefde is niet te koop. Het verlangen naar die liefde laat zich niet (voor lang) wegduwen of overschreeuwen door luxe of overvloed in materieel opzicht. De liefde die God je in genade aanbiedt mag je in dankbaarheid en eerbied ontvangen en aanvaarden. Niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat God je waardevol maakt. In Zijn liefde en trouw ontfermt Hij zich over zijn mens. Gevoed door die liefde mag je Hem steeds meer leren kennen in wie Hij is en wil zijn: Immanuel, God met ons. Dan gaat er een andere wind waaien in je leven: de wind van de Heilige Geest. Hij vult je hart en je mag in geloof zien op de Here Jezus, Hem verwachten en op Hem hopen.

De Blijde Boodschap blijkt beslist geen sprookje, maar reddingsboei voor eenieder die Hem in liefde mag ontmoeten. Een wereld die dacht zonder Christus te kunnen leven, mag het dan gaan bidden: Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed? Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis, opdat wat U behage, ons klaar en zeker is. Gevuld met de liefde van God verandert je levenshouding: kijkend naar Hem wordt Zijn wil belangrijk om uit te leven. Dat maakt immers echt gelukkig. In de verbondenheid met Hem en elkaar is de weg naar de vrede te vinden.

De adventstijd bepaalt ook bij het weten en uitzien naar Christus die terug zal komen om alle dingen nieuw te maken. Samen mogen we zo verwachtingsvol uitzien naar de stad van licht en vrede, het nieuwe Jeruzalem, waarin Gods woonplaats onder de mensen is, en Hij bij hen wonen zal. (Openb.21:3). Tot die tijd is aangebroken leven wij in deze wereld, waarin we op weg mogen gaan om de Blijde Boodschap door te geven en zo Jezus zichtbaar te maken aan de mensen om ons heen. We doen dat niet in eigen kracht. Jezus zelf beloofde ons: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. (Math.28:20b) Zullen we zo samen het Christusfeest vieren?

Gezegende Kerstdagen toegebeden!

Annemiek Bomhoff-Vrij, Ouderenpastor HWD Dorp


Dankwoord

Lieve gemeenteleden,

Hartelijk dank voor het medeleven, de vele kaarten en telefoontjes en bloemen tijdens de ziekenhuisopnamen van ons beiden. Veel dank aan mevrouw Bomhoff voor de bezoeken. Maar vooral dank aan de Here onze God in het bijzonder, die ons voor elkaar heeft bewaard. Henk heeft nog een oogoperatie ondergaan en heeft in een oog geen licht meer en daarmede moet hij leren leven, maar gelukkig gaat het verder goed met hem. Het kerknieuws zou te klein zijn om van u allen de namen te noemen. Daarom bedanken wij U graag op deze manier.

Hartelijke groeten van Henk de Wit en Wil Twigt


Vanuit de Kerkenraad: Rooster van aftreden

Per 1 januari a.s. zijn de volgende ambtsdragers en kerkrentmeester aftredend en herkiesbaar: ouderlingen mw. K.C. Hage-Boudestein en dhr. J.B. Plomp, ouderling-kerkrentmeester mw. E.D. Verweij-Van Nieuwenhuyse, kerkrentmeester dhr. E.H. Harms en diakenen mw. E. van der Eijk-Peters en dhr. A. Verhagen.

De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar: ouderlingen mw. J.T. Bouman-van Cappellen, mw. W.H. de Jong-Benard, mw. M.C. Sprong-Spits en jeugddiaken dhr. R. van de Graaf. 

Dit betekent dat er een aantal vacatures zijn in de kerkenraad, waaronder voor scriba, wijkouderlingen, diaken en jeugddiaken. We zijn op zoek naar mensen die de kerkenraad komen versterken. Een levende gemeente zijn in dienst van onze Heer vraagt om mensen die samen de verantwoordelijkheid van onze gemeente dragen. Wij vragen u en jullie als gemeente namen van lidmaten binnen 1 week bij de scriba in te dienen ter vervulling van de vacatures. 

Cilia Sprong

Van de kerkrentmeesters

Via de bank ontvangen van N.N. voor dankdag € 15 en € 500.
Verantwoording opbrengst collecten oktober 2017 t.b.v. Kerk:
 
Kerk algemeen                           €        1.356,76
Onderhoud Dorpskerk                 €           584,54
Weeksluiting Vijverhof                €            565,32
Leermat. Catechisatie                 €           219,12
Leermat. Kindernevendienst        €           166,50
Bloemenfonds                            €           186,90
Catechese Follow Me                  €             34,40
 
Giften:
Verjaardagsfonds                        €            35,00
Totaal:                                       €       3.128,54
 
Alle gevers hartelijk dank.
Kerkrentmeesters Dorpskerk

Bericht van de kindernevendienst: Kinderkerstfeest

Zandag 17 december verzorgt de kindernevendienst tijdens de avonddienst weer een voorstelling in het teken van kerst. Om 19.00 uur begint de dienst. Iedereen is welkom, en ook voor kinderen die niet meespelen in de voorstelling is er een cadeautje. Achteraf is iedereen welkom voor warme chocolademelk en wat lekkers in het Kerkelijk Centrum. Komt dus allen en nodig kinderen, kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes uit!


Tanzania: Bijna zover…….

Na de feestdagen, bijna over een maand, ga ik met Ineke Noordhuis (een goede vriendin, oud-collega en diaken van de Hoeksteen) een maand naar Tanzania.

We gaan daar in het Makiungu Hospital verpleegkundigen leren hoe ze de opvang en verzorging van pasgeborenen (vooral de prematuren) na de bevalling kunnen verbeteren.

Ineke is hier in 2017 ook geweest en nu ga ik met haar mee. Er is een grote behoefte aan scholing. Wij willen dan ook onze kennis doorgeven d.m.v. reanimatielessen voor pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

Voor kinderen waarvan de moeder geen of te weinig borstvoeding heeft is er geen flesvoeding in het ziekenhuis. Deze kinderen krijgen dan glucosewater, maar dat is onvoldoende om te groeien. Babyvoeding is daar wel te koop in sommige supermarktjes, maar erg duur voor de mensen daar. Wij willen de voeding daar gaan kopen voor de zieke of kleine pasgeboren.

Als u nu denkt; prima plan, dan kunt u ook uw steentje (eurootje) hieraan bijdragen!

Het rek.nr is: NL58INGB0004314215
t.n.v. MCH Dijkstra-van Doorn ovv Tanzania.  Wij zullen zeker zorgen dat uw bijdrage goed terecht komt!!

Als er belangstelling voor is, zullen we graag na afloop een presentatie over onze maand in Tanzania geven!

Groeten, Marjolein Dijkstra


Dienstenveiling 17 november geslaagd

De dienstenveiling was een gezellige avond met een leuke sfeer en een bijzonder mooie opbrengst voor de dorpskerk en het zendingswerk van Gerrit en José Heino. Er zijn veel diensten geveild: 25 mensen gaan meedoen aan een wijnproeverij en 16 mensen krijgen een rondleiding door de dorpskerk met beklimming van de toren. Er zijn 33 tegoedbonnen verkocht voor taarten, cakes en boterkoeken. Verder zijn nog 46 andere nummers geveild met stuk voor stuk leuke diensten etc. De opbrengst is 5.331 euro. Een mooi bedrag! Dank aan alle bezoekers, bieders, betalers en iedereen die – hoe dan ook – heeft meegewerkt.

De Bazaarcommissie en de Thuisfrontcommissie


Dorpskerkrondleiding

Voor iedereen die betaald heeft voor onze Dorpskerkrondleiding op de dienstenveiling wil ik voorstellen om dit doen op zaterdag 16 december a.s. en zaterdag 13 januari 2018, beide om 14.00uur. Bel of mail even voor welke datum u kiest. 

Natuurlijk kunnen er nog meer mensen mee, wel voor de prijs die geboden is op de dienstenveiling, namelijk E 10.00 pp.

06-55334569 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaap Klein


Poetsers bedankt!

Het zit er weer op. De Dorpskerk ziet er weer schitterend uit. De kroonluchters, kandelaren, houten deuren, preekstoelen en het doopvont glimmen ons weer tegemoet. Klaar voor de komende kerstperiode. Ook dit jaar verwacht ik weer dat we veel complimenten krijgen voor het vele poetswerk! Poetsers allemaal bedankt voor jullie gewaardeerde hulp!

De koster

Aankomende kerkdiensten
29-04 10:00-11:15
Ds. C. Cluistra - Wijkpredikant
29-04 19:00-20:15
Ds. J. Bos - Ridderkerk
06-05 10:00-11:15
Ds. C. Cluistra - Wijkpredikant
06-05 19:00-20:15
Ds. J. Henzen - Wateringen
Aankomende activiteiten
05-05 20:00-22:00
Bevrijdingsconcert Dorpskerk
07-05 19:00-20:00
KerkNieuws vergadering
07-05 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
08-05 20:00-22:00
Bijbelstudiegroep Kring
09-05 19:45-22:00
Consistorie vergadering
11-05 18:00-21:00
Dorpsmaaltijd 2
16-05 20:00-22:00
Moderamen vergadering
16-05 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie