Gemeentenieuws 18 juni 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. De plaats waar wij God en zijn Geest kunnen en mogen ontmoeten.

Bezinning en toerusting 

De Heilige Geest is uitgestort. Een ieder heeft dit gevierd op zijn of haar eigen manier. De één binnen de kerk, de ander bij een conferentie, en voor weer anderen heeft het minder betekenis. Wat is deze Heilige Geest eigenlijk? De Geest wordt vaak vergeleken met de wind. Soms zacht, soms hard, deze wind kan zelfs een orkaan worden. Is deze wind dan ook zichtbaar? Nee, we kunnen deze alleen maar voelen. Zo is het ook met de Heilige Geest, deze is niet zichtbaar, maar kunnen we wel voelen en ervaren.

Soms kan het in ons leven ook flink tekeer gaan. Grote levensvragen kunnen ons flink bezighouden. We kunnen in ons geloof met van alles en nog wat bezig zijn, vragen hebben en noem zo maar op. Deze Heilige Geest kan ook door iedereen verstaan worden, onafhankelijk de taal die zij spreekt. We mogen vragen of de Heilige Geest die ook wel pleitbezorger wordt genoemd, ons bijstaat in alles waar we mee bezig zijn, kracht geeft en ons helpt het goede te doen.

Een pleitbezorger wordt onder andere ook wel een Raadsman of Voorvechter genoemd. Hij is deel van de drie-enige God. Hoe wonderlijk Raadsman te zijn voor maar ook van God de Vader en tevens deel te zijn van deze drie-eenheid. Wat is geloven toch mooi, soms eenvoudig en soms ook moeilijk. Van harte wens ik ieder van u, jou en mijzelf deze uitgestorte Heilige Geest van harte toe. Deze Heilige Geest mogen en moeten we doorgeven ook aan anderen. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Wel en wee in de wijken

Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 verblijft wegens haar broze gezondheid in verpleeghuis Rijckhove, afd. Rozenhof. Een moeilijke weg die zij en ook haar man en familie zo samen gaan moeten. We dragen haar en de haren op aan onze Vader in de hemel.                  

Dhr. C. v.d. Watering, Jan van Galenstraat 3, belandde op Hemelvaartsdag wegens longproblemen in het ziekenhuis. Gelukkig sloeg de medicatie snel aan en is hij inmiddels weer thuis. Zijn vrouw, Mevr. N. van de Watering- Valk, Jan van Galenstraat 3 moest echter in de tussentijd in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege (zeer pijnlijke) complicaties na bestraling. Zij mocht net voor Pinksteren thuiskomen. De situatie lijkt nu stabiel en er zijn bemoedigende tekenen dat de complicaties minderen. Met haar, haar man en familie, hopen en bidden we dat er een periode van rust mag zijn om aan te sterken en aan verwerken van dit zeer roerige voorjaar toe te komen.        

Mevr. J.M.van Genderen-Jongeneel, Jan van Galenstraat 1 heeft met succes een heupoperatie ondergaan en was voor revalidatie in Avanze. Als alles goed is blijven gaan, is zij op moment van uitkomen van deze Kerknieuws weer thuisgekomen. Gods zegen en een voorspoedig verder herstel toe gebeden.

Namens het pastoraal werk in de wijken,   
Ds. Gerben van Manen en mevr. Annemiek Bomhof- Vrij


Van de ouderenpastor

Vrees niet.

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt,
Hier is Mijn hand-wees maar niet bang te vallen:
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit tekort.
Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen
zodat het water aan de lippen komt; 
Want met één wenk doe Ik de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.
Wees niet bevreesd wanneer uw krachten mind’ren:
want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
Ik heb veel werk te doen, ook voor Mijn zwakke kind’ren,
En álles kunt ge, als ge Mij verwacht.
Wees niet bevreesd, want Ik zal voor u zorgen.
Denk aan de leliën de mussen die Ik voed.
Ik ben de God van heden en van morgen,
de God Die leeft en Die u leven doet

Auteur: Nel Benschop


(Studie)verlof Ouderenpastor 

De afgelopen periode heb ik (over)uren mogen opnemen met de bedoeling me aan de studie te wijden. Helaas pakte dat anders uit dan gedacht wegens ziekte in de familiekring waar mijn hulp nodig was. Bijzonder juist nu de handen vrij te hebben om te doen wat het meest nodig was. Anders dan de eigen planning, maar Gods zorg en leiding loopt vaak anders dan de onze. Herkenbaar wellicht ook voor u? Vanaf 2 juni ben ik weer volledig (16 uur week) aan de slag.

Vanaf deze plaats dank aan allen, in het bijzonder aan ds Gerben van Manen, voor de waarneming!


Bijbelstudiegroepen 

In mei hebben we het seizoen van de Bijbelstudie Kring en de Seniorenbijbelstudie afgesloten.

We mochten met elkaar delen dat het fijn en leerzaam was elkaar te ontmoeten rond een geopende Bijbel

Samen mochten we luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en zoeken naar de betekenis en toepassing hiervan in ons leven van alledag

Elkaar bouwen, bemoedigen en levenslessen doorgeven maakt dat je je steeds meer verbonden met elkaar weet in het fundament van Gods liefde en trouw

Een voorrecht om dankbaar voor te zijn!  In september hopen we weer verder te gaan

Mocht u op de 2e dinsdagavond(Kring) of 3e woensdagmiddag(senioren) eens een kijkje willen nemen of aan willen sluiten, dan bent u van harte uitgenodigd.

Liever eerst even contact of nadere informatie? Bel me gerust: 0180-310449! Welkom!             

In Christus verbonden,
Annemiek Bomhof - Vrij


Beroepingswerk en gemeentevergadering

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat zowel zij als de Algemene Kerkenraad in een gezamenlijke vergadering unaniem heeft ingestemd met het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. C. Cluistra uit Hoogeveen.

Bij uitkomen van dit nummer van KerkNieuws heeft op zondag 11 juni aansluitend aan de morgendienst de door de Kerkorde voorgeschreven gemeente-vergadering plaatsgevonden. De stemgerechtigde belijdende leden hebben op deze vergadering hun stem uit kunnen brengen inzake het voorgenomen beroep. Indien 2/3 van het aantal aanwezige leden vóór het uitbrengen van het beroep heeft gestemd, kan het beroep daadwerkelijk worden uitgebracht.

Na de gemeentevergadering gaat een periode van vijf dagen in waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Vanaf 16 juni a.s. kan het formele beroep worden uitgebracht. Via KerkNieuws, de website (www.dorpskerkcapelle.nl) en de kanselafkondigingen houden wij u/jullie op de hoogte over de voortgang van het proces.

Namens de kerkenraad,
Erica Benard (voorzitter) en Cilia Sprong (scriba)


Dank en zorgen

Bij deze willen wij u allen hartelijk bedanken voor al het medeleven en de voorbeden in de afgelopen periode.  Wij voelen ons enorm door God en de gemeente gedragen en zijn hiervoor zeer dankbaar. Het doet ons in deze moeilijke tijd enorm goed om zoveel reacties, kaarten, mails, apps, etc van verschillende gemeenteleden te ontvangen.

Helaas gaat het nog erg slecht met Henrike en dit brengt veel zorgen in ons gezin. Ondanks alle wanhoop en verdriet bij Henrike waardeert zij het keer op keer wanneer zij een kaart ontvangt. Daarom willen wij u ook vragen dit zeker te blijven doen. Het adres hiervoor is: 

Henrike van de Watering
p.a. Eleos, “De Fontein”
Duinweg 1
3735 LA  Bosch en Duin

Nogmaals allen hartelijk bedankt, Martin en Lisette van de Watering


Gift Diaconie:

Ontvangen van N.N. via Dhr. Jaap van der Eijk ,€10.00

waarvoor onze hartelijke dank.


Kindernevendienst

Beste gemeenteleden,

De KND wordt draaiende gehouden door een team van enthousiaste leiding met daarbij jongeren die ons hierbij helpen. Wij verzorgen iedere zondag de Kindernevendienst. Met de kinderen bespreken we Bijbelverhalen, zingen we liederen en maken we bijpassend werkjes. Dit kan een knutsel, een puzzel of bijvoorbeeld een spel zijn. Daarnaast verzorgen wij de projecten die rondom de feestdagen worden gehouden. U kent vast onze creatieve uitingen voor in de kerk zoals laatst de Klok met Pasen, onze stukjes die worden voorgelezen etc. En natuurlijk ons jaarlijks hoogtepunt, het Kinderkerstfeest en via deze weg wil ik een oproep doen aan u….aan u persoonlijk.

Ook het komende seizoen willen wij er weer staan voor onze Dorpskinderen! En daar hebben wij u voor nodig, want we hebben een paar plekken vrij in ons team van leiding. We zoeken een leider/ leidster en een nieuwe assistent. 

Wij zoeken iemand die enthousiast is, graag de kinderen uit de Bijbel wil leren en een teamspeler is.  

Wij willen u vragen om deze oproep serieus in overweging te nemen, want het gaat hier om de continuïteit van de KND…..de basis die we als Dorpskerk willen meegeven aan onze kinderen. 

Als u ons wilt komen versterken, neem dan contact op met Olga van Oosten (06-24330813/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Hartelijke groet, namens de leiding van de Kindernevendienst

Olga van Oosten


Van de kerkrentmeesters

Werkzaamheden gebouwen 

In de pastorie zijn de timmerwerkzaamheden afgerond. Zoals u heeft gezien is de oprit al opgeknapt. Buiten zijn de werkzaamheden aan de tuin nu in volle gang, en binnen is dat het geval voor het schilderwerk. In de kosterswoning zijn de keuken, de douche en het schilderwerk binnen inmiddels klaar. Momenteel wordt gewerkt aan de dakgoten en wordt de staat van de schoorsteen geïnventariseerd. In het kerkelijk centrum is de schade na lekkage bijna hersteld. Dit valt onder onze verzekering.

We hebben de afgelopen periode moeten ervaren dat de hulp vanuit de gemeente uit een kleinere groep mensen kwam. Niettemin zeggen wij een ieder die zijn of haar hulp heeft geleverd hartelijk dank.


Verantwoording opbrengst collecten Mei 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                              €    1.053,28

Onderhoud Kerkelijk Centrum:          €       200,34

Leermateriaal  Catechisatie:              €       190,65

Onderhoud orgel:                          €         76,15

Bloemenfonds:                              €       176,25

Verwarming:                                 €       175,70

Giften

Verjaardagsfonds:                          €        63,00

Gift Bloemenfonds:                        €        20,00

Giften doopouders:                        €        70,00

Totaal:                                         €   2.025,37

Alle gevers hartelijk dank.


Heilig-Avondmaal (18 Juni)

Het komende Heilig-Avondmaal wil de diaconie graag bestemmen voor de noodhulp aan Somalie, waar Dorcas  samen met Medair hulpverlenen aan de slachtoffers van het natuurverschijnsel El Nino.

Als gevolg hiervan is Somalië niet alleen getroffen door extra overstromingen, maar ook door extreme droogte.

Veel kinderen zijn hier door ondervoed geraakt, daarnaast zijn er 7000 kinderen door de cholera getroffen. Dorcas samen met Mediair sluiten zich bij Joint Response  aan, om gezamenlijk een vuist te maken om op grote schaalhulp te verlenen op het gebied van water, sanitair en voeding.

De Diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij U aan.


Collecten diaconie maand mei 2017

Diaconie ouderenwerk:                €    218,27

Diaconie kerktelefoon :               €     213,45

Diaconie Jeugddiaconaat:           €     227,77

Leger des Heils Nazorg:               €    191,20

Diaconie Bloemenfonds:             €       85,20

Diaconie Algemeen:                   €     212,77

Zendingsbussen april en mei:      €     408,50

Totaal                                     €  1.557,17

Namens de Diaconie hartelijk dank


Jarigen van de maand Juli 2017

05 Hr,W.Both                                

Zwanensingel 20            2903CG    91jr

08 Hr.T.van der Wilt   

Kerklaan 155              2903BD     90jr

09 Mw.H.G.Koster-Hennig                    

Alkenlaan 9              2903EA     89jr

11 Mw.C.F.van der Ruit-van Cappellen    

Reigerlaan 251             2903LJ       89jr

12 Mw.C.van Bodegraven-Dingemans     

Reigerlaan 54               2903LK     93jr

13 Hr.J.Minnaard                                

H.Roland Holststraat 3   2902 AE   85jr 

17 Mw.A.H.Bak-van Eijk                       

Reigerlaan 251 K186     2903LJ     94jr

19 Mw.J.W.Rijntjes-van Sinttruijen         

Kerklaan 257                 2903BD   91jr

19 Mw.A.J.Laugeman                      

P.C.Boutenssingel  42     2902BH  91jr

20 Mw.J.Timens-van Zoest                   

IJsduiker 86                  2903WC  87jr 

20 Mw.E.H.Witmer-Dekkers                  

Vondellaan 10            2902AS   75jr

22 Mw.J.van Steenwijk-Stoffels             

Alkenoord 138            2903XG  90jr

23 Hr.H.W.de Wit                               

Steenloperstraat 125     2903AP    92jr

26 Mw.E.M.van der Lee-van de Ruit      

Steenloperstraat 91       2903AP    75jr

28 Hr.A.Gonlag                                 

Zwanensingel 26         2903CG   85jr


60 jaar getrouwd

Op 20 juni a.s. hopen Joop en Reina Gorlitz-Kwak (Slotplein 215, 2902 HR Capelle aan den IJssel) hun 60-jarig huwelijksjubileum te mogen gedenken

Van harte gefeliciteerd en wij hopen dat jullie nog goede en gezonde jaren samen mogen beleven onder Gods hoede.


Gebruik liedboeken

In de ochtend- en avonddiensten van de Dorpskerk worden twee verschillende liedboeken gebruikt. Voor de luisteraars thuis blijkt dit niet altijd duidelijk te zijn. In de morgendienst is het Nieuwe Liedboek leidend voor de liturgie, waarbij de predikant (beperkt) de mogelijkheid heeft om liederen uit andere bundels te kiezen. Voor de avonddienst is zoals vanouds het ‘oude’ Liedboek leidend. 


Bericht van de Thuisfront Commissie voor Gerrit en José Heino

In de nieuwsbrief die met Pinksteren is uitgedeeld in de Dorpskerk  heeft u kunnen lezen hoe Gerrit en José in Pretoria werken en wonen.

Als TFC willen wij u vragen met hen mee te leven, voor ze te bidden en financieel te ondersteunen.

We hebben het idee om elke maand een groep uit de Dorpskerk gemeente te vragen om Gerrit en José te schrijven en te vertellen hoe het in de gemeente gaat. Om zo bij elkaar betrokken te kunnen blijven. 

We zijn al begonnen, Paasontbijt en Huiskring Dorp zijn al geweest. Jullie horen van ons!

Natuurlijk is het ook leuk als u gewoon zelf wat laat horen.

Het adres is:     (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )                              

Gerrit en José Heino.  
236 Lys Street
Rietondale
Pretoria 0084
South Africa

U kunt ook de website bezoeken:

www.gzb.nl/Zuid-Afrika

Hartelijke groet, TFC Gerrit en José in Zuid-Afrika.

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
24-07 18:45-20:00
Muizennestje
31-07 18:45-20:00
Muizennestje
07-08 18:45-20:00
Muizennestje
14-08 18:45-20:00
Muizennestje
14-08 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
21-08 18:45-20:00
Muizennestje