Gemeentenieuws 20 mei 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. Ook van harte uitgenodigd voor de dienst op Hemelvaartsdag om 10.00 uur. Ds Kronenburg zal deze dienst voorgaan.

Dopen

Ook zijn we blij en dankbaar dat er wederom gedoopt mag gaan worden op 21 mei in de ochtenddienst.

Dit keer zal het sacrament bediend worden aan (Moeder) Priscilla Magdalena Thenu, zij doet tevens belijdenis van het geloof, oudste zoon is Jael Elijah Cabral dos Reis, middelste dochter is Jilva Aynoa Cabral dos Reis en de jongste zoon is Ayden Joaquim Letnom.

Wat fijn dat een geheel gezin zich laat dopen en het zegel van de belofte mag ontvangen en deze voor de rest van hun leven mee mogen dragen. Gods werkt stopt nooit, en zijn goedheid kent geen einde!

Bezinning en toerusting 

Als we op zondag naar de kerk gaan horen we de leefregels, nemen we deze ter harte en doen zo veel mogelijk ons best om er uit en naar te leven. Ogenschijnlijk gaat ons dat best wel goed af. Maar wat gebeurt er als het ons enigszins tegenzit en het niet naar onze zin gaat? Dat merken we dat we toch mensen zijn. Iedereen reageert dan op zijn of haar eigen manier.

Het Bijbelboek Prediker sluit het laatste hoofdstuk met een mooie leefregel en belofte als volgt af: “Heb ontzag voor de God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte” Laten wij dan, geholpen door de liefde van Jezus Christus, proberen het goede te doen.

Van harte wens ik een ieder de kracht toe het goede te doen, ontzag te hebben voor de Drieenige God, en als gevolg hiervan rijkelijk beloond te worden.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Wel en wee in de wijken

Met Mevr. N. van de Watering-Valk (Jan van Galenstraat 3) en Mevr. M.A. Frijmann-Vos (1e Octaviolaan 5) en hun echtgenoten leven we mee in de behandelingen die zij ondergaan en hopen we op een goede uitwerking. 

Mevr. Anne-Marie Legerstee is opgenomen in Bavo Europoort (Poortmolen 121) om tot rust te komen. We staan naast haar in het geloof dat de vrede van God haar hart en gedachten in Christus Jezus zal bewaren (Filippenzen 4:7).

Dhr. Van der Leek, Merellaan 491, verblijft evenals zijn vrouw in Rijckehove, afdeling Beukenhof. We blijven als gemeente om hen heen staan.

Voor mevr. A. Combee-Terlouw (Lupinestraat 25) en dhr. C. van Herwaarden (Steenloperstraat 203) en hun echtgenoten bidden we dat zij hun leven in de onrust van de laatste fase ‘met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3) kunnen weten.

Namens het pastorale werk in de wijken,

ds. Gerben van Manen


Evaluatie groothuisbezoeken 2016

Van september tot november 2016 hadden we in de gemeente een reeks huiskamerontmoetingen. Deze ontmoetingen waren onderdeel van de nieuwe wegen die we zoeken voor pastoraal contact tussen de pastoraal bezoekers en gemeenteleden en tussen gemeenteleden onderling. ‘Omzien naar elkaar’ was het thema. We hebben aan de hand van Rom. 12 en Ef. 4 gesproken over ieders bijdrage en behoefte in het lichaam van Christus. Welk lichaamsdeel ben jij? Dit spitsten we toe op het (onderlinge) pastoraat.

Onder leiding van de ouderlingen en pastoraal medewerkers in de wijken en de pastores Annemiek Bomhof en/of Gerben van Manen waren er 8 ontmoetingen. Het aantal deelnemers (afgezien van de ‘leiding’) per avond varieerde van 4 tot 34. Een van de avonden ging niet door omdat er geen aanmeldingen waren. Hier en daar stelde de opkomst dus teleur, maar elders was die weer verrassend en de deelnemers en het pastoraal team hebben de bijeenkomsten positief ervaren. Het smaakte naar meer! In het voorjaar van 2018 hopen we de huiskamerontmoetingen een vervolg te geven.

Dezelfde opzet van de avond leverde in de verschillende huiskamers telkens weer andere gesprekken op. Zo kwamen we op het belang van gezien worden en onderling contact houden, zagen we de vele meelevende oren en ogen en helpende handen die er in de gemeente zijn, constateerden we de behoefte die er is aan geloofsopbouw en geestelijke leiding, en kwamen we tot het besef dat we samen kerk zijn.

De huisbezoeken boden aanknopingspunten om het onderlinge pastoraat te versterken en leverden nieuwe ‘ingangen’ op voor de pastoraal bezoekers. Vaak blijkt het voor gemeenteleden moeilijker om aan te geven wat je zelf nodig hebt in de gemeente. Een eyeopener was dat we samen als gemeente niet alleen verantwoordelijk zijn voor het omzien naar elkaar en het praktische en organisatorische gemeentewerk, maar ook voor de geloofsopbouw, de visie op de toekomst en het missionaire gemeentezijn. Wat je verlangt van een nieuwe predikant wordt ook van de gemeente zelf gevraagd. 

Namens het pastorale team, ds. Gerben van Manen 


Voortgang beroepingswerk

Op Eerste Paasdag is een afvaardiging van de Beroepingscommissie bij een mogelijk geschikte predikant voor onze Dorpskerk gaan luisteren. Vooraf hebben we al diverse preken van deze predikant via internet beluisterd en die spraken ons aan. De bijgewoonde dienst hebben we ook als zeer positief ervaren. We hebben contact gezocht en kort geleden heeft een eerste gesprek met de predikant en zijn vrouw plaatsgevonden.  

Zowel de leden van de beroepingscommissie als de predikant en zijn vrouw vonden het een fijn gesprek. Op vrijdagavond 12 mei praat de beroepingscommissie nogmaals met het echtpaar.  Wij vragen u en jou om te bidden voor het beroepingswerk. En we houden u op de hoogte!

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie, Marianne Hagers


Jarigen van de maand  JUNI

02 Mw.C.J.van der Marel-Kalkman          

     Evertsenstraat 8            2901AK       80jr

06 Mw.M.Burger-Heuvelman                

    Kerklaan 233                  2903BD       85jr

07 Mw.H.de Wit-Heuvelman                  

     Reigerlaan 251 K1542903LJ         86jr

10 Mw.T.Nieuwenhuis-Ritman                

     IJsduiker 126                2903WC      92jr

12 Mw.C.Kraaij-Ligchaam                    

     Vivaldistraat 58            2901HB       87jr

14 Hr.N.Pons                                      

     Steenloperstraat 25      2903AP       91jr

14 Mw.B.Verwaal                                

     De Baronie 216          2904XG      85jr

20 Mw.A.Kiela-Stoter                          

    Louis Couperusplaats 177  2902XD     75 jr

22 Mw.P.C.Stolk-Baardman                  

     Van Speykstraat 69          2901 BC     87jr

24 Hr.M.Visser                                  

     Mauritsstraat 24              2902HK      87jr

24 Mw.P.M.Minnaard-Graaf                  

     H.Roland Holststraat 3    2902AE      85jr

28 Mw.W.H.van der Laan-Stute            

     Slotplein 230                  2902HR      80jr

29 Mw.J.Baas                                  

    Nieuwe Laan 20 K217        2902BW     80jr


Collecten Diaconie maand april 2017

Diaconie                        € 904,67

Diaconie-H.V.D               € 243,50

H.A. Coming Home          € 436,10

Vijverhof(H.A.)                € 94,60

Diaconie-Jeugdwerk        € 209,30
                         _____________

Totaal                       €  1.888,17

Van de kerkrentmeesters - Verantwoording opbrengst collecten

April 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:          € 1.180,26

Onderhoud               €    909,05

Jeugdwerk                €    261,01

Taize dienst               €   112,00

Vijverhof                     €   84,85

Giften

Verjaardagsfonds:               € 130,00

Gift Bloemenfonds             €   20,00

Gift kerk via ds. Van Manen € 500,00

Gift bidstond                    € 100,00

Gift bidstond                    €   50,00

Gift bidstond                    €   10,00
                              ____________

Totaal:                          € 3.357,17

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Jeugddienst  zondagavond  21 mei 2017

Op zondagavond 21 mei is er een jeugddienst. Voorganger is Ds. P. van Veldhuizen uit Hendrik ido Ambacht. De dienst begint om 19.00. Omdat er kort na elkaar twee jeugddiensten op het programma staan (21 mei en 11 juni) hebben we bedacht om deze diensten met elkaar “te combineren” met als thema: “In 50 dagen van een ONVERVULD leven naar een VERVULD leven.

Wie had dat gedacht!!!”

De eerste dienst met  Ds. Van Veldhuizen is midden in de 50 dagentijd: de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In de bijbel, voor de discipelen, een verwarrende periode. In de dienst van 11 juni  sluit  Ds. M. v.d. Linden uit Katwijk aan met een vervolg (“antwoord”) op de eerste dienst.  

We hopen dat er een mooie lijn tussen de diensten zal zijn. Voor beide diensten wordt input geleverd door diverse gemeenteleden. Hun creatieve uitwerking van het thema is te zien tijdens de diensten. In de diensten zullen de beide Dorpskerk-bands muzikale medewerking verlenen. Na afloop van de diensten is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op fijne diensten! 

De Jeugddienstcommissie

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
26-06 18:45-20:00
Muizennestje
03-07 18:45-20:00
Muizennestje
10-07 18:45-20:00
Muizennestje
17-07 18:45-20:00
Muizennestje