Gemeentenieuws 18 juni 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. De plaats waar wij God en zijn Geest kunnen en mogen ontmoeten.

Bezinning en toerusting 

De Heilige Geest is uitgestort. Een ieder heeft dit gevierd op zijn of haar eigen manier. De één binnen de kerk, de ander bij een conferentie, en voor weer anderen heeft het minder betekenis. Wat is deze Heilige Geest eigenlijk? De Geest wordt vaak vergeleken met de wind. Soms zacht, soms hard, deze wind kan zelfs een orkaan worden. Is deze wind dan ook zichtbaar? Nee, we kunnen deze alleen maar voelen. Zo is het ook met de Heilige Geest, deze is niet zichtbaar, maar kunnen we wel voelen en ervaren.

Soms kan het in ons leven ook flink tekeer gaan. Grote levensvragen kunnen ons flink bezighouden. We kunnen in ons geloof met van alles en nog wat bezig zijn, vragen hebben en noem zo maar op. Deze Heilige Geest kan ook door iedereen verstaan worden, onafhankelijk de taal die zij spreekt. We mogen vragen of de Heilige Geest die ook wel pleitbezorger wordt genoemd, ons bijstaat in alles waar we mee bezig zijn, kracht geeft en ons helpt het goede te doen.

Een pleitbezorger wordt onder andere ook wel een Raadsman of Voorvechter genoemd. Hij is deel van de drie-enige God. Hoe wonderlijk Raadsman te zijn voor maar ook van God de Vader en tevens deel te zijn van deze drie-eenheid. Wat is geloven toch mooi, soms eenvoudig en soms ook moeilijk. Van harte wens ik ieder van u, jou en mijzelf deze uitgestorte Heilige Geest van harte toe. Deze Heilige Geest mogen en moeten we doorgeven ook aan anderen. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Wel en wee in de wijken

Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 verblijft wegens haar broze gezondheid in verpleeghuis Rijckhove, afd. Rozenhof. Een moeilijke weg die zij en ook haar man en familie zo samen gaan moeten. We dragen haar en de haren op aan onze Vader in de hemel.                  

Dhr. C. v.d. Watering, Jan van Galenstraat 3, belandde op Hemelvaartsdag wegens longproblemen in het ziekenhuis. Gelukkig sloeg de medicatie snel aan en is hij inmiddels weer thuis. Zijn vrouw, Mevr. N. van de Watering- Valk, Jan van Galenstraat 3 moest echter in de tussentijd in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege (zeer pijnlijke) complicaties na bestraling. Zij mocht net voor Pinksteren thuiskomen. De situatie lijkt nu stabiel en er zijn bemoedigende tekenen dat de complicaties minderen. Met haar, haar man en familie, hopen en bidden we dat er een periode van rust mag zijn om aan te sterken en aan verwerken van dit zeer roerige voorjaar toe te komen.        

Mevr. J.M.van Genderen-Jongeneel, Jan van Galenstraat 1 heeft met succes een heupoperatie ondergaan en was voor revalidatie in Avanze. Als alles goed is blijven gaan, is zij op moment van uitkomen van deze Kerknieuws weer thuisgekomen. Gods zegen en een voorspoedig verder herstel toe gebeden.

Namens het pastoraal werk in de wijken,   
Ds. Gerben van Manen en mevr. Annemiek Bomhof- Vrij


Van de ouderenpastor

Vrees niet.

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt,
Hier is Mijn hand-wees maar niet bang te vallen:
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit tekort.
Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen
zodat het water aan de lippen komt; 
Want met één wenk doe Ik de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.
Wees niet bevreesd wanneer uw krachten mind’ren:
want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
Ik heb veel werk te doen, ook voor Mijn zwakke kind’ren,
En álles kunt ge, als ge Mij verwacht.
Wees niet bevreesd, want Ik zal voor u zorgen.
Denk aan de leliën de mussen die Ik voed.
Ik ben de God van heden en van morgen,
de God Die leeft en Die u leven doet

Auteur: Nel Benschop


(Studie)verlof Ouderenpastor 

De afgelopen periode heb ik (over)uren mogen opnemen met de bedoeling me aan de studie te wijden. Helaas pakte dat anders uit dan gedacht wegens ziekte in de familiekring waar mijn hulp nodig was. Bijzonder juist nu de handen vrij te hebben om te doen wat het meest nodig was. Anders dan de eigen planning, maar Gods zorg en leiding loopt vaak anders dan de onze. Herkenbaar wellicht ook voor u? Vanaf 2 juni ben ik weer volledig (16 uur week) aan de slag.

Vanaf deze plaats dank aan allen, in het bijzonder aan ds Gerben van Manen, voor de waarneming!


Bijbelstudiegroepen 

In mei hebben we het seizoen van de Bijbelstudie Kring en de Seniorenbijbelstudie afgesloten.

We mochten met elkaar delen dat het fijn en leerzaam was elkaar te ontmoeten rond een geopende Bijbel

Samen mochten we luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en zoeken naar de betekenis en toepassing hiervan in ons leven van alledag

Elkaar bouwen, bemoedigen en levenslessen doorgeven maakt dat je je steeds meer verbonden met elkaar weet in het fundament van Gods liefde en trouw

Een voorrecht om dankbaar voor te zijn!  In september hopen we weer verder te gaan

Mocht u op de 2e dinsdagavond(Kring) of 3e woensdagmiddag(senioren) eens een kijkje willen nemen of aan willen sluiten, dan bent u van harte uitgenodigd.

Liever eerst even contact of nadere informatie? Bel me gerust: 0180-310449! Welkom!             

In Christus verbonden,
Annemiek Bomhof - Vrij


Beroepingswerk en gemeentevergadering

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat zowel zij als de Algemene Kerkenraad in een gezamenlijke vergadering unaniem heeft ingestemd met het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. C. Cluistra uit Hoogeveen.

Bij uitkomen van dit nummer van KerkNieuws heeft op zondag 11 juni aansluitend aan de morgendienst de door de Kerkorde voorgeschreven gemeente-vergadering plaatsgevonden. De stemgerechtigde belijdende leden hebben op deze vergadering hun stem uit kunnen brengen inzake het voorgenomen beroep. Indien 2/3 van het aantal aanwezige leden vóór het uitbrengen van het beroep heeft gestemd, kan het beroep daadwerkelijk worden uitgebracht.

Na de gemeentevergadering gaat een periode van vijf dagen in waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Vanaf 16 juni a.s. kan het formele beroep worden uitgebracht. Via KerkNieuws, de website (www.dorpskerkcapelle.nl) en de kanselafkondigingen houden wij u/jullie op de hoogte over de voortgang van het proces.

Namens de kerkenraad,
Erica Benard (voorzitter) en Cilia Sprong (scriba)


Dank en zorgen

Bij deze willen wij u allen hartelijk bedanken voor al het medeleven en de voorbeden in de afgelopen periode.  Wij voelen ons enorm door God en de gemeente gedragen en zijn hiervoor zeer dankbaar. Het doet ons in deze moeilijke tijd enorm goed om zoveel reacties, kaarten, mails, apps, etc van verschillende gemeenteleden te ontvangen.

Helaas gaat het nog erg slecht met Henrike en dit brengt veel zorgen in ons gezin. Ondanks alle wanhoop en verdriet bij Henrike waardeert zij het keer op keer wanneer zij een kaart ontvangt. Daarom willen wij u ook vragen dit zeker te blijven doen. Het adres hiervoor is: 

Henrike van de Watering
p.a. Eleos, “De Fontein”
Duinweg 1
3735 LA  Bosch en Duin

Nogmaals allen hartelijk bedankt, Martin en Lisette van de Watering


Gift Diaconie:

Ontvangen van N.N. via Dhr. Jaap van der Eijk ,€10.00

waarvoor onze hartelijke dank.


Kindernevendienst

Beste gemeenteleden,

De KND wordt draaiende gehouden door een team van enthousiaste leiding met daarbij jongeren die ons hierbij helpen. Wij verzorgen iedere zondag de Kindernevendienst. Met de kinderen bespreken we Bijbelverhalen, zingen we liederen en maken we bijpassend werkjes. Dit kan een knutsel, een puzzel of bijvoorbeeld een spel zijn. Daarnaast verzorgen wij de projecten die rondom de feestdagen worden gehouden. U kent vast onze creatieve uitingen voor in de kerk zoals laatst de Klok met Pasen, onze stukjes die worden voorgelezen etc. En natuurlijk ons jaarlijks hoogtepunt, het Kinderkerstfeest en via deze weg wil ik een oproep doen aan u….aan u persoonlijk.

Ook het komende seizoen willen wij er weer staan voor onze Dorpskinderen! En daar hebben wij u voor nodig, want we hebben een paar plekken vrij in ons team van leiding. We zoeken een leider/ leidster en een nieuwe assistent. 

Wij zoeken iemand die enthousiast is, graag de kinderen uit de Bijbel wil leren en een teamspeler is.  

Wij willen u vragen om deze oproep serieus in overweging te nemen, want het gaat hier om de continuïteit van de KND…..de basis die we als Dorpskerk willen meegeven aan onze kinderen. 

Als u ons wilt komen versterken, neem dan contact op met Olga van Oosten (06-24330813/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Hartelijke groet, namens de leiding van de Kindernevendienst

Olga van Oosten


Van de kerkrentmeesters

Werkzaamheden gebouwen 

In de pastorie zijn de timmerwerkzaamheden afgerond. Zoals u heeft gezien is de oprit al opgeknapt. Buiten zijn de werkzaamheden aan de tuin nu in volle gang, en binnen is dat het geval voor het schilderwerk. In de kosterswoning zijn de keuken, de douche en het schilderwerk binnen inmiddels klaar. Momenteel wordt gewerkt aan de dakgoten en wordt de staat van de schoorsteen geïnventariseerd. In het kerkelijk centrum is de schade na lekkage bijna hersteld. Dit valt onder onze verzekering.

We hebben de afgelopen periode moeten ervaren dat de hulp vanuit de gemeente uit een kleinere groep mensen kwam. Niettemin zeggen wij een ieder die zijn of haar hulp heeft geleverd hartelijk dank.


Verantwoording opbrengst collecten Mei 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                              €    1.053,28

Onderhoud Kerkelijk Centrum:          €       200,34

Leermateriaal  Catechisatie:              €       190,65

Onderhoud orgel:                          €         76,15

Bloemenfonds:                              €       176,25

Verwarming:                                 €       175,70

Giften

Verjaardagsfonds:                          €        63,00

Gift Bloemenfonds:                        €        20,00

Giften doopouders:                        €        70,00

Totaal:                                         €   2.025,37

Alle gevers hartelijk dank.


Heilig-Avondmaal (18 Juni)

Het komende Heilig-Avondmaal wil de diaconie graag bestemmen voor de noodhulp aan Somalie, waar Dorcas  samen met Medair hulpverlenen aan de slachtoffers van het natuurverschijnsel El Nino.

Als gevolg hiervan is Somalië niet alleen getroffen door extra overstromingen, maar ook door extreme droogte.

Veel kinderen zijn hier door ondervoed geraakt, daarnaast zijn er 7000 kinderen door de cholera getroffen. Dorcas samen met Mediair sluiten zich bij Joint Response  aan, om gezamenlijk een vuist te maken om op grote schaalhulp te verlenen op het gebied van water, sanitair en voeding.

De Diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij U aan.


Collecten diaconie maand mei 2017

Diaconie ouderenwerk:                €    218,27

Diaconie kerktelefoon :               €     213,45

Diaconie Jeugddiaconaat:           €     227,77

Leger des Heils Nazorg:               €    191,20

Diaconie Bloemenfonds:             €       85,20

Diaconie Algemeen:                   €     212,77

Zendingsbussen april en mei:      €     408,50

Totaal                                     €  1.557,17

Namens de Diaconie hartelijk dank


Jarigen van de maand Juli 2017

05 Hr,W.Both                                

Zwanensingel 20            2903CG    91jr

08 Hr.T.van der Wilt   

Kerklaan 155              2903BD     90jr

09 Mw.H.G.Koster-Hennig                    

Alkenlaan 9              2903EA     89jr

11 Mw.C.F.van der Ruit-van Cappellen    

Reigerlaan 251             2903LJ       89jr

12 Mw.C.van Bodegraven-Dingemans     

Reigerlaan 54               2903LK     93jr

13 Hr.J.Minnaard                                

H.Roland Holststraat 3   2902 AE   85jr 

17 Mw.A.H.Bak-van Eijk                       

Reigerlaan 251 K186     2903LJ     94jr

19 Mw.J.W.Rijntjes-van Sinttruijen         

Kerklaan 257                 2903BD   91jr

19 Mw.A.J.Laugeman                      

P.C.Boutenssingel  42     2902BH  91jr

20 Mw.J.Timens-van Zoest                   

IJsduiker 86                  2903WC  87jr 

20 Mw.E.H.Witmer-Dekkers                  

Vondellaan 10            2902AS   75jr

22 Mw.J.van Steenwijk-Stoffels             

Alkenoord 138            2903XG  90jr

23 Hr.H.W.de Wit                               

Steenloperstraat 125     2903AP    92jr

26 Mw.E.M.van der Lee-van de Ruit      

Steenloperstraat 91       2903AP    75jr

28 Hr.A.Gonlag                                 

Zwanensingel 26         2903CG   85jr


60 jaar getrouwd

Op 20 juni a.s. hopen Joop en Reina Gorlitz-Kwak (Slotplein 215, 2902 HR Capelle aan den IJssel) hun 60-jarig huwelijksjubileum te mogen gedenken

Van harte gefeliciteerd en wij hopen dat jullie nog goede en gezonde jaren samen mogen beleven onder Gods hoede.


Gebruik liedboeken

In de ochtend- en avonddiensten van de Dorpskerk worden twee verschillende liedboeken gebruikt. Voor de luisteraars thuis blijkt dit niet altijd duidelijk te zijn. In de morgendienst is het Nieuwe Liedboek leidend voor de liturgie, waarbij de predikant (beperkt) de mogelijkheid heeft om liederen uit andere bundels te kiezen. Voor de avonddienst is zoals vanouds het ‘oude’ Liedboek leidend. 


Bericht van de Thuisfront Commissie voor Gerrit en José Heino

In de nieuwsbrief die met Pinksteren is uitgedeeld in de Dorpskerk  heeft u kunnen lezen hoe Gerrit en José in Pretoria werken en wonen.

Als TFC willen wij u vragen met hen mee te leven, voor ze te bidden en financieel te ondersteunen.

We hebben het idee om elke maand een groep uit de Dorpskerk gemeente te vragen om Gerrit en José te schrijven en te vertellen hoe het in de gemeente gaat. Om zo bij elkaar betrokken te kunnen blijven. 

We zijn al begonnen, Paasontbijt en Huiskring Dorp zijn al geweest. Jullie horen van ons!

Natuurlijk is het ook leuk als u gewoon zelf wat laat horen.

Het adres is:     (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )                              

Gerrit en José Heino.  
236 Lys Street
Rietondale
Pretoria 0084
South Africa

U kunt ook de website bezoeken:

www.gzb.nl/Zuid-Afrika

Hartelijke groet, TFC Gerrit en José in Zuid-Afrika.


Gemeentenieuws 4 juni 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


In memoriam Cornelis Arnoldus van Herwaarden

Op 13 mei 2017 overleed Cornelis Arnoldus van Herwaarden in de leeftijd van 90 jaar. Cor was echtgenoot van Sarie van Herwaarden-Voorbrood en vader van vier kinderen. Er kwam een groot verdriet in hun leven toen in 2013 zoon Arjan plotseling overleed. Cor groeide op in Rotterdam, werd volwassen in oorlogstijd en diende in Nederlands-Indië. Tot aan zijn pensioen heeft hij gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij uitte niet gemakkelijk wat er in hem omging, maar tussen de regels door hoorde je het in een humoristisch toespraakje, zag je het in zijn lichaamstaal of bleek het in wat hij voor je deed. Merkbaar genoot hij van het samenzijn met zijn vrouw en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en van sport en spel.  Zijn nauwgezetheid en bewogenheid zette hij ook in voor zijn diaconale werk in de kerk. Hij kon op dreef raken door een preek of ontroerd zijn door een muziekstuk. De laatste jaren waren voor Cor een periode van veel emoties en lichamelijke en mentale achteruitgang. Lange tijd heeft Saar thuis voor hem kunnen zorgen. Terwijl zijn vrouw en de kinderen Hans, Rob en Joke bij hem waren, is hij thuis rustig overleden. In de dienst van Woord en gebed, voorafgaand aan zijn begrafenis op vrijdag 19 mei, herkenden we Cor in Psalm 139. Dit lied gaat over het wonder dat je je gekend weet, ook al laat je je moeilijk doorgronden. ‘Heer die mij ziet zoals ik ben.’ Wij bidden zijn dierbaren toe dat Zijn hand hen vasthoudt en verder leidt.

ds. Gerben van Manen


Uitnodiging Gemeenteavond Dorpskerk 2025

Hoe willen wij gemeente zijn in 2025? In afwachting van een nieuwe predikant wil de kerkenraad hier samen met u als gemeente over nadenken. Daar zijn we al mee begonnen op twee gemeenteavonden in het najaar van 2015. Hieruit voortgekomen zijn de profielschetsen van de gemeente en van een toekomstige predikant. Hartelijk welkom op de gemeenteavond op woensdagavond 14 juni, vanaf 20.00 uur in de kerk. Deze avond wordt voorbereid door een projectgroep, waarvoor zich nu hebben aangemeld: Lara Hagers, Ellemart Plomp, Erica de Jong, Helga Euwema, Cor Smits, Harrie Janssen en Bert Plomp.

Hoe ziet u de kerkdiensten, het jeugdwerk, het pastoraat, het diaconaat en het missionaire werk van de toekomst voor u? We gaan erover in gesprek op de gemeenteavond en werken dit vervolgens uit in een aantal tijdelijke werkgroepen van gemeenteleden. Doe u mee? 

Namens de kerkenraad, ds. Gerben van Manen


Heilig Avondmaal dd 18 juni a.s.

Als bestemming voor de collecte voor het komende Heilig Avondmaal wil de Diaconie graag bestemmen voor de noodhulp aan Somalië waar Dorcas samen met Medair hulpverlenen aan de slachtoffers van het natuurverschijnsel EL Nino. Als gevolg hiervan is Somalië niet alleen getroffen door extra overstromingen, maar ook door extreme droogte. Veel kinderen zijn hierdoor ondervoed geraakt, daarnaast zijn er zeker 7.000 kinderen door cholera getroffen. Dorcas samen met Medair sluiten zich bij Joint Response aan om gezamenlijk een vuist te maken om op grote schaal hulp te verlenen op het gebied van water, sanitair en voeding. De Diaconie beveeld deze collecte van harte bij U aan.


Beroepingswerk

Zoals de beroepingscommissie u ook heeft laten weten is door hen een advies aan de kerkenraad uitgebracht. De kerkenraad kan u met dankbaarheid melden dat deze voordracht unaniem is overgenomen. Voorafgaand aan een beroep zullen eerst nog een aantal procedurele stappen gezet moeten worden. Allereerst zal er begin juni een gezamenlijke vergadering zijn van de Algemene Kerkenraad (AK) en wijkkerkenraad Dorpskerk met het verzoek tot goedkeuring voor het uitbrengen van een beroep. Na goedkeuring zal er op korte termijn een gemeentebijeenkomst zijn en voordracht worden gedaan. Vanwege de fusie en de te volgen voorschriften uit de Kerkorde kunnen de stemgerechtigde leden op deze bijeenkomst hun stem uitbrengen inzake het voorgenomen beroep. Via Kerknieuws en de kanselafkondigingen houden wij u op de hoogte over de voortgang van het proces. Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba)


Huwelijksjubileum

Op 21 mei is het 30 jaar geleden dat de familie Brussee-de Haart, Brahmsstraat 129, 2901 JE, elkaar het Jawoord gaven. Felicitaties met dit heugelijke feit en we hopen dat jullie nog goede jaren samen mogen beleven onder Gods hoede.

 


Jeugd diaconale actie; Nacht Zonder Dak

Van 24 op 25 juni staat er een Nacht Zonder Dak gepland! De jeugd (12+) laat zich sponsoren en slaapt dan 1 nacht in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren aan de andere kant van de wereld die altijd op straat moeten leven.

De opbrengst gaat voor 100% naar stichting Tear, die samen met de lokale kerken, allerlei jongerenprojecten heeft in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Inmiddels hebben zich al een hoop jongeren op gegeven en we verwachten een leuke opkomst! Wil je ook nog meedoen? De activiteit is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marleen van de Graaf
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 010-8224200

Ps.: Doet u niet mee maar wilt u wel sponsoren?

Dat kan via:
- De doos bij de ingang van de kerk op 11, 18 en 25 juni;
- Overmaken op: girorekeningnummer NL71 INGB 0004 0535 36
  t.n.v. Wijkjeugdcommissie Dorpskerk o.v.v. Nacht Zonder DakGemeentenieuws 20 mei 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. Ook van harte uitgenodigd voor de dienst op Hemelvaartsdag om 10.00 uur. Ds Kronenburg zal deze dienst voorgaan.

Dopen

Ook zijn we blij en dankbaar dat er wederom gedoopt mag gaan worden op 21 mei in de ochtenddienst.

Dit keer zal het sacrament bediend worden aan (Moeder) Priscilla Magdalena Thenu, zij doet tevens belijdenis van het geloof, oudste zoon is Jael Elijah Cabral dos Reis, middelste dochter is Jilva Aynoa Cabral dos Reis en de jongste zoon is Ayden Joaquim Letnom.

Wat fijn dat een geheel gezin zich laat dopen en het zegel van de belofte mag ontvangen en deze voor de rest van hun leven mee mogen dragen. Gods werkt stopt nooit, en zijn goedheid kent geen einde!

Bezinning en toerusting 

Als we op zondag naar de kerk gaan horen we de leefregels, nemen we deze ter harte en doen zo veel mogelijk ons best om er uit en naar te leven. Ogenschijnlijk gaat ons dat best wel goed af. Maar wat gebeurt er als het ons enigszins tegenzit en het niet naar onze zin gaat? Dat merken we dat we toch mensen zijn. Iedereen reageert dan op zijn of haar eigen manier.

Het Bijbelboek Prediker sluit het laatste hoofdstuk met een mooie leefregel en belofte als volgt af: “Heb ontzag voor de God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte” Laten wij dan, geholpen door de liefde van Jezus Christus, proberen het goede te doen.

Van harte wens ik een ieder de kracht toe het goede te doen, ontzag te hebben voor de Drieenige God, en als gevolg hiervan rijkelijk beloond te worden.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Wel en wee in de wijken

Met Mevr. N. van de Watering-Valk (Jan van Galenstraat 3) en Mevr. M.A. Frijmann-Vos (1e Octaviolaan 5) en hun echtgenoten leven we mee in de behandelingen die zij ondergaan en hopen we op een goede uitwerking. 

Mevr. Anne-Marie Legerstee is opgenomen in Bavo Europoort (Poortmolen 121) om tot rust te komen. We staan naast haar in het geloof dat de vrede van God haar hart en gedachten in Christus Jezus zal bewaren (Filippenzen 4:7).

Dhr. Van der Leek, Merellaan 491, verblijft evenals zijn vrouw in Rijckehove, afdeling Beukenhof. We blijven als gemeente om hen heen staan.

Voor mevr. A. Combee-Terlouw (Lupinestraat 25) en dhr. C. van Herwaarden (Steenloperstraat 203) en hun echtgenoten bidden we dat zij hun leven in de onrust van de laatste fase ‘met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3) kunnen weten.

Namens het pastorale werk in de wijken,

ds. Gerben van Manen


Evaluatie groothuisbezoeken 2016

Van september tot november 2016 hadden we in de gemeente een reeks huiskamerontmoetingen. Deze ontmoetingen waren onderdeel van de nieuwe wegen die we zoeken voor pastoraal contact tussen de pastoraal bezoekers en gemeenteleden en tussen gemeenteleden onderling. ‘Omzien naar elkaar’ was het thema. We hebben aan de hand van Rom. 12 en Ef. 4 gesproken over ieders bijdrage en behoefte in het lichaam van Christus. Welk lichaamsdeel ben jij? Dit spitsten we toe op het (onderlinge) pastoraat.

Onder leiding van de ouderlingen en pastoraal medewerkers in de wijken en de pastores Annemiek Bomhof en/of Gerben van Manen waren er 8 ontmoetingen. Het aantal deelnemers (afgezien van de ‘leiding’) per avond varieerde van 4 tot 34. Een van de avonden ging niet door omdat er geen aanmeldingen waren. Hier en daar stelde de opkomst dus teleur, maar elders was die weer verrassend en de deelnemers en het pastoraal team hebben de bijeenkomsten positief ervaren. Het smaakte naar meer! In het voorjaar van 2018 hopen we de huiskamerontmoetingen een vervolg te geven.

Dezelfde opzet van de avond leverde in de verschillende huiskamers telkens weer andere gesprekken op. Zo kwamen we op het belang van gezien worden en onderling contact houden, zagen we de vele meelevende oren en ogen en helpende handen die er in de gemeente zijn, constateerden we de behoefte die er is aan geloofsopbouw en geestelijke leiding, en kwamen we tot het besef dat we samen kerk zijn.

De huisbezoeken boden aanknopingspunten om het onderlinge pastoraat te versterken en leverden nieuwe ‘ingangen’ op voor de pastoraal bezoekers. Vaak blijkt het voor gemeenteleden moeilijker om aan te geven wat je zelf nodig hebt in de gemeente. Een eyeopener was dat we samen als gemeente niet alleen verantwoordelijk zijn voor het omzien naar elkaar en het praktische en organisatorische gemeentewerk, maar ook voor de geloofsopbouw, de visie op de toekomst en het missionaire gemeentezijn. Wat je verlangt van een nieuwe predikant wordt ook van de gemeente zelf gevraagd. 

Namens het pastorale team, ds. Gerben van Manen 


Voortgang beroepingswerk

Op Eerste Paasdag is een afvaardiging van de Beroepingscommissie bij een mogelijk geschikte predikant voor onze Dorpskerk gaan luisteren. Vooraf hebben we al diverse preken van deze predikant via internet beluisterd en die spraken ons aan. De bijgewoonde dienst hebben we ook als zeer positief ervaren. We hebben contact gezocht en kort geleden heeft een eerste gesprek met de predikant en zijn vrouw plaatsgevonden.  

Zowel de leden van de beroepingscommissie als de predikant en zijn vrouw vonden het een fijn gesprek. Op vrijdagavond 12 mei praat de beroepingscommissie nogmaals met het echtpaar.  Wij vragen u en jou om te bidden voor het beroepingswerk. En we houden u op de hoogte!

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie, Marianne Hagers


Jarigen van de maand  JUNI

02 Mw.C.J.van der Marel-Kalkman          

     Evertsenstraat 8            2901AK       80jr

06 Mw.M.Burger-Heuvelman                

    Kerklaan 233                  2903BD       85jr

07 Mw.H.de Wit-Heuvelman                  

     Reigerlaan 251 K1542903LJ         86jr

10 Mw.T.Nieuwenhuis-Ritman                

     IJsduiker 126                2903WC      92jr

12 Mw.C.Kraaij-Ligchaam                    

     Vivaldistraat 58            2901HB       87jr

14 Hr.N.Pons                                      

     Steenloperstraat 25      2903AP       91jr

14 Mw.B.Verwaal                                

     De Baronie 216          2904XG      85jr

20 Mw.A.Kiela-Stoter                          

    Louis Couperusplaats 177  2902XD     75 jr

22 Mw.P.C.Stolk-Baardman                  

     Van Speykstraat 69          2901 BC     87jr

24 Hr.M.Visser                                  

     Mauritsstraat 24              2902HK      87jr

24 Mw.P.M.Minnaard-Graaf                  

     H.Roland Holststraat 3    2902AE      85jr

28 Mw.W.H.van der Laan-Stute            

     Slotplein 230                  2902HR      80jr

29 Mw.J.Baas                                  

    Nieuwe Laan 20 K217        2902BW     80jr


Collecten Diaconie maand april 2017

Diaconie                        € 904,67

Diaconie-H.V.D               € 243,50

H.A. Coming Home          € 436,10

Vijverhof(H.A.)                € 94,60

Diaconie-Jeugdwerk        € 209,30
                         _____________

Totaal                       €  1.888,17

Van de kerkrentmeesters - Verantwoording opbrengst collecten

April 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:          € 1.180,26

Onderhoud               €    909,05

Jeugdwerk                €    261,01

Taize dienst               €   112,00

Vijverhof                     €   84,85

Giften

Verjaardagsfonds:               € 130,00

Gift Bloemenfonds             €   20,00

Gift kerk via ds. Van Manen € 500,00

Gift bidstond                    € 100,00

Gift bidstond                    €   50,00

Gift bidstond                    €   10,00
                              ____________

Totaal:                          € 3.357,17

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Jeugddienst  zondagavond  21 mei 2017

Op zondagavond 21 mei is er een jeugddienst. Voorganger is Ds. P. van Veldhuizen uit Hendrik ido Ambacht. De dienst begint om 19.00. Omdat er kort na elkaar twee jeugddiensten op het programma staan (21 mei en 11 juni) hebben we bedacht om deze diensten met elkaar “te combineren” met als thema: “In 50 dagen van een ONVERVULD leven naar een VERVULD leven.

Wie had dat gedacht!!!”

De eerste dienst met  Ds. Van Veldhuizen is midden in de 50 dagentijd: de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In de bijbel, voor de discipelen, een verwarrende periode. In de dienst van 11 juni  sluit  Ds. M. v.d. Linden uit Katwijk aan met een vervolg (“antwoord”) op de eerste dienst.  

We hopen dat er een mooie lijn tussen de diensten zal zijn. Voor beide diensten wordt input geleverd door diverse gemeenteleden. Hun creatieve uitwerking van het thema is te zien tijdens de diensten. In de diensten zullen de beide Dorpskerk-bands muzikale medewerking verlenen. Na afloop van de diensten is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op fijne diensten! 

De Jeugddienstcommissie

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
26-06 18:45-20:00
Muizennestje
03-07 18:45-20:00
Muizennestje
10-07 18:45-20:00
Muizennestje
17-07 18:45-20:00
Muizennestje