Gemeentenieuws - 7 / 06 april 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Belijdenis

Op 15 april is de morgendienst heel bijzonder! Dan hopen namelijk drie gemeenteleden belijdenis van het geloof te doen. Ik noem nu eerst hun namen, de namen waarmee ze gedoopt zijn. Belijdenis doen is immers ook het ‘ja’-woord toen door de ouders uitgesproken nu zelf uitspreken. Het is de bereidheid hebben om te leven als gedoopte! Het is dan ook ‘ja’-zeggen op de vraag of je wil leven als leerling van Jezus Christus. 

Tussen haken zet ik toch ook maar hun roepnaam erbij want zo kennen we hen en spreken we hen immers aan!  Het betreft:

Lara Nedine (Lara) Hagers, Chopinstraat 61, 2901 EC
Elizabeth Martha  (Ellemart) Plomp, Ringvaartpark 51, 2907LH
Cornelis Baltus (Kees) Prins, Silkeborg 11, 2905 AS

Laten we met hen meeleven en om hen heen staan en hen Gods zegen toebidden. Al langere tijd hebben ze meegedaan met de ‘belijdeniscatechisatie’ die in de vacante tijd door ds. Gerben van Manen werd geleid. Toen ik hier kwam hebben we afgesproken dat hij het traject met deze groep zou afmaken. En daarom leiden we samen de dienst. De jongerenbands zullen ook een aantal liederen begeleiden die door de belijdenisgroep zijn uitgekozen. We zien er samen met Lara, Ellemart en Kees naar uit. 


Huwelijk

Er valt nog een feestelijke dienst aan te kondigen. Op 20 april gaan Joery Kramer en Willemijn Plomp trouwen. We feliciteren hen, samen met wederzijdse familie en vrienden van harte! De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Dorpskerk en begint om 19.00 uur. Deze dienst zal geleid worden door een goede bekende van het bruidspaar en wel ds. Ies Maaswinkel uit Maassluis. Het is mooi wanneer u/jij meeleeft en de dienst bijwoont. Het toekomst adres van Joery en Willemijn is: P.C. Boutenssingel 115, 2902 BH. 


Pasen in je eigen leven

Onderstaande woorden met als titel ‘vastgelopen’ kwam  ik onlangs tegen. Ik werd er niet echt blij van maar realiseerde me direct dat het in ons leven wel zo kan zijn. Dat je vastloopt door zoveel wat er in je leven aan de hand kan zijn. Het thema van de Paasdienst was: ‘Een verschil van dag en nacht’.  Zoiets dus.. voor je het weet heeft de paasloosheid je te pakken. Het is het donker waar de leerlingen van Jezus op die paasmorgen ook in vastgelopen waren. Maar toen ging de zon op! (Markus 16:2) Ze vonden weer een weg vooruit! 

Vastgelopen? 

Misschien zijn wij: door zonden vastgelopen
d
oor zorgen zwaarmoedig geworden
door nare gebeurtenissen lam geslagen
door verdriet mistroostig geworden
door mislukkingen moedeloos geworden
door moedeloosheid (bijna) ongelovig geworden
door teleurstellingen wantrouwend geworden
door ziekte de zin in het leven kwijt geraakt
door gemis eenzaam geworden
door ontberingen hard geworden
door onrecht cynisch geworden
door eenzaamheid eenzelvig geworden
door verlangen verteerd
door jaloezie bevangen
door onmacht overvallen
door innerlijke strijd verscheurd
door tegenwerking bitter geworden
door ons verleden gebonden
door angst voor het leven of voor de toekomst verlamd
door zwaarmoedigheid vreugdeloos geworden
door gebrek aan vertrouwen passief geworden. 

Wanneer je zo vastgelopen bent dan lijkt er geen uitweg te zijn. En toch! Zo verrassend voor de leerlingen het Paaslicht opging zo mogen we dat ook voor en met elkaar bidden. ‘Heer, vernieuw ons leven, bevrijd en genees! Doorbreek de nacht van ons bestaan. U bent de bron van nieuw leven!’ En ook ervaar je dat hier slechts in alle voorlopigheid, toch mogen we het geloven en nazeggen: ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ (2 Korintiërs 5:17). Met dat perspectief zegenen we elkaar en in het bijzonder hen die zich herkennen in allerlei vastgelopen situaties. 


Gift 

Onderweg ontvangen 20 euro voor de Dorpskerk. Dank.


Vanuit de pastorie

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal                                                                                                         

Heel de schepping slaakt een zucht; 
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.       

Tekst: Hans Maat© Stichting Sela Music 


Wel en Wee

Mevr. E.J.Boerendonk, Beemsterhoek 72 kwam ten val en brak haar heup. Inmiddels is zij geopereerd en ter revalidatie opgenomen in Avanze, 's-Gravenweg 355 k 308, 2905 LC Capelle aan den IJssel. Op haar hoge leeftijd (100!)  geen sinecure allemaal. Een kaartje ter bemoediging is zeer welkom! (zeker gezien haar zeer klein familienetwerk) We wensen haar van harte Gods zegen en nabijheid toe.

Mevr. M. Burger- Heuvelman, Kerklaan 233 verbleef wegens een val, langer bij haar dochter in het hoge noorden. Zij mocht weer thuis terugkeren, maar nader onderzoek naar de oorzaak van het wankele evenwicht is noodzakelijk. Dat geeft spanning en onzekerheid. Gods kracht en uitzicht toegebeden. 


In gesprek met elkaar 

De afgelopen periode hebben we twee huiskamerontmoetingen gehad in de omgeving van de Vijverhof. Mooi op deze manier (nader) kennis te maken met ds. Cluistra en elkaar. Een aantal gemeenteleden voor wie de gang naar de Dorpskerk moeilijk mogelijk is, waren nu wel in de gelegenheid te komen. Het was fijn een begin van gesprek te hebben over geloof en kerk aan de hand van stellingen.

Er bleef nog genoeg gespreksstof waar we nu niet aan toe kwamen.  In overleg met de bezoekers en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) werd afgesproken een nieuwe activiteit in de vorm van een gesprekskring te starten in de recreatieruimte van de Merel. Ik zal als ouderenpastor het gesprek aan de hand van een thema op gebied van geloof, zingeving en levensvragen leiden.

Idee is dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00. De eerste keer zal zijn op D.V. maandagmiddag 28 mei. Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging, van harte welkom!   


Giften 

Tijdens het pastoraal werk in de gemeente ontving ik een gift van €20,-, waarvoor dank!

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Jeugddienst  zondagavond  15 april 2018

Op zondagavond 15 april is er weer een jeugddienst. Voorganger is ds. H.M. Habekotté uit Maasdijk, aanvang 19.00 uur. Het thema is: “Wie ben ik?” Een thema dat je als jongere wel bijna moet aanspreken! Je bent als jongere immers “jezelf aan het ontdekken” en je eigen identiteit aan het ontwikkelen. Maar ook je ideeën over de wereld en welke normen en waarden belangrijk voor je zijn.

Dit is een spannende tijd waarin God je gelukkig niet loslaat. Ds. Habekotté gaat vanuit de bijbel op zoek naar handreikingen. Psalm 139 zegt bijvoorbeeld veel over dit  thema: “Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mezelf ooit ken”.

De  muzikale medewerking wordt  verzorgd door onze eigen jongerenbands. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie.  


Collecten Diaconie maand februari 2018

Werelddiaconaat           €    267,28

Diaconie Algemeen        €    473,48

Rampenfonds               €    249,00

Zendingsbussen            €    201,80

                               ______________

                                    € 1191,56

Alle gevers hartelijke dank


Huwelijksaankondiging

 Blij zijn wij u en jou te mogen melden dat Joery Kramer en Willemijn Plomp in het huwelijk gaan treden. De kerkelijke inzegening zal op 20 april om 19.00 uur plaatsvinden in de Dorpskerk . De dienst zal worden geleid door ds. I. Maaswinkel. U en jullie zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Wij wensen Joery en Willemijn samen veel liefde, alle goeds, veel voorspoed en Gods nabijheid toe. Hun toekomstig adres wordt: P.C. Boutensingel 115, 2902 BG in Capelle aan den IJssel. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Project Dorpskerk 2025

Het is wat stil geweest rond het project, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Na het afscheid van onze consulent ds. Gerben van Maanen is de projectgroep voortgegaan.

Met een groot aantal gemeenteleden is in de diverse werkgroepen nagedacht over concrete acties op het gebied van Geloof&Generaties, Kerkdienst&liturgie, Gemeenschap&Pastoraat,

Missionair&Diaconaal. Er ligt een mooi document met aanbevelingen. Binnenkort gaat de uitvoering starten. Daar zijn u en jij ook bij betrokken! U hoort nog van ons. 

Namens de projectgroep, Erica Benard


Gemeentenieuws - 6 / 23 maart 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Rond de diensten

De aankondiging van de kerkdiensten voor de komende tijd vindt u in dit kerkblad en op de website. Enkele diensten wil ik er even uitlichten.

In de morgendienst op Palmpasen (begin zomertijd) lezen we uit Markus 15 (m.n. vers 21). Er is dan nog geen belijdenisdienst want deze is vastgesteld op 15 april. Hierover later meer! Tijdens de avonddienst op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Ook dan lezen we uit Markus 15. Een vesper is er op de avond van Stille Zaterdag, voorbereid door enkele gemeenteleden.

Met Pasen werkt in de morgendienst zowel de jongerenband als ook een koor bestaande uit gemeenteleden mee. Zij zullen een paar liederen zingen. We hopen op een goede en bijzondere Paasdienst die we beginnen met een paar bekende Paasliederen. We lezen Markus 16.

Weet u/je welkom! 


Kerkdienstgemist.nl

Onderweg hoor ik dat er best veel gemeenteleden die dienst volgen via de kerkradio of via internet. Voor diegene die het niet weet: ga naar www.dorpskerkcapelle.nl   en dan kun je zo doorklikken naar de site waarop de dienst te beluisteren valt.

Tevens is er de liturgie voor elke morgendienst of bijzondere avonddienst te vinden. (zie ‘Download Liturgie’) Dit met dank aan het beamerteam en onze webmaster Gerrit Stubbe.


Huwelijksjubileum 

Op 22 maart hopen dhr. en mw. de Jong-Terdu, Johan de Wittstraat 6, 2902 HG, 55 jaar met elkaar getrouwd te zijn. Samen met uw dochters en schoonzoons van harte gefeliciteerd. Bij alles wat u samen onderweg beleefd hebt bidden we u Gods zegen toe, voor nu en verder! 


Meeleven

De op 21 februari geboren Renate Blokland werd ziek en verblijft al een aantal dagen in het ziekenhuis te Gouda. Opeens zorgen voor haar ouders Ron en Annemarie Blokland-Brugman, Groene Zoom 1, 2825 BA Berkenwoude. We hopen en bidden met hen om spoedig herstel. 

Marianne Kamphuis, Martinus Burkensstraat 12, is geholpen in het Franciscusziekenhuis en er is vervolgens geconcludeerd dat er de komende zes weken iedere week een blaasspoeling nodig is om zo terugkeer van verkeerd weefsel tegen te gaan. Haar man Wim Kamphuis is nog in afwachting van een oproep om geopereerd te worden. Jullie beiden zegen en moed toegebeden!

Dhr. J.P. Gorlitz, Slotplein 215, is weer thuis na een periode in het zorgpension Capelle geweest te zijn. Ook u en alle andere gemeenteleden die met zorgen rond de gezondheid kampen Gods nabijheid toegewenst.


Waarom word je een christen genoemd? (3)

Op deze vraag kun je proberen zelf een antwoord te formuleren. Maar in één van de belijdenisgeschriften van onze kerk wordt er ook een prachtig antwoord gegeven. 

In Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus uit 1563 wordt gevraagd waarom Jezus ‘Christus’ (= Gezalfde/ Messias) wordt genoemd. Het antwoord is dan: Omdat Hij door God gezalfd is met de Heilige Geest tot onze hoogste Profeet, onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning. 

En aansluitend daarop klinkt de vraag: Waarom word jij een christen genoemd? Hierop wordt dan geantwoord: ‘Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving.’

En dat is iets om stil van te worden. Een christen lijkt op Christus en is dus ook gezalfd. De Heilige Geest wil in me uitwerken hetgeen ik in Christus ontvangen heb. Ik behoef me niet om te werken om een zesje of misschien zelfs een zeven te halen. Ik mag ontvangend leven. 

Of zoals in Johannes 15 staat: ‘wie in Hem blijft draagt veel vrucht!’ 

Zoals Christus het is, zo zijn christenen ook een beetje profeet, koning en priester.

Profeet: Hoe komt het dat je durft uit te komen voor je geloof? Dat je de wereld wil zien met Gods ogen? Dat je Gods bedoeling aan de orde stelt? Daar zorgt Christus voor. Dat doet zijn Geest in me. 

Priester: Waarom brengt iemand offers? Waarom zijn er christenen die liever schade lijden dan met geweld hun gelijk willen halen? Waarom zoek je bemiddeling in een conflict op je werk of thuis? Omdat de Geest van Jezus de priester in je werkt!

Koning: Waarom ben ik opeens heel dapper? Waarom kom ik op voor recht? Waarom denk ik na over het beheren en bewaren van de schepping? Omdat de Geest van Koning Jezus in mij woont. 

Tenslotte: het gaat er dus om dat je blijmoedig de naam christen mag dragen, een naam die eenvoudig zegt dat je bij Christus behoort. Andere namen als hervormd, protestant, katholiek, baptist zijn  slechts bijnamen…


Vanuit de pastorie

Iedere keer beseffen we weer dat we op een unieke plek mogen wonen. De rust en de zingende vogels, de prachtige IJssel.. we genieten ervan. Vanuit de studeerkamer heb ik zicht op onze prachtige kerk. We hopen elkaar daar de komende tijd regelmatig te ontmoeten. U allen een goede ‘Stille’ week toegewenst!  

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal  

Wat is het fijn elkaar te mogen ontmoeten tijdens huisbezoek, activiteiten, de Bijbelstudie of tijdens en na de weeksluiting. Te delen wat je bezighoudt.

Al pratend komen er soms onderwerpen naar boven waarvan je niet eens in de gaten had dat ze je hoog zaten. Die je raken, diep van binnen. Misschien herkent u het wel. Je staat soms verbaasd over jezelf. En niet zelden geeft het stof tot verder nadenken achteraf. Waar kwam dat gespreksonderwerp vandaan? Ligt dat (nog) zo gevoelig? Ik dacht dat ik dat achter me gelaten had… In verbondenheid met elkaar ontstaat wisselwerking.

Je mag weten niet alleen te zijn, elkaar te zien en te waarderen. Mooi als je elkaar zo mag ontmoeten, herkennen en samen een weg mag zoeken. Wat hebben we het nodig, dat gesprek met elkaar. En wat kan het eenzaam voelen als je je hart niet bij een ander kunt openen.

In het pastoraat proberen we met vallen en opstaan een luisterend oor voor elkaar te zijn. Omdat we ons in Liefde met elkaar mogen weten door God, die in Jezus naar ons toekwam omdat Hij ons de moeite waard vond. Bij Hem mag je altijd je hart uitstorten, Hij hoort en ziet en begrijpt. Omdat Jezus onze weg gegaan is, dwars door alle gebrokenheid en lijden van deze wereld heen. Je hart uitstorten bij Hem, bidden noemen we dat. Hem ontmoeten, delen wat er op je hart ligt. Om getroost en bemoedigd weer verder te kunnen. Aan zijn Hand!

Uitnodiging aan gemeenteleden in de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal.

Op maandagmiddag 26 maart heten we u graag van harte welkom voor ontmoeting en kennismaking met ds Cluistra tijdens een huiskamerontmoeting in de zaal, beneden in de Merel. Onder het genot van een kopje koffie en thee hopen we daarnaast met elkaar in gesprek te komen over geloof en kerk. Ds Cluistra zal het gesprek leiden. U ontvangt voor de bijeenkomst ook nog een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Tot de 26e! 

Giften           

Via bezoekwerk van dhr.W.Molenaar mochten we een gift van € 20,- t.b.v. het ouderenwerk ontvangen. Dank u wel!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Wie we zijn (collecte Heilig Avondmaal)

Youth for Christ is een gepassioneerde missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers. Ze valt op doordat ze God voortdurend zoekt, gezamenlijk groeit in lokaal missionair jongerenwerk en durft te laten zien waar ze voor staat. Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Zo komen we dichterbij jongeren. Want iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen.

Youth for Christ Nederland is onderdeel van YfC international, dat actief is in 130 landen met tienduizenden medewerkers.

Al meer dan 70 jaar weet Youth for Christ het Evangelie te vertalen naar de leefwereld van jongeren. Van rally’s, koffiebars en jeugdkampen, tot het Flevofestival, The Mall jongerencentra en LifeSpots.

De Diaconie beveelt deze collecte  van harte bij U aan!


Meditatief Moment op Stille Zaterdag  31 maart a.s.

Als kerkenraad hebben we nagedacht hoe we de week voor Paasmorgen verder invulling kunnen geven.

Naast de gebruikelijke dienst op Goede Vrijdag leek het ons goed om in de stilte van Stille Zaterdag de gemeente de gelegenheid te geven bij elkaar te komen.

We hebben gekozen voor een Meditatief Moment op zaterdagavond 31 maart om 19.30 uur.

We willen dan in een kort samenzijn door middel van liederen, gebeden en een meditatie ons bezinnen op het lijden van onze Heer Jezus Christus en uitkijken naar de Paasmorgen.

Om 19.30 uur komen we samen in de Dorpskerk voor een kort samenzijn van ongeveer 30 minuten.

Van harte wordt u uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.


Opbrengst verjaringsfonds 2017

Uw bijdrage aan het verjaringsfonds heeft in 2017 het mooie bedrag van € 1.999,50 opgebracht. Het geld blijft in kas voor noodzakelijke zaken in en rond de Dorpskerk.

Hartelijk dank voor alle giften die wij in 2017 mochten ontvangen!

Bestuur HVD


Hospice IJsselOever

De Hospice IJsselOever is ingericht als een “bijna thuis” voor 4 personen en is gevestigd in de Roodborsttoren van de Vijverhof. Opgericht op initiatief van Hospice IJssel Thuis in Nieuwerkerk aan den IJssel en in nauwe samenwerking met het VTZ (Vrijwilligers Terminale Thuis Zorg) werkt.

Hospice IJsselOever wil de best mogelijke zorg met alle respect bieden, zorg die thuis niet altijd gegeven kan worden.


Opbrengst verjaringsfonds 2017

Uw bijdrage aan het verjaringsfonds heeft in 2017 het mooie bedrag van € 1.999,50 opgebracht. 

Het geld blijft in kas voor noodzakelijke zaken in en rond de Dorpskerk.

Hartelijk dank voor alle giften die wij in 2017 mochten ontvangen!

Bestuur HVD


Paasontbijt

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen voor het paasontbijt dat op 1e paasdag van 8.30u tot 9.30u gehouden zal worden in het kerkelijk centrum van de Dorpskerk.

Op zondag 18 maart a.s. zullen er na de ochtend- en avonddienst formulieren uitgedeeld worden waarmee u zich voor het paasontbijt kunt opgeven.

De opgaveformulieren kunt deponeren in de doos in het voorportaal van de kerk.

U kunt zich opgeven t/m 29 maart.

Wanneer u geen formulier heeft ontvangen, kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Els van der Eijk, tel. 010 – 4585536, na 18.00u. of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen is van harte welkom !!


Huwelijksjubileum

Op woensdag 17 maart waren de heer en mevrouw de Koning-de Groot 40 jaar getrouwd.

Een hartelijke felicitatie vanuit de gemeente.

Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezegende jaren toe.

Hun adres:  Ringvaartpark 48, 2907 LH Capelle aan den IJssel.


Jarigen in de maand april

01 Mw.A.Groothuijzen-Moerkerke, Gerard Doustraat 21 2902GH - 86jr

07 Dhr.L.IJ.van der Schee, Kerklaan 465 2903HM - 75jr

08 Mw.P.Postma-de Voge,l De Wulp 29 2935VC Ouderkerk ad IJssel - 94jr

09 Mw.J.P.E van der Ree-Bijlsma, Reigerlaan 251/K106 2903LJ - 86jr

11 Mw.A.Kraaij-Kersbergen, Nieuwe Laan 20/K317 2902BW - 97jr

12 Dhr.H.Verkaik, Dorpsstraat 201 2903LA - 85jr

19 Mw.J.Korevaar-van Herk, Ketensezoom 62 2902LK - 86jr

20 Mw.C.J.Suur-van de Pol, Herman Gorterplaats 149 2902TD - 90jr

21 Dhr.W.A.Heikoop, Kerklaan 290 2903BL - 86jr

30 Mw.J.L.Artz-Mayes, Reigerlaan 251/K188 2903LJ - 96jr


Pinksterkamp

Van 19 tot 21 mei gaan we weer op Pinksterkamp.

Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan kun je gezellig met ons mee naar kampeerboerderij “De Houtkamp” in Otterlo. Het weekend wordt georganiseerd door de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk.

We vertrekken op zaterdagochtend vroeg en zijn maandag aan het einde van de middag weer terug.

We vinden het leuk wanneer je ook nog je vrienden of vriendinnetjes meeneemt. Jullie kunnen je inschrijven tot 15 april via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het weekend kost € 55,- per kind (en €52,50 voor het 2e kind uit een gezin)

De eerste 9 kinderen hebben zich al aangemeld, dus wees er snel bij!

Wanneer je nog vragen hebt, laat het ons maar even weten.

Met een hartelijke groet,

Maikel, Jesse, Francis, Samantha, Martin, René, Lia, Christa en Lianne


Gemeentenieuws - 5 / 09 maart 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Jongerendienst 11 maart

Zoals al aangekondigd is het 11 maart in de morgendienst een zgn. jongerendienst. Het thema zal zijn: ‘Bidden is broodnodig’. Ieder is welkom!! Zie voor de verdere diensten op 11 en 18 maart het rooster in dit kerkblad of op de website.


Bidstond voor gewas en arbeid 

Graag wijs ik ook op de bidstond voor gewas en arbeid op woensdagavond 14 maart om 19.30 uur. Ieder – oud en jong – is van harte uitgenodigd voor deze kerkdienst. Het gaat om een moment van bezinning en gebed voor het leven van elke dag. Hoe waarderen we werk, school, voedsel, enz.? We bidden God om wijsheid en danken Hem voor al wat Hij geeft. 


Geboren

Op 21 februari is Renate Marleen Blokland geboren. Zij is de prachtige dochter van Ron en Annemarie Blokland-Brugman en het zusje van Jonathan en Maurits. Ze wonen Groene Zoom 1, 2825 BA Berkenwoude. Van harte gefeliciteerd met dit wonder van nieuw leven! 


Waarom word je een christen genoemd? (2)

Iemand zei eens: ‘Ik ben géén christen maar voel me wel een beetje christelijk’.  En dat kan! En dat vooral wanneer je in een christelijke omgeving woont. Ook al doe je er zelf niet veel aan, het vormt toch een onderdeel van je bestaan. Alles om je heen wijst immers naar de doorwerking van het christelijk geloof door de tijden heen. Kerkgebouwen, christelijke scholen en verenigingen. Je doet er haast als vanzelf aan mee.

Je ziet dat in bepaalde dorpen of delen van ons land. Op veel plaatsen – en daar hoort Capelle ook bij -  is dat niet meer vanzelfsprekend. We zijn immers multicultureel en multireligieus geworden. Velen weten niet of nauwelijks meer wat christen-zijn is. Het is daarom heel mooi dat er in steeds meer steden de laatste jaren initiatieven genomen zijn om het evangelie present te stellen. Zo heeft de PKN een aantal pioniersplekken maar ook andere kerken zoeken naar missionaire mogelijkheden. Er worden nieuwe christelijke gemeenten gesticht die vaak ook nog veelkleurig zijn. 

Missionair werk gaat ons allemaal aan. Ieder in zijn of haar situatie is geroepen om niet alleen te geloven in het goede nieuws maar er ook voor te staan. In een omgeving waarin ‘bewust geloven’ eerder uitzondering dan regel is worden we uitgedaagd verantwoording af te leggen van de hoop die in je is! (1 Petr. 3:15) In de ontmoeting met de mensen om ons heen en met het oog op de volgende generaties die je soms zomaar vragen: ‘Ben jij een christen? En waarom dan?’ 

Daarbij zul je woorden nodig hebben om dat uit te leggen, maar het begint bij ons hart. Dat er geproefd wordt dat er liefde is. Dat je kan zeggen: ‘Ik weet me gekend door Jezus, van Hem ben ik, in leven en sterven. Voor Hem leef ik! Hij is mijn Herder en Heer!’  

Jezus zelf gebruikt in Johannes 15 het beeld van de wijnstok en de ranken. Als rank betrek je de levenssappen uit de wijnstok. ‘Zonder mij kun je niets doen’ zegt Jezus dan ook. 

In die levende relatie staan is dan ook wat anders dan het behoren bij een christelijke cultuur. Christen-zijn is een gestoord-zijn in je eigengericht bestaan. Op  de weg geroepen achter Jezus aan. Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken in de omgang met elkaar, in je staan in de samenleving. De liefde van God doorvertalen. Uitnodigend leven. En dat al biddend: ‘Jezus ga ons voor, deze wereld door!’ 


Gift 

Onderweg 25,00 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk. Dank


Vanuit de pastorie

Het was de afgelopen weken genieten dat de zon zo heerlijk scheen. De kou houdt alles dan nog wel gevangen maar straks breekt de lente los. Nieuw leven zal in de natuur zich melden. Dat is iets waar je ieder jaar weer naar uit kunt zien. 

Maar nog veel groter wonder is dat we juist in deze tijd mogen toeleven en uitzien naar het Paasfeest. We staan stil bij de weg die Jezus voor ons ging, de weg van lijden waar ook onze wereld zo vol mee is. De duisternis die op Goede Vrijdag even alles naar zijn hand te leek te zetten wordt verslagen. Jezus leeft! In Hem is er ‘nieuw leven’ voor ons! Onvoorstelbaar. En we zingen of neuriën: ‘Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.’ Lees heel dat Gezang 182 of Lied 575 maar eens. Een goede tijd toegewenst!

Een hartelijke groet,  Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor:

Pastoraal   

Samen op weg

Mijn weg is voor U nooit verborgen
U houdt een wakend oog op mij
zodat ik weet ik ben geborgen
dat geeft rust, dat maakt mij vrij

Mijn weg is voor U nooit verborgen
U neemt mijn hand, U leidt mijn voet
en dwars door alle moeite en zorgen
houdt U mij vast, maakt U het goed                                                                     

uit: Joke van Sliedregt, Als een bloem openbloeien 


Meeleven

Mevr. J. Kraal, Reigerlaan 251 gaat steeds een stukje meer achteruit, zowel geestelijk als lichamelijk. Mede daarom verhuisde zij intern in de Vijverhof naar k244. We bidden haar Gods nabijheid en zegen toe.   

Mevr. C. van Vliet- Borsje, Reigerlaan 251k310,  is al geruime tijd zeer verzwakt. Toch mocht zij nog haar verjaardag mee maken. Hoop en uitzicht op de hemelse Vader krijgen op deze manier een bijzondere klank.     


Uitnodiging aan gemeenteleden in de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal.

Op maandagmiddag 26 maart heten we u graag van harte welkom voor ontmoeting en kennismaking met ds Cluistra tijdens een huiskamerontmoeting in de zaal, beneden in de Merel. Onder het genot van een kopje koffie en thee hopen we daarnaast met elkaar in gesprek te komen over geloof en kerk. Ds Cluistra zal het gesprek leiden. U ontvangt voor de bijeenkomst ook nog een persoonlijke uitnodigingsbrief. Tot de 26e! 


Giften

De afgelopen periode mocht ik tbv kerk telefoon €10,- en tbv kerk algemeen €18,- ontvangen, dank u wel!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Jongerendienst:  zondagmorgen  11 maart 2018, aanvang 10.00 uur

Op zondagmorgen 11 maart is er weer een jongerendienst. Voorganger is Ds. C. Cluistra. Het thema is: “Bidden is broodnodig”. In deze dienst  willen we met elkaar nadenken over bidden. Wat is bidden? Waarom bid je? Waar “moet” een gebed eigenlijk aan voldoen?

Zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken. Waar wij echter in het bijzonder op in willen gaan is de zinsnede “geef ons heden ons dagelijks brood” uit het Onze Vader. Waarom richt Jezus zich in het gebed, dat hij ons gegeven heeft, zo op vandaag?

Hoe vertalen wij dit belangrijke uitgangspunt  naar ons eigen zogenaamd “maakbare” leven in een maatschappij waarin alles gepland lijkt te moeten worden en waarin we steeds meer willen en verwachten? Ook zal het gebed als zodanig een speciale plaats krijgen in deze dienst.

De  band uit Gouda, die recent al eens bij ons te gast was, verzorgt nu in een akoestische setting de muzikale medewerking. Wij hopen op weer een fijne dienst. Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd!

De Jeugddienstcommissie.  


Bazaar 7 april

De Capelse Dorpskerk Bazaar, georganiseerd door wijkgemeente Dorpskerk, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 7 april. U heeft de mogelijkheid om uw gebruikte, maar goed uitziende spullen, in te leveren op ALLE zaterdagen in maart van 11.00 uur tot en met 13.00 uur bij de Dorpskerk, Kerklaan 2.

Tevens zijn we op zoek naar sponsoren voor de bazaar. Wilt u de Hervormde gemeente Dorpskerk en het Hospice IJsselOever steunen, dan kunt u contact opnemen met de commissie. Uw naam/bedrijfsnaam kan dan in de berichtgeving en/of sociale media worden meegenomen.

Dit jaar bieden we externe partijen de mogelijkheid aan om een kraam te huren. Heeft u producten, een speciaal concept of een bijzondere dienst die u graag tijdens dit drukbezochte evenement zou willen aanbieden, sla dan nu uw slag. Neem vandaag nog contact op met de commissie en informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.  

Namens de bazaarcommissie, Gerrit van Oosten

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06-23392073


Hartelijk dank!

Zondag 18 februari werden wij verrast, met de bloemen van de Dorpskerk.
Het deed ons goed te zijn omringt door gebed en medeleven van de   Herv. Gemeente wijk Dorp. Fijn om daar bij te  horen

Onze hartelijke dank, Bep en Wim van der Kooij 


Gemeentenieuws - 4 / 23 februari 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Uit de kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat de kerkenraad mw. A.J.C. (Adri) van der Linde-Nell, Sternenhof 16 haar verkiezing tot ouderling heeft aanvaard.

De bevestiging heeft reeds plaatsgevonden in de morgendienst van 11 februari jl.

Pastoraal Meldpunt

Gedurende de vacante periode is er een Pastoraal Meldpunt geweest. Met de komst van de nieuwe wijkpredikant ds. Cluistra is het Pastoraal Meldpunt opgeheven. Wij danken Alie Faber dat zij in de afgelopen periode als Pastoraal Meldpunt heeft willen fungeren.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong


Meeleven

Dhr. H.G. den Otter, Slotplein 186, mocht na een wekenlang verblijf in het  Erasmusziekenhuis weer thuis komen. De nodige zorg aan huis is geregeld. Ondertussen bleek ook dat er aan de IJsduiker een huis beschikbaar voor hen komt en dat betekent dat er binnenkort een verhuizing volgt.

De familie Gorlitz, Slotplein 215, kent ook de nodige zorgen. De heer J.P. Gorlitz is tijdelijk opgenomen in het zorgpension Capelle en mevrouw Gorlitz krijgt ook hulp. Beide echtparen bidden we Gods zegen toen. Jesaja 46:4 zegt: ‘Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen.’ 

Wim en Marianne-Kamphuis, Martinus Burkensstraat 12, kregen allebei te horen dat er iets niet goed was. Bij dhr. Wim Kamphuis is prostaatkanker geconstateerd. Het is niet agressief en goed te behandelen. Wat er gedaan moet worden zal binnenkort helder zijn. Bij mw. Marianne Kamphuis is hetzelfde probleem geconstateerd als ze eerder in april vorig jaar had. Dat betekent dat er kwaadaardig weefsel uit haar blaas verwijderd zal worden. Dit staat gepland voor 5 maart a.s. We bidden jullie toe dat de medische ingrepen goed zullen gaan en bovenal dat God jullie kracht en gezondheid geeft. God is trouw, Hij is een toevlucht te allen tijde! 


Schrap de ‘C’ maar..

Dit is een opmerking die iemand maakte die niks had met ‘christelijke’ politiek en het maar ingewikkeld vond wanneer een partij zich als zodanig profileert. Er ontstond een gesprek over wat dan wel of niet het specifieke kenmerk van een christelijke partij zou moeten zijn. Moet je bijvoorbeeld om  lid te kunnen worden de Bijbelse boodschap onderschrijven? Is persoonlijk geloof in God nodig? Of gaat het alleen om bepaalde Bijbelse waarden die je in je politiek handelen wil vertalen?  

Een interessante discussie. Een politieke partij is dan ook heel wat anders dan een kerk. In de kerk valt de ‘C’ immers nooit te schrappen. Zodra je dat doet is er niet meer van een kerk sprake. De kerk is immers een Christus belijdende gemeenschap! 

Daarom wil ik u uitdagen om uzelf eens de vragen te stellen:  ‘Wat is een christen?’ 

-Is dat iemand die natuurlijk wel ergens in gelooft? Nee, want dat doet iedereen: ‘ergens’ in geloven!

-Is het iemand die in een God gelooft? Nee, want dat doet 90 procent van de mensheid wel. 

-Is het iemand die gelooft in de Almachtige God die onze Schepper is en die alles bestuurt? Nee, dat ben je nog geen christen want dat doen moslims e.a. ook. 

Heel eenvoudig gezegd: ‘Een christen is iemand die bij Christus behoort.’ En zo logisch als dit klinkt zo nodig is het dat wij dat weer gaan ontdekken en belijden. Het woordje  christen is een relatiewoord. Het zegt iets over je band met de levende Heer, met Christus…

En daarom werden de leerlingen van Jezus in Antiochië christenen genoemd. (Handelingen 11:26) Worden wij ook zo genoemd? Zijn we als zodanig herkenbaar? Ja, ook in ons politiek handelen? (Een volgend keer meer!)  


Vanuit de pastorie

Ondertussen is de dienst met de ‘ambtswisseling’ achter de rug. Van kerkenraadsleden die zo intens betrokken waren en meedroegen of sturing gaven aan het geheel hebben we met dankbaarheid en veel waardering afscheid genomen, anderen weer hartelijk verwelkomd! Zitting nemen in de kerkenraad is niet altijd gemakkelijk, maar je krijgt er ook veel voor terug! Die zin heb ik een aantal keren gehoord de afgelopen tijd.

Ik hoop dat het de nieuwe ambtsdragers ook zo vergaat en dat er voor de nog bestaande vacatures nog gemeenteleden worden gevonden die willen ‘dragen en vragen’. Ik denk hierbij aan de vier die een verlamde bij Jezus brengen en waarvan we lezen: ‘En Jezus hun geloof ziende..’ (Markus 2:5) Zij lieten zich niet afremmen door de eerste de beste tegenslag maar hielden vol. Laten we ook zo aan de gemeente bouwen: in geloof èn uitziende naar wat God onder ons wil doen! 

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Bedankt

Van 6 tot 27 januari ben ik met Ineke, een oud-collega en vriendin, naar het Makiungu Hospital in Tanzania geweest. Ineke was er nu voor de derde keer en ze was blij verrast dat de Neoward er heel netjes en schoon uitzag. De baby’s lagen er goed verzorgd bij en ook de daglijsten waren goed bijgehouden. Er is duidelijk wat gedaan met de kennis die er vorig jaar is overgedragen!

We hebben praktijklessen en uitleg gegeven op de werkvloer m.n. aan de nieuwe verpleegkundigen. Het was prettig dat die redelijk Engels spraken, zodat de kennis beter was over te brengen.

We hebben veel reanimatietrainingen voor pasgeborenen gegeven en er zijn nu verpleegkundigen die daar die lessen gaan continueren. Daar zijn wij heel blij mee en ze zijn er zelf heel trots op!

Ik wil iedereen bedanken die geld gedoneerd heeft, daardoor konden we blikken babyvoeding, babyflesjes, scharen, thermometers, babysokjes, paracetamol zetpillen voor baby’s, een klok voor op de Neoward (om hartslag en ademhaling bij de baby’s te kunnen tellen), stof om babylakentjes te maken, plastic strikslips, bloeddrukmeters en borstkolven kopen. We hebben geld gegeven om nieuwe blikken babyvoeding te kopen als deze op zijn of om melkpoeder te kopen waar ze melk voor zuigelingen en peuters van kunnen maken.

We hebben ook veel gebreide mutsjes uitgedeeld, die daar prima van pas kwamen!

Voor de naast gelegen school hebben we een grote stapel schriften en potloden kunnen kopen, ze waren hier heel blij mee.

Ook de M(edical)M(issionairies) of M(ary) sisters bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Ze zijn heel blij met al deze hulp.

Zelf ben ik geraakt door het enthousiasme en de interesse vanuit de gemeente, heel fijn dat er zo meegeleefd is!

Op 4 maart, 's ochtends na de kerkdienst, willen we voor diegenen die dat leuk vinden, een presentatie geven in het kerkelijk centrum over onze ervaringen in Tanzania.

groeten, Marjolein Dijkstra


Bedankje

Lieve Gemeenteleden

Mijn man(Guus) en ik zelf (Dini) willen langs deze weg U allen hartelijk dankzeggen voor Uw steun en medeleven die wij middels het mooie bloemen-bouquet,,de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken die wij van U mochten ontvangen na mijn knieoperatie.

Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

Dini en Guus van der Giessen


Jarigen van de maand maart 2018

01 Dhr.J.H.W.Bredemeijer Steenloperstraat 205, 2903AP - 90jr

01 Mw.J.de Bruin-Otterspeer Parelduiker 50, 203WB - 87jr

02 Mw.C den Braber-Stolk Rivierweg 138, 2903AN - 80jr

06 Mw.J.v dr Sluis-de Groot Kerklaan 80, 2903BH - 85jr

07 Mw.F.Abma-Nieweg St.Helenabaai 602, 2904AE - 86jr

09 Mw.W.Breeman Fr v Eedenplaats 77, 2902VB - 75jr

11 Dhr.L.P.Suur Herm.Gorterplaats 149, 2902TD - 80jr

15 Mw.F.Weijling-van der Wal Reigerlaan 251 K234, 2903LJ - 88jr

15 Mw.A.A.P.Scheringa-v dr Palm De Baronie 178, 2904XG - 87jr

15 Mw.A.C.Mak-Uijthoven Kerklaan 229, 2903BD - 87jr

15 Dhr.J.G.C Kamphuisen Reigerlaan 251 K118, 2903LJ - 80jr

15 Mw.J.Dalhuisen-Verhoeve Kerklaan 276, 2903BL - 75jr

23 Dhr.D.Mol Kievitlaan 119, 2903BS - 80jr

28 Mw.A.Heide-van Gool Merellaan 253, 2903GE - 86jr

29 Dhr.K.Houtman Merelhoven 25, 2902KA - 89jr

31 Mw.G.J.Batist-v den Hof Kerklaan 106, 2903BH - 88jr


Collecten Diaconie maand januari 2018

Diaconie Algemeen              €    439,85
Diaconie Bloemenfonds        €      63,05
Diaconie Jeugdwerk             €    255,20
Diaconie werk HVD              €    275,15
Diaconie Tsjerkind               €    660,40
Vijverhof Tsjerkind              €    105,06
Zendingsbussen                  €    216,55
Totaa                                l€ 2.015,26

Alle gevers hartelijk dank, Diaconie Dorpskerk

Van de kerkrentmeesters

Giften

Via mevr. Van der Maarel ontvangen voor het orgel € 25,00.
Van N.N. voor de kerk ontvangen € 50,00.

Giften

Tijdens huisbezoek mocht ik de volgende bedragen ontvangen: t.b.v. kerk algemeen €10,- en €20,- en t.b.v. het ouderenwerk €40,- in collectebonnen.

Alle gevers hartelijk dank! 

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij

Verantwoording opbrengst collecten

Januari 2018 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                               € 1.155,32
Onderhoud Dorpshuis                     €      53,60
Onderhoud Dorpskerk                     €    248,86
Verwarming                                   €    228,22
Leermateriaal Kindernevendienst      €    201,35
Catechisatie Follow Me                    €      40,90

Giften:

Verjaardagfonds                            €      94,00
Offerblok                                      €      49,90
Totaal:                                         € 2.072,15

Alle gevers hartelijk dank, Kerkrentmeesters Dorpskerk

Jongerendienst

Zondagmorgen 11 maart 2018, aanvang 10.00 uur

Op zondagmorgen 11 maart is er weer een jongerendienst. Voorganger is ds. C. Cluistra. Het thema is: “Bidden is broodnodig”. In deze dienst willen we met elkaar nadenken over bidden. Wat is bidden? Waarom bid je? Waar “moet” een gebed eigenlijk aan voldoen?

Zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken. Waar wij echter in het bijzonder op in willen gaan is de zinsnede “geef ons heden ons dagelijks brood” uit het Onze Vader. Waarom richt Jezus zich in het gebed, dat hij ons gegeven heeft, zo op vandaag?

Hoe vertalen wij dit belangrijke uitgangspunt naar ons eigen zogenaamd “maakbare” leven in een maatschappij waarin alles gepland lijkt te moeten worden en waarin we steeds meer willen en verwachten? Ook zal het gebed als zodanig een speciale plaats krijgen in deze dienst.

De band uit Gouda, die recent al eens bij ons te gast was, verzorgt nu in een akoestische setting de muzikale medewerking. Wij hopen op weer een fijne dienst. 
Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd!

De Jeugddienstcommissie

Uitnodiging gemeenteleden in de Steenloperstraat en Tuinfluiter

Op dinsdagmorgen 27 februari van 10.30-12.00 bent u van harte welkom voor ontmoeting en kennismaking met ds Cluistra tijdens een huiskamerontmoeting in de Vijverhof, zaal het Trefpunt. Onder het genot van een kopje koffie en thee hopen we daarnaast met elkaar in gesprek te komen over geloof en kerk. Ds Cluistra zal het gesprek leiden. U ontvangt voor de bijeenkomst ook nog een persoonlijke uitnodigingsbrief. Tot de 27e! 

Actie Kerkbalans

Als Kerkrentmeesters en Kerkenraad zijn wij enorm dankbaar voor de uitkomst van de eerste toezeggingen. Na de eerste telling zijn we op het mooie bedrag gekomen van meer dan € 108.000,00.
 
Ieder jaar komen er in de weken na de actie Kerkbalans nog nieuwe toezeggingen binnen. Ook dit jaar rekenen we daarop. Zeker omdat we dit jaar helaas een aantal wijken hadden zonder lopers. In deze wijken zijn de enveloppen wel uitgedeeld maar niet opgehaald. Wij vertrouwen erop dat gemeenteleden uit deze wijken net als in voorgaande jaren hun kerkbalans gewoon zullen overmaken waardoor de het toegezegde bedrag nog hoger kan worden.

Tot slot hebben we dit jaar helaas ook een probleem gehad met het bankrekeningnummer voor de actie Kerkbalans. Gelukkig is dit probleem inmiddels opgelost. Iedereen die nu zijn bijdrage over wil maken kan dit zonder problemen doen.

Naast onze dank aan alle gemeenteleden die deze positieve toezeggingen hebben gedaan willen wij bij deze ook alle lopers en betrokkenen bedanken die ons geholpen hebben tijdens deze Actie Kerkbalans
 

Gemeentenieuws - 3 / 9 februari 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


De ‘gedoopte’ luidklok

Tijdens de dienstenveiling die in november j.l. gehouden is kon je bieden op een dorpskerkrondleiding door oud-koster Jaap Klein. De eerste groep deelnemers was op zaterdag 27 januari aan de beurt. Bertha en ik waren er ook bij. Het was prachtig.

We hoorden veel over de historie van de kerk en we mochten het plafond van de kerk aan de andere kant bekijken en de toren beklimmen. Heel interessant. Leuk vond ik ook om onderweg de klok te kunnen bewonderen en te horen slaan. En zeker omdat ik de boeiende geschiedenis van deze klok al eerder op de website van onze kerk gelezen had. Daar wordt het verhaal verteld over het “wonder” van de klok.

Deze was immers in oorlogstijd gevorderd om te worden omgesmolten tot wapentuig. Tijdens het transport per schip over het IJsselmeer liep het schip op een zandbank. Door bewuste sabotage kwamen de meegevoerde klokken tijdens het vlottrekken op de bodem terecht. Na de oorlog is onze klok samen met anderen weer opgevist en in 1946 teruggeplaatst in de dorpskerk.

Dat verhaal sprak me direct al aan. Ik dacht steeds: de klok is door het water heen gered! Dat is het beeld van de Doop. Je gaat onder, het oude leven wordt afgelegd, en je staat op in een nieuw leven om tot eer van God te leven. Elke half uur hoor ik dan ook de dankbare jubel van de luidklok: ‘Gered door het water heen’.  Daar kan ik als gedoopt mens nog wat van leren. 

Ds. Nees Cluistra


Overlijden

Afgelopen week schrok ik toen ik begreep dat onverwachts was overleden Roel Tunderman uit Rotterdam. Hij werd wel ‘de reizende Roel’ genoemd omdat hij als hobby had om op bijna elke zondag bevestigings- en intredediensten te bezoeken.

Zo kwam hij al bij ons op bezoek toen ik als predikant in Ternaard in 1991 een beroep naar Delfshaven gekregen had. Af en toe belde hij me op en vertelde welke predikanten gingen verkassen en waar hij naar toe ging en dan ook vaak met de gasten een broodje meeat. Zo was hij er ook op 29 oktober toen ik hier mocht beginnen.

Ik herinner me nog wel dat hij vroeger de diensten met zijn eigen apparatuur opnam of allerlei foto’s van de kerk maakte. Dit laatste deed hij niet meer maar hij kwam nog wel. Hij sprak verschillende keren uit dat hij zo blij was ons weer in het Westen te treffen. We hadden daarna nog mail- en telefonisch contact omdat hij graag hier nog eens naar de kerk kwam. Zo was hij er 12 november j.l. en vierde het Avondmaal mee. Een bijzonder mens met een ‘vreemde’ hobby is heengegaan.  Hij was net 70 jaar geworden. We weten hem geborgen in Gods handen. 


Bevestiging ambtsdragers

Op zondagmorgen 11 februari is er de wisseling van de wacht van een aantal leden van de  kerkenraad. We zijn blij met hen die bereid zijn een nieuwe taak en roeping op zich te nemen. Na hun ja-woord ontvangen ze de zegen. Dit vanuit het besef dat Jezus al gezegd heeft: ‘Zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15: 5)  Of zoals Paulus het verwoordde: ‘Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft. (Fil. 4:13) In dat geloof gaan we met elkaar aan de slag. We danken ook heel hartelijk hen die na jarenlange inzet afscheid nemen. Tijdens de dienst zullen er dan ook ‘dankwoorden’ zijn. (zie betreffende namen in het bericht van de scriba). Er zijn nog wel vacatures en we hopen en bidden dat er nog meer gemeenteleden gevonden worden die mee willen gaan doen wat het werk van de kerkenraad betreft. Wanneer iemand liever ‘pastoraal’ actief wil zijn kan dat ook. We zoeken ook pastoraal medewerkers, dus schroom niet! Tijdens de afkondigingen op 28 januari klonk de oproep en ik citeer daaruit  de volgende zinnen:

Aan ons allemaal, als gemeente van Christus, vragen we daarom opnieuw na te denken over een taak in de kerkenraad of het pastorale team. Vorm samen de gemeente, wees samen de gemeente en draag samen de gemeente! Omdat de gemeente gedragen wordt door Hem.  


Meeleven

Dhr. H.G. den Otter, Slotplein 186, verblijft nog op de afdeling cardiologie in het Erasmusziekenhuis. Hij en zijn vrouw hopen dat hij binnenkort weer thuis is al zal dan wel eerst de nodige zorg aan huis geregeld moeten worden. We bidden hen Gods nabijheid toe.


Om te bidden:

Heer Jezus, 
Ik draag U op:
Mijn hele dag,
Mijn werk, mijn strijd,

Mijn vreugde en verdriet. 

Laat mij door U denken,
Met U werken,
In U leven. 

Laat mij U beminnen
Met heel mijn hart
En U dienen
Met al mijn krachten. 

Die genade vraag ik ook 
Voor allen die mij dierbaar zijn,
Opdat ook zij U verheerlijken. 

Sta ons allen bij met uw genade 
En bewaar ons in uw liefde en vrede,
Vandaag en alle dagen. 

Amen


Vanuit de pastorie

Ondertussen hebben we de eerste huiskamerontmoeting achter de rug. We waren als 23 gemeenteleden in het zaaltje van de Herman Gorterplaats. Dank voor de openheid en het vertrouwen van de aanwezigen. Het was goed om in een ontspannen sfeer iets te delen over onszelf en hoe we de gemeente van de Dorpskerk zien. Ik hoop ook op de volgende huiskamerontmoetingen weer allerlei mensen te ontmoeten en zo de gemeente wat beter te leren kennen. 

Een hartelijke groet, 

Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. Januari 2018 is geschiedenis. Zo glijdt de tijd ons door de vingers. Zeker de ouderen onder ons zullen dat achterom kijkend beamen.

Tijdens de seniorenkring  bespraken we het belang van het verbonden zijn met de Here God in alle tijden van ons leven. Gods verborgen omgang vinden zingt een Psalm. Bidden en Hem om leiding vragen over je leven en tijd is in die verbondenheid van levensbelang. Delen van je vragen, zorgen en moeiten. Anderen aan Zijn troon leggen. Aan zijn Hand mogen we gaan, in Zijn trouw en liefde. Om al luisterend steeds meer gaan zien en merken wie Hij is en wil zijn voor ons mensen, ook voor u en mij. En steeds meer van Hem ook in je eigen leven te gaan ontdekken, te groeien naar Hem toe. Uit genade, in de kracht van de heilige Geest.

Bidt u mee?!


Pastoraal

Mevr. A.C. Mak- Uijtenhoven, Kerklaan 229, mag voorspoedig herstellen na haar oogoperatie. Dank aan God!

De gezondheid van mevr. C. van Vliet-Borsje, Reigerlaan251 k310 gaat erg achteruit. Ze is bedlegerig en heel snel vermoeid. Menselijkerwijs bereidt zij zich voor en is aan het loslaten. Ze mag in vertrouwen uitzicht hebben op haar Heer.

Mevr. de Baat-Snijder, Reigerlaan 251 k151c kampt met een forse luchtweginfektie wat haar benauwd maakt. Mooi ook dan te weten en te delen dat in het scheepje onder Jezus hoede, Vaders zoon meevaart en we het veilig strand voor het oog mogen hebben.


In Memoriam

Wilhelmina Penning  14-01-1925     08-01-2018                                                     

Wil Penning werd geboren in een gezin van 10 kinderen. Ze groeide op werkte in de administratie en bleef alleenstaand. Gelukkig had ze een fijne vriendinnengroep met wie ze vele mooie dingen mocht doen en delen. Opgevoed met geloof en kerkgang nam God een belangrijke plaats in haar leven in.

Toch sloeg soms de twijfel toe, en was er strijd om Hem te vinden en verstaan. Wat bijzonder als ook dan je vriendin en je kerkgemeenschap je tot steun kunnen en mogen zijn om samen een begaanbare weg te zoeken. Bijzonder ook om als instrument gebruikt te worden om Gods Woord door te geven. Op de gesloten afdeling van de Rozenburcht mocht ik haar tussen Kerst en Oud en Nieuw nog bezoeken.

Zij lag in een comfortabele stoel in de huiskamer. Ik las, bad en zong voor haar, Psalm 23. Die lag haar na aan het hart, vertrouwde ze me in betere doen toe. Of het nu doordrong? Ik hoopte het. Nog even in de huiskamer aangeschoven bij twee daar aanwezige heren hoorde ik plots een beverige stem uit de stoel: De Heer is mijn Herder… Waar mensen haar niet meer bereiken konden, mocht ze toch nog zingen.. We werden er stil van…Psalm 23 klonk ook bij haar afscheid zaterdag 13 januari op Schollevaar tot troost en bemoediging, en als getuigenis van God, die nooit loslaat wat Zijn Hand begon.

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Bevestiging ambtsdragers

Zondagmorgen 11 februari zullen de volgende lidmaten worden bevestigd in het ambt van ouderling:

mw. G.T. (Gerda) de Leeuw-Nell, Bermweg 64 en
mw. B.W. (Barbera) de Reuver, Bellinistraat 39.

Als pastoraal medewerker wordt bevestigd:

mw. J.T. (Jannie) Bouman-van Cappellen, Korenmolen 22

De volgende ambtsdragers en kerkrentmeester zullen worden herbevestigd:

ouderling mw. K.C. (Ineke) Hage-Boudestein en dhr. J.B. (Bert) Plomp, 
ouderling-kerkrentmeester mw. E.D. (Renske) Verweij-Van Nieuwenhuyse, kerkrentmeester dhr. E.H. (Ed) Harms,
diakenen mw. E. (Els) van der Eijk-Peters en dhr. A. (Albert) Verhagen.

In deze dienst zal afscheid worden genomen van:

ouderlingen mw. J.T. (Jannie) Bouman-van Cappellen, mw. W.H. (Erica) de Jong-Benard, mw. M.C. (Cilia) Sprong-Spits en jeugddiaken dhr. R. (René) van de Graaf.

Namens de kerkenraad,

Cilia Sprong (scriba)


Najaarsactie

Eind vorig jaar hebben we de najaarsactie gehouden met als thema “Nieuwe start”. De opbrengst is € 6520,-

Allen die aan deze actie hebben meegeholpen en bijgedragen hartelijk dank.


Oud papier 2017

Het oud papier heeft in 2017  € 3099,20 opgeleverd. 

Dit is een mooi bedrag en we hopen dat we ook dit jaar weer veel oud papier met z’n allen zullen verzamelen. De papier container is elke dag open. Helpt u mee?

Begin dit jaar is de afvalverwerking in Capelle overgenomen door Irado. Hierdoor is bij ons ook de container vervangen door een grote blauwe container. We zijn nog in overleg met de gemeente om te kijken of er een container kan komen die meer past bij de Dorpskerk als monument.


Gemeentenieuws - 2 / 26 januari 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Van de ouderenpastor

Pastoraal

Mevr. D.A.(Dinie) v.d. Giessen- v.d. Steen, Valeriusrondeel 562, is na haar knieoperatie thuis aan het revalideren. Ze heeft nog veel pijn en moet rustig aan doen. Ze is blij met de goede (thuiszorg) ondersteuning. Met haar man Guus mag het na zijn hartbehandeling gelukkig redelijk gaan. Mooi als je juist in moeite en nood God zo dichtbij mag ervaren.

Mevr. J. (Anneke)Twigt, Duikerlaan 172, mocht na haar heupoperatie en een flinke periode revalidatie in een zorghotel weer thuiskomen en daar verder revalideren. De dankbaarheid is groot, maar er is nog een weg te gaan. We bidden haar Gods zegen daarbij toe

Mevr. L.S. Koolwijk-van Delft, was erg ziek en benauwd vanwege een zware longontsteking. Ze kreeg daarvoor zuurstof. Heel wat op haar leeftijd en broze gezondheid. Het lijkt nu langzaam weer wat beter met haar te gaan. We bidden haar herstel van krachten maar bovenal Gods nabijheid toe

Dhr. H.G.den Otter, Slotplein 186, werd acuut opgenomen op de afdeling cardiologie in het Erasmusziekenhuis met ernstige hartritmestoornissen. Hem wacht een risicovolle behandeling, wanneer is nu nog onbekend. Hem en zijn vrouw Gode bevolen, Zijn wijsheid en kracht toegebeden in alle onzekerheid en beslissingen die genomen moeten worden.

Mevr. F. Abma-Nieweg, St Helenabaai 602 moest vanwege een zware longontsteking bedrust houden. Naast de gezondheidsklachten waarmee zij al tobt trekt dit een flinke wissel. Gelukkig lijkt de antibiotica aan te slaan. 

Mevr. A.C. Mak- Uijtenhoven, Kerklaan 229, moet deze week een oogoperatie ondergaan. Best ingrijpend als de krachten toch al afnemen. We hopen en bidden haar Gods nabijheid en een voorspoedig herstel toe.

Op maandag 8 januari jl. overleed mevr. D.M.(Rie) Zandbergen, Kerklaan 249, na een kort verblijf in het IJssellandziekenhuis en vervolgens het hospice in verpleeghuis Rijckehove. Ze mocht 87 jaar worden. We hebben haar op 13 januari begraven op begraafplaats Crooswijk te Rotterdam

Op maandag 8 januari overleed mevr. W. Penning, Nieuwe Laan 20 k402, in de leeftijd van bijna 93 jaar. Haar afscheid was op 13 januari op ‘Schollevaar’.


In Memoriam

Wilhelmina van den Brand- Meijer

03-05-1921      -      24-11-2017

‘Vertrouw uw weg aan de Heere toe, vertrouw op Hem, Hij zal het doen.’  Met deze tekst uit Psalm 37(vs. 5) namen we op 30 november 2017 afscheid van Wil van den Brand.

Zij werd geboren in een hardwerkende boerenfamilie uit Den Bommel, ging na een veilige jeugd weg van Goeree Overflakkee naar het verre Rotterdam. Hard werken ook in Rotterdam. Ze ontmoette haar Hans, maar moest in de oorlogsjaren vele spannende uren doormaken zonder hem, omdat hij naar Duitsland moest. Na de oorlog trouwden ze, vestigden zich in Rotterdam Zuid en werden hun 4 dochters geboren. De gelukkigste tijd uit mijn leven, noemde ze dat later. Er was vrede en harmonie, mensen stonden voor elkaar klaar hadden hart voor elkaar, konden zich aan elkaar warmen. Het was een hele andere tijd. vertelde ze er dan bij. Zorgen: voor haar gezin, haar ouders dat was wat haar leven tekende. Ook toen de moeiten kwamen, ze afscheid moest nemen van haar man, dochter, recent van twee schoonzoons, haar gezondheid, keer op keer getroffen door alweer een beroerte.

Was er haar zorg om anderen om haar heen, en haar ijzeren wilskracht en doorzettingsvermogen om er weer bovenop te komen, stilletjes en alleen, niet klagen. Opgevoed met het geloof van haar ouders had ze God leren kennen. Hij was met haar mee gegaan in haar leven, maar sliep onderin haar levensboot. Ze kende Hem wel, als de rechtvaardige God, Schepper van hemel en aarde, de Machtige. En nu het stormde in haar leven zocht ze Hem, maar Hij leek zo ver in zijn Majesteit. 

Ze mocht steeds meer gaan ontdekken dat God haar Vader wil zijn, bij wie ze mocht schuilen. Omdat Hij van zijn kinderen houdt. Langzaam groeide het vertrouwen dat zijn liefde ook voor haar was.  Dat een mens in al haar onvolmaaktheid God mag aanroepen en dat Hij hoort! Hij kent ons hart, weet wie we zijn en heeft ons toch lief! Het mocht gaan zingen in haar hart: Nu blijf ik bij U altijd, God die mij troost, die bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen. Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid. We mochten het delen tijdens haar afscheidsdienst op Schollevaar. In dat vertrouwen hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht


In Memoriam

Diederica Maria (Rie) Zandbergen

26-12-1930      -      08-01-2018

Rie Zandbergen was een rijk gezegende vrouw, zo zei ze altijd. Na een eenzame jeugd ging zij op 17-jarige leeftijd in opleiding tot verpleegkundige in Groningen. Ze trouwde in 1956 en kreeg twee kinderen, waar ze heel gelukkig mee was. Haar leven werd getekend door vreugden maar zeker ook door perioden van grote moeiten en verdriet. Psalm 91, beluisterd op haar begrafenis, vormt een weergave van haar leven en de tegenstand waar zij op velerlei wijze mee te maken kreeg. Het maakte haar tot wie ze was: een sterke vrouw, met een helder verstand, die door de stormen van het leven fier overeind bleef staan, zelfstandig, graag regie voerend, openstaand voor andere meningen en discussie maar ook haar eigen visie graag overbrengend. Een vrouw met een grote bewogenheid voor haar medemens, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, opkomend voor anderen, voor wie ze zich ook op allerlei manieren inzette: in haar werk als verpleegkundige en docent, in de kerk met de hervormde vrouwendienst en als vrijwilligster in de Vijverhof. Haar inzicht, scherpe antenne en analytisch vermogen wist ze om te zetten in daden. Daardoor bleef ze ook zelf op de been en behield ze grip op het leven.  Toen zij op 62jarige leeftijd alleen kwam te staan genoot ze van de warme band met haar dochter en (achter)kleinkinderen. Haar geloof ging haar hele leven met haar mee. Ook dat ontwikkelde zich en leerde haar naast dankbaarheid, ook zelfreflectie en -analyse. Als (zelf)doener en gever, mocht ze leren te ontvangen in afhankelijkheid. De tekst die zij koos voor haar begrafenis (Spreuken 3:5,6) spreekt hiervan: Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal hij uw pad recht maken. Dat wilde ze graag doorgeven. In de week dat zij stierf werd een achterkleinzoon geboren. Ze mocht hem nog vasthouden, net voordat ze vanwege benauwdheid ging slapen, de kleine Mass Jesaja. God is mijn redding, betekent die naam. Wat een wonderlijk getuigenis van een baby op een sterfbed. Zaterdag 13 januari hebben we haar na haar afscheidsdienst begraven in het vertrouwen dat de God die Zijn hand naar haar uitstak, haar nu heeft Thuisgehaald. 


In Memoriam

Wilhelmina Penning

14-01-1925      -      08-01-2018

Wil Penning werd geboren in een gezin van 10 kinderen. Ze groeide op werkte in de administratie en bleef alleenstaand. Gelukkig had ze een fijne vriendinnengroep met wie ze vele mooie dingen mocht doen en delen. Opgevoed met geloof en kerkgang nam God een belangrijke plaats in haar leven in.

Toch sloeg soms de twijfel toe, en was er strijd om Hem te vinden en verstaan. Wat bijzonder als ook dan je vriendin en je kerkgemeenschap je tot steun kunnen en mogen zijn om samen een begaanbare weg te zoeken. Bijzonder ook om als instrument gebruikt te worden om Gods Woord door te geven.

Op de gesloten afdeling van de Rozenburcht mocht ik Wil tussen Kerst en Oud en Nieuw nog bezoeken. Zij lag in een comfortabele stoel in de huiskamer. Ik las, bad en zong voor haar, psalm 23. Die lag haar na aan het hart, vertrouwde ze me in betere doen toe. Of het doordrong? Ik hoopte het. Nog even in de huiskamer aangeschoven bij twee daar aanwezige heren hoorde ik plots een beverige stem uit de stoel: De Heer is mijn Herder. Waar mensen haar niet meer bereiken konden, mocht ze toch nog zingen. We werden er stil van. Psalm 23 klonk ook bij haar afscheid zaterdag 13 januari op Schollevaar tot troost en bemoediging, en als getuigenis van God, die nooit loslaat wat Zijn Hand begon. 


In Memoriam

Maria Folkerts-Dijkhuizen

Mevrouw Folkerts mocht 90 jaar worden. Ze woonde IJsduiker 84. Ze is geboren en getogen in Scheveningen en met haar trouwen op 12 mei 1948 kwam ze naar Overschie en ze verhuisden vervolgens naar Capelle aan den IJssel. Samen kregen ze vier zoons op wie ze heel trots was. Haar man Jan overleed op 19 februari 2001. Dat betekende dat ze de laatste 17 jaar alleen was. Eerst ondernam ze nog wel van alles en reed ze nog auto. De laatste jaren zat ze vaak op haar kamer. Daar was ze tevreden met wat ze nog kon doen. Ze las graag, loste kruiswoordpuzzels op, enz. Ook kwam ze bij de dorpsmaaltijd in de kerk. Met Kerst was ze nog bij haar oudste zoon in Hellevoetsluis en ook rond Oud/Nieuw zag ze de kinderen en kleinkinderen. Toen ze echter begin januari een hersenbloeding kreeg en in het ziekenhuis terecht kwam werd ze snel zwakker en is ze in vrede heengegaan op 12 januari jl.

Met haar man die ook nog kerkrentmeester is geweest is ze altijd bij de Dorpskerk betrokken geweest. In de oorlogsperiode met alle onzekerheid en angst heeft ze veel steun aan haar geloof gehad. En dat is zo gebleven. Dat God haar Schuilplaats is sprak haar erg aan. Zo koos ze als tekst voor haar rouwbrief: ‘U bent voor mij een schuilplaats, een schild, op uw belofte is mijn hoop gesteld.’ (Psalm 119:114) 

Op zaterdag 20 januari was er de afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie. We bidden haar gezin en allen die haar missen Gods troostvolle nabijheid toe. 


Meeleven

Elke zondag bidden we voor zieken die thuis of elders verpleegd worden. Het is een voorrecht dat er vanuit de gemeente met je meegeleefd wordt. Ik hoor ook dat dit gewaardeerd wordt. Het is een bemoediging in moeilijke tijden. Dus geef het gerust door als het u of jou betreft. Dit keer noem ik geen namen maar wens wel allen die met een geestelijke of lichamelijke ziekte te maken hebben Gods nabijheid toe.

Wie kunnen ons
in tijden van ernstig ziek-zijn
ècht helpen?
Op wie wachten wij dan?

Op onze weg door ziek-zijn heen
zoeken we mensen,
op de hoogte van ons leed,
die deskundig zijn
in beoordeling, behandeling en verzorging
van ons en onze ziekte.

Maar vooral willen we een omgeving, 
die ‘vertrouwd’ is,
veiligheid biedt.
En liefst mensen,
die zelf ook weten,
wat ziek-zijn is
en het van binnen uit een beetje eigen is.

Zou ook God zo iemand zijn? 
Wie is voor ons ‘vertrouwd met ziekte’? 

Deze laatste vraag mogen we stellen. Wat een bevrijdende ontdekking om dan te lezen over de Knecht des Heren in Jesaja 53. Daar wordt gezegd: ‘Hij was vertrouwd met ziekte’ (vs. 3) ... en even verder in vers 4: ‘Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.’ Laten we zo bij Hem schuilen, in het geloof: Hij kent mij, Hij weet wat ik nodig heb!


Rond de diensten

Op 28 januari zijn er gastvoorgangers met in de avonddienst een jeugddienst. Ook dan ieder welkom! De jeugddienstcommissie heeft het enthousiast voorbereid en het thema is: “Klaar voor de start?” Op zondagmorgen 4 februari hoop ik in de morgendienst voor te gaan. Gezegende diensten toegewenst.


Vanuit de pastorie

Na alle drukte van december lijkt alles weer zo ‘gewoon’ in januari. Ook in de kerk merk je dat. Naast  de zondagen zijn er weer de bekende doordeweekse activiteiten van gesprekskringen, catechisaties en vergaderingen. Ook de huiskamerontmoetingen staan aangekondigd. Het is boeiend om op die manier velen wat te leren kennen. Fantastisch hoe allerlei vrijwilligers en leden van de kerkenraad dit alles organiseren. 

Als voorbeeld noem ik dit keer de catechese. Eens in de twee weken komen we bij elkaar en beginnen met een heerlijke maaltijd die door enkele ouders van de deelnemende catechisanten is klaargemaakt. Gezellig om zo elkaar rond de maaltijd te ontmoeten. Daarna behandelen we een les uit ‘Follow Me’ voor de hele groep die daarna in kleine groepjes uiteengaan en het thema uitwerken o.l.v. gemeenteleden die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Telkens denk ik dan: wat goed dat we als gemeente oog en hart hebben voor de jongeren. We bidden hen toe dat ze de weg door het leven gaan met Jezus die zegt: ‘Follow Me.’ 

Een hartelijke groet, ds. Nees Cluistra


Uit de kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat mw. G.T. de Leeuw-Nell, Bermweg 64 en mw. B.W. de Reuver, Bellinistraat 39 hun verkiezing tot ouderling hebben aanvaard. 

Tevens wordt bekend gemaakt dat de kerkenraad mw. J.T. Bouman-van Cappellen, Korenmolen 22 benoemd heeft tot pastoraal medewerker in één van de bestaande vacatures. We zijn blij dat Jannie, na jaren ouderling te zijn geweest, het bezoekwerk aan haar wijk blijft voortzetten.

De bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van 11 februari aanstaande.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba)


Van de kerkrentmeesters

Via de bank ontvangen van N.N. voor de oudejaarscollecte € 10, € 10 en € 500 voor de kerk. Voor de diaconie € 5 en € 500.

Verantwoording opbrengst collecten 

November 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                     €    1.018,26

Dankdagcollecte                   €     619,30

Onderhoud Dorpshuis           €      166,00

Onderhoud orgel                  €      208,87

Taizé dienst                         €       65,40

Leermat. Catechisatie           €      211,52

Catechese Follow Me            €        17,70

Giften:

Verjaardagsfonds                €         35,00

Offerblok                           €         36,85

Totaal:                              €     2.378,90

Verantwoording opbrengst collecten 

December 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                 €     1.711,22

Onderhoud Dorpshuis       €        170,56

Onderhoud Dorpskerk       €        403.30

Onderhoud orgel              €        169,30

Verwarming                     €        467,50

Leermat. Kindernevend     €        239,50

Volkskerstzang                 €        248,42

Weeksluiting Vijverhof       €       434,45

Giften:

Verjaardagsfonds             €         80,00

Kerk via mw. Kamphuis     €          5,00

Totaal:                            €    3.929,25

Alle gevers hartelijk dank, Kerkrentmeesters Dorpskerk


Collecten Diaconie maand december 2017

Diaconie Algemeen             €   481,35

Diaconie Jeugdwerk           €   222,18

Diaconie werk HVD            €   241,90

Gidsdienstonderwijs           €   206,55

Stichting Vluchteling           €   164,50

Diaconie Tsjerkind             €   560,77

Vijverhof Tsjerkind            €   165,90

Zendingsbussen               €     228,62

Totaal                             €  2.271,77

Alle gevers hartelijk dank, Diaconie Dorpskerk


Actie Kerkbalans 2018

Bij het lezen van deze Kerknieuws en dit artikel loopt de actie Kerkbalans al. Het landelijke thema dit jaar is  ‘Geef voor je kerk’. Wij vertrouwen ook op uw of jouw bijdrage voor onze Dorpskerk. Graag willen wij investeren in nieuwe ontwikkelingen of uitbreiding van de huidige activiteiten om een actieve en betrokken gemeente te blijven. Hiervoor is extra geld nodig. Dit willen wij bereiken door u of jou te vragen een gerichte extra bijdrage te geven. Alle toezeggingen boven het begrote bedrag van 116 duizend euro willen wij op basis van uw of jouw wensen evenredig toekennen aan: 

• Ouderenwerk
• Jeugdpastoraat
• Uitbreiding Dorpskerkmaaltijden

Wij hopen van harte dat u en jij op deze manier meer betrokken zult blijven bij het gemeentewerk in de Dorpskerk.

Wijk Kerkrentmeesters


Jeugddienst zondagavond 28 januari 2018

De eerste jeugddienst in 2018 is op zondagavond 28 januari. Voorganger is ds. K. de Jong uit Woerden, aanvang 19.00 uur. Het thema is: “Klaar voor de start?” Een thema dat vanuit het verhaal van Zacheus (Lukas 19) belicht wordt. Een kort maar veelzijdig verhaal over het volgen van Jezus. Zacheus zette een stap door Jezus te willen zien, maar hij kwam pas echt in beweging toen Jezus hem gezien had. Als dat gebeurt, als we door Jezus worden gezien, zijn we dan klaar voor de start? We zijn benieuwd hoe ds. De Jong hierop in zal gaan. De muzikale medewerking wordt deze keer verzorgd door een band uit Gouda. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst. Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie


Dank beamer-team 

Het wordt tijd om ons beamer-team eens in het zonnetje te zetten!

Elke zondagmorgendienst (maar ook met de kerstnachtdienst) wordt de liturgie nauwkeurig door ons team voorbereid en geprojecteerd.

Het voorbereiden van de sheets neemt veel tijd in beslag, omdat de liederen en de Bijbelteksten voor elke dienst opnieuw dienen te worden geprogrammeerd.

Wat een zegen om het brede scala aan psalmen, gezangen en liederen uit bundels en liedboeken te kunnen zingen zonder stapels liturgieën te printen.

Ik denk dat ik dit bedankje mag plaatsen uit naam van het merendeel van onze Dorpsgemeenteleden. 

Een trouw gemeentelid


Huwelijksjubileum

Op woensdag 17 januari waren de heer en mevrouw Verkaik-Speksnijder 55 jaar getrouwd.

Een hartelijke felicitatie vanuit de gemeente. Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezegende jaren toe.

Hun adres: Dorpsstraat 201, 2903 LA


Jarigen van de maand februari

02 dhr.T.Smits Kerklaan 145, 2903BD - 91jr

06 dhr.W.P.van der Kooij IJsduiker 122, 2903WC - 85 jr.

07 mw. M.J.den Ouden-Bos Kerklaan 292, 2903BL - 86 jr.

10 mw. A. Roos-den Hollander Ketensezoom 2, 2902LK - 88 jr.

10 mw. H.G.Heikoop-Noordegraaf Reigerlaan 25, 2903LJ - 85 jr.

11 dhr. E.v Harten Kerklaan 516, 2903HK - 87 jr.

13 mw. C.J.Postma-Beijer Kerklaan 282, 2903BL - 88 jr.

13 mw. A.J.Kalisvaart-de Lelij Kerklaan 128, 2903BJ - 85 jr.

14 mw. A.K.Conijn-Serier IJsduiker 46, 2903WC - 87 jr.

14 dhr. J.J.R.Schaap 's Gravenweg 382, 2905LC - 75 jr.

15 mw. M.H.Hagers-Maurik Reigerlaan 251 K314, 2903LJ - 96 jr.

17 mw. J.Visser-van den Hoek Mauritsstraat 24, 2902HK - 85 jr.

19 mw. D.Amesz-Riksman Reigerlaan 251 K126, 2903LJ - 92 jr.

20 dhr. C.M.Beindorff Floridaweg 27, 2905AD - 92 jr.

23 mw. C.van Vliet-Borsje Reigerlaan 251 K310, 2903LJ - 97 jr.

25 dhr. P.Batist Kerklaan 106, 2903BH - 80 jr.

26 dhr  P. de Wit IJsduiker 110, 2903WC - 91jr

28 mw. S.Harms-Groenewegen Paulus Potterlaan 42, 2902GP - 86 jr.

29 mw. J.Schouten-Heikoop Parelduiker 66, 2903 WB - 86 jr.


Spullen inleveren voor Dorpskerk bazaar 2018

De 38e dorpskerkbazaar  zal plaatsvinden op 7 april 2018. Om deze dag tot een succes te maken hebben we hulp nodig van zoveel mogelijk  gemeenteleden. Heeft u spullen in uw kast/garage/keuken enz., die u niet gebruikt en er nog wel netjes uitzien, dan kunnen we die goed gebruiken voor de Bazaar. Dit jaar hebben we ook ruimte om kleine meubelen op te slaan, zodat we deze ook kunnen verkopen tijdens de Bazaar. Tevens is er behoefte aan nog goed uitziende (tweedehands) kleding.

De locatie voor het aanleveren van spullen bevindt zich aan de Burgemeester Schalijlaan (Loods 34). Via verwijzingsbordjes wordt u naar de desbetreffende loods geleid (achter het Texaco tankstation). 

Op de volgende zaterdagen in 2018 bestaat de mogelijkheid om spullen in te leveren, telkens tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

27 januari 2018
10 februari 2018
24 februari 2018

Elke zaterdag in maart.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bazaarcommissie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-23392073


Gemeentenieuws-1 / 15 januari 2017

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Meeleven

Mw. Dinie v.d. Giessen, Valeriusrondeel 562, is na een knie-operatie weer thuis. We wensen haar een goede revalidatie toe. 

In Memoriam Leendert Rehorst

Op oudejaarsdag ging hij onverwachts heen. Hij werd 85 jaar. Dat gebeurde net nadat zijn vrouw hem opgezocht had in de Rozenburcht, waar hij sinds september 2016 verbleef. Leen Rehorst is geboren en getogen in Nieuwerkerk aan den IJssel en woonde daar ook het eerste jaar van zijn huwelijk wat op 15 oktober 1959 gesloten werd. Een jaar later kwamen ze na de geboorte van hun dochter naar Capelle en daar werden de twee zoons geboren. Lange tijd was het adres aan de Kievitlaan en tenslotte de Vivaldistraat 50. Dhr. Rehorst leefde met de Dorpskerk mee. Hij heeft zich op allerlei manieren ingezet, en zeker wat de volkstuinvereniging ‘Nut en Genoegen’ betreft. De laatste jaren van zijn leven waren zwaar. Het betekende steeds meer moeten loslaten, vooral omdat zijn kortetermijngeheugen het liet afweten. In de Rozenburcht bezocht hij de weeksluiting. Het geloof was voor hem altijd belangrijk. Tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van begraafplaats Schollevaar lazen we het vertrouwensvolle lied Psalm 23. We wensen mevr. B.A. Rehorst-Verschuren en allen die bij haar horen Gods troostvolle nabijgheid toe.


Terugblik

Het was mooi om voor de eerste keer de kerstperiode en de jaarwisseling in en rond de Dorpskerk mee te maken. Bijna elke avond was er wel wat in de kerk te doen. De koster en zijn vrouw, Marcel en Elly, hebben met hulp van vrijwilligers de kerk regelmatig om moeten bouwen voor meerdere kerstvieringen, een concert, of een overvolle kerstnachtdienst. Heel wat keren zijn de kaarsen in de kroonluchters aangestoken. De uitstraling van onze monumentale dorpskerk doet juist in die periode heel veel. Ik hoop en bid dat het goede nieuws wat we lezend, zingend en musicerend mochten delen door blijft werken en vrucht zal dragen. Ik dacht aan Lied 280 uit het Liedboek en citeer hier nu vers 1,2 en 7 : 

De vreugde voert ons naar dit huis,
Waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
En wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
De stormen heeft doorstaan,
Waar nog de wolk gebeden hangt
Van wie zijn voorgegaan.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
Maar blijven zal de kracht
Die wie hier schuilen verder leidt
Tot alles is volbracht.

Ds. Nees Cluistra


Vanuit de pastorie

In de dagen rond Kerst en de jaarwisseling ontvingen we allerlei hartelijke wensen. Dank daarvoor.  Ook u/jullie alle goeds en zegen toegebeden voor dit zopas begonnen jaar. De komende maanden hoop ik via de huiskamerontmoetingen met velen van u nader kennis te maken. De uitnodigingen daarvoor zullen door de ouderlingen en pastoraal medewerkers bezorgd worden. Best spannend ook of de vacatures in de kerkenraad vervuld gaan worden. Ik hoop echt dat gemeenteleden zich geroepen weten en zich beschikbaar stellen. Paulus schreef: ‘We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.’ (Romeinen 12: 6a)  

Ds. Nees Cluistra


Bericht van College van Diakenen betreffende de begroting 2018.

Wij mogen U  in dankbaarheid de begroting van 2018 presenteren.Deze is door onze administratrice aan de hand van de opgaven , die door de wijkpenningmeesters  van de Diaconie  zijn gedaan.

Bij het opstellen van de begroting is er rekening gehouden met de collecten van uiteen lopende doelen, zoals de benodigde gelden voor eigen wijkgemeente (b.v. jeugd - en ouderenwerk , kerktelefoon e.d.)  Daarnaast is er een balans gezocht tussen plaatselijke, landelijke en wereldwijde financiële steun, zowel  gezamenlijk als op de wijk niveau.

Het College van Diakenen heeft als doelstelling  geformuleerd een financiële reserve van een jaarbegroting aan te houden.

De begroting  ligt vanaf  zaterdag 27 januari tot  en met  zaterdag 3 februari  2018 in uw wijkgemeente (via de scriba) ter inzage.

Namens College van Diakenen, Penningmeester Albert Verhagen.


Gift

Onderweg ontvangen voor de Dorpskerk van € 20,00. Dank.


DORPSKERKRONDLEIDING VANUIT DE DIENSTENVEILING

Helaas kan de rondleiding op 13 januari niet doorgaan. Ik wil nu voorstellen om dit op zaterdag  27 januari  en zaterdag 24 februari  te organiseren  beide keren  om 14.00 uur. Natuurlijk mogen er nog meer mensen mee voor de prijs betaald op de dienstenveiling . 10 euro p.p. Graag een bericht met voorkeur naar 

Jaap Klein, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: 06-55334569


Dank u wel.

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen, de mooie kaarten, telefoontjes en de warme belangstelling die we van u allen kregen tijdens  het zware behandeltraject dat Gerrit heeft doorlopen. Spannend is het of de behandeling geslaagd is en dat hopen we eind januari / begin februari te horen. Nogmaals hartelijk dank!

Gerrit en Adri DijkemaGemeentenieuws 22 december 2017

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


In Memoriam Jan Johannes van Campen

21 februari 1928 – 5 december 2017

Jan van Campen werd geboren in Kralingseveer, waar zijn ouders een viswinkel hadden. Als 16-jarige liep hij, samen met zijn vriend Koos Iedema, weg van huis door de gevechtslinies heen om daarna mee te vechten met de Engelsen en Canadezen. Pas met de bevrijders kwam hij weer terug. Hij ging naar Indië en overleefde o.a. een bermbom die onder de auto afging. Terug in Nederland bleef hij bij het leger werken. 

Ruim 60 jaar was hij getrouwd met Bep Maurik. Ze kregen 3 kinderen, waarvan er één overleed op 6-jarige en één op 42-jarige leeftijd. Heftig. Jan verwerkte verlies op zijn eigen manier: van binnen. Het was voor hem moeilijk om emoties en leed te delen. Bep overleed in 2013. Jan verhuisde niet lang daarna naar een appartement in de Vijverhof en woonde sinds januari 2015 in het verpleeghuis-gedeelte. 

Een uitlaatklep voor Jan was zingen. Hij was, samen met Bep, jarenlang lid van Christelijk Gemengd koor Capelle. Bewust zetten de nabestaanden dezelfde tekst boven de kaart van Jan als 4½ jaar geleden bij Bep: Psalm 104: 33-34: “Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta. Moge mijn lofzang de HEER behagen, zoals ik mijn vreugde vind in Hem.” 

Naast een zanger was Jan een doener. Actief voor de bazaars van de kerk en beroemd in Capelle vanwege het oliebollen bakken voor het goede doel!

Tijdens de ‘dankdienst voor zijn leven’, die in familiekring in de aula van begraafplaats Schollevaar plaatsvond, stonden we stil bij de Psalmtekst boven de kaart. Daarnaast lazen we in zijn zondagsschoolbijbel uit 1940 Johannes 15: 1-7 (over de ware wijnstok en de ranken) met daarin vers 5b die hij meekreeg: “want zonder Mij kunt gij niets doen’. Jan wist zich afhankelijk van God. Gods Geest leidt je op je levensweg. En als die Geest in je hart aan het werk gaat, dan gebeurt er iets met je, dan groeit er iets in je. En dan zul je vruchten dragen. We stonden stil bij de vruchten die Gods Geest de mensen geeft.

Dat de nabestaanden zich getroost weten door de vruchten die hun (schoon)vader en (over)grootvader heeft voortgebracht en zo ook als afstammelingen zelf vrucht mogen dragen.

Peter Versloot (Geestelijk verzorger De Vijverhof)


Kerst 2017

Wanneer ik de agenda van alle kerstvieringen overzie dan valt er hier in de Dorpskerk genoeg te beleven. Zelf mag ik ook iets zeggen bij de volkskerstzang op 23 december om 20.00 uur. Het thema zal dan zijn: ‘Geboren in de nacht’.  Op zondag 24 december is er een gewone morgendienst waarin Geertje Zomer zal voorgaan. Het is dan vierde advent. Maar op diezelfde dag is er om 22.00 uur de kerstnachtdienst. Vooraf en in de dienst zingen we kerstliederen o.b.v. Anthon den Braber.  Verder werkt ‘Gospel Choir’ mee. Het thema is dan: ‘Word je geteld of tel je mee?’ met als ondertitel: ‘Wat maakt die éne nou uit?’ 

Kerstmorgen is er opnieuw samenzang om ongeveer 9.50 uur. Dan zal Cees van der Slik ons begeleiden. Verder is er een groep vrouwen uit de gemeente die als projectkoor een paar prachtige liederen hebben ingestudeerd. Ik ben heel benieuwd! Ook de jongerenband zal een luisterlied ten gehore brengen en samen met ons het Magnificat van Sela zingen.

De kinderen blijven in de kerk en er zal aandacht zijn voor het project van de kindernevendienst. Ik sluit me bij hun thema aan en zet boven de dienst: ‘De reddingsboei’ (Gegrepen door Gods liefde). Ik vind het mooi dat er voor hen die niet direct met anderen gaan kerstvieren na de dienst in de kerk gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken. Fijn dat dit opnieuw georganiseerd wordt.

Overigens: voor wie de Kerstdagen luisterend naar orgelmuziek en zingend wil afsluiten is er op tweede kerstdag om 20.00 uur het traditionele kerstconcert door onze organist Cees van der Slik. Voor alle kerkdiensten en bijeenkomsten geldt: Misschien een goed idee om familie, vrienden en buren mee te vragen. Iedereen is welkom!


Oud & Nieuw

Het is goed de jaarwisseling te beleven in afhankelijkheid van God. Als gemeente komen we daarom samen om te zingen en te bidden en te luisteren naar woorden uit de Bijbel.

Op 31 december is er naast de morgendienst ook een oudejaarsavonddienst om 19.00 uur en op 1 januari om 10.30 uur (zie het kerkdienstenoverzicht).


Meeleven

Dhr. Guus v.d. Giessen, Valeriusrondeel 562, is weer terug na een ziekenhuisopname en ondertussen wacht zijn vrouw Dinie op een knieoperatie in het Franciscusziekenhuis die voor 28 december gepland staat. Alle goeds en herstel toegebeden! 

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3, is weer thuis na een tijdelijke opname in zorgpension Roodborst. We hopen met haar en haar man dat zij ondanks alle lichamelijke beperktheden de kracht en moed ontvangen om samen met allen die hen lief zijn verder te trekken in vertrouwen op God.

We denken ook aan Gerrit Dijkema, Lofoten 12. Hij is bezig met een zware chemokuur.  Mw. A.J.M. Kropff-van Dam, Bellinistraat 71, 2901KA, moest vanwege hartproblemen naar het IJssellandziekenhuis. Vandaaruit is ze naar het Erasmus MC gegaan voor een bypassoperatie. Hopelijk herstelt ze spoedig.

We bidden ook voor alle andere gemeenteleden die zorgen kennen rond hun gezondheid. Daarbij denken we ook aan hen die om hen heen staan. De vraag kan zich aan je opdringen: Wat zal de toekomst brengen? Ik dacht hierbij aan het volgende gebed:

Wees bij me, machtige Vader,
kijk naar me, wend uw ogen niet af,
draag en verdraag me,
dan zal ik rustig worden en niet meer bang zijn,
o deel U aan mij mee.

Nu ik ziek ben,
bid ik, lieve Vader,
neem mijn beide handen en leid mij,
neem mijn angst en mijn verdriet en troost mij,
neem mijn schuld en schenk mij vergeving,
neem mijn ongeloof en red mij,
neem mijn leven en draag mij,
als U mij vasthoudt,
komt het goed.


Vanuit de pastorie

Een goede en gezegende kersttijd toegewenst. Ik besef dat deze tijd van het jaar heel veel verschillende gevoelens oproept. Er is verdriet vanwege hen die ontvallen zijn. Er is ook dankbaarheid voor al die momenten dat God bewaard heeft temidden van onzekere situaties. Dank en zorg, we mogen het in Gods hand leggen. 

Misschien dat iemand u/jou wel eens vraagt: welke verwachting heb je van 2018? Dat kan heel veel zijn. Graag zou ik de vraag willen stellen: welke verwachting heb je van God voor het nieuwe jaar? We mogen God aanspreken op wat Hij in zijn Woord belooft. Met Hem leven is gezegend leven. 

Tenslotte: De eerste paar dagen van januari heb ik vrij. Indien nodig is onze ouderenpastor Annemieke Bomhof beschikbaar. 

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Verantwoording opbrengst collecten 

september en oktober 2017 t.b.v. de Diaconie:

Collecten Diaconie maand september 2017

Diaconie Algemeen             €  415,30

Diaconie Ouderenwerk        €  233,45

Diaconie Jeugdwerk            €  223,77

Pinksterzending Vijverhof     €   55,30

H.A. de Herberg Vijverhof    €  106,70

H.A. de Herberg                  €  670,75

Zendingsbussen                  €  765,75

Gift sti Kinderarmoede         €  261,11

Gift NN via mw. Bouman     €    30,00

Totaal                             €  2.762,13

Collecten Diaconie maand oktober 2017

Diaconie Algemeen             €   804,13

Diaconie Kerktelefoon         €   235,87

Diaconie Rampenfonds       €    241,25

Zendingsbussen                €    125,85

Gift stichting Tsjerkind       €    250,27

Totaal                              €  1.657,37

Collecten Diaconie maand november 2017

Diaconie Algemeen            €   495,26

Najaarszending                 €   217,70

Vijverhof H.A. St. Maarten  €   107,90

H.A. St. Maarten               €   670,65

Kerstfeest Ouderen           €   241,72

Zendingsbussen                €   221,30

Totaal                            €  1.954,53

Alle gevers hartelijk dank.

Diaconie Dorpskerk


Dank

Aan het einde van dit jaar willen wij u en jullie als gemeente hartelijk bedanken. Onvoorstelbaar hoeveel kaarten, apps, bloemen, mails en andere vormen van medeleven onze dochter Henrike en wij als gezin hebben gekregen.

Zeer zeker hebben wij kracht mogen putten uit al jullie voorbeden voor de zorgen om Henrike.  Sinds begin mei zijn wij geconfronteerd met de ernstige depressie waar Henrike door getroffen is. De depressie was zo ernstig dat Henrike tweemaal opgenomen is en uiteindelijk ruim 17 weken in de kliniek is verbleven.

Ondanks dat de depressie al zo lang duurt is het medeleven groots gebleven. Wij maar zeker ook Henrike zijn u en jullie daar ontzettend dankbaar voor.

Tot slot kunnen wij helaas zeker nog niet zeggen dat het goed gaat met Henrike. De depressie is nog dagelijks een enorme strijd voor haar. 

Hartelijke groet, Lisette en Martin van de Watering


Jarigen van de maand januari 2018

Voor de duidelijkheid willen wij hier de eerste maand van het jaar vermelden, dat vanwege het grote aantal leden de kerkenraad besloten heeft alleen de volgende leeftijden te vermelden in Kerknieuws: Als u in 1943 (75 jaar) in 1938 (80 jaar) in 1933 (85 jaar) en ieder jaar vanaf 86 jaar geboren bent, wordt u in Kerknieuws vermeld.

Met vriendelijke groet, Hannie Plandsoen

03 - mw.M.H.de Jager-Stoop

Steenloperstraat 189 2903AP - 89 jr

06 - dhr.J.P.Gorlitz

Slotplein 215 2902HR - 89 jr

09 - mw.M.Zijnstra-Pot

Nieuwe Laan 20 2902BW - 91 jr

10 - mw.P.Jaspers-Bruring

Kerklaan 179 2903BD - 89 jr

12 - dhr. A. van der Laan

Slotplein 2302902HR - 87 jr

14 - mw. W. Penning

Nieuwe Laan 20 K402 2902BW - 93 jr

20 - dhr. R. Paul

P.C. Boutenssingel 28 2902BH - 86 jr

21 - mw. M.J. Haxe-Blom

IJsduiker 62 2903W - C86 jr

22 - mw.M.W.de Jong-Lafeber

Steenloperstraat 512903AP - 89 jr

25 - mw.J.C.Vrijenhoek-Nowee

Alkenoord 58 2903XC - 89 jr

30 - dhr.H.T de Hilster

Van Maerlantpark 31 2902BR - 89 jr


Tanzania: Bijna zover…….

Na de feestdagen, bijna over een maand, ga ik met Ineke Noordhuis (een goede vriendin, oud-collega en diaken van de Hoeksteen) een maand naar Tanzania.

We gaan daar in het Makiungu Hospital verpleegkundigen leren hoe ze de opvang en verzorging van pasgeborenen (vooral de prematuren) na de bevalling kunnen verbeteren.

Ineke is hier in 2017 ook geweest en nu ga ik met haar mee. Er is een grote behoefte aan scholing. Wij willen dan ook onze kennis doorgeven d.m.v. reanimatielessen voor pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

Voor kinderen waarvan de moeder geen of te weinig borstvoeding heeft is er geen flesvoeding in het ziekenhuis. Deze kinderen krijgen dan glucosewater, maar dat is onvoldoende om te groeien. Babyvoeding is daar wel te koop in sommige supermarktjes, maar erg duur voor de mensen daar.

Wij willen de voeding daar gaan kopen voor de zieke of kleine pasgeboren.

Als u nu denkt; prima plan, dan kunt u ook uw steentje (eurootje) hieraan bijdragen!

Het rek.nr is: NL58INGB0004314215 t.n.v. MCH Dijkstra-van Doorn ovv Tanzania.  Wij zullen zeker zorgen dat uw bijdrage goed terecht komt!!

Als er belangstelling voor is, zullen we graag na afloop een presentatie over onze maand in Tanzania geven!

Groeten, Marjolein Dijkstra


Gemeentenieuws 8 december 2017(Scan naar smartfoon)


Doopdienst

Zoals in het vorige kerkblad al gemeld wordt in de morgendienst op 10 december Sem gedoopt. Hij is de zoon van Bert en Marloes Dubbeldam, Louis Couperusplaats 209. We hopen voor en met hen op een gezegende dienst.


In Memoriam Teunis Terlouw

Op 16 november 2017 ging hij heen. Thuisgehaald door de Here, zo schreven de oom-zeggers op de rouwbrief. Hij was de laatste uit het gezin wat uit vier kinderen bestond. Teunis Terlouw was gewoon en eenvoudig, bescheiden en vriendelijk. Gelovig ook! Hij leefde in het vertrouwen: ‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand.’

Een echte Capellenaar die heel zijn leven in het ouderlijk huis aan de Bermweg 208 gewoond heeft. Vanaf 1969, na het overlijden van zijn moeder, bleef hij daar wonen met zijn oudste zus Wil. Na haar overlijden in 2009 bleef hij daar alleen. Hij heeft gewerkt als huisschilder en had daarnaast als hobby tekenen en schilderen.

Op latere leeftijd heeft hij nog belijdenis gedaan.(2009) Tijdenlang kwam hij hier in de kerk, deed mee met activiteiten als de Dorpsmaaltijd. De laatste tijd werd zijn gezondheid minder en er moest nagedacht worden over opname in een zorgcentrum. Zover kwam het dus niet. Vanuit zijn vertrouwde huis ging hij naar het Vaderhuis.

Teunis Terlouw was een man van weinig woorden maar dacht wel veel over de dingen in het leven na. In de rouwdienst in de Dorpskerk hebben we Psalm 139 gelezen. Met dat veelzeggende lied belijden we: God kent mij dieper dan wie ook! De begrafenis vond plaats op begraafplaats Schollevaar. We wensen de oom-zeggers, buren en andere betrokkenen Gods troost en nabijheid toe.


Meeleven

We denken aan Gerrit Dijkema, Lofoten 12. Hij is bijna aan het eind van een bestralingsreeks (33 x) in Dordrecht en zit nog midden in een chemokuur. Dat vraagt veel energie en doorzettingsvermogen. We bidden hem en zijn vrouw Adri en verdere gezin Gods genadevolle nabijheid en kracht toe. Mw. Barbera de Reuver, Bellinistraat 39, is vrijdag 24 november geopereerd in St. Franciscus aan haar arm. Dat is goed gelukt maar ze zal voorlopig wel moeten revalideren.

Sterkte en herstel toegewenst.


Advent

We leven midden in advent. Terwijl de één dit als een mooie tijd ervaart, heeft een ander er juist moeite mee. ’s Avonds vroeg donker en als je dan alleen bent kan het best somber zijn. Of je ziet op tegen de voor je gevoel overdreven kerstdrukte waar je zelf weinig zin in hebt. Overigens: ook vanuit je geloof kan je er moeite mee hebben. December als de maand van het ‘teveel’.

De schreeuwende commercie in een wereld waarin op andere plaatsen grote nood is vanwege natuurrampen of oorlog. Geen wonder dat je af en toe denkt: waar gaat het nu echt om met Kerst? Laten we daarom advent maar weer wat meer beleven in de oorspronkelijke bedoeling.  Advent als periode van boete en inkeer, van bezinning en verwachting. Het is ‘de weg bereiden’ zoals in veel adventsliederen bezongen wordt. Uitzien naar het Licht wat verschenen is in Christus en leven in het geloof dat Hij zal wederkomen. Het is opnieuw verwonderd raken dat God naar ons heeft omgezien! En zo ook de lofliederen met Elizabeth en Maria meezingen!


Van de ouderenpastor

Advent

Hoe lang nog voor de vrede komt?                                               
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot Uw Gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet, onthoudt ons uw genade niet. 
O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet.
Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het Leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet.

(Sela, In het Licht, Harold ten Cate)


Pastoraal

Mevr. E.J. Boerendonk, Beemsterhoek 72 mocht haar 100e verjaardag vieren op 22 november jl. Een geweldige mijlpaal, die velen, zelfs de burgemeester en de koning met haar meevierde. Ze kreeg mooie felicitatiebrieven van hen. De verwondering en dankbaarheid aan haar Schepper is groot.  Ook namens onze gemeente werd een mooi boeket bezorgd. We wensen haar Gods nabijheid en kracht toe op haar gezegende leeftijd. 

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3, verblijft nog tijdelijk in zorgpension Roodborst van de Vijverhof, Steenloperstraat 6e verdieping om aan te sterken. Voor haar en haar man, die ook een ernstige ziekte meedraagt bidden we om rust in de lange periode van moeiten en onzekerheid.

Dhr. G.vd Giessen, Valeriusrondeel 562, moest met spoed worden opgenomen in het IJssellandziekenhuis met een hartinfarct. Katheterisatie en wellicht een dotterbehandeling bleken noodzakelijk. Bij het uitkomen van deze Kerknieuws zou eea zijn beslag hebben gehad. We hopen en bidden met hem en zijn familie om herstel. Zijn vrouw Dinie wacht mogelijk een knieoperatie, zij heeft veel pijn. Dragen we hen op aan onze machtige Geneesheer. 

Mevr. J. Twigt, Duikerlaan 172 , moest wederom een operatie ondergaan. Ditmaal aan haar heup. Zij hoopt na de operatie enige tijd te mogen revalideren in een zorgomgeving. Waar precies is op dit moment nog onbekend.  

Op 24 november jl overleed toch nog onverwacht, Wilhelmina van den Brand- Meijer, Kerklaan 344. Zij mocht 96 jaar worden. De afscheidsdienst vond plaats op 30 nov. In de aula van begraafplaats ’Schollevaar’. We mochten woorden doorgeven die haar tot steun en bemoediging zijn geweest in haar leven: ‘Bij U alleen vindt mijn ziel haar rust’(Ps 62). Een In Memoriam vindt u in de komende Kerknieuws.

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Vanuit de pastorie

Onze ontdekkingstocht gaat door. Mooi om her en der mensen te ontmoeten en te spreken. Een kring, de catechesegroep, en met name de kerkdiensten helpen om u als gemeente te leren kennen. Ik ben blij met de goede samenwerking met ouderenpastor Annemiek Bomhoff. Zij helpt me naast de ouderlingen en pastoraal medewerkers om meer zicht te krijgen op de verschillende wijken.

Maar ook aan u vraag ik om niet te aarzelen om mij te benaderen wanneer daar reden toe is. Vanaf januari hopen we aan de slag te gaan met de huiskamergesprekken waarop er gelegenheid is om verder met elkaar in gesprek te raken. Daar volgt later informatie over. Een goede adventstijd verder en een hartelijke groet,

Mede namens Bertha, Ds. C. (Nees) Cluistra


‘Hoe zal ik U ontvangen?’ 

Nu Sinterklaas weer afscheid genomen heeft, bereidt Nederland zich voor op de kerstdagen. Kaarslicht brandt, bomen worden versierd, menu’s bedacht en inkopen gedaan. Via de reclame worden mensen aangespoord om van kerst een geslaagd familiefeest te maken met behulp van mooie kleding, dure cadeaus en luxe decoraties.

Een pastoor deed onlangs het voorstel Christus maar uit het kerstfeest te halen omdat de inhoud losgezongen lijkt van het feest. Kerst (Christus) feest is in rap tempo veranderd in X-mas, waarin de kerstman (bedacht door een frisdrankengigant) en niet meer de kribbe, het stralend middelpunt vormt, met zijn rendieren en cadeautjes onder een imitatieboom. Voor het Christuskind is geen plaats…

Wij leven met elkaar in deze wereld. Zien, horen, proeven en voelen met al onze zintuigen de nieuwe wind die er waait om ons heen. We gaan misschien wel een eind mee met alle rationele beschouwingen dat het in deze tijd van wetenschap en zelfbeschikking, toch wel erg naïef is te geloven in het sprookje van de Blijde Boodschap (vert. evangelie, euangelion (εὐαγγέλιον). 

Het is advent, de periode die ons bepaalt bij het uitzien naar de komst van Christus op aarde. Zijn komst als kind in de kribbe ruim tweeduizend jaar geleden in Bethlehem, is vervulling van Gods belofte. Hij zond zijn Zoon naar onze wereld, een wereld in nood en gebrokenheid. Kind van bevrijding, Redder, Verlosser. Gekomen om mensen nabij te zijn, in liefde zich te ontfermen.

God heeft zich laten zien en kennen in zijn Zoon als de Vader die met wijd open armen op ons, op u en mij wacht om Thuis te komen. Terug te keren van onze zelfgekozen paden, waar we steeds weer moeten ontdekken dat die letterlijk doodlopen. Bij Hem uit te huilen van alles wat de gebrokenheid van onze wereld, veroorzaakt door de mensheid zelf, met mensen doet. De Here Jezus leefde en leeft met ons mee. Hij weet van pijn en verdriet, van angst en onzekerheid, onrecht en lijden. Het is de weg die Hij zelf is gegaan. Van kind in de kribbe tot aan het kruis op Golgota.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe. (Joh.3:16) Zacharias zegt het zo:’ Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede’ (Luc.1:78,79)

Vrede, rust en geborgenheid is dat niet waar ieder mens ten diepste naar op zoek is? Het besef dat er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt? Die liefde is niet te koop. Het verlangen naar die liefde laat zich niet (voor lang) wegduwen of overschreeuwen door luxe of overvloed in materieel opzicht. De liefde die God je in genade aanbiedt mag je in dankbaarheid en eerbied ontvangen en aanvaarden. Niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat God je waardevol maakt. In Zijn liefde en trouw ontfermt Hij zich over zijn mens. Gevoed door die liefde mag je Hem steeds meer leren kennen in wie Hij is en wil zijn: Immanuel, God met ons. Dan gaat er een andere wind waaien in je leven: de wind van de Heilige Geest. Hij vult je hart en je mag in geloof zien op de Here Jezus, Hem verwachten en op Hem hopen.

De Blijde Boodschap blijkt beslist geen sprookje, maar reddingsboei voor eenieder die Hem in liefde mag ontmoeten. Een wereld die dacht zonder Christus te kunnen leven, mag het dan gaan bidden: Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed? Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis, opdat wat U behage, ons klaar en zeker is. Gevuld met de liefde van God verandert je levenshouding: kijkend naar Hem wordt Zijn wil belangrijk om uit te leven. Dat maakt immers echt gelukkig. In de verbondenheid met Hem en elkaar is de weg naar de vrede te vinden.

De adventstijd bepaalt ook bij het weten en uitzien naar Christus die terug zal komen om alle dingen nieuw te maken. Samen mogen we zo verwachtingsvol uitzien naar de stad van licht en vrede, het nieuwe Jeruzalem, waarin Gods woonplaats onder de mensen is, en Hij bij hen wonen zal. (Openb.21:3). Tot die tijd is aangebroken leven wij in deze wereld, waarin we op weg mogen gaan om de Blijde Boodschap door te geven en zo Jezus zichtbaar te maken aan de mensen om ons heen. We doen dat niet in eigen kracht. Jezus zelf beloofde ons: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. (Math.28:20b) Zullen we zo samen het Christusfeest vieren?

Gezegende Kerstdagen toegebeden!

Annemiek Bomhoff-Vrij, Ouderenpastor HWD Dorp


Dankwoord

Lieve gemeenteleden,

Hartelijk dank voor het medeleven, de vele kaarten en telefoontjes en bloemen tijdens de ziekenhuisopnamen van ons beiden. Veel dank aan mevrouw Bomhoff voor de bezoeken. Maar vooral dank aan de Here onze God in het bijzonder, die ons voor elkaar heeft bewaard. Henk heeft nog een oogoperatie ondergaan en heeft in een oog geen licht meer en daarmede moet hij leren leven, maar gelukkig gaat het verder goed met hem. Het kerknieuws zou te klein zijn om van u allen de namen te noemen. Daarom bedanken wij U graag op deze manier.

Hartelijke groeten van Henk de Wit en Wil Twigt


Vanuit de Kerkenraad: Rooster van aftreden

Per 1 januari a.s. zijn de volgende ambtsdragers en kerkrentmeester aftredend en herkiesbaar: ouderlingen mw. K.C. Hage-Boudestein en dhr. J.B. Plomp, ouderling-kerkrentmeester mw. E.D. Verweij-Van Nieuwenhuyse, kerkrentmeester dhr. E.H. Harms en diakenen mw. E. van der Eijk-Peters en dhr. A. Verhagen.

De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar: ouderlingen mw. J.T. Bouman-van Cappellen, mw. W.H. de Jong-Benard, mw. M.C. Sprong-Spits en jeugddiaken dhr. R. van de Graaf. 

Dit betekent dat er een aantal vacatures zijn in de kerkenraad, waaronder voor scriba, wijkouderlingen, diaken en jeugddiaken. We zijn op zoek naar mensen die de kerkenraad komen versterken. Een levende gemeente zijn in dienst van onze Heer vraagt om mensen die samen de verantwoordelijkheid van onze gemeente dragen. Wij vragen u en jullie als gemeente namen van lidmaten binnen 1 week bij de scriba in te dienen ter vervulling van de vacatures. 

Cilia Sprong

Van de kerkrentmeesters

Via de bank ontvangen van N.N. voor dankdag € 15 en € 500.
Verantwoording opbrengst collecten oktober 2017 t.b.v. Kerk:
 
Kerk algemeen                           €        1.356,76
Onderhoud Dorpskerk                 €           584,54
Weeksluiting Vijverhof                €            565,32
Leermat. Catechisatie                 €           219,12
Leermat. Kindernevendienst        €           166,50
Bloemenfonds                            €           186,90
Catechese Follow Me                  €             34,40
 
Giften:
Verjaardagsfonds                        €            35,00
Totaal:                                       €       3.128,54
 
Alle gevers hartelijk dank.
Kerkrentmeesters Dorpskerk

Bericht van de kindernevendienst: Kinderkerstfeest

Zandag 17 december verzorgt de kindernevendienst tijdens de avonddienst weer een voorstelling in het teken van kerst. Om 19.00 uur begint de dienst. Iedereen is welkom, en ook voor kinderen die niet meespelen in de voorstelling is er een cadeautje. Achteraf is iedereen welkom voor warme chocolademelk en wat lekkers in het Kerkelijk Centrum. Komt dus allen en nodig kinderen, kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes uit!


Tanzania: Bijna zover…….

Na de feestdagen, bijna over een maand, ga ik met Ineke Noordhuis (een goede vriendin, oud-collega en diaken van de Hoeksteen) een maand naar Tanzania.

We gaan daar in het Makiungu Hospital verpleegkundigen leren hoe ze de opvang en verzorging van pasgeborenen (vooral de prematuren) na de bevalling kunnen verbeteren.

Ineke is hier in 2017 ook geweest en nu ga ik met haar mee. Er is een grote behoefte aan scholing. Wij willen dan ook onze kennis doorgeven d.m.v. reanimatielessen voor pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

Voor kinderen waarvan de moeder geen of te weinig borstvoeding heeft is er geen flesvoeding in het ziekenhuis. Deze kinderen krijgen dan glucosewater, maar dat is onvoldoende om te groeien. Babyvoeding is daar wel te koop in sommige supermarktjes, maar erg duur voor de mensen daar. Wij willen de voeding daar gaan kopen voor de zieke of kleine pasgeboren.

Als u nu denkt; prima plan, dan kunt u ook uw steentje (eurootje) hieraan bijdragen!

Het rek.nr is: NL58INGB0004314215
t.n.v. MCH Dijkstra-van Doorn ovv Tanzania.  Wij zullen zeker zorgen dat uw bijdrage goed terecht komt!!

Als er belangstelling voor is, zullen we graag na afloop een presentatie over onze maand in Tanzania geven!

Groeten, Marjolein Dijkstra


Dienstenveiling 17 november geslaagd

De dienstenveiling was een gezellige avond met een leuke sfeer en een bijzonder mooie opbrengst voor de dorpskerk en het zendingswerk van Gerrit en José Heino. Er zijn veel diensten geveild: 25 mensen gaan meedoen aan een wijnproeverij en 16 mensen krijgen een rondleiding door de dorpskerk met beklimming van de toren. Er zijn 33 tegoedbonnen verkocht voor taarten, cakes en boterkoeken. Verder zijn nog 46 andere nummers geveild met stuk voor stuk leuke diensten etc. De opbrengst is 5.331 euro. Een mooi bedrag! Dank aan alle bezoekers, bieders, betalers en iedereen die – hoe dan ook – heeft meegewerkt.

De Bazaarcommissie en de Thuisfrontcommissie


Dorpskerkrondleiding

Voor iedereen die betaald heeft voor onze Dorpskerkrondleiding op de dienstenveiling wil ik voorstellen om dit doen op zaterdag 16 december a.s. en zaterdag 13 januari 2018, beide om 14.00uur. Bel of mail even voor welke datum u kiest. 

Natuurlijk kunnen er nog meer mensen mee, wel voor de prijs die geboden is op de dienstenveiling, namelijk E 10.00 pp.

06-55334569 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaap Klein


Poetsers bedankt!

Het zit er weer op. De Dorpskerk ziet er weer schitterend uit. De kroonluchters, kandelaren, houten deuren, preekstoelen en het doopvont glimmen ons weer tegemoet. Klaar voor de komende kerstperiode. Ook dit jaar verwacht ik weer dat we veel complimenten krijgen voor het vele poetswerk! Poetsers allemaal bedankt voor jullie gewaardeerde hulp!

De koster


Gemeentenieuws 17 november 2017(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om samen met elkaar de erediensten in de Dorpskerk te vieren. Hier mogen we elkaar en God ontmoeten en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Een plaats van rust en bezinning, waar we Gods Geest en Zijn goedheid persoonlijk kunnen en mogen ervaren.


Bezinning en toerusting

Er gebeurt veel in de wereld, het lijkt wel steeds intenser te worden. De mensen vragen steeds vaker wat vind je hiervan of wat denk je daarvan. Moeten wij daar altijd iets van vinden? Is het niet zo dat wij Christenen moeten denken hoe zou God er tegenaan kijken, doen we en denken we zoals God het van ons verwacht. 

Moeten we dan niet met een geloofsbril naar deze gebeurtenissen kijken en hierover oordelen? Misschien moeten we onszelf deze vraag wel vaker stellen. Laten we in en vervuld van de Liefde in Christus onze mening vormen en laten we op zoek gaan naar Christus de Eeuwige, dat wij hem onze vriend mogen noemen. Dan zullen we eeuwige vriendschap hebben met Christus, zoals dominee Cluistra in zijn eerste preek als herder van onze gemeente aanhaalde.

Van harte wens ik u en jou deze Vriend toe.  

Tot slot

sinds dat de Dorpskerk zonder predikant is heb ik de stukjes in Kerknieuws mogen verzorgen. Dit heb ik met veel plezier gedaan, ook heb ik vaak positieve geluiden gehoord. Fijn dat velen van jullie er ook vaak inspiratie uit mochten putten. Vanaf het volgende Kerknieuws zal Ds. Cluistra deze stukjes voor zijn rekening nemen.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl


Woord van dank.

Na ruim 2 jaar vacant te zijn geweest hebben we allen kunnen meegenieten met de intrededienst van dominee Cluistra. Wat een prachtige dienst, en wat heeft onze consulent, dominee Van Manen de dienst mooi vorm gegeven.

Deze mijlpaal voor de Dorpskerk is natuurlijk niet zomaar bereikt. Er is veel aan vooraf gegaan, niet alles is vanzelfsprekend gelopen,  en veel werk is verzet door de beroepingscommissie.  Ook hebben we gelukkig diverse malen de Leiding van God en zijn Geest mogen ervaren lopende het proces. De mens die wikt maar God beschikt. Uiteraard gaat onze dank uit naar de beroepingscommissie te weten:

• Annemarie en Ron Blokland 
• Henk Boerman 
• Anthon den Braber 
• Marianne Hagers 
• Rijmie Klein 
• Plonie van der Marel 
• Fred Pals (namens de AK) 
• Arjen Prins 
• Henri de Reuver 
• Cor Smits 
• Remko Verhagen 
• Renske Verwey 
• Maarten Visser 
• Martin van de Watering

Ook gaat onze dank uit naar de commissie die de intrededienst van Ds. Cluistra voor haar rekening genomen heeft:

• Jan Faber 
• Cora Heine 
• Wim Kamphuis

Iedereen hartelijk dank voor jullie inspanning en inzet. Onze grootste dank gaat uit naar de drie-enige God die door Zijn leiding Ds. Cluistra en zijn vrouw naar Capelle heeft geroepen. Dank dank nu allen God!  

Rob en Uijl 


Komende diensten

Op 19 november hoop ik voor te gaan in de morgendienst. Dat geldt ook voor 26 november. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van hen die ons afgelopen jaar ontvielen. Dan werkt onze ouderenpastor Annemieke Bomhof ook mee. (zie haar bijdrage).

Hier meld ik vast dat er op 10 december een doopdienst gepland is. Aangemeld is al Sem, zoon van Bert en Marloes Dubbeldam, Louis Couperusplaats 209. 


Vanuit de pastorie

In deze eerste bijdrage aan Kerknieuws wil ik graag iedereen bedanken die de afgelopen maanden bij onze komst naar hier betrokken was. Ik denk allereerst aan de beroepingscommissie en de kerkenraad met wie we de allerhartelijkste contacten hadden.

Tijdens de ontmoetingen herkenden we elkaar in het verlangen om luisterend naar het Woord de weg te gaan, zowel persoonlijk als gemeente. We weten ons hier welkom en dat hebben we zeker ook ervaren op 15 oktober tijdens de bevestiging en intrede. Velen van u maar ook afgevaardigden vanuit andere wijkgemeenten en kerken in Capelle hebben ons begroet. Namens de collegae sprak ds. E.G. de Kruijf en dat vond ik extra mooi omdat we allebei in Benschop zijn opgegroeid.

Burgemeester Oskam hield een gedreven verhaal over het mooie en uitdagende Capelle en namens de kerkenraad sprak Martin van de Watering. Al met al veel bemoedigende woorden. Ik bedank ds. Gerben van Manen voor zijn bereidheid mij te bevestigen en zeker ook voor het vele werk wat hij hier verricht heeft. 

Wat de pastorie betreft, we zijn elke dag weer onder de indruk van dit prachtige huis zo naast de kerk en de IJssel. Wat ons direct opviel is de stilte en de rust van deze plek in een toch wel drukke stad. Alle hulde en waardering voor de vele vrijwilligers die zich daarvoor ingezet hebben. Ook dank aan de koster en zijn vrouw die ook altijd beschikbaar zijn. 

De komende tijd staat wat ons betreft vooral in het kader van het kennismaken. Ontdekken hoe alles hier georganiseerd is en hoe we met elkaar als gemeente op weg kunnen gaan. Ik doe dat vanuit de woorden van Paulus die te lezen zijn in Filippenzen 1: 9 ‘Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.’ 

Open Huis

Op zaterdagmiddag 2 december willen we u in de gelegenheid stellen  om de pastorie te bekijken. We houden ‘open huis’ van 14.00 – 17.00 uur. Iedereen is welkom om binnen te lopen. We ontmoeten u graag onder het genot van een kopje thee of koffie. 

Met vriendelijke groet,

Ds. Nees en Bertha Cluistra


Van de ouderenpastor

Weer terug na een heerlijke vakantie waarbij we veel mooie mensen mochten ontmoeten en genoten van Gods Schepping, begint een nieuwe periode naast een nieuwe predikant. Dank aan allen die waarnamen tijdens mijn aanwezigheid. Dank aan ds Gerben van Manen met wie ik de afgelopen twee jaar zo prettig mocht samenwerken. Met de komst van ds Cluistra komt ook een einde aan de extra uren waarin ik mij naast mijn ‘eigen’ wijken 6 en 6b gemeente breed mocht inzetten.

De komende tijd zal in het kader van de onderlinge taakverdeling en het beleidsplan gekeken worden hoe het (ouderen)pastoraat ingevuld kan gaan worden. Het grote aantal oudere gemeenteleden, ook in de andere wijken, vraagt om toenemende bearbeiding en een plan hoe we hieraan uitvoering kunnen geven. Een mooie uitdaging, waar we u graag in betrekken: wordt vervolgd!   

Op 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hopen dan, samen met de families, onze gemeenteleden te gedenken die ons dit afgelopen jaar ontvallen zijn door de dood. Een moment van bezinning en stilstaan bij de lege plaatsen in ons midden waarbij we pijn, verdriet en gemis om wat niet meer is, ook uit andere tijden en omstandigheden mogen delen en samen aan Gods troon mogen leggen. In de hoop en de verwachting dat Hij die alle tranen van de ogen zal afwissen, ook nu al onze Troost in leven en in sterven wil zijn.   

Pastoraal

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3, heeft de afgelopen periode enige malen in het ziekenhuis gelegen. Uiteindelijk is gevonden waar het aan schortte en kon medicamenteuze behandeling worden ingezet. Om verder aan te sterken en rust voor haar en haar man/familie in te bouwen, verblijft zij tijdelijk in zorgpension Roodborst van de Vijverhof, Steenloperstraat 6e verdieping.                                                                       

Dhr. H.W. de Wit, Steenloperstraat 125 is na een geslaagde, ingrijpende oogoperatie al enige tijd weer thuis en zelfs al weer in de gelegenheid de kerkdienst te bezoeken. Bijzonder op zijn hoge leeftijd zoveel (veer)kracht te mogen ontvangen om dit te kunnen verwerken. Gode zij eer!  Mevr. W.M. Twigt- Goedegebuure, Fluiterlaan 284 moest helaas wederom enige dagen opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege haar maag. Inmiddels is zij weer thuis en nemen de krachten weer toe. We hopen en bidden dat zij rust mag krijgen om te herstellen.

Mevr. S. Harms- Groenewegen, Paulus Potterlaan 42, mag na een periode van zorg en instabiliteit gelukkig weer wat opknappen. Fijn wat extra hulp ter ondersteuning te mogen ontvangen, al valt inleveren door ziekte zeker niet mee. Gods nabijheid en steun toegebeden.

Dhr. G.Dijkema,Lofoten 12 is midden in een ingrijpend behandeltraject momenteel. We wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid en kracht toe om dit alles te kunnen dragen.

Mevr. W. van den Brand- Meijer, Kerklaan 344 levert steeds meer krachten in op haar hoge leeftijd. Ook zij lag enige dagen in het ziekenhuis maar mocht na behandeling weer thuis terugkeren, waar wel toenemend meer hulp noodzakelijk is. 

Mevr.J. Timens- van Zoest, IJsduiker 86 werd kort na constatering van zijn ernstige ziekte geconfronteerd met het overlijden van haar zoon Tim. Een groot verdriet wat zij en haar familie te verwerken kregen. Bijzonder juist dan de nabijheid van de Here God die je draagt en troost zo heel intens te mogen ervaren, zodat je toch verder kunt. 

Gebed 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart                                     
Leer mij U kennen in vreugde en smart.                                           
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,                                           
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,                                     
dat ik in U blijf en U in mij Heer,                                               
U als mijn Vader en ik als Uw kind                                               
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd ,                               
maak mij tot machtige daden bereid.                                               
Wees als een burcht                                                               
Als een toren van kracht ,                                                       
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.  (opwek. 520)

In Christus verbonden ,  Annemiek Bomhof- Vrij


Jeugddienst  zondagavond  26 november 2017

Op zondagavond 26 november is alweer de tweede jeugddienst van het seizoen. Voorganger is ds. N. van Voornveld uit Capelle aan den IJssel, aanvang 19.00 uur. Het thema is: “The Future Is Ours!”. Een breed thema dat, ook vanuit het geloof, van vele kanten te benaderen is.

De beide Dorpskerk-bands verlenen muzikale medewerking. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst. Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie.


Voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder

Dinsdagmiddag  12 december a.s. hopen wij in de Dorpskerk met de ouderen  het kerstfeest te vieren. Wij beginnen de middag om 14.30 uur en de deuren van de kerk  zijn vanaf 14.00 uur open. Wij willen u uitnodigen voor deze kerstviering, welke we met een heerlijke maaltijd zullen besluiten. Uiteraard is een partner of goede kennis, die eventueel niet bij onze gemeente is aangesloten, van harte welkom. Mocht u aan de viering willen deelnemen dan kunt u zich vanaf heden  tot en met

8 december a.s.  opgeven bij onderstaande personen.

Ankie Troost     tel. 0104586685

Jannie Vuik        tel. 0104412940

Bestuur HVD


Liturgieblad bij de ochtenddienst

Naast de liturgie presentatie op de beamers, zal er ook wekelijks een liturgieblad gemaakt worden met daarop de liedteksten. Wilt u gebruik maken van dit blad, dan kunt u deze vanaf de website van de Dorpskerk uitprinten: www.dorpskerkcapelle.nl

Het blad zal vanaf zaterdagmiddag 15:00 voor u beschikbaar staan. Er zal maar een beperkt aantal kopieën in de kerk beschikbaar zijn. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om het blad uit te printen, dan kunt u contact opnemen met Ineke Boudestein (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) voor een passende oplossing.

Voor het aanmaken van het liturgieblad zijn vrijwilligers nodig die mee willen helpen met het maken van het liturgieblad.

Ook voor het rondbrengen van het blad naar de kerktelefoon-luisteraars (±20 adressen) zijn helpende handen nodig.

Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij René van de Graaf (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )


Jarigen van de maand december

01 Dhr.H.Scheringa  

  Nieuwe Laan 20       2902BW      88jr

02 Mw.J.M.v Genderren-Jongeneel      

Jan v Galenstraat 1  2901 AL         92jr

05 Dhr.A.C.C.v Oudgaarden                  

Slotlaan 116              2902AN        93 jr 

07 Mw.M.M.Dijkshoorn-Pors                 

Kerklaan 312             2903BM       89jr

12 Mw.I.B.W.Dijkstra-den Breejen        

Parelduiker 62           2903WB      75jr

15 Dhr.C.Korevaar                                

Ketensezoom 62       2902LK        87jr

17 Mw.A.C.Lagerwaard-Houwer          

P. Potterlaan 38         2902GP       75jr

20 Dhr.P.H.Scharmga                            

Roekstraat 117          2903GS        75jr

26 Mw.D.M.Zandbergen                        

Kerklaan 249              2903BD       87jr 

27 Dhr.A.van den Berg                          

Duikerlaan 130          2903AB       87jr

27 Dhr.R.v Renterghem  

       Hordaland 8           2905AJ         75jr

30 Mw.M.A.v d Adel-Slappendel          

Steenloperstraat 151A  2903AP    96jr

30 Mw.F.J.Harteveld-Smit   

   IJsduiker 124             2903WC    75jr


Dienstenveiling 17 november

Op vrijdagavond 17 november is er een ‘dienstenveiling’ in het kerkelijk centrum. Vanaf 19:45 uur is iedereen welkom. Halverwege binnenlopen als het u/jou uitkomt, is helemaal OK!

Doel is een samenbindende activiteit voor en door jong en oud met een opbrengst voor de dorpskerk en voor het zendingswerk van Gerrit en José Heino-Kasbergen in Zuid-Afrika. Als u iets kunt aanbieden, dan horen we dat graag. Het kan van alles zijn: iets waar u goed in bent of iets dat u ter beschikking wilt stellen, óók tijd en aandacht voor andere gemeenteleden.

Op de veilingavond kunt u (lekker op)bieden, kopen en gezellig bijpraten onder het genot van koffie/thee, frisdrank of een borrel. U kunt ook gewoon voor de gezelligheid komen. Voor mensen die willen komen maar geen vervoer hebben, is er een ophaal- en thuisbreng-service; contactpersoon hiervoor is Peter Klop ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; 06 51 54 99 30).

Zie www.dorpskerkcapelle.nl voor verdere informatie over deze avond en voor de meest recente lijst met te veilen diensten etc zodat u alvast rustig kunt bekijken waar u op wilt bieden. Als u op de avond zelf niet kunt komen, dan kunt u ook vooraf per mail een bod uitbrengen.

Hebt u een dienst of idee, mail het naar :

• Rini de Jong ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of
• Martin van der Voet ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Namens de Bazaarcommissie en de Thuisfrontcommissie.


Gemeentenieuws 3 november 2017(Scan naar smartfoon)


IN MEMORIAM Marinus van Nieuwpoort 

Op 6 oktober overleed de heer Marinus van Nieuwpoort in de leeftijd van 83 jaar. De heer Van Nieuwpoort genoot van de bergen, zo blijkt ook wel uit de beelden op de rouwkaart. In de zomer wandelde hij er graag en tijdens de winter bedwong hij dezelfde bergen met de ski's. Zo genoot hij met volle teugen van Gods goede schepping.

Negenenvijftig jaar geleden gaf hij zijn jawoord aan zijn vrouw. Samen woonden zij lange tijd op de woonark, die hij voor een groot gedeelte zelf verbouwde. Daar ontvingen zij hun kinderen en gaandeweg kwamen ook de kleinkinderen met veel plezier naar deze plaats. Enkele jaren geleden verruilden zij deze plek voor De Wilg. Muziek was de grote passie van Rien. Zowel bij de taptoe Ahoy, waar hij zijn partij meeblies, als bij het koor 'Debarim', waarbij hij mede aan de wieg stond.

Door te zingen en te musiceren kon hij zijn vreugde en dankbaarheid uiten, maar ook het verdriet om het voortijdige verlies van zijn schoonzoon Wim. Na een laatste moeilijke levensfase overleed hij in alle rust en vertrouwen op zijn Schepper. De Schepper van zijn leven dankten wij op donderdag 12 oktober in een dienst in de dorpskerk, waar hij jarenlang zijn plek innam om God te ontmoeten. "De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid', lazen we in deze dienst. Deze woorden uit Psalm 121 stonden destijds centraal in de trouwdienst. De God die hemel en aarde schiep en Rien de levensadem gaf om te zingen, te musiceren en vreugdevol zijn weg te gaan, hield levenslang de wacht. In geloof op Jezus Christus mogen we erop vertrouwen dat de levensuitgang tegelijkertijd de ingang in Gods Koninkrijk is: "Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen." Als gemeente wensen we mevrouw Van Nieuwpoort, hun kinderen en kleinkinderen van harte Gods troostvolle nabijheid toe. 

Correspondentieadres: De Wilg 62, 2912 RJ Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Vanwege de vacatureperiode leidde ds. Johan Sparreboom uit Sliedrecht, als bekende van de familie, in goed overleg met alle betrokkenen de dienst.


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om samen met elkaar de erediensten in de Dorpskerk bij te wonen. Een bijzondere uitnodiging om op D.V. 12 november het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren.


Bezinning en toerusting

Als we uit de Bijbel lezen of als er uit de Bijbel voorgelezen wordt horen we telkens weer ing en toerusting allerlei wijze woorden. Woorden van aanmoediging, of van verdriet, woorden van troost, en noem zo maar op. Ook komen we, vooral in het Bijbelboek Psalmen, gebeden en woorden van troost tegen. Hoe vaak komt het wel niet voor dat we ons zorgen maken, of ergens niet uitkomen. Dan gaan we piekeren en proberen we tot een oplossing te komen. Wat we ook in overweging zouden kunnen nemen is om de Bijbel te pakken, een stuk te lezen, en God tot ons te laten spreken door zijn Woord.

Is het dan niet kenmerkend dat we dan plotseling een stuk lezen, of uit Gods woord toegesproken worden, en dat dan alles op zijn plek valt? Ja God werkt nog steeds, Hij geeft ons wijsheid en inzicht op Zijn manier. God is het begin en het einde en alles daar tussenin. Laten we dan regelmatig Gods woord horen, lezen, bestuderen, en eruit en ernaar leven.   

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Van de kerkrentmeesters

Via de bank van N.N. € 25,00 ontvangen voor het bloemenfonds.

 Verantwoording opbrengst collecten September 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                €    956,49

Onderhoud                     €    610,27

Catering Kunstmarkt        €    386,80

Giften:

Offerblok                        €      73,95

Verjaardagsfonds            €      52,00

Totaal:                           €  2,079,51

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Diaconale project “Actie Schoenendoos”

Een belangrijke taak en plicht in ons leven is omzien naar elkaar. We kunnen daarmee niet vroeg genoeg beginnen. Om deze reden hebben wij er dit jaar voor gekozen om de actie schoenendoos wederom te organiseren. Een oproep aan eenieder om zo veel mogelijk schoenendozen te verzamelen op of vóór 12 november.

Deze kunnen in het Dorpshuis gebracht worden. Graag willen we samen met de kinderen en eenieder die hieraan graag meewerkt, na de ochtenddienst van 12 november, deze dozen versieren en beplakken zodat de kinderen die deze doos gaan ontvangen alleen al door de buitenkant een warm gevoel van binnen krijgen. Over de inhoud en verzending van deze schoenendoos zullen wij u en jou op een later tijdstip informeren.

Namens het jeugd kernteam, Rob den Uijl


Mededeling Diaconie

D.V. 12 november hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren en de desbetreffende Heilig Avondmaalscollecte heeft de Diaconie bestemd voor het Rampenfonds. Het Rampenfonds moet hoognodig aangevuld worden, als oorzaak hiervan zijn de natuurrampen die zich dit jaar al hebben voltrokken.

Denk o.a. aan de verwoestende orkaan die St. Maarten trof. Met uw giften kunnen we het Rampenfonds weer op peil brengen, zodat we bij een volgende ramp adequaat met een gift kunnen reageren. Zoals we bij de ramp die St. Maarten trof konden doen.

Bij voorbaat onze dank.


Kroonluchters poetsen!

Wat gaat de tijd toch snel! Op 16 november a.s. om 09.00 uur gaan we de kroonluchters alweer poetsen. Graag ook dit jaar een verzoek om hulp. U kunt zich bij mij opgeven. Mondeling mag maar ook telefonisch kan 010-4502816 of 06-24219185. Uiteraard zorgen we voor de lunch en maken we er een gezellige dag van. Op voorhand dank voor uw hulp!

Marcel Terlouw


Bedankt

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die met mij, Jaap en de kinderen heeft meegeleefd tijdens de afgelopen moeilijke periode. Bedankt voor alle kaarten, mails, gesprekken en vooral ook gebed. We zijn dankbaar dat het nu goed gaat en we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Els v.d. Eijk


Spullen inleveren voor Dorpskerk bazaar 2018

De 38e dorpskerkbazaar zal plaatsvinden op 7 april 2018. Om deze dag tot een succes te maken hebben we hulp nodig van zoveel mogelijk gemeenteleden. Heeft u spullen, die er uiteraard nog netjes uitzien, dan kunnen we die goed gebruiken voor de Bazaar. 

Tweedehands kleding, boeken, speelgoed, gereedschap en curiosa zijn van harte welkom. Ook nieuwe spullen kunnen wij goed gebruiken. 

Heeft u bijvoorbeeld relatiegeschenken of cadeaus ontvangen waar u niets mee doet? Lever ze aan voor de Bazaar. Ideale tijd om nog eens op uw zolder te struinen of er nog spullen liggen, waarmee anderen blij gemaakt kunnen worden.   

De locatie voor het aanleveren van spullen bevindt zich aan de Burgemeester Schalijlaan (Loods 34). Via verwijzingsbordjes wordt u naar de desbetreffende loods geleid (achter het Texaco tankstation).   

Op de volgende zaterdagen bestaat de mogelijkheid om spullen in te leveren, telkens tussen 11.00 uur en 13.00 uur. 

11 november 2017 

16 december 2017 

13 januari 2018 

27 januari 2018 

10 februari 2018 

24 februari 2018 

Elke zaterdag in maart. 

De Bazaarcommissie


Jubileumreis Tsjerkind

Vrijdagavond 20 oktober waren Aat van Leeuwen, Nanda Prins, Daan en Hannie Plandsoen weer terug van alweer de 40e reis naar Wit-Rusland.

Het was voor ons een bijzondere reis omdat het nu 20 jaar is dat wij met humanitaire goederen naar Wit-Rusland gaan.

We hebben deze reis dan ook een apart programma gemaakt in samenwerking met pastor Pavel van de Babtistenkerk in Volkovysk. 

Zo hebben we drie ontmoetingen georganiseerd. De eerste ontmoeting was op vrijdagmiddag 13 oktober met de invalide jongeren met hun begeleiders en ouders.

Hierbij waren zo’n 120 personen aanwezig. Alle jongeren kregen een Jeugdbijbel in het Russisch. Zaterdagmorgen hadden we een ontmoeting met alle leiders van de organisatie waar wij regelmatig contact mee hebben, maar niet altijd elke reis kunnen ontmoeten vanwege de periode die wij in Volkovysk zijn. Ook hier hebben we bijbels kunnen uitdelen en fijne gesprekken met elkaar kunnen houden. 

Zaterdagmiddag hebben we een middag gehad met de 14 sponsorkinderen die vanuit Capelle aan den IJssel worden ondersteund met een halfjaarlijkse bijdrage. Ook deze kinderen waren heel blij met de Jeugdbijbels die zij namens de stichting mochten ontvangen. Zondag hebben we de twee kerken bezocht de ene helft van de groep in de kerk van Pavel en de andere helft van de groep in de kerk van Artsiukh. Na de kerkdienst zijn we vertrokken naar Dvorets waar de logeerden bij dr. Regina Karakulko. We hebben maandag en dinsdag 130 voedselpakketten kunnen maken en deze bij de armste in Dvorets en omgeving rondgebracht Ook hebben we in samenwerking met het streekziekenhuis in Djatlovo en met het Rode Kruis in Djatlovo Pampers kunnen kopen voor een bejaardenhuis en een 7-tal voedselpakketten kunnen brengen bij gehandicapten in Djatlovo.

We mogen dan ook terugzien, ondanks de hobbel bij de grens, op een goede en geslaagde reis en dankbaar zijn dat we dit allemaal dankzij uw giften hebben mogen doen.

We danken dan U ook voor uw financiële bijdrage, waardoor wij dit werk al 20 jaar lang mogen doen.

Bovenal danken wij de Here onze God die ons telkens weer opnieuw de moed en de kracht geeft om de transporten te organiseren en te volbrengen.

Sec: D.A. Plandsoen, J. de Geusrede 40, 2901 CR   Capelle a/d IJssel

tel : [31] 010 450 00 86
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ING : NL95 INGB 0007 5801 21 t.n.v. Stichting Tsjerkind, Capelle aan den IJssel

Met vriendelijke groet

Stichting Tsjerkind


Dienstenveiling 17 november

Op vrijdagavond 17 november is er een ‘dienstenveiling’ in het kerkelijk centrum van de dorpskerk. Vanaf 19:45 uur is iedereen welkom. 

Halverwege binnenlopen als het u/jou uitkomt, is helemaal OK!

Doel is een samenbindende activiteit voor en door jong en oud met een opbrengst voor de dorpskerk en voor het zendingswerk van Gerrit en José Heino-Kasbergen in Zuid-Afrika. 

U kunt bieden op onder andere een huiskamerconcert, een beroepskeuzetest, een wijnproeverij, een whisky-pakket, een port-pakket, een wijn-pakket, een midweek of weekend in een mooi chalet in Lunteren, taarten op bestelling, sinterklaasgedichten, een muziekles etc. 

Dank aan alle mensen die dit al hebben aangeboden.

Als u iets kunt aanbieden, dan horen we dat graag; het liefst uiterlijk 9 november, maar later kan ook. Het kan van alles zijn: iets waar u goed in bent of iets dat u ter beschikking wilt stellen, óók tijd en aandacht voor andere gemeenteleden.

Op de veilingavond kunt u (lekker op)bieden, kopen en gezellig bijpraten onder het genot van koffie/thee, frisdrank of een borrel. U kunt ook gewoon voor de gezelligheid komen. 

Voor mensen die willen komen maar geen vervoer hebben, is er een ophaal- en thuisbreng-service.

Zie www.dorpskerkcapelle.nl voor verdere informatie over deze avond; in de week voorafgaand ook een lijst met te veilen diensten etc zodat u alvast rustig kunt bekijken waar u op wilt bieden. 

Hebt u een dienst of idee, mail het naar Rini de Jong ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Martin van der Voet ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Namens de Bazaarcommissie en de Thuisfrontcommissie


Gemeentenieuws 13 oktober 2017(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om de erediensten in de Dorpskerk bij te wonen. Een bijzondere uitnodiging voor de zondagmorgendienst op D.V. 29 oktober. De dienst waarbij onze nieuwe voorganger en herder Ds. Cluistra zijn intrede zal doen De bevestiging zal door onze consulent Ds. G. van Manen geleid worden.


Bezinning en toerusting

Binnenkort mogen wij als Dorpskerkgemeente ds. N. Cluistra begroeten als nieuw lid van onze gemeente. De plannen zijn al in volle gang. Er is een commissie in het leven geroepen om de dienst te begeleiden en voor te bereiden.

De pastorie is op en top in orde. Bij wijze van spreken wordt de loper uitgerold, alles wordt voorbereid op zijn komst. Wij willen graag alles tot in de puntjes geregeld hebben. Wat zegt de bijbel hierover? Als we naar Mattheus 10 kijken staat er: is het niet zo dat de mussen geen dak boven hun hoofd hebben en dat God ook voor hen zorgt, en dat God geen enkele mus van het dak laat vallen? Zal God dan niet zeker voor zijn eigen kinderen zorgen?

We mogen dan ook aan God vragen dat Hij ook zal zorgen voor onze Dorpskerk gemeente, en dat Hij daar door Zijn Geest mag werken in de harten van ons mensen en ver daarbuiten. Daardoor mogen wij Zijn goedheid, grootheid en liefde delen met iedereen om ons heen. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Van de ouderenpastor

Uitzicht

Heerser over alle dingen,  
God van de oneindigheid   
van uw liefde wil ik zingen  
buigen voor Uw majesteit  
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
Uw Naam weerklinkt door het heelal:  
Die was, die is en komen zal’. 

(opwek.627)


Pastoraal

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3, is enige dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis wegens ernstig oedeem. Verder onderzoek in de Daniel den Hoedkliniek moet uitwijzen wat de oorzaak is en welke behandeling ingezet kan worden. Gods kracht en bemoediging gevraagd voor haar,haar man en familie bij het dragen van wederom tegenslag. 

 Dhr. H.W. de Wit, Steenloperstraat 125 mocht thuis behandeld worden omdat medicatie leek aan te slaan. Na ruim een week moest hij helaas wederom opgenomen worden in het Oogziekenhuis, ditmaal toch voor een ingrijpende operatie. Samen mochten we bidden om de leiding van de Heere door dit alles heen en de rust die Hij alleen geven kan als het leven woelt. We wensen hem en de zijnen Gods liefdevolle ontferming toe in dit alles.           

Mevr. S. Harms- Groenewegen, Paulus Potterlaan 42, moest afgelopen week een laatste onderzoek ondergaan en staat mogelijk voor een operatie. We bidden haar Gods nabijheid toe,ook bij het maken van moeilijke keuzen.

Dhr. G.Dijkema, Lofoten 12 moet vanwege behandeling van een longtumor een chemokuur ondergaan. We bidden met hem en zijn vrouw om zegen over deze behandeling.  

Op 24 september jl overleed toch nog plotseling dhr. J.F.Zijnstra,Nieuwe Laan 20. We hebben op 29 september in de Dorpskerk afscheid van hem genomen tijdens een dankdienst. Jan Zijnsta mocht 93 jaar worden. Zijn vrouw Meta en familie wensen we Gods troost en kracht toe in dit verlies.  

In Memoriam Jan Freerk Zijnstra           29 april 1924- 24 sept.2017 

Jan ’s jeugd speelde zich af in het Groningse Bedum. Samen met zijn vrouw Meta vestigde hij zich in Rotterdam vanwege studie en werk. Samen kregen zij twee zoons. Ruim 70 jaar mochten zij  doorbrengen. Jan werkte hard en mocht opklimmen op de maatschappelijke ladder. Hij genoot van muziek, zwom graag en bracht zijn vrije tijd graag met Meta en de kinderen door. Hij reisde graag en veel, voor zijn werk, maar ook met vakanties waarin hij via zijn interesse voor cultuur en natuur God in zijn schepping steeds meer ging zien. Waar hij aanvankelijk kerk en geloof in dogma’s en traditie als knellend ervaarde, mocht hij steeds meer de kern van het geloof: God in Zijn liefde en trouw leren kennen en erkennen. Tel je zegeningen een voor een was zijn gezegde.

Dankbaarheid voor alles wat hij van God wist te hebben ontvangen in zijn leven stond op de eerste plaats. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad, dat wilde hij graag doorgeven. Kennis, gaven of medemenselijkheid, zonder liefde maakt het je tot een dreunende gong en baat je niets. ’t Het nog nooit zo nog nooit zo, donker west of ’t werd altied wel weer licht,(Ede Staal) stond op de rouwkaart.

Als God zijn Licht op je leven zet krijgt een positieve levenshouding wortels, in Hem die Liefde is en dat toonde in Jezus Christus. Dat mocht Jan ontdekken, daaruit mogen Meta en de familie ook nu kracht en troost putten. Hoop en uitzicht van Hem omdat de Liefde nooit vergaat!


Afwezigheid Ouderenpastor

In verband met het opnemen van vakantiedagen ben ik in de periode 9 oktober t.m. 3 november niet bereikbaar. Het pastoraal meldpunt in de persoon van mevr. Alie Faber, het pastoraal team en ds. Gerben van Manen nemen deze periode voor mij waar. Bijbelstudiegroep ’de Kring’ en de Seniorenbijbelstudiekring hebben hun volgende bijeenkomsten op respect. DV 14 en 15 november as.

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Jarigen van de maand november

06-11 Mw.M.van der Velden-Gaarkeuken    

Tollenstraat 12             2902AP  92jr

13-11 Mw.M.Folkerts-Dijkhuizen                   

IJsduiker 84                2903WC 90jr

13-11 Mw.W.M.Twigt-Goedegebuure            

Fluiterlaan 284            2903HS  87jr

19-11 Hr.P.J.van der Jagt                              

Steenloperstraat 177  2903AP  94jr

20-11 Mw.G.Terlouw-van der Stoep              

De Baronie 264           2904XJ  94jr

22-11 Mw.E.J.Boerendonk                            

Beemsterhoek 72     2905XD  100jr

22-11 Hr.C.J.Hoogendoorn                            

Steenloperstraat 69    2903AP  80jr

23-11 Mw.G.van Harten-Spijkerman              

Kerklaan 516              2903HK  86jr

 

Gemeentenieuws 29 september 2017


 


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om de erediensten in de Dorpskerk te beleven en mee te maken.


Bezinning en toerusting

Geloven kan soms moeilijk zijn, complex lijken en iets wat wij uiteindelijk zelf niet kunnen verwezenlijken. Als alles goed gaat denken we vaak dat we het zelf op onze eigen manier gedaan hebben, maar als het verkeerd gaat, zoeken we allerlei schuldigen en uitwegen waarom het niet goed gegaan is. We zijn van onszelf uit echte mensen. We denken dat wij het (alleen) kunnen en moeten doen. Maar wat is geloof dan toch? “Het is een zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt, en het is overtuigd zijn van de dingen die je niet ziet” Wat een mooi vooruitzicht is dat dan; een hoop die werkelijkheid wordt, en overtuigd zijn van de dingen die je niet ziet. Dan kan geloof ook heel eenvoudig zijn. Vol verwachting kijken we dan ook uit naar deze werkelijkheid. In de liefde vol en samen met Gods kinderen de hemelse droom en verwachting verwezenlijken. Van harte wens ik eenieder deze werkelijkheid in en door Christus, onze Verlosser, van harte toe.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Van de ouderenpastor

Zegen en gezegend leven daar mochten we op de Seniorenkring samen over doorspreken. Elke kerkdienst mogen we de zegen van de Here gelovig ontvangen. Vaak met de woorden uit Num.6 De Here zegene u en Hij behoede u. De Here doe Zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn Aangezicht over u en geve u Zijn vrede. Mooi met elkaar te zien dat die zegen, de verbondenheid met God, gold en geldt voor verleden, heden en toekomst. Dat in de Here Jezus de verzoening, deze zegen vervuld is en Hij, ook ons uit de volken, Zijn Koninkrijk van de vrede uit genade gebracht heeft. Geweldig dan met elkaar te mogen delen dat er zegen ervaren is in het leven. Vaak anders dan we verwachtten.

Maar goed omdat het de Here God was van wie we ontvingen wat we nodig hadden. God die ons voor ging als de Goede Herder, met Zijn ontferming liefde en trouw. Op onze levensweg in deze gebroken wereld geeft God ons Zijn zegen: Zijn nabijheid, Zijn ontferming en Zijn rust. Dan mag je zelfs dankbaar worden voor de aanvaarding van hetgeen moeilijk blijft, je mag aanvaarding ook zo ontvangen, merkte iemand treffend op. Omdat God zelf zich bekend maakt in je leven, Zijn Licht erop zet. Telkens weer zegenend nabij is, in vreugde maar ook als je je alleen voelt, of het niet meer ziet. In de kracht van de heilige Geest mogen we, verbonden met Christus, tot navolgers en vruchtdragers worden. Ondanks onszelf, om met Jacob te spreken na zijn worsteling met de onbekende. Hij kan niet verder zonder zegen(Gen.32 Pniël) God vraagt ons Hem bekend te maken op de ganse aarde. Onder Zijn zegen mogen mensen tot zegen zijn! 


Pastoraal                                                            

Mevr. W.M. Twigt- Goedegebuure, Fluiterlaan 224 moest worden opgenomen in het ziekenhuis met een maagbloeding. Een behandeling mocht baten en zij is inmiddels weer thuis.

Dhr. H.W. de Wit, Steenloperstraat 125 tobt al langere tijd met zijn ogen. Helaas bleek opname in het Oogziekenhuis voor behandeling noodzakelijk. Ongelukkigerwijs viel dit net een dag nadat zijn partner mevr. Twigt uit het ziekenhuis ontslagen was. We wensen hen beiden Gods nabijheid toe in alles wat zij samen door moeten maken.  

Mevr. G. Terlouw- v.d. Stoep, De Baronie 264 kwam ongelukkig ten val en bezeerde daarbij haar been. Samen met haar hartklachten die regelmatig opspelen weer een streep door de rekening: ze kon nu een aantal activiteiten die ze erg graag had willen meemaken niet door laten gaan. Dat vraagt om een groot incasseringsvermogen en veel energie om de moed weer op te pakken. Voor velen van u wellicht herkenbaar. Zullen we aan haar en elkaar denken ook in gebed, dat de Here moed, kracht en troost mag geven om door te gaan aan Zijn Hand.                                                    

Mevr. S. Harms- Groenewegen, Paulus Potterlaan 42, heeft onderzoek in het ziekenhuis ondergaan.de berichten waren bemoedigend, maar nader onderzoek bleek toch ook noodzakelijk.We wensen haar en de haren Gods liefdevolle ontferming toe in dit alles.              
Mevr. M. van Wijk- Kalis, Bandahof 6 k6 onderging een operatie en was ter revalidatie in verpleeghuis. Pniël. Helaas bleek het niet mogelijk terug te keren naar haar huis op de Kerklaan. Vanaf 21 sept. woont zij nu in de Meridiaan aan de Bandahof.


Startweekend

Op 16 september jl mochten we met een groep van zo’n 30 senioren weer het jaarlijkse reisje georganiseerd door de HVD genieten

Na een gastvrije ontvangst in de kerk en de opening van Winterwerk 2017-18 met als thema Kerkproeverij: een open huis, lazen we uit de Bijbel Proef en geniet de goedheid van de Here, gelukkig is de mens die bij hem schuilt (Ps 34:9) Zou dat niet precies zijn wat er in het huis van de Here te vinden is? En wat we mogen (uit)delen in en vanuit de kerk?! 

De reisbestemming bleek Bennekom te zijn waar we heel wat wijzer werden over muziekdozen en draaiorgels, klederdracht kapjes en (onder)kleding uit vervlogen tijden. Sommigen herkenden nog spullen van hun grootouders uit de 19e eeuw!

Na terugkeer in de Dorpskerk wachtten lieve mensen nog met een broodje op ons, wat we met smaak samen aten.

Dank aan allen die deze dag organiseerden en ons zo fijn verzorgden. Het was een feest van ontmoeting op velerlei wijze!


Giften

Deze week mocht ik op huisbezoek een gift van €20,- ontvangen tbv de kindernevendienst. Hartelijk dank!


Afwezigheid Ouderenpastor

In verband met het opnemen van vakantiedagen ben ik in de periode 9 oktober t.m. 3 november niet bereikbaar. Het pastoraal meldpunt in de persoon van mevr. Alie Faber, het pastoraal team en ds. Gerben van Manen nemen deze periode voor mij waar. Bijbelstudiegroep ’de Kring’ en de Seniorenbijbelstudiekring hebben hun volgende bijeenkomsten op respect. DV 14 en 15 november as.                                                                       

In Christus verbonden ,  Annemiek Bomhof- Vrij


Wel en wee

Gerrit Stubbe is na een hardnekkige luchtweginfectie opgenomen in het Erasmus MC (afd. 9 noord, k. 78). De hoop is dat hij het laatste deel van de wekenlange antibioticakuur thuis kan afmaken. We bidden hem Gods hulp en nabijheid toe: op de vele momenten dat hij alleen is, bij de medische verzorging en door de mensen om hem heen.


Jongerendienst: zondagmorgen 8 oktober 2017, aanvang 10.00 uur

Op zondagmorgen 8 oktober staat de eerste jongerendienst van het winterseizoen op het programma. Voorganger is Ds. K. van Wijngaarden uit Ouddorp. Het thema is: “Toen was geloof heel gewoon”.  

In deze dienst willen we met elkaar nadenken over geloof, tijdgeest, geloofsbeleving en de rol van de kerk hierbij per generatie. Geloof en kerk waren vroeger “gewoon”. Maar was het ook beter? Of was het eigenlijk meer een gewoonte? Ben je tegenwoordig een buitenbeentje als je naar de kerk gaat of kun je er prima over praten met je (ongelovige) vrienden. Vanuit deze vragen wordt op dit thema ingegaan. We kijken daarbij naar het verhaal uit Genesis over Abraham. Terach – Abraham – Ismael/Izaak – Jacob. Totaal vier generaties. Vier verschillen in hun gevecht en acceptatie met de God van Israel en het voorbeeld van het voorgeslacht.

Het belooft een speciale dienst te worden, want we hebben vooraf een aantal vragen voorgelegd aan gemeenteleden uit families die met maar liefst drie generaties vertegenwoordigd zijn in de Dorpskerk. De reacties op de vragen van deze gemêleerde groep gemeenteleden komen uiteraard aan bod in zowel de introductie als de verkondiging. De Jeugddienstcommissie is zeer benieuwd hiernaar! De beide Dorpskerkbands geven muzikale medewerking. Wij hopen op een fijne dienst. 

De Jeugddienstcommissie


Dank

Namen de commissie “opening winterwerk” willen we u en jou allen, die een bijdrage hebben geleverd aan het mooie en fijne weekend, langs deze weg onze dank uitspreken. Zonder uw en jouw hulp hadden we het niet kunnen doen.

Ineke Hage-Boudestein, Jolanda Breedveld, René van de Graaf en Rob den Uijl.


Huwelijksjubileum

Op zondag 24 september is het 25 jaar geleden dat dhr. H. Rehorst en mevr. G.P. Rehorst-Slob in het huwelijk zijn getreden. Een hartelijke felicitatie vanuit de gemeente! Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezegende jaren toe. Hun adres: ’s-Gravenweg 244, 2903 LW.


Avonddienst 8 oktober: Bach-motet “Singet dem Herrn ein neues Lied”

In de avonddienst op zondag 8 oktober a.s. (19.00 uur) zal dit bekende Bachmotet klinken in de Dorpskerk. Het motet wordt als onderdeel van de liturgie uitgevoerd door zangers van het kamerkoor Ad Libitum, met medewerking van diverse solisten en instrumentalisten. De voorganger is ds. Hester van Briemen-Cammeraat (Rijckehove).

Zie voor meer informatie het algemene bericht voorin dit nummer van Kerknieuws.


Dienstenveiling 17 november

Om alvast te reserveren in uw agenda: op vrijdagavond 17 november is er een ‘dienstenveiling’ in het kerkelijk centrum. Zéker als ook u/jij erbij bent, wordt het een leuke avond. Doel is een samenbindende activiteit voor jong en oud met een opbrengst voor de dorpskerk en voor het zendingswerk van Gerrit en José Heino-Kasbergen in Zuid-Afrika.

Het zou mooi zijn als u alvast bedenkt welke ‘diensten’ u kan bieden: een avond oppassen, een taart bakken, een muziekles geven, een vakantiehuisje beschikbaar stellen, een bezoek brengen, een middag klussen, een verhaal vertellen of wat dan ook. Verdere informatie volgt nog. Of vraag informatie bij Rini de Jong of Martin van der Voet (namens de Bazaar Commissie en de Thuis Front Commissie).


Gemeentenieuws 16 september 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Voorgenomen huwelijk

Op zaterdag 30 september aanstaande hopen Renske Verweij en Bartel Van Nieuwenhuyse met elkaar te trouwen. Om 14:30 uur zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in de Dorpskerk. Voorganger in deze dienst is ds. G.G. van Manen uit Capelle aan den IJssel. 

Het adres van het bruidspaar is Lijstersingel 64, 2902 JB Capelle aan den IJssel.

Wij wensen Renske en Bartel een feestelijke dag toe en een liefdevolle en zegenrijke toekomst.

Op de kaart staan de mooie woorden:

Wonder van het samen leven
Samen krijgen
Samen geven
Samen één na deze dag 


Afscheid Hoogeveen, bevestiging en intrede Dorpskerk

Ds. C. Cluistra zal op zondag 15 oktober a.s. afscheid nemen van de Protestantse gemeente (Goede Herderkerk) te Hoogeveen. De dienst, waarin ds. Cluistra zal worden bevestigd als predikant van onze gemeente en zijn intrede zal doen, vindt plaats op zondagmorgen 29 oktober a.s. 


Schoonmaak pastorie

Op 19 oktober a.s. hoopt onze nieuwe dominee naar onze pastorie te verhuizen. De pastorie is inmiddels prachtig opgeknapt. Er is heel wat geschuurd, gezaagd en geverfd. Ook de tuin rondom is aangepakt.

Dit alles geeft natuurlijk veel stof en vuil in de woning. Op zaterdag 7 en 14 oktober gaan we hier iets aan doen. Per zaterdag gaan we met een ploeg van 8 personen de pastorie schoonmaken. Het is niet de bedoeling om de hele zaterdag te werken. We starten om 09.30 uur, eten tussen de middag een broodje en eindigen rond 15.00 uur.

Ook als u maar een paar uurtje mee kunt helpen bent u van harte welkom. Graag nodigen we u uit om mee te helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de koster:

Marcel Terlouw 06-24219185 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Op voorhand hartelijk dank voor u hulp.


Bezinning en toerusting 

Hoe groot en machtig is God? we hebben zo een beeld van Hem. In de Bijbel worden er veel termen gebruikt van wie God is. Ook heeft geen mens God ooit gezien en de keren dat hij verscheen was het in de vorm van een enorm licht, oogverblindend licht zelfs. Zijn stem is als de donder zo hard en doordringend.

Wij zien veel wereldleiders vaak op een foto of in de krant of op welke manier dan ook, denk aan Trump, of Nelson Mandela, of andere mensen die wij hoog hebben staan aanzien. Wij kijken vaak tegen hen op, en soms worden zij ook wel geadoreerd of als voorbeeld gesteld. In 1 Johannes 4 vers 4 staat: “Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst” God is dus nog machtiger, groter, sterker en vermogender dan welke wereldleider of boegbeeld dan ook.

Bijkomend is dat God Liefde is, en alles vanuit de liefde naar buiten brengt.  Laten wij dan deze God, die wij onze vader noemen, eren, bidden, danken, loven en prijzen tot in lengte van dagen. Dat God voor ons een voorbeeld mag zijn en dat wij zijn liefde die we ontvangen hebben door mogen geven.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om de erediensten in de Dorpskerk te beleven en mee te maken. Van harte hoop ik dat ook as. zondag Gods werk in de Dorpskerkwijngaard mag groeien en bloeien en dat er veel door “nieuwelingen” aan de gemeente geproefd gaat worden.

Nodig uw vrienden uit!


Van de ouderenpastor 

Een nieuw seizoen gaat weer van start: komend weekend hopen we met de ouderen de inmiddels traditionele busreis te beleven: een feest van ontmoeting en gezelligheid.

Op zondag hopen we samen de eredienst te vieren en aansluitend elkaar te ontmoeten tijdens de koffie en een ongetwijfeld heerlijke High Tea. Een echte Kerkproeverij waarvoor u als gemeente van harte wordt uitgenodigd ook uw buren, vrienden of andere belangstellenden mee te nemen en te ‘proeven, en te genieten van de goedheid van de Heer’(ps.34). 

 Vele gemeenteleden zetten zich met hart en hand in voor deze en de komende gemeente -activiteiten. Wat fijn zo samen te mogen starten. De dankbaarheid over alles wat we van God door en in elkaar mogen ontvangen is groot!                                                                        

Op 11 september kwamen we bij elkaar om te spreken over hoe we elkaar ook in de toekomst vast kunnen houden en samen mogen getuigen van Gods Boodschap binnen en buiten de Dorpskerk. Ook de Kerkenraad en het pastoraal team hebben hun eerste bijeenkomsten na de zomervakantie reeds gehad. Als pastoraal team hebben we samen nagedacht over de praktische invulling van het huisbezoek: wat is het doel daarvan, hoe ga je met elkaar in gesprek en hoe kunnen Bijbellezen en gebed op een juiste wijze hun plaats krijgen bij het bespreken van geloofs- en levensvragen.

Mooi en zinvol God en elkaar ook middels toerusting steeds meer te mogen leren kennen! 


Pastoraal

Mevr. S.Huisman-van Harten, Mosselbaai 15 moest voor onderzoek enkele dagen worden opgenomen in het IJssellandziekenhuis. Naar verwachting is zij bij het uitkomen van deze Kerknieuws weer thuis en hoopt, samen met haar man, op een uitslag waarbij behandeling kan worden ingezet.  

De gezondheid van dhr.J. F.Zijstra, Nieuwe Laan 21 is onverminderd kwetsbaar

Op zondag 27 augustus 2017 is dhr.Teunis van Herk, Nieuwe Laan 147 overleden na een lang ziekbed. Hij mocht 85 jaar worden. Op vrijdag 1 september is hij na de rouwdienst op begraafplaats Schollevaar, bij zijn vrouw Corrie, begraven. Vanuit Psalm 130 klonk naar ons door waar hij van mocht getuigen:

’Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem, en ik hoop op Zijn woord’                               

Seniorenbijbelstudie  van de Dorpskerk   

Op woensdagmiddag 20 september hopen we elkaar als seniorenkring weer te ontmoeten. 

We beginnen om 14.30  in de consistorie.  Fijn elkaar te ontmoeten!  Ook nieuwe leden zijn in beide kringen van harte uitgenodigd.   

Mocht u het fijn vinden eerst even contact te hebben, belt u mij gerust: 0180-310449   


In Memoriam

Maria Cornelia Sakko 21 februari 1925 – 18 augustus 2017

Rie Sakko werd geboren in Loenen (Gelderland). Op haar 12e verhuisde het gezin naar Waddinxveen. Ze was niet getrouwd, maar heeft zich met raad en daad ingezet voor de familie waar het maar nodig was. Zo heeft ze vele jaren haar moeder verzorgd en zette ze zich veelvuldig in als er iets speelde in de familie, zoals ziekte of de geboorte van kinderen. 2 dagen voor haar overlijden zei ze op de vraag: “Wat vond u het mooist in het leven?” “Dat er kleine kindjes in de familie kwamen”. En dan met name haar 12 jaar jongere broertje en haar nichtjes. Dat paste bij haar zorgzame en zachtaardige karakter.

6 jaar geleden kwam ze naar de Vijverhof, waar haar zus ook in een appartement woont. Ze genoot van de kleine dingen van het leven en liet de grote dingen, waarop ze geen invloed had, over zich heen komen. Rie was erg creatief. Borduren, het maken van baby- en poppenkleren, kussenhoezen, paaskipjes, enz.: Rie kon het maken en heeft menigeen van iets moois voorzien. Dit talent heeft ze in haar leven ten volle benut!

In mei belandde Rie in het ziekenhuis en werd duidelijk dat het einde van haar aardse leven in zicht kwam. Toch hield ze de moed er in en zei geregeld met haar kenmerkende lachje en pretoogjes: “Ik ben het nog niet zat hoor!” Een maand voor haar overlijden was ze weer met het maken van een kleurige kussenhoes begonnen…

Tijdens bezoekjes vond ze het fijn om te bidden en een stukje uit de Bijbel te lezen, liefst uit de Bijbel van haar vader die ze met zorg bewaarde. Haar lijftekst was Psalm 139.

Op de rouwkaart stond Psalm 139: 5: “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.” Tijdens de afscheidsdienst lazen we deze Psalm. We stonden stil bij de ontzagwekkendheid van èn vertrouwdheid met God waar de Psalm mee begint, bij het wonder van de mens, die God geschapen en gewild heeft, bij de verontwaardiging die een mens kan hebben, en bij de rust die de mens mag ervaren als hij wandelt met God.

Ik wens degenen die haar missen toe dat zij het geloof waarvan Rie overtuigd was, de hoop van waaruit zij leefde en de liefde die zij uitdeelde ook in hun eigen leven mogen ervaren en inhoud geven.

Peter Versloot (Geestelijk verzorger De Vijverhof)


Jarigen van de maand oktober

10-10 Mw.W.Buis-de Bode                  

Kerklaan 224                  2903BK     91jr

10-10 Mw.L.M.Meerman-Stofbergen

Bellinistraat 19                2901KA     86jr

16-10 Mw.J.M.Kraal                             

Reigerlaan 251 K312     2903LJ     95jr

17-10 Hr.A.Combee  

Lupinestraat 25              2906CV    89jr

       18-10 Hr.J.Conijn                                

IJsduiker 46                    2903WC   88jr

19-10 Mw.T.M.Winkels                         

Fazantstraat 32              2903JA     75jr

23-10 Mw.J.M.Hoffman-Groos             

Kerklaan 432                 2903BM    89jr

25-10 Mw.B.A.Rehorst-Verschuren     

Vivaldistraat 50              2901HB    80jr

31-10 Mw.C.H.de Baat-Snijder            

Steenloperstraat 151C   2903AP   94jr

31-10 Mw.O.Huisman-de Bondt          

Merellaan 160                  2902JK    90jr


Dankbetuigingen

Dank U wel

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling  die ik kreeg , vanuit de gemeente, bij mijn operatie.

Het was hartverwarmend. Ik ben ook dankbaar dat de uitslag van de operatie goed was.

Anneke Twigt

Dank U wel

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mooie kerkelijke bloemstuk, dat ik op zondag 6 augustus jl gekregen heb.

Maar ook de kaarten en uw gebed hebben Wim en mij goed gedaan en bemoedigd.

Gelukkig gaat het op dit moment weer beter.

Alleen is het nu nog wachten op herstel van mijn nierfunktie en dat blijft dus nog even spannend.

Met een hele hartelijke groet van,

Marianne Kamphuis-Kuijvenhoven

Dank voor Troost en Gebed.

Dat je je gedragen weet door gebed,dat is een ervaring die ik mocht ontvangen, na de gebeurtenis van mijn2e zoon, die overleed om dat hij niet meer verder kon. 

God was er bij, mede door Uw Gebed

Dank! Ana van Doezelaar

Dank allen

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mooie kerkelijke bloemstuk, dat ik op zondag 6 augustus jl gekregen heb.

Maar ook de kaarten en uw gebed hebben Wim en mij goed gedaan en bemoedigd.


Giften

De afgelopen tijd(1 juli-6 sept.) mocht ik tijdens het bezoekwerk de volgende giften ontvangen:

 €38,70, €20,-,€20,- en €5,- voor de kerk algemeen, €20,-tbv de diaconie en €20,-tbv het ouderenwerk.

 Alle gevers hartelijk dank!

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten 

Augustus 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen      €           933,51

Onderhoud           €           603,44

Bloemenfonds       €           204,38

Giften

Verjaardagsfonds   €           50,00

Totaal:                 €        1.791,33

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Gemeentenieuws 1 september 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Voorgenomen huwelijk

Op vrijdag 15 september a.s. hopen Maarten Bouman en Annelieke Dorst elkaar het ja-woord te geven. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats in de Woudtse Kerk, ’t Woudt 25 te Schipluiden. Deze dienst begint om 14:30 uur en wordt geleid door ds. J.W. van den Bosch uit Piershil. Het adres van het bruidspaar: Het Spaarne 8, 3448 DZ Woerden. We wensen Maarten en Annelieke, samen met hun familie, een feestelijke dag toe en we wensen jullie veel zegen en geluk!


Van de ouderenpastor 

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 

Voor mensen die hopend, 
wankel geloven 
door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen Zijn naam. 

Uit Nieuwe Liedboek 647


Pastoraal

Mevr.H.G. Heikoop- Noordergraaf, Kerklaan 290, mocht, na revalidatie vanwege een heupoperatie, weer thuis terugkeren.

Mevr. van Vliet, Kerklaan 169 hoopt, na revalidatie in Avanze vanwege een knieoperatie en daarna hartproblemen, bij het uitkomen van deze Kerknieuws weer thuis te zijn gekomen.

Mevr. M.J. Kamphuis- Kuijvenhoven, Mart. Burkensstraat 12, 3065 LA Rotterdam kreeg bemoedigende uitslagen. Met haar bidden we voor verder herstel.

Mevr. J. Twigt, Duikerlaan 176 moest na thuiskomst van haar schildklieroperatie weer opnieuw opgenomen worden om ingesteld te worden op medicatie. Inmiddels is zij weer thuis om verder op te knappen.

De situatie van dhr. van Herk, Nieuwe Laan147, is onverminderd zeer broos en zorgelijk. Hij verblijft in zorgcentrum de Burcht, Van Moorselplaats 1, 3067 SH  in Rotterdam.

Ook de gezondheid van dhr.J. F. Zijstra, Nieuwe Laan 21 is kwetsbaar. Hoewel het loslaten van zijn vrouw strijd geeft, is er ook het verlangen naar het Vaderhuis te mogen gaan.

Laten we in alle dank en zorg onze gebeden voor elkaar en onszelf aan het altaar van de Here leggen: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op U vertrouw ik’(Ps.91) 

Op vrijdag 18 augustus overleed in de leeftijd van 92 jaar Maria Cornelia Sakko, Reigerlaan 251. Zij werd op 24 augustus op begraafplaats Schollevaar begraven. De lijftekst van mw. Sakko was Psalm 139 en boven de kaart staat dan ook vers 5 vermeld: “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij”. 

Bijbelstudie Kring

Op dinsdagavond 12 september hopen we weer te starten met onze Bijbelstudiebijeenkomsten. Aan de hand van het boekje Petrus beter begrijpen (Niels de Jong cs) hopen we te spreken over Marcus 8. U bent van harte welkom om 20.00 in de consistorie van de Dorpskerk.  

Seniorenbijbelstudie

Op woensdagmiddag 20 september hopen we elkaar als seniorenkring weer te ontmoeten. We beginnen om 14.30 in de consistorie van de Dorpskerk.  Fijn elkaar te ontmoeten!

Ook nieuwe leden zijn in beide kringen van harte uitgenodigd.

Mocht u het fijn vinden eerst even contact te hebben, belt u mij gerust: 0180-310449    


Dorpsmaaltijd

Op vrijdag 1 september is er de eerste gezamenlijke maaltijd van het seizoen voor de mensen uit groep 1. De vrijwilligers zetten zich graag in om in een gezellige, sfeervolle sfeer samen heerlijk eten te bereiden en serveren voor senioren die anders thuis alleen de maaltijd gebruiken.

Elke maaltijd wordt gekozen voor een thema waarnaar de gerechten worden gekozen. Tijdens de Bijbelse overdenking komt hetzelfde thema weer terug. Een feest van ontmoeting!  

Vindt u het ook fijn om mee te doen, laat het ons even weten. Ook voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen om 18.00 en eindigen rond 20.30. Voor aanmelden en/of verdere informatie, belt u met Herma Middelkoop tel.4514208.  

Tot ziens!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij 


Van de diaconie

Heilig-Avondmaalscollecte voor D.V. 3 september.

Voor komende Heilig Avondmaal van D.V. 3 september heeft de Diaconie de collecte bestemd voor de Stichting de Herberg.

De Herberg wil fungeren als verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen.

Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. De Herberg is in 1993 geopend in samenwerking met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk.

Als diaconie bevelen wij dan ook deze collecte van harte bij u aan.


In Memoriam

Jacoba Johanna Both-Stubbe 23 april 1933 – 31 juli 2017

Co heeft zich lang ingezet voor Tsjerkind en andere doelen in Oost-Europa en Afrika. Veel mensen brachten spullen, Co zocht alles uit, keek het na en waste het. Zo maakte Co het Hebreeuwse woord Dabar waar: zij voegde de daad bij het woord! 

Op 1 januari 2014 kreeg ze echter een hersenbloeding, waardoor ze o.a. haar spraakvermogen verloor. Communicatie werd aanwezigheid met soms een teken van begrip. Ze werd liefdevol verzorgd in Rijckehove. De vrolijke, zorgzame, hardwerkende, liefdevolle en creatieve vrouw die graag onder de mensen bezig was, kon zich niet meer uitdrukken en niets meer doen. De laatste 3½ jaar waren zwaar.

Op maandagavond 31 juli mocht Co het aardse leven rustig loslaten. Vrijdag 4 augustus hebben we op begraafplaats Schollevaar afscheid van haar genomen. De familie koos als tekst 1 Korintiërs 13 vanwege haar manier van leven: vanuit de ‘Agapè’ – de onvoorwaardelijke, gevende liefde. Ook het geloof was belangrijk voor Co. Daarom klonk het lied van Sela: 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

God was erbij in haar leven. Niet dat dat alles makkelijk maakte, maar met en vanuit God wilde ze leven en heeft ze geleefd. Hij was er altijd bij. God kon ze danken voor het goede en bij God vond ze troost in de moeiten van het leven.

Ik bid allen die haar missen toe, dat ze getroost mogen worden door het geloof, de hoop en de liefde die Co naar de wereld om haar heen heeft uitgestraald en uitgedragen. 

Peter Versloot, Geestelijk Verzorger De Vijverhof


Jarigen van de maand september

03-09 Mw.  G. Brouwer-van Wijk            

Kerklaan 244 2903BK 89jr

03-09 Mw. J.M. Both-van Peenen         

Buitenhof 22 2903CJ 80jr

05-09 Mw.W.J.van Vianen-Terlouw     

Doormanstraat 5 2901AH 85jr

07-09 Dhr. J.M. Kropff                           

Bellinistraat 71 2901KA 80jr

16-09 Mw. C. v d Berg-Muis                  

Steenloperstraat 59 2903AP 90jr

17-09 Dhr. W.G.M.  Bouwer  

Slotplein 172 2902HR 88jr

 21-09 Dhr. A. Bosch  

IJsseldijk 323 2922BJ 86jr (Krimpen ad IJssel)

22-09 Mw. R.J. Gorlitz-Kwak                

Slotplein 215 2902HR 89jr

23-09 Mw. M.J.J.de Jong-Terdu       

Joh.de Wittstraat 6 2902HG 75jr

24-09 Mw. H. v Suijlekom-Molendijk    

Reigerlaan 251 K438  2903LJ 94jr    


Bericht voor de ouderen

Zoals u weet hebben wij vanwege de start van het nieuwe kerkelijk seizoen voor

zaterdag 16 september a.s.

een reisje georganiseerd naar Bennekom in Gelderland. De locatie die we bezoeken is bijzonder geschikt voor ouderen weinig lopen en het geheel zal u zeker aanspreken. Mocht u zich willen aanmelden voor dit reisje dan vragen wij u om 11.30 uur aanwezig te zijn in het kerkelijk centrum, waar u wordt ontvangen met koffie of thee.

Na de opening door mevr. A. Bomhof, stappen we om 12.30 uur in de bus waarna we om 12.45 uur vertrekken. 

We hopen om 14.00 uur in Bennekom aan te komen waar we eerst gezellig met elkaar een kopje koffie/thee met gebak gebruiken om daarna te gaan genieten van ons verdere programma.

Wij denken om 17.30 uur weer in Capelle a/d/IJssel terug te zijn.

Om alles te kunnen bekostigen moeten wij u om een eigen kleine bijdrage van € 8, -- p.p. vragen, dit bedrag kunt u bij binnenkomst in het kerkelijk centrum met zo mogelijk gepast geld afrekenen.

U kunt zich vanaf 1 september a.s. op geven bij:

Ankie Troost          tel. 0104586685 
Karin de Koning     tel. 0104583367

Met vriendelijke groet, Bestuur HVD


Dankbetuiging

Tijdens mijn verblijf in het IJsselland Ziekenhuis en ook daarna heb ik vanuit de gemeente vele blijken

van belangstelling mogen ontvangen. Het heeft me erg goed gedaan om te ervaren dat er zo veel aan

me is gedacht. Graag wil ik u allen daarvoor hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,

Mevr. A.C. Mak-Uijthoven


Gemeentenieuws 18 augustus 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Ook na de rustperiode van deze zomer iedereen van harte welkom in de erediensten in de Dorpskerk. De plaats waar wij God en zijn Geest met elkaar kunnen en mogen ontmoeten. 


Opening winterwerk

In het weekend van 16 en 17 september staat de start van het winterwerk gepland met dit jaar als thema: ‘Kerkproeverij, een open huis’.  

De ouderen van de gemeente zijn door de HVD uitgenodigd voor het uitstapje op zaterdagmiddag. De jongeren binnen de gemeente zullen op de zaterdagmiddag een BBQ hebben en aansluitend een sportieve avond, meer informatie en een uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk. 

Op de zondagochtend is er een gezinsdienst. Aan deze gezinsdienst zal jong en oud een bijdrage leveren. Gezien het thema willen we u en jou vragen om iemand mee te nemen die (nog) niet naar de kerk gaat, die u of jij graag wilt laten kennismaken met onze prachtige Dorpskerk en die u of jij wilt laten proeven aan de sfeer binnen de gemeente van de Dorpskerk. Zo kunnen we met elkaar, letterlijk,  ook invulling geven aan het ‘open huis’ zijn. Na afloop is er een high tea. Ook hiervoor is iedereen, samen met de gasten, van harte uitgenodigd en welkom.

Voor deze high tea zijn nog koks, bakkers en helpende handen gezocht die hiervoor een lekkernij willen bakken of maken.

Gelieve je hiervoor op te geven bij Ineke Hage Boudestein.

Namens de commissie opening winterwerk,  Rob den Uil


Bezinning en toerusting 

Van lieverlee loopt de vakantieperiode ten einde, we bereiden ons voor op het werk, de school, de dingen die we in ons leven mogen doen, voor de kerk of voor het werk. Ook kijken we uit naar de komst van Ds. Cluistra.

Fijn dat de beroepingscommissie deze herder heeft gevonden. Dat God hen daarbij geholpen heeft en dat wij vol vertrouwen de zoektocht zijn ingegaan en dat we Gods leiding mochten zien en ervaren in de weg hiernaartoe.

Ook hebben we waarschijnlijk allerlei plannen gemaakt, en allerlei voornemens voor het komen seizoen gemaakt.  Laten we (zoals het in Spreuken 16:3 vermeldt staat: “leg uw werk in de handen van de Here, dan zullen uw plannen werkelijk worden”) onze plannen en voornemens dan ook in Zijn handen leggen, en kracht en wijsheid vragen van God de Almachtige.

Van harte wens ik u en jou Gods zegen toe in de dingen die wij willen gaan doen, in welk opzicht dan ook.

Namens de kerkenraad,  Rob den Uijl.


Mededeling van de kerkenraad

 Er is sinds twee jaar een vacature voor jeugdouderling. Na de zomerstop zal Rob den Uijl dit ambt op zich nemen. Heeft u interesse om de vrijgekomen vacature als ouderling in te vullen, of kent u iemand die daar geschikt voor is, kunt u contact opnemen met de scriba of één van de andere kerkenraadsleden.

Rob den Uil


Van de ouderenpastor

Na de vakantie mogen we weer een nieuwe start gaan maken met elkaar. Velen uitgerust na een fijne vakantie. Anderen blij dat de mensen om hen heen weer terug zijn gekeerd en het ‘gewone’ (kerkelijke) leven met activiteiten en ontmoetingen weer staan te beginnen. In de vakantie -periode is er ook weer het nodige gebeurd, u leest hier in wel en wee over.

Verdrietige en vreugdevolle zaken waar we samen als gemeente bij betrokken zijn. Bijzonder vond ik het juist in deze periode van heel verschillende kanten te mogen delen dat mensen, in tijden van moeiten en nood, ervaren kracht te ontvangen omdat anderen voor hen bidden. Soms lukt het in alle hectiek en verwarring moeilijk ruimte te vinden zelf te bidden. Of als je bidt kan God zo ver weg lijken, de twijfel toeslaan of je gevoel lamgeslagen zijn, zodat je Gods aanraking maar moeilijk ervaren kan. Juist dan te horen en te weten dat er anderen zijn die aan je denken, voor je bidden en je, als die mus en zwaluw hun jongen (Ps 84) aan Gods altaar leggen, maakt dat de mensen die ik ontmoette zich gedragen voelen En uit de verbondenheid met God en elkaar nieuwe moed en kracht mochten putten.

Het bepaalde mij opnieuw bij het belang van het gebed. Maar ook bij mijn eigen tekortschieten en kleingelovigheid. Wat geweldig dat God ook zo zorgt! Hij spreekt dwars door de narigheid van deze wereld. Via mensen die Hem nodig hebben en het alleen niet redden. Spreekt niet alleen tot hen, maar ook door hen tot ons die om hen heen staan. Door hun getuigenis bouwen zij ons als gemeente weer. God maakt zich bekend. Aan hen, aan u aan mij. Daar wordt je stil van……Doet je in Zijn liefde verbonden te weten. Dat mag je doorgeven. Bij deze! 

Wel en wee in de wijken

Mevr.J.van Steenwijk- Stoffels, Alkenoord 138 mocht op feestelijke wijze haar 90e geboortedag vieren. Reden tot grote dankbaarheid zeker in het licht van haar broze gezondheid.                  

Bij dhr. en mevr.C. van de Watering, Jan van Galenstraat 3 mag de situatie naar omstandigheden redelijk genoemd worden. Mevrouw hersteld voorspoedig van de behandelingen en complicaties daarbij. Meneer mag tegen alle verwachting in, wat aan zijn conditie gaan werken. Al  zal de kwaal daarmee niet genezen, hoop is dat hij de kwaliteit van leven daarmee wat kan verbeteren. Na een zeer hectische periode mag er wat meer rust zijn en gelegenheid voor verwerking.

Mevr.M. van Wijk- Kalis, Kerklaan 132 heeft een geslaagde heupoperatie ondergaan en verblijft ter revalidatie in zc Pniel, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam.                                                    

Mevr.H.G. Heikoop- Noordergraaf, Kerklaan 290, heeft eveneens een geslaagde heupoperatie ondergaan. Zij verblijft ter revalidatie in verpleeghuis Smeetsland, Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam.                                                                                                                        

Mevr. van Vliet, Kerklaan 169 revalideerde na een orthopedische operatie in Avanze en werd daar getroffen door hartproblemen de een ingreep noodzakelijk maakte. Bij uitkomen van deze Kerknieuws is zij mogelijk weer terug in Avanze voor verdere revalidatie.                                                                                                                                                                     Mevr. M.J. Kamphuis- Kuijvenhoven, Mart. Burkensstraat 12, 3065 LA Rotterdam moest voor onderzoek in het Havenziekenhuis worden opgenomen. Inmiddels is zij weer thuis in afwachting van uitslagen.                                                                                                                    

Mevr. J.Twigt, Duikerlaan 176 heeft een schildklieroperatie ondergaan in het IJssellandziekenhuis.Bij het uitkomen van deze Kerknieuws hoopt zij weer thuis te zijn en van een hoop klachten verlost.                                                                                                  

Dhr.T. van Herk, Nieuwe Laan147, verblijft in zorgcentrum de Burcht, Van Moorselplaats 1, 3067 SH  in Rotterdam omdat hij menselijkerwijs in het laatste stadium van zijn ziekte is. Een moeilijke weg waarbij hij troost en uitzicht mag zoeken bij onze hemelse Vader.                       Verdrietige berichten van overlijden van familieleden bereikten ons de afgelopen periode: Ad van Doezelaar , zoon van mevr. A.H. van Doezelaar- Beeke , Onacklaan 78 werd het leven te zwaar. Hij overleed op 18 juli. En op 2 augustus moest familie Wijnhorst afscheid nemen van de moeder van Leon.                                                                                                              

In onze gemeente kregen wij bericht van overlijden de afgelopen periode van Mevr.Rook- Erkelens, Reigerlaan 251 k151b op 4 juli en Mevr.J.J.  Both-Stubbe, Tsjaikovskistraat 1 afd Rozenhof op 10 juli .

In vreugde en verdriet mogen we weten dat we een Heer hebben die hoort en nabij wil zijn. De Ik ben en Ik zal er zijn voor ieder die Hem nodig heeft. Zullen we ook elkaar, hier genoemd maar ook de mensen in uw omgeving, aan Hem opdragen in onze gebeden in het vertrouwen dat Hij troost en kracht geeft om Jezus wil, Halleluja.

In Memoriam

Annigje Combee- Terlouw   - Annie  

Annie Terlouw werd op 11 december 1931 in Moordrecht geboren. Na haar jeugd speelde haar leven zich voor een groot deel in en rond de Dorpskerk af. Ze deed er belijdenis, trouwde er met haar Arie en hun drie dochters, Bea, Astrid en Arianne werden in de Dorpskerk gedoopt. Als doener was zij een betrokken gemeentelid, die zich op velerlei wijzen met hart en ziel inzette voor activiteiten in en rond de kerkorganisatie. En al werd de actieve betrokkenheid met de jaren noodgedwongen minder, door kerkbezoek en ontmoeting in ander verband werden de contacten onderhouden. Thuis zorgde ze met grote inzet voor haar man.

We zagen haar met Arie nog tijdens de kerstviering voor senioren afgelopen jaar. Daarna bleek zij ziek. En volgden er nare berichten. Een operatie en vooruitzicht op zware verdere behandeling waarvan het resultaat onzeker zou zijn. Moeilijk dat allemaal te verwerken, ook in geloofsopzicht. Steeds meer mocht zij haar hoop vestigen op haar Heere, die een genadig God is en zijn kind leidt waar de weg ook gaan mocht.

Haar weg leidde naar Rijckehove tot de Heere haar thuis haalde op 29 juni 2017. Tijdens de dankdienst voor haar leven op 4 juli mochten we door haar aangegeven liederen zingen: Vaste Rots van mijn behoud, Ik wandel in het licht met Jezus en tenslotte ‘Waar de weg mij brenge moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land’. In dat vertrouwen mocht haar lichaam begraven worden op begraafplaats Oud Kralingen. Dat die vaste Rots ook voor hen die achterbleven tot uitzicht en troost mag zijn!  

Hervatting weeksluiting in de Roo: van harte welkom!    

Na enkele jaren wegens renovatie gesloten te zijn geweest, is zorgcentrum de Roo weer heropend. Tevens een tweetal andere instellingen ( w.o. een dependance van zc Rijckehove) hun intrek in het pand genomen. We zijn verheugd dat ook de weeksluitingen op vrijdag weer kunnen gaan plaatsvinden. Vrijwilligers, voorgangers en organisten bleken graag bereid de draad weer op te pakken, waarvoor dank! In overleg met mevr. Granneman, locatiemanager, zal er om de week op vrijdagmiddag om half 3 een weeksluiting plaatsvinden op de 1e etage.    

Ook familie, omwonenden uit de Baronie, en andere belangstellenden zijn hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd. Om 14.15 zal gestart worden met het zingen van liederen uit de bundel van Joh. de Heer. Na afloop van de weeksluiting is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken. Op 11 en 25 augustus zijn de eerste twee keer gepland. Voor het vervolg verwijzen we u graag naar de agenda in de komende Kerknieuws. Tot ziens!                  

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Voorgenomen huwelijk

Op zaterdag 2 september aanstaande hopen Aniela Markowski en Ruben de Wit met elkaar in het huwelijk te treden. Om 12:00 uur zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in de Dorpskerk. Voorganger in deze dienst is ds. N. de Jong uit Rotterdam. 

Het adres van het bruidspaar is Vondellaan 13, 2902 AR Capelle aan den IJssel.

Wij wensen Aniela en Ruben een feestelijke dag toe en een liefdevolle en zegenrijke toekomst. 


Beroep Ds. Cluistra

De kerkenraad mag u met vreugde en dankbaarheid meedelen dat ds. C. Cluistra uit Hoogeveen het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. 

Wij danken God voor Zijn leiding in het beroepingswerk. Verder dank aan de beroepingscommissie voor het vele werk dat zij in dit traject gestoken hebben en ook dank aan alle gemeenteleden en meelevenden voor betrokkenheid en gebed. Voor zover nu bekend zal de dienst, waarin ds. Cluistra zal worden bevestigd als predikant van onze gemeente en zijn intrede zal doen, plaatsvinden op zondag 29 oktober a.s. Via KerkNieuws, de website en kanselafkondigingen houden wij u op de hoogte.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong, scriba


Kosterswoning weer bewoond! 

We zijn verhuisd! Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar eindelijk is het zover. De kosterswoning is weer bewoond! Een hectische tijd met veel klussen, sjouwen en poetsen ligt achter ons. Gelukkig hebben we dat niet alleen hoeven te doen. We hebben veel hulp mogen ontvangen. Echt dankbaar zijn we voor de vele handen die voor ons het werk ligt maakten. Naast professionele hulp van Elektriciens, stukadoor en schilders ontvingen we ook hulp uit de kerk en van onze familieleden. Zonder al die hulp zou de verhuisdatum misschien nog wel een paar maandjes zijn opgeschoven......

Inmiddels staat ons nieuwe huis vol met welkomstkaarten en bossen bloemen. Graag willen we u  allen hartelijk dank voor de hulp en aandacht op wat voor manier dan ook. Als laatste misschien nog wel leuk om te vermelden: omdat de woning zich op de eerste verdieping bevindt was het verhuizen van zware stukken huisraad toch wel lastig. Over de trap was geen optie. Een bevriende agrariër uit Krimpen bood uitkomst. Waarschijnlijk zijn we het enige kostersechtpaar in Nederland dat met een tractor is verhuisd! Nogmaals allen hartelijk dank!

Marcel en Elly Terlouw 


Opening winterwerk 

Noteer alvast in de agenda, in het weekend van 16 en 17 september mogen we de opening van het nieuwe seizoen inluiden en samen vieren.

Dit jaar is het thema “Kerkproeverij, een open huis” Wij hopen dit jaar op een andere manier de opening te vieren. Op de zaterdag in de middag een uitstapje voor de ouderen, verder dit zal door de HVD verzorgd worden. Ook is er de zaterdagavond voor de jongeren. Op de zondag na de ochtenddienst wordt een “high tea” georganiseerd. Het liefst buiten op het kerkplein als het weer dat toestaat. Mocht je nu al ideeën hebben om wat lekkers te maken, of te helpen met de organisatie, dan kan je je nu al melden bij één van de commissieleden.  Verder informatie en details volgen in het Kerknieuws van augustus.

Namens de commissie, 

Ineke Hage-Boudesteijn, Jolanda Breedveld, René van de Graaf en Rob den Uijl.


Jarigen van de maand augustus

03-08 Dhr.J.T.van der Velden       

Tollenstraat 12          2902AP   92jr

05-08 Dhr.A.J.Onderdijk            

Banda Neira 36         2905SG   75jr

06-08 Mw.G.Scharmga-de Jonge 

Roekstraat 117         2903GS   75jr

07-08 Dhr.A.A.Roozendaal          

Tsjaikovskistraat 1    2901HM   93jr

14-08 Dhr.J.M.Jongeneel             

Emmastraat 3          2902HD   80jr

17-08 Dhr.G.Dijkema                  

Lofoten 12               2904VM   75jr

19-08 Mw.H.A.S.de Baat-Wassenaar  

Reigerlaan 251 K204  2903LJ   92jr

21-08 Mw.G.Kalkman-Erkelens    

Kerklaan 251            2903BD    91jr

22-08 Dhr.G.Verkaik                   

Reigerlaan 251 K270  2903LJ    88jr

24-08 Dhr.C vd Watering           

Jan van Galenstraat 3  2901AL   80jr

25-08 Mw.C.N.Rook-Post  

Uiverstraat 19  2903 TK  75 jr.      

28-08 Mw.A.Spek-van Wijk        

IJsduiker 64 2903 WC 87 jr.                 

29-08 Mw.P.M.Slobbe-Janssen    

Fluiterlaan 206            2903HR   86jr


Heilig  Avondmaal collecte voor  D.V. 3 september.

Voor  komende Heilig Avondmaal van  D.V. 3 september heeft de Diaconie 

de collecte bestemd voor de Stichting de Herberg.

De Herberg wil fungeren als verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvind. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale 

zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. 

Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf 

in de Herberg goede nazorg ontvangt.

De Herberg is in 1993 geopend in samenwerking met de Generale Diaconale Raad

van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk.

Als diaconie bevelen wij dan ook deze collecte van harte bij u aan.


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten 

Juni 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                                      €        912,97

Onderhoud Dorpskerk                             €        163,60

Leermat.Kindernevendienst                     €         199,20

Bloemenfonds                                       €         198,00

Giften

Verjaardagsfonds:                                 €          82,00

Offerblok                                             €           69,70

Totaal:                                                 €     1.625,47

Verantwoording opbrengst collecten 

Juli 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                                   €        1.185,85

Onderhoud                                         €           563,95

Leermateriaal  Catechisatie                  €            180,95

Kerkdienst gemist                               €            241,75

Weeksluiting Vijverhof                         €           501,65

Giften

Verjaardagsfonds:                              €              80,00

NN voor Kerk                                    €              20,00

Gift Kerk via ds. Van Manen                €            200,00

Totaal:                                              €        1.625,47

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Oproep!

Bent u goed in schrijven, kunt u snel typen én kunt u hoofd zaken van bijzaken onderscheiden? Dan is de kerkenraad op zoek naar u óf jou natuurlijk! De kerkenraad heeft een tweede notulist nodig om de kerkenraads- en consistorievergaderingen te notuleren. Dit gaat u/ga jij samen met Willeke van der Eijk doen. Er kan dus afgewisseld worden, het gaat dan om ongeveer 7 vergaderingen per jaar.

Aanmelden kan bij scriba Cilia Sprong. 


Collecten Diaconie maand juni 2017

Diaconie Algemeen             €     156,25

Pinksterzending                  €      242,35

Diaconie Coming Home       €      211,29

H.A. Vijverhof                    €        70,45

H.A. Noodhulp Somalie       €        581,20

Leger des Heils Nazorg       €         80,00

Diac. Nacht zonder Dak      €        649,40

Totaal                              €     1,990,94

Collecten Diaconie maand juli 2017

Diaconie Algemeen           €        304,55

Kerktelefoon                    €        250,42

Diaconie Ouderenwerk      €        129,90

Diaconie Rampenfonds     €        240,00

Diaconie werk HVD          €        206,68

Gift Bloemenfonds           €          20,00

Totaal                            €     1,151,55Gemeentenieuws 7 juli 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. De plaats waar wij God en zijn Geest en elkaar kunnen en mogen ontmoeten.


Dopen

Fijn dat wij als gemeente en predikant weer een kind het zegel van de doop mee mogen geven. Deze keer is dat Lieke Amélie. Zij is de dochter van Martijn en Karin Hoogendam, zusje van Pepijn.

“Ik heb haar bij haar naam genoemd”, ze mag een kind van God zijn.

Het sacrament zal bediend worden tijdens de ochtenddienst  van 9 juli 2017 door ds. A. de Gooijer


Bezinning en toerusting 

De vakantieperiode komt eraan. Velen van ons hebben de plannen gemaakt om op zijn of haar manier een periode van rust, of onthaasting in het leven in te plannen. Ook zullen er allerlei gedachten door ons heen gaan van wat gaan we doen met de kerk, krijgen we een nieuwe predikant, zal ds. Cluistra het beroep aannemen, waarom geloven we hoe komt het toch dat dit of dat........, en noem zo maar op.

Wij hebben altijd veel vraagtekens in ons leven en denken dit zelf te kunnen en moeten invullen. Maar hoe zit het met ons vertrouwen? Vertrouwen in God onze Vader? Is het niet zo dat er geen mus van het dak zal vallen zonder de wil van onze Hemelse Vader, zal God dan ook niet voor zijn eigen kinderen zorgen?

Laten we vertrouwen hebben in Hem, en Zijn plan met ons leven. Een mooie uitspraak die mij opviel en laatst onder een schrijven stond: 'Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God'.  Laten we de toekomst, nu of op langere termijn in de handen van de Allerhoogste God leggen, hij zal zeker voor ons zorgen.

Deze handen die ons dragen, wens ik eenieder, ook de komende rustperiode, van harte toe. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Voorgenomen huwelijk

Op vrijdag 14 juli a.s. hopen Wendela Oostlander en Leendert van Holst met elkaar in het huwelijk te treden.

Om de zegen van de Eeuwige te vragen komen zij die dag om 14:30 uur samen in de Dorpskerk.  Ds. Gerben van Manen zal deze kerkelijke inzegening leiden.

Het adres van Leon en Wendela is Toccata 120, 2925 BV Krimpen aan den IJssel.

Van harte wensen we Wendela en Leon een prachtige huwelijksdag maar bovenal een lang, gelukkig en gezegend samenzijn.


Van de ouderenpastor

Wel en wee in de wijken

Mevr. M.C. Sakko, Reigerlaan 251 k 320 tobt met haar gezondheid. Moeilijk als je geconfronteerd wordt met de beperkingen van ouder worden en eindigheid. Wat een troost als je dan van jongs af geleerd mag hebben van je ouders waar je je schat zoeken en vinden mag, en dat in je leven mag ervaren, ook nu. Gods troost en kracht toegebeden.

Mevr. A.C. Mak- Uijthoven, Kerklaan 229 moest i.v.m. hartproblemen in het IJssellandziekenhuis worden opgenomen. Inmiddels mocht zij weer thuiskomen, maar moet zich nog wel in acht nemen. We wensen haar Gids zegen en nabijheid toe.

Ons bereikte net voor het aanleveren van de kopij het verdrietige bericht dat Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 op 29 juni is overleden. Dinsdag 4 juli zal zij begraven worden vanuit de Dorpskerk, op begraafplaats Oud Kralingen. In de volgende Kerknieuws zal een In Memoriam van haar geplaatst worden.

Vele ouderen hadden het moeilijk tijdens de warme dagen. Ook dan besef je eens te meer dat je dagen, om met Psalm 103 te spreken, als het gras zijn, als een bloem die bloeit op het veld, overgeleverd aan de wind. Maar dan mogen we verder lezen: maar de Heer is trouw is aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Wat een troost en belofte wanneer wij zuchten onder het aardse bestaan, ons zo klein en nietig kunnen voelen. God houdt vast wat zijn Hand begon. Prijs de Here mijn ziel!


Bijbelstudiegroepen

In mei hebben we het seizoen van de Bijbelstudie Kring en de Seniorenbijbelstudie afgesloten. We mochten met elkaar delen dat het fijn en leerzaam was elkaar te ontmoeten rond een geopende Bijbel. Samen mochten we luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en zoeken naar de betekenis en toepassing hiervan in ons leven van alledag.

Elkaar opbouwen, bemoedigen en levenslessen doorgeven maakt dat je je steeds meer verbonden met elkaar weet in het fundament van Gods liefde en trouw. Een voorrecht om dankbaar voor te zijn!  In september hopen we weer verder te gaan. Mocht u op de 2e dinsdagavond(Kring) of 3e woensdagmiddag(senioren) eens een kijkje willen nemen of aan willen sluiten, dan bent u van harte uitgenodigd. Liever eerst even contact of nadere informatie?

Bel me gerust: 0180-310449! Welkom!   


Schuitjevaren: wat een feest!

Op woensdag 14 juni jl. genoten vele ouderen onder ons van een prachtige boottocht, georganiseerd door de PCOB naar de 2e Maasvlakte. Het weer werkte geweldig mee en de verzorging aan boord was uit de kunst. Maar het mooiste was de goede sfeer en de fijne ontmoetingen die we met elkaar mochten hebben. Samen verbonden, staand in het fundament van Gods liefde en trouw.

Een aantal gemeenteleden was nauw betrokken bij de organisatie: vanaf deze plaats dank daarvoor namens alle ouderen (en ondergetekende) die zo een heerlijke vakantiedag hadden! Volgend jaar weer?! Van harte aanbevolen!


Ervaringen tijdens de Gemeentevergadering

Op de gemeentevergadering 14 juni jl. dachten we met elkaar na over het samen kerk zijn op weg naar 2025. Wat delen we met elkaar in de Dorpskerk, hoe geven we daar vorm aan en wat kunnen we daar anderen, ook deelgenoot van maken. Een van de vier deelgebieden was geloof en generaties. Mooi te merken dat de jongeren in de kerk ouderen zoeken om met elkaar te spreken over de betekenis van geloven en kerk in je leven en hoe de Bijbel van betekenis mag zijn, zijn geweest om zo samen te mogen groeien. Velen van u kennend, worden zij door u ouderen, met open armen ontvangen!  Stof tot nadenken hoe we de ontmoeting tussen jong en oud vorm kunnen geven in het nieuwe seizoen.   

De vakantietijd is aangebroken velen gaan op reis, om uit te rusten van alle drukke bezigheden. Vele ouderen blijven thuis, meegenietend van alle verhalen, maar misschien soms ook wat ongerust of alleen. Zullen we juist in deze periode omzien naar elkaar en elkaar vasthouden?!  Allen een gezegende zomer toegewenst!


Dorpsmaaltijd

Op vrijdag 7 juli hopen we de laatste Dorpsmaaltijd van dit seizoen te hebben. Zoals gebruikelijk de BBQ met beide groepen bij elkaar. Wat hebben we het fijn gehad, ook dit seizoen weer: met heerlijk eten, prachtige thema’s en creatieve aankleding. Iedereen, koks, rijders, organisatie, afwassers en mooimakers, ieder die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk dank!  Eet u alleen en wilt u de Dorpsmaaltijd met ons gebruiken het volgend seizoen? Van harte welkom! 

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Bericht voor de ouderen 

Vanwege de start van het kerkelijk winterseizoen 2017 hebben wij voor de ouderen zaterdag 16 september a.s. een uitstapje georganiseerd naar een plaats (verrassing!) in de provincie Gelderland. Wij bezoeken, na een mooie rit met de bus, een locatie waar we kijkend en luisterend even teruggaan in de tijd.

De locatie is zeer geschikt voor ouderen en de bus stopt voor de deur. Na de zomervakantie zullen wij in Kerknieuws nr. 13 alle informatie geven die nodig is om u aan te melden voor het uitstapje.

Met vriendelijke groet, Bestuur HVD


Opening winterwerk 

Noteer alvast in de agenda, in het weekend van 16 en 17 september mogen we de opening van het nieuwe seizoen inluiden en samen vieren.

Dit jaar is het thema “Kerkproeverij, een open huis” Wij hopen dit jaar op een andere manier de opening te vieren. Op de zaterdag in de middag een uitstapje voor de ouderen, verder dit zal door de HVD verzorgd worden. Ook is er de zaterdagavond voor de jongeren. Op de zondag na de ochtenddienst wordt een “high tea” georganiseerd. Het liefst buiten op het kerkplein als het weer dat toestaat. Mocht je nu al ideeën hebben om wat lekkers te maken, of te helpen met de organisatie, dan kan je je nu al melden bij één van de commissieleden.  Verder informatie en details volgen in het Kerknieuws van augustus.

Namens de commissie, 

Ineke Hage-Boudesteijn, Jolanda Breedveld, René van de Graaf en Rob den Uijl.


Inleveren kopij Kerknieuws in de zomermaanden

De aanlevering van de kopij voor de Kerknieuws nr 13 (20 + 27 augustus) vindt plaats in de zomervakantie namelijk op woensdag 9 augustus 20.30 uur. 

Kopij ten behoeve van Kerknieuws nr 14 (3 + 10 september) graag inleveren op woensdag 23 augustus 20.30 uur. Misschien handig om deze data alvast in de agenda op te nemen. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 


Gemeentenieuws 18 juni 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. De plaats waar wij God en zijn Geest kunnen en mogen ontmoeten.

Bezinning en toerusting 

De Heilige Geest is uitgestort. Een ieder heeft dit gevierd op zijn of haar eigen manier. De één binnen de kerk, de ander bij een conferentie, en voor weer anderen heeft het minder betekenis. Wat is deze Heilige Geest eigenlijk? De Geest wordt vaak vergeleken met de wind. Soms zacht, soms hard, deze wind kan zelfs een orkaan worden. Is deze wind dan ook zichtbaar? Nee, we kunnen deze alleen maar voelen. Zo is het ook met de Heilige Geest, deze is niet zichtbaar, maar kunnen we wel voelen en ervaren.

Soms kan het in ons leven ook flink tekeer gaan. Grote levensvragen kunnen ons flink bezighouden. We kunnen in ons geloof met van alles en nog wat bezig zijn, vragen hebben en noem zo maar op. Deze Heilige Geest kan ook door iedereen verstaan worden, onafhankelijk de taal die zij spreekt. We mogen vragen of de Heilige Geest die ook wel pleitbezorger wordt genoemd, ons bijstaat in alles waar we mee bezig zijn, kracht geeft en ons helpt het goede te doen.

Een pleitbezorger wordt onder andere ook wel een Raadsman of Voorvechter genoemd. Hij is deel van de drie-enige God. Hoe wonderlijk Raadsman te zijn voor maar ook van God de Vader en tevens deel te zijn van deze drie-eenheid. Wat is geloven toch mooi, soms eenvoudig en soms ook moeilijk. Van harte wens ik ieder van u, jou en mijzelf deze uitgestorte Heilige Geest van harte toe. Deze Heilige Geest mogen en moeten we doorgeven ook aan anderen. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Wel en wee in de wijken

Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 verblijft wegens haar broze gezondheid in verpleeghuis Rijckhove, afd. Rozenhof. Een moeilijke weg die zij en ook haar man en familie zo samen gaan moeten. We dragen haar en de haren op aan onze Vader in de hemel.                  

Dhr. C. v.d. Watering, Jan van Galenstraat 3, belandde op Hemelvaartsdag wegens longproblemen in het ziekenhuis. Gelukkig sloeg de medicatie snel aan en is hij inmiddels weer thuis. Zijn vrouw, Mevr. N. van de Watering- Valk, Jan van Galenstraat 3 moest echter in de tussentijd in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege (zeer pijnlijke) complicaties na bestraling. Zij mocht net voor Pinksteren thuiskomen. De situatie lijkt nu stabiel en er zijn bemoedigende tekenen dat de complicaties minderen. Met haar, haar man en familie, hopen en bidden we dat er een periode van rust mag zijn om aan te sterken en aan verwerken van dit zeer roerige voorjaar toe te komen.        

Mevr. J.M.van Genderen-Jongeneel, Jan van Galenstraat 1 heeft met succes een heupoperatie ondergaan en was voor revalidatie in Avanze. Als alles goed is blijven gaan, is zij op moment van uitkomen van deze Kerknieuws weer thuisgekomen. Gods zegen en een voorspoedig verder herstel toe gebeden.

Namens het pastoraal werk in de wijken,   
Ds. Gerben van Manen en mevr. Annemiek Bomhof- Vrij


Van de ouderenpastor

Vrees niet.

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt,
Hier is Mijn hand-wees maar niet bang te vallen:
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit tekort.
Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen
zodat het water aan de lippen komt; 
Want met één wenk doe Ik de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.
Wees niet bevreesd wanneer uw krachten mind’ren:
want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
Ik heb veel werk te doen, ook voor Mijn zwakke kind’ren,
En álles kunt ge, als ge Mij verwacht.
Wees niet bevreesd, want Ik zal voor u zorgen.
Denk aan de leliën de mussen die Ik voed.
Ik ben de God van heden en van morgen,
de God Die leeft en Die u leven doet

Auteur: Nel Benschop


(Studie)verlof Ouderenpastor 

De afgelopen periode heb ik (over)uren mogen opnemen met de bedoeling me aan de studie te wijden. Helaas pakte dat anders uit dan gedacht wegens ziekte in de familiekring waar mijn hulp nodig was. Bijzonder juist nu de handen vrij te hebben om te doen wat het meest nodig was. Anders dan de eigen planning, maar Gods zorg en leiding loopt vaak anders dan de onze. Herkenbaar wellicht ook voor u? Vanaf 2 juni ben ik weer volledig (16 uur week) aan de slag.

Vanaf deze plaats dank aan allen, in het bijzonder aan ds Gerben van Manen, voor de waarneming!


Bijbelstudiegroepen 

In mei hebben we het seizoen van de Bijbelstudie Kring en de Seniorenbijbelstudie afgesloten.

We mochten met elkaar delen dat het fijn en leerzaam was elkaar te ontmoeten rond een geopende Bijbel

Samen mochten we luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en zoeken naar de betekenis en toepassing hiervan in ons leven van alledag

Elkaar bouwen, bemoedigen en levenslessen doorgeven maakt dat je je steeds meer verbonden met elkaar weet in het fundament van Gods liefde en trouw

Een voorrecht om dankbaar voor te zijn!  In september hopen we weer verder te gaan

Mocht u op de 2e dinsdagavond(Kring) of 3e woensdagmiddag(senioren) eens een kijkje willen nemen of aan willen sluiten, dan bent u van harte uitgenodigd.

Liever eerst even contact of nadere informatie? Bel me gerust: 0180-310449! Welkom!             

In Christus verbonden,
Annemiek Bomhof - Vrij


Beroepingswerk en gemeentevergadering

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat zowel zij als de Algemene Kerkenraad in een gezamenlijke vergadering unaniem heeft ingestemd met het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. C. Cluistra uit Hoogeveen.

Bij uitkomen van dit nummer van KerkNieuws heeft op zondag 11 juni aansluitend aan de morgendienst de door de Kerkorde voorgeschreven gemeente-vergadering plaatsgevonden. De stemgerechtigde belijdende leden hebben op deze vergadering hun stem uit kunnen brengen inzake het voorgenomen beroep. Indien 2/3 van het aantal aanwezige leden vóór het uitbrengen van het beroep heeft gestemd, kan het beroep daadwerkelijk worden uitgebracht.

Na de gemeentevergadering gaat een periode van vijf dagen in waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Vanaf 16 juni a.s. kan het formele beroep worden uitgebracht. Via KerkNieuws, de website (www.dorpskerkcapelle.nl) en de kanselafkondigingen houden wij u/jullie op de hoogte over de voortgang van het proces.

Namens de kerkenraad,
Erica Benard (voorzitter) en Cilia Sprong (scriba)


Dank en zorgen

Bij deze willen wij u allen hartelijk bedanken voor al het medeleven en de voorbeden in de afgelopen periode.  Wij voelen ons enorm door God en de gemeente gedragen en zijn hiervoor zeer dankbaar. Het doet ons in deze moeilijke tijd enorm goed om zoveel reacties, kaarten, mails, apps, etc van verschillende gemeenteleden te ontvangen.

Helaas gaat het nog erg slecht met Henrike en dit brengt veel zorgen in ons gezin. Ondanks alle wanhoop en verdriet bij Henrike waardeert zij het keer op keer wanneer zij een kaart ontvangt. Daarom willen wij u ook vragen dit zeker te blijven doen. Het adres hiervoor is: 

Henrike van de Watering
p.a. Eleos, “De Fontein”
Duinweg 1
3735 LA  Bosch en Duin

Nogmaals allen hartelijk bedankt, Martin en Lisette van de Watering


Gift Diaconie:

Ontvangen van N.N. via Dhr. Jaap van der Eijk ,€10.00

waarvoor onze hartelijke dank.


Kindernevendienst

Beste gemeenteleden,

De KND wordt draaiende gehouden door een team van enthousiaste leiding met daarbij jongeren die ons hierbij helpen. Wij verzorgen iedere zondag de Kindernevendienst. Met de kinderen bespreken we Bijbelverhalen, zingen we liederen en maken we bijpassend werkjes. Dit kan een knutsel, een puzzel of bijvoorbeeld een spel zijn. Daarnaast verzorgen wij de projecten die rondom de feestdagen worden gehouden. U kent vast onze creatieve uitingen voor in de kerk zoals laatst de Klok met Pasen, onze stukjes die worden voorgelezen etc. En natuurlijk ons jaarlijks hoogtepunt, het Kinderkerstfeest en via deze weg wil ik een oproep doen aan u….aan u persoonlijk.

Ook het komende seizoen willen wij er weer staan voor onze Dorpskinderen! En daar hebben wij u voor nodig, want we hebben een paar plekken vrij in ons team van leiding. We zoeken een leider/ leidster en een nieuwe assistent. 

Wij zoeken iemand die enthousiast is, graag de kinderen uit de Bijbel wil leren en een teamspeler is.  

Wij willen u vragen om deze oproep serieus in overweging te nemen, want het gaat hier om de continuïteit van de KND…..de basis die we als Dorpskerk willen meegeven aan onze kinderen. 

Als u ons wilt komen versterken, neem dan contact op met Olga van Oosten (06-24330813/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Hartelijke groet, namens de leiding van de Kindernevendienst

Olga van Oosten


Van de kerkrentmeesters

Werkzaamheden gebouwen 

In de pastorie zijn de timmerwerkzaamheden afgerond. Zoals u heeft gezien is de oprit al opgeknapt. Buiten zijn de werkzaamheden aan de tuin nu in volle gang, en binnen is dat het geval voor het schilderwerk. In de kosterswoning zijn de keuken, de douche en het schilderwerk binnen inmiddels klaar. Momenteel wordt gewerkt aan de dakgoten en wordt de staat van de schoorsteen geïnventariseerd. In het kerkelijk centrum is de schade na lekkage bijna hersteld. Dit valt onder onze verzekering.

We hebben de afgelopen periode moeten ervaren dat de hulp vanuit de gemeente uit een kleinere groep mensen kwam. Niettemin zeggen wij een ieder die zijn of haar hulp heeft geleverd hartelijk dank.


Verantwoording opbrengst collecten Mei 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                              €    1.053,28

Onderhoud Kerkelijk Centrum:          €       200,34

Leermateriaal  Catechisatie:              €       190,65

Onderhoud orgel:                          €         76,15

Bloemenfonds:                              €       176,25

Verwarming:                                 €       175,70

Giften

Verjaardagsfonds:                          €        63,00

Gift Bloemenfonds:                        €        20,00

Giften doopouders:                        €        70,00

Totaal:                                         €   2.025,37

Alle gevers hartelijk dank.


Heilig-Avondmaal (18 Juni)

Het komende Heilig-Avondmaal wil de diaconie graag bestemmen voor de noodhulp aan Somalie, waar Dorcas  samen met Medair hulpverlenen aan de slachtoffers van het natuurverschijnsel El Nino.

Als gevolg hiervan is Somalië niet alleen getroffen door extra overstromingen, maar ook door extreme droogte.

Veel kinderen zijn hier door ondervoed geraakt, daarnaast zijn er 7000 kinderen door de cholera getroffen. Dorcas samen met Mediair sluiten zich bij Joint Response  aan, om gezamenlijk een vuist te maken om op grote schaalhulp te verlenen op het gebied van water, sanitair en voeding.

De Diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij U aan.


Collecten diaconie maand mei 2017

Diaconie ouderenwerk:                €    218,27

Diaconie kerktelefoon :               €     213,45

Diaconie Jeugddiaconaat:           €     227,77

Leger des Heils Nazorg:               €    191,20

Diaconie Bloemenfonds:             €       85,20

Diaconie Algemeen:                   €     212,77

Zendingsbussen april en mei:      €     408,50

Totaal                                     €  1.557,17

Namens de Diaconie hartelijk dank


Jarigen van de maand Juli 2017

05 Hr,W.Both                                

Zwanensingel 20            2903CG    91jr

08 Hr.T.van der Wilt   

Kerklaan 155              2903BD     90jr

09 Mw.H.G.Koster-Hennig                    

Alkenlaan 9              2903EA     89jr

11 Mw.C.F.van der Ruit-van Cappellen    

Reigerlaan 251             2903LJ       89jr

12 Mw.C.van Bodegraven-Dingemans     

Reigerlaan 54               2903LK     93jr

13 Hr.J.Minnaard                                

H.Roland Holststraat 3   2902 AE   85jr 

17 Mw.A.H.Bak-van Eijk                       

Reigerlaan 251 K186     2903LJ     94jr

19 Mw.J.W.Rijntjes-van Sinttruijen         

Kerklaan 257                 2903BD   91jr

19 Mw.A.J.Laugeman                      

P.C.Boutenssingel  42     2902BH  91jr

20 Mw.J.Timens-van Zoest                   

IJsduiker 86                  2903WC  87jr 

20 Mw.E.H.Witmer-Dekkers                  

Vondellaan 10            2902AS   75jr

22 Mw.J.van Steenwijk-Stoffels             

Alkenoord 138            2903XG  90jr

23 Hr.H.W.de Wit                               

Steenloperstraat 125     2903AP    92jr

26 Mw.E.M.van der Lee-van de Ruit      

Steenloperstraat 91       2903AP    75jr

28 Hr.A.Gonlag                                 

Zwanensingel 26         2903CG   85jr


60 jaar getrouwd

Op 20 juni a.s. hopen Joop en Reina Gorlitz-Kwak (Slotplein 215, 2902 HR Capelle aan den IJssel) hun 60-jarig huwelijksjubileum te mogen gedenken

Van harte gefeliciteerd en wij hopen dat jullie nog goede en gezonde jaren samen mogen beleven onder Gods hoede.


Gebruik liedboeken

In de ochtend- en avonddiensten van de Dorpskerk worden twee verschillende liedboeken gebruikt. Voor de luisteraars thuis blijkt dit niet altijd duidelijk te zijn. In de morgendienst is het Nieuwe Liedboek leidend voor de liturgie, waarbij de predikant (beperkt) de mogelijkheid heeft om liederen uit andere bundels te kiezen. Voor de avonddienst is zoals vanouds het ‘oude’ Liedboek leidend. 


Bericht van de Thuisfront Commissie voor Gerrit en José Heino

In de nieuwsbrief die met Pinksteren is uitgedeeld in de Dorpskerk  heeft u kunnen lezen hoe Gerrit en José in Pretoria werken en wonen.

Als TFC willen wij u vragen met hen mee te leven, voor ze te bidden en financieel te ondersteunen.

We hebben het idee om elke maand een groep uit de Dorpskerk gemeente te vragen om Gerrit en José te schrijven en te vertellen hoe het in de gemeente gaat. Om zo bij elkaar betrokken te kunnen blijven. 

We zijn al begonnen, Paasontbijt en Huiskring Dorp zijn al geweest. Jullie horen van ons!

Natuurlijk is het ook leuk als u gewoon zelf wat laat horen.

Het adres is:     (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )                              

Gerrit en José Heino.  
236 Lys Street
Rietondale
Pretoria 0084
South Africa

U kunt ook de website bezoeken:

www.gzb.nl/Zuid-Afrika

Hartelijke groet, TFC Gerrit en José in Zuid-Afrika.


Gemeentenieuws 4 juni 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


In memoriam Cornelis Arnoldus van Herwaarden

Op 13 mei 2017 overleed Cornelis Arnoldus van Herwaarden in de leeftijd van 90 jaar. Cor was echtgenoot van Sarie van Herwaarden-Voorbrood en vader van vier kinderen. Er kwam een groot verdriet in hun leven toen in 2013 zoon Arjan plotseling overleed. Cor groeide op in Rotterdam, werd volwassen in oorlogstijd en diende in Nederlands-Indië. Tot aan zijn pensioen heeft hij gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij uitte niet gemakkelijk wat er in hem omging, maar tussen de regels door hoorde je het in een humoristisch toespraakje, zag je het in zijn lichaamstaal of bleek het in wat hij voor je deed. Merkbaar genoot hij van het samenzijn met zijn vrouw en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en van sport en spel.  Zijn nauwgezetheid en bewogenheid zette hij ook in voor zijn diaconale werk in de kerk. Hij kon op dreef raken door een preek of ontroerd zijn door een muziekstuk. De laatste jaren waren voor Cor een periode van veel emoties en lichamelijke en mentale achteruitgang. Lange tijd heeft Saar thuis voor hem kunnen zorgen. Terwijl zijn vrouw en de kinderen Hans, Rob en Joke bij hem waren, is hij thuis rustig overleden. In de dienst van Woord en gebed, voorafgaand aan zijn begrafenis op vrijdag 19 mei, herkenden we Cor in Psalm 139. Dit lied gaat over het wonder dat je je gekend weet, ook al laat je je moeilijk doorgronden. ‘Heer die mij ziet zoals ik ben.’ Wij bidden zijn dierbaren toe dat Zijn hand hen vasthoudt en verder leidt.

ds. Gerben van Manen


Uitnodiging Gemeenteavond Dorpskerk 2025

Hoe willen wij gemeente zijn in 2025? In afwachting van een nieuwe predikant wil de kerkenraad hier samen met u als gemeente over nadenken. Daar zijn we al mee begonnen op twee gemeenteavonden in het najaar van 2015. Hieruit voortgekomen zijn de profielschetsen van de gemeente en van een toekomstige predikant. Hartelijk welkom op de gemeenteavond op woensdagavond 14 juni, vanaf 20.00 uur in de kerk. Deze avond wordt voorbereid door een projectgroep, waarvoor zich nu hebben aangemeld: Lara Hagers, Ellemart Plomp, Erica de Jong, Helga Euwema, Cor Smits, Harrie Janssen en Bert Plomp.

Hoe ziet u de kerkdiensten, het jeugdwerk, het pastoraat, het diaconaat en het missionaire werk van de toekomst voor u? We gaan erover in gesprek op de gemeenteavond en werken dit vervolgens uit in een aantal tijdelijke werkgroepen van gemeenteleden. Doe u mee? 

Namens de kerkenraad, ds. Gerben van Manen


Heilig Avondmaal dd 18 juni a.s.

Als bestemming voor de collecte voor het komende Heilig Avondmaal wil de Diaconie graag bestemmen voor de noodhulp aan Somalië waar Dorcas samen met Medair hulpverlenen aan de slachtoffers van het natuurverschijnsel EL Nino. Als gevolg hiervan is Somalië niet alleen getroffen door extra overstromingen, maar ook door extreme droogte. Veel kinderen zijn hierdoor ondervoed geraakt, daarnaast zijn er zeker 7.000 kinderen door cholera getroffen. Dorcas samen met Medair sluiten zich bij Joint Response aan om gezamenlijk een vuist te maken om op grote schaal hulp te verlenen op het gebied van water, sanitair en voeding. De Diaconie beveeld deze collecte van harte bij U aan.


Beroepingswerk

Zoals de beroepingscommissie u ook heeft laten weten is door hen een advies aan de kerkenraad uitgebracht. De kerkenraad kan u met dankbaarheid melden dat deze voordracht unaniem is overgenomen. Voorafgaand aan een beroep zullen eerst nog een aantal procedurele stappen gezet moeten worden. Allereerst zal er begin juni een gezamenlijke vergadering zijn van de Algemene Kerkenraad (AK) en wijkkerkenraad Dorpskerk met het verzoek tot goedkeuring voor het uitbrengen van een beroep. Na goedkeuring zal er op korte termijn een gemeentebijeenkomst zijn en voordracht worden gedaan. Vanwege de fusie en de te volgen voorschriften uit de Kerkorde kunnen de stemgerechtigde leden op deze bijeenkomst hun stem uitbrengen inzake het voorgenomen beroep. Via Kerknieuws en de kanselafkondigingen houden wij u op de hoogte over de voortgang van het proces. Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba)


Huwelijksjubileum

Op 21 mei is het 30 jaar geleden dat de familie Brussee-de Haart, Brahmsstraat 129, 2901 JE, elkaar het Jawoord gaven. Felicitaties met dit heugelijke feit en we hopen dat jullie nog goede jaren samen mogen beleven onder Gods hoede.

 


Jeugd diaconale actie; Nacht Zonder Dak

Van 24 op 25 juni staat er een Nacht Zonder Dak gepland! De jeugd (12+) laat zich sponsoren en slaapt dan 1 nacht in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren aan de andere kant van de wereld die altijd op straat moeten leven.

De opbrengst gaat voor 100% naar stichting Tear, die samen met de lokale kerken, allerlei jongerenprojecten heeft in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Inmiddels hebben zich al een hoop jongeren op gegeven en we verwachten een leuke opkomst! Wil je ook nog meedoen? De activiteit is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marleen van de Graaf
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 010-8224200

Ps.: Doet u niet mee maar wilt u wel sponsoren?

Dat kan via:
- De doos bij de ingang van de kerk op 11, 18 en 25 juni;
- Overmaken op: girorekeningnummer NL71 INGB 0004 0535 36
  t.n.v. Wijkjeugdcommissie Dorpskerk o.v.v. Nacht Zonder Dak


Gemeentenieuws 20 mei 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. Ook van harte uitgenodigd voor de dienst op Hemelvaartsdag om 10.00 uur. Ds Kronenburg zal deze dienst voorgaan.

Dopen

Ook zijn we blij en dankbaar dat er wederom gedoopt mag gaan worden op 21 mei in de ochtenddienst.

Dit keer zal het sacrament bediend worden aan (Moeder) Priscilla Magdalena Thenu, zij doet tevens belijdenis van het geloof, oudste zoon is Jael Elijah Cabral dos Reis, middelste dochter is Jilva Aynoa Cabral dos Reis en de jongste zoon is Ayden Joaquim Letnom.

Wat fijn dat een geheel gezin zich laat dopen en het zegel van de belofte mag ontvangen en deze voor de rest van hun leven mee mogen dragen. Gods werkt stopt nooit, en zijn goedheid kent geen einde!

Bezinning en toerusting 

Als we op zondag naar de kerk gaan horen we de leefregels, nemen we deze ter harte en doen zo veel mogelijk ons best om er uit en naar te leven. Ogenschijnlijk gaat ons dat best wel goed af. Maar wat gebeurt er als het ons enigszins tegenzit en het niet naar onze zin gaat? Dat merken we dat we toch mensen zijn. Iedereen reageert dan op zijn of haar eigen manier.

Het Bijbelboek Prediker sluit het laatste hoofdstuk met een mooie leefregel en belofte als volgt af: “Heb ontzag voor de God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte” Laten wij dan, geholpen door de liefde van Jezus Christus, proberen het goede te doen.

Van harte wens ik een ieder de kracht toe het goede te doen, ontzag te hebben voor de Drieenige God, en als gevolg hiervan rijkelijk beloond te worden.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Wel en wee in de wijken

Met Mevr. N. van de Watering-Valk (Jan van Galenstraat 3) en Mevr. M.A. Frijmann-Vos (1e Octaviolaan 5) en hun echtgenoten leven we mee in de behandelingen die zij ondergaan en hopen we op een goede uitwerking. 

Mevr. Anne-Marie Legerstee is opgenomen in Bavo Europoort (Poortmolen 121) om tot rust te komen. We staan naast haar in het geloof dat de vrede van God haar hart en gedachten in Christus Jezus zal bewaren (Filippenzen 4:7).

Dhr. Van der Leek, Merellaan 491, verblijft evenals zijn vrouw in Rijckehove, afdeling Beukenhof. We blijven als gemeente om hen heen staan.

Voor mevr. A. Combee-Terlouw (Lupinestraat 25) en dhr. C. van Herwaarden (Steenloperstraat 203) en hun echtgenoten bidden we dat zij hun leven in de onrust van de laatste fase ‘met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3) kunnen weten.

Namens het pastorale werk in de wijken,

ds. Gerben van Manen


Evaluatie groothuisbezoeken 2016

Van september tot november 2016 hadden we in de gemeente een reeks huiskamerontmoetingen. Deze ontmoetingen waren onderdeel van de nieuwe wegen die we zoeken voor pastoraal contact tussen de pastoraal bezoekers en gemeenteleden en tussen gemeenteleden onderling. ‘Omzien naar elkaar’ was het thema. We hebben aan de hand van Rom. 12 en Ef. 4 gesproken over ieders bijdrage en behoefte in het lichaam van Christus. Welk lichaamsdeel ben jij? Dit spitsten we toe op het (onderlinge) pastoraat.

Onder leiding van de ouderlingen en pastoraal medewerkers in de wijken en de pastores Annemiek Bomhof en/of Gerben van Manen waren er 8 ontmoetingen. Het aantal deelnemers (afgezien van de ‘leiding’) per avond varieerde van 4 tot 34. Een van de avonden ging niet door omdat er geen aanmeldingen waren. Hier en daar stelde de opkomst dus teleur, maar elders was die weer verrassend en de deelnemers en het pastoraal team hebben de bijeenkomsten positief ervaren. Het smaakte naar meer! In het voorjaar van 2018 hopen we de huiskamerontmoetingen een vervolg te geven.

Dezelfde opzet van de avond leverde in de verschillende huiskamers telkens weer andere gesprekken op. Zo kwamen we op het belang van gezien worden en onderling contact houden, zagen we de vele meelevende oren en ogen en helpende handen die er in de gemeente zijn, constateerden we de behoefte die er is aan geloofsopbouw en geestelijke leiding, en kwamen we tot het besef dat we samen kerk zijn.

De huisbezoeken boden aanknopingspunten om het onderlinge pastoraat te versterken en leverden nieuwe ‘ingangen’ op voor de pastoraal bezoekers. Vaak blijkt het voor gemeenteleden moeilijker om aan te geven wat je zelf nodig hebt in de gemeente. Een eyeopener was dat we samen als gemeente niet alleen verantwoordelijk zijn voor het omzien naar elkaar en het praktische en organisatorische gemeentewerk, maar ook voor de geloofsopbouw, de visie op de toekomst en het missionaire gemeentezijn. Wat je verlangt van een nieuwe predikant wordt ook van de gemeente zelf gevraagd. 

Namens het pastorale team, ds. Gerben van Manen 


Voortgang beroepingswerk

Op Eerste Paasdag is een afvaardiging van de Beroepingscommissie bij een mogelijk geschikte predikant voor onze Dorpskerk gaan luisteren. Vooraf hebben we al diverse preken van deze predikant via internet beluisterd en die spraken ons aan. De bijgewoonde dienst hebben we ook als zeer positief ervaren. We hebben contact gezocht en kort geleden heeft een eerste gesprek met de predikant en zijn vrouw plaatsgevonden.  

Zowel de leden van de beroepingscommissie als de predikant en zijn vrouw vonden het een fijn gesprek. Op vrijdagavond 12 mei praat de beroepingscommissie nogmaals met het echtpaar.  Wij vragen u en jou om te bidden voor het beroepingswerk. En we houden u op de hoogte!

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie, Marianne Hagers


Jarigen van de maand  JUNI

02 Mw.C.J.van der Marel-Kalkman          

     Evertsenstraat 8            2901AK       80jr

06 Mw.M.Burger-Heuvelman                

    Kerklaan 233                  2903BD       85jr

07 Mw.H.de Wit-Heuvelman                  

     Reigerlaan 251 K1542903LJ         86jr

10 Mw.T.Nieuwenhuis-Ritman                

     IJsduiker 126                2903WC      92jr

12 Mw.C.Kraaij-Ligchaam                    

     Vivaldistraat 58            2901HB       87jr

14 Hr.N.Pons                                      

     Steenloperstraat 25      2903AP       91jr

14 Mw.B.Verwaal                                

     De Baronie 216          2904XG      85jr

20 Mw.A.Kiela-Stoter                          

    Louis Couperusplaats 177  2902XD     75 jr

22 Mw.P.C.Stolk-Baardman                  

     Van Speykstraat 69          2901 BC     87jr

24 Hr.M.Visser                                  

     Mauritsstraat 24              2902HK      87jr

24 Mw.P.M.Minnaard-Graaf                  

     H.Roland Holststraat 3    2902AE      85jr

28 Mw.W.H.van der Laan-Stute            

     Slotplein 230                  2902HR      80jr

29 Mw.J.Baas                                  

    Nieuwe Laan 20 K217        2902BW     80jr


Collecten Diaconie maand april 2017

Diaconie                        € 904,67

Diaconie-H.V.D               € 243,50

H.A. Coming Home          € 436,10

Vijverhof(H.A.)                € 94,60

Diaconie-Jeugdwerk        € 209,30
                         _____________

Totaal                       €  1.888,17

Van de kerkrentmeesters - Verantwoording opbrengst collecten

April 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:          € 1.180,26

Onderhoud               €    909,05

Jeugdwerk                €    261,01

Taize dienst               €   112,00

Vijverhof                     €   84,85

Giften

Verjaardagsfonds:               € 130,00

Gift Bloemenfonds             €   20,00

Gift kerk via ds. Van Manen € 500,00

Gift bidstond                    € 100,00

Gift bidstond                    €   50,00

Gift bidstond                    €   10,00
                              ____________

Totaal:                          € 3.357,17

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Jeugddienst  zondagavond  21 mei 2017

Op zondagavond 21 mei is er een jeugddienst. Voorganger is Ds. P. van Veldhuizen uit Hendrik ido Ambacht. De dienst begint om 19.00. Omdat er kort na elkaar twee jeugddiensten op het programma staan (21 mei en 11 juni) hebben we bedacht om deze diensten met elkaar “te combineren” met als thema: “In 50 dagen van een ONVERVULD leven naar een VERVULD leven.

Wie had dat gedacht!!!”

De eerste dienst met  Ds. Van Veldhuizen is midden in de 50 dagentijd: de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In de bijbel, voor de discipelen, een verwarrende periode. In de dienst van 11 juni  sluit  Ds. M. v.d. Linden uit Katwijk aan met een vervolg (“antwoord”) op de eerste dienst.  

We hopen dat er een mooie lijn tussen de diensten zal zijn. Voor beide diensten wordt input geleverd door diverse gemeenteleden. Hun creatieve uitwerking van het thema is te zien tijdens de diensten. In de diensten zullen de beide Dorpskerk-bands muzikale medewerking verlenen. Na afloop van de diensten is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op fijne diensten! 

De Jeugddienstcommissie


Gemeentenieuws 05 mei 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Ook na de Pasen iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de opgestane Heer te mogen ontmoeten.

Mededeling van de Diaconie.

Op de beamer van afgelopen zondag stond dat de H.A. collecte van 16-4-2017 een bedrag had opgeleverd van € 254,10.

Dit moet zijn  € 515,10


Bezinning en toerusting 

We zijn inmiddels bijna 2 jaar vacant. Iedereen heeft zo zijn eigen gevoel en gedachten bij kerk zijn en kerk beleven. De een vindt het fijn om een diversiteit aan predikanten te beluisteren, een ander zoekt een herder en leider voor de gemeente. De beroepingscommissie heeft het hiermee ook geen gemakkelijke taak. Gelukkig ziet het er weer naar uit dat er voortgang in de zoektocht komt. Laten we bidden en hopen dat de predikant die voor onze Dorpskerk bestemd is snel op het pad komt van onze beroepingscommissie. We mogen het tenslotte van God verwachten. We mogen dat teruglezen in Hebreeën 10 waar staat: ”Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten”. God zorgt goed voor zijn kinderen. Laten wij in Zijn woord geloven en daarop vertrouwen nu en voor altijd. Dit geloof en vertrouwen wens ik u van harte toe in God en in onze broeders en zusters.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl


Wel en wee in de wijken

Mevr. M. Frijmann, 1e Octaviolaan, heeft een grote operatie ondergaan in het Franciscus Gasthuis en bereidt zich voor op een tweede reeks chemobehandelingen. Met haar en haar man hopen en bidden we dat het vertrouwen in een goede afloop niet beschaamd zal worden

Mevr. A. Combee-Terlouw, Lupinestraat 25, is na haar verblijf in het ziekenhuis opgenomen in Rijckehove (2e etage De Rozenhof, kamer 18).

Dhr. C. van Herwaarden, Steenloperstraat 203, verblijft na de ziekenhuisopname rond zijn heupoperatie in verpleeghuis Schiehoven, Hamakerstraat 77, Rotterdam.

Dhr. T. van Herk, Nieuwe Laan 147, is voor de laatste fase van zijn leven naar verpleeghuis De Burcht gegaan, Van Moorselplaats 1, Rotterdam. In hun kwetsbaarheid bidden we deze gemeenteleden en wie hen lief zijn Gods nabijheid en de vrede van Christus toe. Namens het pastorale werk in de wijken,

ds. Gerben van Manen 


Studieverlof Ouderenpastor

Ouderenpastor Annemiek Bomhof-Vrij heeft tot 2 juni studieverlof. Het bezoekwerk en andere pastorale zaken worden waargenomen door ds. Gerben van Manen en het pastoraal team. Mocht u pastoraal bezoek willen of iets willen melden dan kunt u terecht bij het pastoraal meldpunt in de persoon van mevr. Alie Faber, tel. 010-4584716.


In memoriam Gijsbert Verkaik

Op 15 april overleed Gijsbert Verkaik. Hij is 72 jaar geworden. Bert was een man die met zijn handen alles kon en zelf deed. Voor zijn vrouw Alie, zijn dochters Jeannette en Bertina, de kleinkinderen en wie verder een beroep op hem deed, stond hij altijd klaar. Geen verbouwing of verhuizing zonder hem. Als laatste heeft hij ervoor gezorgd dat Alie goed terecht kwam in de nieuwe woning. Je wist wat je aan Bertus had, in zijn eerlijkheid, eenvoud en droge humor. Zo was hij ook in het leven vanuit het geloof, samen met zijn gezin. Zijn werk, onder andere als vrachtwagenchauffeur, was zijn lust en zijn leven. In alles was hij een doorzetter, die ook in zijn terminale ziekte zichzelf wel redde en nog vooruit wilde kijken. Totdat hij kort voor Pasen plotseling de strijd moest opgeven en het leven liet. Praktisch op dezelfde dag als Jezus zijn Heer heeft hij zijn geest in de handen van God de Vader gelegd. Daar wist hij zich veilig en is hij nu tot rust gekomen. In de dankdienst voor zijn leven, voorafgaand aan de crematie op vrijdag 21 april, hebben we zijn leven gezien in het licht van Psalm 131: ‘ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen, (…) ik heb mijn ziel tot rust gebracht.’ Te midden van hun verdriet en gemis bidden we ook Alie, de kinderen en kleinkinderen deze rust toe. 

ds. Gerben van Manen


Project Dorpskerk 2025

Hoe willen wij gemeente zijn in 2025? Met de hele gemeente rond de Dorpskerk wil de kerkenraad in het spoor van de landelijke kerk (Kerk 2025) vooruitkijken en verdergaan. Als geloofsgemeenschap rond het Woord en de sacramenten worden we in onze eigen tijd en omgeving op weg gestuurd. In afwachting van een nieuwe predikant willen we hierover nadenken en in beweging komen. Daar zijn we al mee begonnen op twee gemeenteavonden in het najaar van 2015. Hier zijn profielschetsen van de gemeente en een toekomstige predikant uit voortgekomen. De kerkenraad wil er samen met u als gemeente over verder denken hoe we bijvoorbeeld de kerkdiensten, het jeugdwerk, het pastoraat en het missionaire werk van de toekomst voor ons kunnen zien. Hierover zal op woensdag 14 juni een gemeenteavond gehouden worden. Vervolgens willen we in een aantal tijdelijke werkgroepen van gemeenteleden aan de slag gaan met verschillende thema’s. Mij is gevraagd om in dit alles het voortouw te nemen met een projectgroep ‘Dorpskerk 2025’. Voor deze projectgroep kunt u zich bij mij aanmelden!

Namens de kerkenraad,

ds. Gerben van Manen  


Van de TFC-commissie

Gerrit en José zijn nu al weer bijna 2 maanden in Zuid-Afrika. Zij zijn reeds goed gewend daar in hun oud vertrouwde Zuid-Afrika. Hun huis is weer ingericht met hun eigen spullen uit Nederland en het werk begint nu ook vorm te krijgen. Voor hun inkomsten zijn ze grotendeels afhankelijk van giften, wij zijn nog op zoek naar structurele- of incidentele giften. Wilt u dit echtpaar met deze bijzondere missie steunen? Kijk dan op de site van de Dorpskerk www.dorpskerkcapelle.nl of van de GZB www.gzb.nl/Zuid-Afrika, daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van Gerrit en José.

Op de boekentafel liggen nog machtigingskaarten, deze kunt u nog steeds invullen en in de doos op de tafel doen.

Alvast hartelijk dank, namens Gerrit en José


Bevrijdingsconcert Cees van der Slik in Dorpskerk

D.V. Vrijdag 5 Mei a.s., Bevrijdingsdag, wordt er in de Dorpskerk van Capelle een speciaal Bevrijdingsconcert gegeven.

Cees van der Slik zal een feestelijk programma ten gehore brengen op het Van Dam orgel met muziek van diverse componisten, o.a :

Georg F. Händel,
Leon Boëllmann, 
Max Reger (Heil unsrem König, Heil), 
Jan Zwart, 
Feike Asma (Hollandse Rapsodie), 
Henri de Man en Herman van Vliet.

Ook Improvisatie en samenzang van vaderlandse liederen staan op het programma. 

Dit concert begint om 20 uur. De toegang is vrij, er is een collecte voor de onkosten.
Parkeren bij de kerk is gratis; De kerk is goed toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel. 

Ieder van harte welkom. 

Dorpskerk na de bevrijding +/- 1945 - 1950


Oproep voor jong en oud!!!!!

Iedereen die een penseel kan vasthouden en beschikt over verbeelding is van harte uitgenodigd om een creatieve bijdrage te leveren aan de gecombineerde jeugddiensten op 21 mei en 11 juni.

Wat gaan we doen:                  2 schilderingen maken per persoon

Wanneer:                               zondagmorgen 30 april na de ochtenddienst in het Kerkelijk centrum

Duur:                                    maximaal een uurtje

Wat heb je nodig:                   enthousiasme en een beetje verbeelding

Voor wie:                              iedereen, leeftijd speelt geen rol, schildertalent is niet vereist

Voor inzicht in aan te schaffen materialen graag opgeven. Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een appje naar 06-50630943.


Dankbetuiging

Beste mensen van de Dorpskerk,

Ik wil U allemaal heel hartelijk bedanken voor Uw medeleven bij het verblijf van mijn man in het ziekenhuis. Hij heeft nog een lange weg te gaan van revalideren maar hoop dat het allemaal een beetje wil lukken vanwege zijn hoge leeftijd. Het doet mij goed en ik voel mij gedragen.

S.J. van Herwaarden-Voorbrood


Recordopbrengst Bazaar

De Dorpskerk Bazaar op zaterdag 8 april heeft een recordbedrag opgeleverd van € 20.222,-. Bazaarcommissielid Gerrit van Oosten maakte het bedrag bekend tijdens het koffiedrinken na de ochtenddienst op 9 april. De Bazaarcommissie kijkt met een tevreden gevoel terug op de 37ste editie van de Bazaar, waarvoor zoveel vrijwilligers zich belangeloos hebben ingezet. Op de Bazaardag zelf, op zaterdag 8 april, had een grote menigte had zich in alle vroegte verzameld bij de Dorpskerk. Bij het luiden van de kerkklokken even voor half 10 spoedde de menigte zich naar hun favoriete kraam om meteen hun slag te slaan.

De tweedehands spullen bleken erg in trek bij de bezoekers. Curiosa, afgedankte elektronische apparaten, glaswerk, kleding en speelgoed vonden een nieuwe eigenaar. Bij het Rad van Avontuur aan de andere kant van de Dorpskerk was het de hele dag een drukte van belang. Mede dankzij de prachtige prijzen die er te winnen waren.

Tevens werd de winnaar van de hoofdprijs van de loterij bekendgemaakt door notaris F.W.W.M Govers. Voor de inwendige mens was ook gezorgd. Stroopwafels, koeken, broodjes frikandel en kroket en kibbeling vonden gretig aftrek. Met recht kunnen de organisatoren terugkijken op een geslaagde dag.

De Bazaarcommissie, bestaande uit Irene Mulder, Astrid Plomp, Gerrit van Oosten en Gerhard-Paul Wisgerhof, wil alle vrijwilligers die in de aanloop naar de Bazaar en op de dag zelf zich hebben ingezet hartelijk bedanken !


Gemeentenieuws 14 april 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen jong en oud van harte welkom in de erediensten uitkijkend naar de Paasmorgen; “De Heer is waarlijk opgestaan”. Graag uw aandacht voor de dienst op Goede Vrijdag. Deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. Deze eredienst begint om 19.00 uur.


Geboren

Dankbaar en blij mogen wij u melden dat op 3 april jl. is geboren Lieke Amélie. Zij is de dochter van Martijn en Karin Hoogendam, zusje van Pepijn. Het adres is Ouverturelaan 141, 2926 PT Krimpen aan den IJssel. Goede tijd gewenst, en van harte Gods zegen ook voor deze jonge dame. Laat de kinderen tot Mij komen.


Bezinning en toerusting 

Pasen. Een groot Christelijk feest, op deze morgen is Jezus opgestaan uit de doden, al de profetieën zijn waarheid geworden. God is groot en goed, maar ook zeer liefdevol zorgzaam voor zijn eigen volk. Soms zing of hoor je een psalm welke meer lijkt op een gebed of een getuigenis van God en zijn liefde voor zijn eigen volk.

Neem als voorbeeld Psalm 91. Hierin wordt een en al getuigenis beschreven van Gods goedheid voor diegenen die naar Hem op zoek zijn en Hem gevonden hebben. God wordt daar als Machtig, Krachtig, Goed, Redder, Genadig en Beschermer weergegeven. Dit alles uit liefde voor wie Hij een plaats bereid heeft. Wat een mooi vooruitzicht voor Zijn volk. Geen zorgen, geen pijn en geen verdriet en eenzaamheid meer. Mogen we nu we de Pasen weer herdenken en vieren ook vooruitkijken naar het Nieuwe Jeruzalem. Daar zullen we één in allen en in allen één zijn, één lichaam met Christus aan het hoofd. Dit is met de opstanding waarheid geworden, door de vergeving van al onze zonden door het bloed van Christus. “U zij de glorie, opgestane Heer”.

Namens de kerkenraad,
Rob den Uijl


Collecten Diaconie maart 2017

5 maart    Ouderenwerk           €   274,71

12 maart  Voorjaarszending      €   271,45

19 maart  Maaltijdproject         €   253,39

26 maart  Diaconie Algemeen   €   229,75

maand maart Zendingsbussen  €    173,40

Totaal                                € 1.209,20


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten

maart 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                          € 1.142,74

Onderhoud Dorpskerk                €    214,12

Onderhoud orgel                       €    207,15

Jeugdwerk                               €    225,48

Bloemenfonds                          €    194,97

Biddagcollecte                         €    344,40

Kerkbalans 2017                       €       7,00

Giften

Follow me                                 €    15,55

Collectebussen Kerkelijk centrum   €    11,00

Verjaardagfonds                          €  270,00

Totaal :                                €  2.632,41

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Wel en wee in de wijken

Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 is afgelopen week wederom opgenomen in het IJssellandziekenhuis (afd D k 226) voor verder onderzoek omdat het met haar niet goed ging thuis. Een tijd van zorg, spanning en onzekerheid waarbij je je erg alleen kunt voelen. De liefdevolle ontferming en troost van onze Here toegebeden.

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3 mocht thuiskomen na ruim anderhalve week in het ziekenhuis vanwege een infectie en hartklachten, en moet nu wachten wanneer het vervolg op haar behandeling plaats kan vinden. Met haar hopen en bidden we dat er een periode van rust mag zijn, waarin zij zich samen met haar man en kinderen gedragen mag weten door onze God.

Namens het pastoraal werk in de wijken,

ds. Gerben van Manen en mevr. Annemiek Bomhof-Vrij


Van de ouderenpastor 

Goede Vrijdag

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen
de zonde dragen.

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.

Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Paasmorgen

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!


Wel en wee in wijk 6 en 6B

Dhr. C. van Herwaarden, Steenloperstraat 203 is gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij is geopereerd. Een grote ingreep op zijn hoge leeftijd en wankele fysieke en geestelijke conditie. Meneer van Herwaarden ligt op afd D k 228.We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe. 


Studieverlof Ouderenpastor

Doordat het werk in de Dorpskerk al langere tijd meer uren vroeg dan aanvankelijk gedacht, is mijn studie wat op de achtergrond gekomen. Graag zou ik dit studiejaar afstuderen. De komende weken (tot 2 juni) zal ik, in overleg met de kerkenraad, daarom (studie)verlof opnemen en alleen tijdens de Bijbelstudiegroep ‘Kring’, de Senioren Bijbelstudiegroep en de Dorpsmaaltijd betrokken zijn.

Het bezoekwerk en andere pastorale zaken zullen waargenomen worden door ds. Gerben van Manen en het pastoraal team (waarvoor dank!). Mocht u pastoraal bezoek willen of andere zaken willen melden dan kunt u terecht bij het pastoraal meldpunt in de persoon van mevr. Alie Faber tel. 010-4584716.

Gezegende Pasen gewenst,

in Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Jarigen in de maand mei

01 Mw. N.Helmstrijd-Treuren, Akkerwinde 107, 2906XE                  - 80 jr

03 Mw. W.van den Brand-Meijer, Kerklaan 344, 2903BM                 - 96 jr

06 Hr. J.Vrijenhoek, Alkenoord 58, 2903XC                                  - 88 jr

06 Hr. W.Molenaar, Steenloperstraat 257,  2903AP                        - 80 jr

07 Mw. L.J.Vuik-van Zelst, Reigerlaan 251, 2903LJ                        - 89 jr

 08 Mw. W.J.Smits-Scheffers, Kerklaan 145, 2903BD                      - 91 jr

11 Mw. S.J.v Herwaarden-Voorbrood, Steenloperstraat 203, 2903AP - 88 jr

15 Mw. A.C.de Rot-Noorlander, Haydnstraat 32, 2901HK                - 88 jr

15 Hr. B.van der Sluijs, Merellaan 232, 2902JL                              - 87 jr

17 Mw. E de Groot Dotterlei 493, 2906B                                      - 87 jr

18 Mw. N.E.Bredemeijer-de Vos, Reigerlaan 251 K230, 2903L         - 89 jr

22 Mw. O.van Buren-Versteeg, Kerklaan 267, 2903BD                   - 88 jr 

23 Hr. C.A.van Herwaarden, Steenloperstraat 203, 2003AP             - 91 jr

24 Hr. T.Stolk, Van Speykstraat 69, 2901BC                                - 85 jr

25 Mw. L.S.Koolwijk-van Delft, Nieuwe Laan 20 K227, 2902 BW     - 91 jr

 25 Hr. A.Hofland, Kerklaan 225, 2903BD                                   - 88 jr

28 Mw. N van Houten-v dr Brughen, Monteverdistr 46, 290 1 KE    - 88 jr

28 Hr. S.M.Stasse, Nieuwe Laan 25, 2902BW                              - 75 jr


Gemeentenieuws 31-3-2017

Gemeentenieuws in PDF

(Scan de code naar uw smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen jong en oud van harte welkom in de erediensten uitkijkend naar de Paasmorgen,  waar we God en Zijn Geest in alle vrijheid mogen ontmoeten, eren, prijzen, beluisteren en lofzingen. Graag uw aandacht voor de dienst op Goede Vrijdag. Deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. Deze eredienst zal om 19.00 uur ipv de gebruikelijke 19.30 uur beginnen.

Dopen 

Op 2 april as. hopen we wederom een doopdienst te vieren. We zijn dankbaar dat Sirachat Ciarán Phongphasin Netten gedoopt gaat worden, Hij is de zoon van Matthijs en Marleen van Dijk-Netten, broertje van Caihlin. Ook zijn we dankbaar dat ook Niyara Sadé Lyana Camron het zegel van God mag ontvangen. Zij is de dochter van Jermaine Camron en Daley Camron-Jager. Ook zal het Heilig sacrament bediend worden aan Eline Maartje Brugman, Eline is de dochter van Arjan en Carina Brugman, zusje van Esther en Emma. Allen zullen dit Heilig sacrament en teken van Gods trouw door de dienst van Ds. G. van Manen ontvangen.


Bezinning en toerusting

In deze tijd denken we aan de lijdenstijd. De Hof van Getsemane, daarnaar terugkijkend mogen we ook aan de hof van Eden denken. Door toedoen van één mens is er goed en kwaad de wereld in gekomen. De zondeval. het mooie, ondanks de zondeval, is ook dat door één iemand al het kwaad gedragen en vergeven is. Jezus heeft al onze zonden op zich genomen. Hij is ook de enige die deze zonden, dat kruis op zich kon nemen.

Wij als mensen zouden deze last nooit kunnen dragen, daar zijn we te zwak voor, er is maar één persoon uit vlees en bloed die dat heeft kunnen dragen. Waarom eigenlijk heeft Hij al onze zonden op zich genomen? Dit omdat God de Vader liefde voor ons mensen heeft. Puur uit liefde. Deze weg is een lange en zware lijdensweg geweest op weg naar Golgotha. Na deze lijdensweg kijken we uit naar de opstanding, daar is alles waarheid geworden. Dat is het teken dat wat de profeten gezegd hebben, en waar de bijbel vol van staat, werkelijkheid geworden is. Dit alles door de ongekende en onbegrensde liefde welke God in de mensheid, dus ook in ons heeft. Mogen wij deze ontvangen liefde dan ook doorgeven aan onze medemens en aan elkaar.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl


Wel en Wee in de wijken

Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25  mocht na een eerste geslaagde operatie weer thuis terugkeren. Ze heeft nog veel pijn en er wacht nog een behandeltraject. Ook de gezondheid van haar man, dhr. A. Combee hapert. Bijzonder als je ondanks alle verwerking en onzekerheid toch samen de weg onder leiding van de Here God mag zien en zoeken. 

Mevr. N. van de Watering- Valk, Jan van Galenstraat 3 moest vanwege restverschijnselen na haar operatie wederom enige dagen in het Havenziekenhuis worden opgenomen. Gelukkig werd een en ander verholpen en mocht zij inmiddels weer thuis komen. Hopelijk kan de voortgang van de behandeling op de geplande manier doorgang gaan vinden, er is nog een weg te gaan. Gods nabijheid en bemoediging  toe gebeden

Voor Mevr. J.G. Braams, Valeriusrondeel 365, valt de weg die zij moet gaan niet mee nu zij i.v.m. haar gezondheid veel alleen thuis is. Vooral niet doordat zij eerder er veel op uit trok en vele mensen, zeker ook in en vanuit de kerk, mocht ontmoeten. Gods zorg en nabijheid toe gebeden. Misschien kunt u haar, en wellicht anderen die u al langer mist in de kerkelijke ontmoetingen, als groet eens een kaartje ter bemoediging sturen? Een ogenschijnlijk  klein gebaar wat heel veel kan betekenen!

Namens het pastoraal werk in de wijken, 

Ds. Gerben van Manen en mevr. Annemiek Bomhof- Vrij

Wel en wee in wijk 6 en 6B

Mevr. A.C. Verkaik- van Deventer, Kerklaan 310 mocht na een geslaagde operatie weer naar huis. Helaas zijn er toch complicaties die het herstel in de weg staan

Afgewacht moet worden hoe die zich zullen ontwikkelen. Weer onzekerheid en spanningen die veel vragen. We hopen en bidden met haar en haar man dat het herstel toch snel mag inzetten. 

Annemiek Bomhof- Vrij


Van de Ouderenpastor

Voortploegen….

Tijdens de Dorpsmaaltijd was het thema deze twee maanden: En de boer, hij ploegde voort.. Naar een gedicht van J.W.F. Werumeus Buning. Een mooi beeld: een schijnbaar onverstoorbare boer die doorgaat wat er ook verder om hem heen gebeurt. En dat is helaas in plaats en tijden niet veel goeds. Gods Woord streed in de wereld voort staat er.

Hoe herkenbaar, ook in onze tijd, in onze levens. De boer gaat door: hij knielt, hij luistert, hij droomt en hij wacht…En ondertussen gaan de tijden hem voorbij. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af, jaargetijden volgen elkaar op. En als teken van hoop zingt de leeuwerik, dwars door alle tijden heen. Klinkt er zo vanuit de schepping Gods stem ‘Ik ben, en Ik zal er zijn ’. Ik hoop dat ook dat voor u herkenbaar mag zijn. God die zich bekend maakt, steeds opnieuw bevestigt, aanvuurt, bemoedigt en troost. Zich zichtbaar maakt in zijn Schepping. Of door mede mensen heen zijn liefde en trouw, zijn ontferming voor Zijn mens in nood, heenwerkt.

Er stonden drie kruisen op Golgotha, zo begint het gedicht. Aan het middelste hing onze Heiland. Gestorven voor ploegende mensen die zonder Hem niet voort zouden kunnen. De ploeg er bij neer zouden gooien. Hij die alles van ons ploegen weet.  Door Hem mogen we weten sterk te staan in de strijd die in de wereld woed. Die strijd die ook in onze levens elk op een eigen manier voelbaar is in alle gebrokenheid van ziekte, eenzaamheid, noden en moeiten.  

’ Strijd de goede strijd van het geloof’ lezen we in 1 Tim.6:12. Verbondenheid met onze Heiland die de strijd voor ons gestreden heeft, geeft uitzicht en hoop: Hij heeft overwonnen en is opgestaan!’ ….win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent’  vervolgd Paulus . Overwinning: niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van Hem achter wiens bloed we schuilen mogen, elke dag opnieuw ten Leven…..Als geroepenen! Zullen we knielen, wachten, dromen en luisteren in de kracht van de heilige Geest ? Dan mogen we samen in liefde voortploegen, tot Zijn eer, totdat Hij komt ! 

Het gedicht Ballade van den Boer is te vinden op:  https://www.debonnen.nl/html/ballade.html


Extra Consistorievergadering 29 maart

Tijdens een extra consistorie vergadering hopen we als pastoraal team samen na te gaan hoe en met wie er contacten liggen in de wijken

 Zeker in de wijken die lang vacant zijn geweest zijn er nog heel wat mensen om (nader) kennis mee te maken is de inschatting nu. Voor onze ouderen zeker voor hen die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten of activiteiten bij te wonen, is een bezoek vaak een bijzondere ontmoeting met de kerkelijke gemeente. Aan ons samen als gemeente de mooie taak om het omzien naar elkaar op een Liefdevolle manier in praktijk te brengen. Misschien wat voor u ? Neem gerust contact met mij op!  tel 0180-310449.

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Uit de kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat dhr. P. Klop, Rietkerkweg 69 te Rotterdam, zijn verkiezing tot diaken heeft aanvaard. De bevestigingsdatum zal nog nader worden vastgesteld.

Namens de kerkenraad,

Cilia Sprong (scriba)


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten 

februari 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                    € 1080,14

Onderhoud Dorpskerk           €   251,94

Jeugdwerk                          €   164,72

Verwarming                        €    205,10

Kerkbalans 2017                  €   268,25

Giften

Ontvangen voor de kerk via 

Mw. Kamphuis-Kuijvenhoven     €  10,00

Rondleiding via dhr. Terlouw    €  40,00

Verjaardagsfonds:                   €  83,50

Totaal:                              € 2.103,65

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Diaconie:

DV 14 april, Goede Vrijdag,  dachten wij, de Diaconie  de Heilig Avondmaal collecte te bestemmen aan de stichting “Coming Home” Zoals bij velen onder u  bekend, Coming Home bestaat sinds 2002 en probeert zowel de lichamelijke als de geestelijke leefomstandigheden van de  allerarmsten in het plaatsje Targu Mures (Roemenië) te verbeteren. Kleinschalig begonnen, maar inmiddels is er een stevige basis gelegd en staat de stichting “Coming Home Romania” op eigen benen en is officieel ter plaatse geregistreerd.  Kan zodoende met vaste (lokale) hulpverleners en vrijwilligers werken. Gezien er nog veel werk valt te verzetten, bevelen wij als Diaconie deze collecte van harte bij u aan.

De Diakonie heeft een gift van  € 2.500,00  vanuit het Rampenfonds bestemd ter ondersteuning aan de bestrijding  van de  Hongersnood in Africa.

Nadat ISIS uit Mosul was verdreven, hadden archeologen de kans om de ruine te onderzoeken, waardoor ze een verbazingwekkende ontdekking deden. Sanherib, wiens invasie van Juda  en de wonderbaarlijke  nederlaag voor de muren van Jeruzalem uitgebreid wordt verhaald in de bijbel (2koningen 19, 2 Kronieken 32 2n Jezaja 37).


Even Voorstellen

Mijn naam is Marian Nijbakker en ik ga Guus van der Giessen voortaan bijstaan met het voorbereiden en verwerken van de informatie betreffende de Kerknieuws voor onze Dorpskerk. Ik ben 25 jaar getrouwd met Jos Nijbakker en moeder van Bart en Marco. Daarnaast werk ik als baliesecretaresse enkele dagen per week in een ziekenhuis in de regio. Wij maken al ongeveer 14 jaar met veel plezier deel uit van de gemeente in de Dorpskerk. Vanaf heden is de informatie betreffende de Kerknieuws aan te leveren via het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Via dit adres kunt u de gebruikelijke informatie aan Guus en mij doorgeven. Tot mails of ziens in onze kerk!


Paasontbijt.

Op zondag 16 april, eerste Paasdag, wordt er weer een paasontbijt georganiseerd.

Het ontbijt  duurt van 8.30 uur tot 9.30 uur. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom in het kerkelijk centrum. U kunt zich opgeven bij Els v.d. Eijk, tel. 010-4585536 (na 18.00 uur). Of per mail: elsvdeijk@xs4all


Taizé dienst 2 april 

Op zondag 2 april wordt er om 19.00 uur weer een Taizé dienst gehouden in de Dorpskerk. Door de muziekgroep worden weer nieuwe liederen ingestudeerd.

We willen u van harte uitnodigen om deze dienst met ons te vieren. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Graag tot ziens.


Pinksterkamp

Van 3 tot 5 juni gaan we weer op Pinksterkamp.

Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan kun je gezellig met ons mee naar kampeerboerderij “De Houtkamp”. Het weekend wordt georganiseerd door de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk.

We vertrekken op zaterdagochtend vroeg en zijn maandag aan het einde van de middag weer terug. We vinden het leuk wanneer je ook nog je vrienden of  vriendinnetjes meeneemt.

Jullie kunnen je inschrijven tot 30 april via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Het weekend kost € 52,50 per kind (en €47,50 voor het 2e kind uit een gezin)

Wanneer je nog vragen hebt, laat het ons maar even weten.

Met een hartelijke groet,

Maikel, Jelle, Francis, Samantha, Martin, René, Lia, Christa en Lianne


Opbrengst verjaringsfonds 2016

Uw bijdrage aan het verjaringsfonds heeft in 2016 het mooie bedrag van €  1676,00 opgebracht.

Het geld blijft in kas voor noodzakelijke zaken in en rond de Dorpskerk. Hartelijk dank voor alle giften die wij in 2016 mochten ontvangen!

Bestuur HVD


37ste Dorpskerk Bazaar

Komt allen!

Het is bijna zo ver! Op zaterdag 8 april vindt de Capelse Dorpskerk Bazaar plaats in en rondom de Dorpskerk. We hopen op een grote belangstelling zodat er een mooie opbrengst gerealiseerd kan worden. Het streven is dit jaar het bedrag van vorig jaar, € 17.643, te overtreffen.

Veel gemeenteleden zijn al actief in de voorbereiding, de opbouw van en tijdens de bazaardag. Toch kunnen we nog hulp gebruiken. Heb je op 8 april nog tijd, meld je dan aan bij Astrid Plomp (06 51 22 80 45 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Op de bazaar kun je neuzen in mooie gebruikte spullen, zoeken naar het ene gewilde boek en verse kibbeling, broodjes kroket of poffertjes eten. Natuurlijk in een ontspannen, gezellige setting. Ga niet naar de groenteboer voordat je bij de bazaar bent geweest: groente en fruit kun je bij onze goed gevulde kraam zeer voordelig kopen. Ook is er weer de bloemenkraam, waar prachtige bloemen en planten te koop zijn. Ook is er nieuwe en tweedehands kleding te koop. Het Rad van Fortuin heeft weer schitterende prijzen in petto. Deze editie zijn ze nog groter en mooier dan andere jaren! 

’s Middags zal notaris F.W.W.M Govers de trekking verrichten van de loterij, waarbij een fiets de hoofdprijs is. De opbrengst van de bazaar komt ten goede aan het onderhoud van onze monumentale kerk.


Paasgroetenactie 2017

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.  

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 2 april a.s. kunt u na de dienst deze kaarten in het kerkelijk centrum ondertekenen. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

De Zendingscommissie Dorpskerk


Aankomende kerkdiensten
29-04 10:00-11:15
Ds. C. Cluistra - Wijkpredikant
29-04 19:00-20:15
Ds. J. Bos - Ridderkerk
06-05 10:00-11:15
Ds. C. Cluistra - Wijkpredikant
06-05 19:00-20:15
Ds. J. Henzen - Wateringen
Aankomende activiteiten
05-05 20:00-22:00
Bevrijdingsconcert Dorpskerk
07-05 19:00-20:00
KerkNieuws vergadering
07-05 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
08-05 20:00-22:00
Bijbelstudiegroep Kring
09-05 19:45-22:00
Consistorie vergadering
11-05 18:00-21:00
Dorpsmaaltijd 2
16-05 20:00-22:00
Moderamen vergadering
16-05 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie