Gemeentenieuws - 11 / 15 juni 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Doopdienst 17 juni

Renate (Marleen), dochter van Ron en Annemarie Blokland en Sepp (Nils), zoon van Michael en Janneke Wiskie, zullen D.V. op 17 juni gedoopt worden. Op deze Vaderdag is het thema ‘Zo Vader, zo Zoon’. Dit n.a.v. Johannes 14 : 8-9 waar Jezus zegt: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ We wensen beide gezinnen met alle familie en vrienden en ons als gemeente een gezegende dienst toe.


Viering H. Avondmaal 

Op 24 juni mogen we ons uitgenodigd weten om het Avondmaal te vieren en zo de dood van Jezus Christus te verkondigen. (1 Kor. 11: 26) Laten we voor en met elkaar bidden om een gezegende diensten! Op vrijdagmiddag 22 juni is de viering in de Vijverhof.  

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
w
aar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

(Lied 381 : 2 en 4)


Huwelijk

Op vrijdag 29 juni geven Pieter-Jesse Blaakmeer en Sharon Rook elkaar het ja-woord. Om 16.00 uur vindt het kerkelijk huwelijk plaats in de Dorpskerk. In deze dienst mag ik voorgaan. Ieder welkom! We feliciteren Pieter-Jesse en Sharon van harte en bidden hen Gods zegen toe. 


Meeleven

We denken aan allen die al langere tijd met een lichamelijke of psychische ziekte kampen.  We doen een beroep op Gods ontferming en Zijn nabijheid om genezend en bevrijdend onder ons te werken. Een aansprekend lied is Opw. 542, waarvan de woorden luiden:  

God van trouw, U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots -- wanneer ik wankel,
U richt mij op -- wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer,
het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.


Examens

Een aantal jongeren uit de gemeente hebben een examen achter de rug. Eén dezer dagen (13 juni) volgt de uitslag. Hopelijk valt alles mee. Gefeliciteerd! Of anders: sterkte, en ook als een herexamen volgt.  


Tenslotte

Een hartelijke groet,

Ds. Nees Cluistra


Mercyships is een Christelijk goed doel met een duidelijke missie:

In navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Mercyships streeft er naar  het toonbeeld van Liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen.

Mercyships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercyships. We streven naar uitmuntendheid in alle lagen van ons werk, zodat  we hoogwaardige zorg kunnen aanbieden.  Iedereen verdient goede zorg ongeachte ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze  achtergrond.

Wij geloven dat als je in staat bent een ander te helpen, je dat moet doen , omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen.

Daarom verlenen wij medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Africa. Met uw giften hopen we dan ook onze  schepen in de vaart te houden, zodat  wij  ons werk aan deze naasten  kunnen  doen.

De Diaconie  beveeld deze collecctie dan ook van harte  bij U aan.


“Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U” Aurelius Augustinus

Hartverwarmend was het te ervaren dat zovelen van u met ons meeleefden tijdens de korte ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Hendrik Boerman (Henk)

We zijn dankbaar voor de gebeden, de kaarten en de woorden die gesproken zijn. Maar ook het er simpelweg voor ons zijn, heeft ons erg bemoedigd en getroost.         

Nel Boerman-van Cappellen, kinderen en kleinkinderen. 


Gemeentenieuws - 10 / 1 juni 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


In memoriam Henk Boerman

De schok was groot toen bekend werd dat Henk Boerman zo onverwachts was heengegaan. Na een opname in het ziekenhuis vanwege een infectie bleek het direct al heel ernstig. Een paar dagen later, op 26 april, overleed hij op 66-jarige leeftijd.

De begrafenis in Krimpen vond plaats op 5 mei na een dienst in onze Dorpskerk. Velen waren aanwezig om rond zijn vrouw Nel en het gezin en de familie te staan.

Henk was een warme en vriendelijke persoonlijkheid. Iemand met een duidelijke mening en een sterk plichtsbesef. Hij ging er helemaal voor om goed voor Nel te zijn en genoot in het bijzonder van het optrekken met de kleinkinderen. De grote hobby voor Henk waren de fossielen. Om die te verzamelen werden de vakanties om mogelijke vindplaatsen afgestemd.

De laatste 10 jaar was Henk samen met Nel betrokken bij de Dorpskerk. Zo was hij jarenlang een echte “sjouwer” binnen de diaconie.  Voor zichzelf was hij zeer consciëntieus. Juist ook als het om zijn geloof ging. Hij deelde met zoon André de passie voor de vroege kerk. Op de rouwbrief stond dan ook een veelzeggend citaat van Augustinus, dat eindigt met de bekende woorden: ‘en onrustig is ons hart totdat het tot rust komt in U.’ Dat was ook herkenbaar in het leven van Henk.

Het begon al heel jong met de zorg voor z’n zieke moeder. Bij Henk zag je dat dubbele: aan de éne kant genieten van het geschonken leven en anderzijds het lijden aan het leven. Samengevat met dat éne woord: Nochtans!! Of ook: ‘En toch!!’ Zoals Psalm 62 zingt.. Toch vindt mijn ziel rust bij God. Daar hield Henk aan vast. Ook door volhardend te blijven Bijbellezen en bidden. Hetzelfde ontdek je in Romeinen 8 waar we tijdens de afscheidsdienst uit lazen. In dit gedeelte wordt eerlijk over de gebrokenheid van ons bestaan gesproken, maar ook over de verlossing, de jubel klinkt. ‘Wat er ook gebeurt, ik ben van Hem.’ Dat wist Henk Boerman. Voor altijd geborgen in de handen van zijn Heer en Heiland.

We bidden Nel, en haar gezin en alle anderen die Henk zo missen Gods troostende nabijheid toe.  

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

Ds. Nees Cluistra

Gedicht van Okke Jager

Verraadt ons aller angst zich niet 
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.


Meeleven

Anne-Marie Legerstee is tijdelijk nog in BAVO Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN. (Gebouw 5B). Nieuwe moed en kracht toegebeden!

Dhr. K. de Bruijn kreeg als gevolg van het prostaatonderzoek een hormoonkuur voorgeschreven. We hopen en bidden met hem en zijn vrouw dat het een positief effect zal hebben om de ziekte tegen te houden. Ook u Gods nabijheid toegebeden.

Dhr. Wim Kamphuis moet voor een prostaatoperatie op 31 mei naar het  Franciscusziekenhuis. We hopen dat dit goed zal gaan en bidden hem herstel toe!

Voor fam. Van de Watering zijn het intensieve weken. Ze zijn onlangs verhuisd naar de Kerklaan. Tijdens de verhuizing waren de zorgen rond dhr. van de Watering groot. Zijn kwetsbare gezondheid speelde hem flink parten. We wensen u toe dat God jullie nog een goede tijd zal geven in de nieuwe woning. 


Liturgie (2)

Hoe beleven wij de kerkdienst en welke verwachting hebben wij ervan? Dat is best een belangrijke vraag. Een eerdere keer schreef ik al dat de liturgie veel méér is dan samen ‘mooie’ liederen zingen. Voorheen werd de kerkdienst ook wel een ‘godsdienstoefening' genoemd. En terecht, de liturgie is een oefenplaats, een plek waar je als volgeling van Jezus gevormd wordt. Zo las ik in het blad Kontekstueel (van mrt. 2017) boeiende artikelen over de liturgie. Ik citeer nu een aantal zinnen van de theoloog Samuel Wells die aangeeft dat we in de liturgie ons oefenen in vaardigheden die je in het leven als volgeling van Jezus nodig hebt.

Alle elementen van de kerkdienst komen aan de orde. Tot nadenken stemmend!! Het volgende citeer ik dan ook.  

-Als je je realiseert dat je bent gekomen in de aanwezigheid van God, dan ontwikkel je de vaardigheid van verwondering (lk bij God!), de geneigdheid tot nederigheid, een besef van wie God is. 

-In Gods aanwezigheid, word je je ook bewust van elkaars aanwezigheid. Door een regelmatige ontmoeting in de liturgie waarin je je samen richt op God, leer je de vaardigheid om met anderen om te gaan, om botsende belangen of ideeën niet in ruzie te laten uitlopen, maar in gemeenschap te laten bestaan en te bespreken. Dat zijn vaardigheden die je als christen (en als mens) nodig hebt in het dagelijks leven.

-Als je samen bent, word je je ook bewust van de mensen die er niet zijn en de mensen die je mist. Zo ontwikkel je gevoel voor pastoraal omzien, voor missionair bezig zijn. Beide dingen oefen je in je dagelijks leven uit. 

-Als je luistert naar het Woord op zondag, train je jezelf om Gods stem te zoeken. Luisterend naar Gods Woord, leer je om jezelf, je hele leven, de wereld te zien in het perspectief van God. Dit aangeleerde perspectief maakt dat je anders in je dagelijks leven staat. Je leert zo te leven in vertrouwen op Gods grote daden van bevrijding, verzoening, van kruis en opstanding. Je leert wat genade is, wat genade ontvangen is en genade geven is, je leert van Gods liefde wat liefde is. 

-In de gebeden en liederen vraag je om vergeving, je leert kritisch naar jezelf kijken en je leert de moed om toe te geven wat fout zit. In gebeden en liederen loof je God, vereer je God, leer je dankbaarheid en oefen je in woorden om dankbaarheid te uiten. Je vertegenwoordigt anderen bij God, je leert om de nood en pijn van anderen in het oog te hebben.

-In het sacrament van de doop leer je onder andere wat sterven en opstaan is en zie je hoe rigoureus het nieuwe leven is dat de Geest in jou, de gedoopte volgeling van Jezus laat groeien: zo nieuw als leven na de dood. 

-Bij de viering van het avondmaal zit je samen aan tafel met je broeders en zusters, dat veronderstelt gemeenschap, onderlinge vrede. Het is een oefening om ook aan andere tafels, thuis of op je werk, in vrede met mensen te leven. 

-Bij de collecte leer je de geneigdheid van vrijgevigheid, je leert delen, je leert dat jouw bezit ook maar gekregen is. Zo kun je ook in het dagelijks leven staan. 


Welkom op de gebedskring

We willen u hartelijk uitnodigen om mee te doen met de gebedskring. Deze komt voor de eerste keer bijeen op dinsdagavond 5 juni van 19.00 – 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Vervolgens komen we elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar.

Wat gebeurt er op een gebedskring?

We zingen enkele liederen, lezen uit de Bijbel en brengen onze dank en gebeden bij God. Hierbij is ruimte om hardop of in stilte te bidden voor het plaatselijk kerkenwerk, lief en leed in de gemeente en overige zaken die ons aan het hart gaan.

Wanneer u zelf een verzoek heeft aan de gebedskring om ergens voor te bidden of danken dan kunt u dit per mail aangeven via email:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  t.a.v. Ellen of Bertha.
Telefoonnr.: Ellen vd Keur -  06-33136049 
Telefoonnr : Bertha Cluistra - 010-2543499


Tenslotte

In het volgende kerkblad wordt aangekondigd dat er 17 juni een doopdienst is van Renate Blokland en Sepp Wiskie. Zelf heb ik daaraan voorafgaand een time-out. De ouderenpastor Annemieke Bomhof vervangt me dan. Ook ds. Gerben van Manen kan eventueel inspringen. 

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal Vertrouwen

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand.
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand
De zee komt op wanneer ze wil,
ze wist je passen uit.

En als de wind het zand bespeelt,
zie je nauwelijks meer vooruit.
Dit is vandaag,het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg

Dit is vandaag, met z’n vreugde en z’n pijn
en je hoeft maar een ding te doen.
Dat is: er zijn 

En niets is moeilijker dan te laten gaan.
De toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het aan.
Gedragen door die Ene.

(tekst Kinga Ban)


Pastoraat

Mevr. E.J. Boerendonk mocht vanuit Avanze waar zij revalideerde van een heupfractuur en operatie, weer thuiskomen. Hoewel zij dankbaar is en heel moedig de draad weer op probeert te pakken, valt dat toch wat tegen. Er is heel wat te verwerken, en je bemerkt de beperkingen extra in je eigen omgeving. Zullen we samen biddend om haar heen blijven staan?!

Dhr. W.A. Heikoop is vanuit het IJssellandziekenhuis naar verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062AB Rotterdam overgebracht. De oorzaak van zijn afnemende gezondheid is nog altijd niet helder en wordt nader onderzocht. Onzekerheid doet veel met je, zeker als je verzwakt bent. We wensen hem van harte Gods troost en nabijheid toe

Dhr. G.(Guus) van der Giessen, Valeriusrondeel 562, lag de afgelopen periode tweemaal in het IJssellandziekenhuis vanwege diverse klachten. Onderzoeken zijn nog gaande maar dat er behandeling van zijn hart- en urologische problemen noodzakelijk zijn staat al wel vast. Ook bij hem en zijn vrouw Diny en de hunnen weer spanning en onzekerheid over hoe de weg zal gaan. Wat een troost als je je dan mag vastklampen aan de Hand van Vader van wie je weet dat Hij je vasthoudt en nooit los zal laten. We mogen hen, ook in ons gebed, aan Hem opdragen.


Huiskamerontmoeting bewoners Vijverhof op de 1e en 2e etage

Afgelopen week mochten we een groot aantal gemeenteleden en hun familie, in de huiskamer op de 1e etage van de Vijverhof ontmoeten. Zo konden ook zij kennismaken met de nieuwe dominee, ds Cluistra. Wat was het fijn samen een kopje koffie te drinken, samen te zingen en te bidden. En samen stil te staan bij de Here God die hoe het al stormt het op je levensscheepje, altijd bij je blijft en met je meegaat. De mooie kaarten met afbeelding van de Dorpskerk en de rolletjes pepermunt (!) gaven herkenning aan de kerkgang van vroeger. Heerlijk om weer even zo samen kerkgemeenschap te mogen zijn! 

Gesprekskring Merel

In overleg met de bewoners/gemeenteleden en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) is deze maand een nieuwe activiteit in de vorm van een Gesprekskring gestart in de recreatieruimte van de Merel gestart. Aan de hand van het thema Vertrouwen ontstond gesprek op gebied van geloof, zingeving We hopen dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 te blijven organiseren. De nieuwe datum hoop ik in de volgende Kerknieuws te kunnen melden. Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal van harte welkom!


SeniorenBijbelstudiekring

Ook het afgelopen seizoen kwam op elke 3e woensdagmiddag van de maand een groep van tussen de 12-15 senioren bijeen in de consistorie van de Dorpskerk om samen te luisteren en te spreken over een Bijbelgedeelte en wat dat in ons eigen leven te zeggen heeft of had. Het waren mooie ontmoetingen waarin we nader tot God en elkaar mochten komen. In september (19 sept) hopen we na de zomerperiode weer te starten. Mocht u interesse hebben en graag meer willen weten, neemt u gerust contact met mij op (0180-310449).  Allen van harte uitgenodigd!  


Giften

Tijdens bezoekwerk mocht ik giften ontvangen: €20,-  en €10,-   Alle gevers hartelijk dank!


Afwezigheid ouderenpastor

Van 1 t/m 8 juni hoop ik vakantiedagen op te nemen. Ds. Nees Cluistra zal mij in deze periode vervangen, met dank!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Uit de Kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat kerkrentmeester dhr. M.M. Visser om persoonlijke redenen zijn ambt heeft neergelegd. Wij danken hem voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. 

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba)


Solidariteitskas

Onder de naam Solidariteitskas wordt door de Protestantse Kerk Nederland aan alle plaatselijke gemeenten een bijdrage gevraagd van zo'n 10 euro per lid. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Als gemeente dragen wij voor ieder lidmaat en voor elk meerderjarig dooplid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Als u bereid bent meer te geven, dan komt dat ten goede aan onze eigen gemeente.

U krijgt hiervoor een brief en acceptgiro thuisbezorgd. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeente en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?


Jarigen in de maand juni

06 Mw. M.Burger-Heuvelman - 86jr

07 Mw. H.de Wit-Heuvelman - 87jr

07 Dhr. G.OlthoLinde 4  2925CG, Kr ad IJssel80jr

09 Mw. M.Hoogenboezem-Slooter - 93jr

10 Mw. S.Huisman-van Harten - 80jr

11 Dhr. T.L.Schols - 75jr

11 Dhr. HH.Smits - 75jr

12 Mw. C.Kraaij-Ligchaam - 88jr

14 Dhr. N.Pons - 92jr

14 Mw. B.Verwaal - 86jr

14 Dhr. J.G.A.van de Laar - 80jr

20 Mw. A.Oppenheimer-Versnel - 85jr

22 Mw. P.C.Stolk-Baardman - 88jr

24 Dhr. M.Visser - 88jr

24 Mw. P.M.Minnaard-Graaf - 86jr


Jeugddienst  zondagavond  10 juni 2018

Op zondagavond 10 juni is de laatste jeugddienst voor de zomervakantie. Voorganger is ds. L. Hoftijzer uit Rijnsburg, aanvang 19.00 uur.

Het thema is: “Het voordeel van de twijfel”.

Graag willen we de verbinding tussen geloof en wetenschap aan de orde stellen. Geloven met je verstand, kan dat?

Ds. Hoftijzer gaat op zoek naar een antwoord op deze vraag en betrekt hierbij het scheppingsverhaal. Niet vanuit Genesis 1 maar vanuit Psalm 33. We zijn zeer benieuwd! De muzikale medewerking wordt verzorgd door onze eigen Dorpskerkbands.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie.  


Cupcake actie voor Gerrit en José Heino

Zondag 27 mei is de cupcake actie van de kindernevendienst van start gegaan! Deze actie is bedoeld om de werkzaamheden van Gerrit en José Heino in Zuid-Afrika financieel te steunen. Tijdens de kindernevendienst hebben Harmen en Pieter Heino aan de kinderen een presentatie gegeven over het werk van hun ouders.  De kinderen hebben daarnaast een mooie kaart geknutseld die op de post is gegaan naar het verre Afrika om Gerrit en José te informeren over deze mooie actie. 

Hoe kunt u een bijdrage leveren? Door onze heerlijke cupcakes te bestellen! Daartoe zijn twee mogelijkheden:

-Na de ochtenddienst op 3 juni zullen er bij de uitgangen bestelformulieren worden uitgedeeld. U kunt de ingevulde bestelformulieren na de dienst inleveren in de dozen bij de twee uitgangen van de kerk. 

-U kunt uw bestelling ook per email plaatsen. Stuurt u dan uiterlijk 3 juni een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  

De cupcakes kosten 5 euro voor 5 stuks. Op 17 juni na de ochtenddienst kunt u de eigengebakken cupcakes afhalen in het kerkelijk centrum. U kunt alleen contant betalen. Als u geen cupcakes lust, dan kunt u op 17 juni ook (contant) geld doneren. U kunt natuurlijk ook altijd een financiële bijdrage via de thuisfrontcommissie doen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Hartelijke groet namens de leiding van de kindernevendienst


Gemeentenieuws - 9 / 11 mei 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Openbare belijdenis

Het was op 15 april een indrukwekkende dienst waarin Kees Prins, Lara Hagers en Ellemart Plomp belijdenis deden. Nogmaals dank aan collega ds. Gerben van Manen die een paar jaar met hen opgetrokken is. Het is goed om te vermelden dat een ander gemeentelid, Tim Euwema, op 25 maart j.l. belijdenis heeft gedaan in de St. Janskerk te Gouda. Ook jij van harte Gods zegen toegewenst! Wanneer anderen overwegen om die stap ook te willen doen dan ben je daartoe zeer uitgenodigd. Met ingang van het nieuwe seizoen hoop ik dat er een groepje te vormen is die daarover in gesprek wil gaan. Mail of bel me gerust!


Geboren

Op 15 april is geboren Sepp Nils. Sepp is de de zoon van Michael en Janneke Wiskie en het broertje van Lynn. Op het kaartje staat de tekst: ‘Every good and perfect gift is from above.’ Dat is helemaal waar en we wensen jullie als gezin Gods zegen toe met dit grote geschenk.

Van harte gefeliciteerd!


Ons voorgegaan

Op 19 april 2018 is overleden mevr. Suus van Agteren-Lamens. De laatste jaren woonde zij in zorgcentrum Nijeveld in Rotterdam Ommoord. Zolang haar gezondheid het toeliet werd ze door gemeenteleden opgehaald voor de zondagse dienst. Mevr. van Agteren was een meelevend lid van onze gemeente. Ze hield van de Dorpskerk en genoot van veel activiteiten. Als aandenken aan haar dragen we de maaltijdschorten, zitten we op de door haar genaaide kussens in de kerk en met Kerst kijken we naar het mooi gemaakte kleed onder de kerstboom.

(deze info kreeg ik van Rijmie Klein, waarvoor dank). 


Overlijden

Op donderdag 26 april is Hendrik Boerman heengegaan.

Hij werd 66 jaar en woonde met zijn vrouw Nel te Krimpen a/d IJssel. Nadat hij een paar dagen daarvoor in het ziekenhuis was opgenomen vanwege een open wond aan zijn voet bleek zijn situatie door bloedvergiftiging al direct heel ernstig. Dat het zijn overlijden tot gevolg zou hebben is een onvoorstelbaar grote klap. Ons gebed is dat Nel en haar gezin, en alle andere familieleden en betrokkenen zich getroost weten door de wetenschap dat Henk nu voor altijd geborgen is in de handen van zijn Heer en Heiland. In een volgend kerkblad volgt een ‘In Memoriam’.   


Meeleven

Anne-Marie Legerstee, is tijdelijk nog in BAVO Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN. Nu in Gebouw  5B. Alle goeds toegewenst. Dhr. K. de Bruijn moest enkele keren naar het ziekenhuis voor onderzoek en wacht op uitslagen. Gods nabijheid toegebeden. 


Samen bidden… wie doet mee?

Een tijdje geleden raakten wij, Ellen van der Keur en Bertha Cluistra, met elkaar in gesprek over de betekenis en de plaats van het gebed in de gemeente. We willen het idee aan u voorleggen om een gebedsgroep te starten of misschien zelfs meerdere groepjes te vormen waar gezamenlijk gebeden kan worden. 

Waarom samen bidden? Het is een Bijbelse gewoonte om samen te komen voor gebed. En Jezus verbindt hieraan een prachtige belofte: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden”. (Matteüs 18:19-20)

Door gezamenlijk gebed mogen we de eenheid die er is door het geloof in Jezus Christus ervaren. De kracht van het gebed hangt niet af van de grootte van de groep. God zelf wil Zijn zegen geven als we Hem eensgezind zoeken in onze gebeden. Samen bidden kan ook een enorme stimulans en verrijking zijn voor je persoonlijke gebeds- en geloofsleven. We kunnen ook hierin van elkaar leren en elkaar aanvullen. 

Concreet denken we aan de volgende mogelijkheden om een gebedsgroep te vormen:

1.We willen een gebedskring starten die één keer in de maand samenkomt in de kerk of in het Dorpshuis. We denken aan de eerste dinsdagavond van de maand van 19.00 – 20.00 uur. De eerste keer zal zijn op dinsdag 5 juni.

2.Het samenstellen van gebedstrio’s. Dit is een klein groepje bestaande uit 3 personen die regelmatig samenkomen om te bidden. Dit kan gewoon bij iemand thuis. Tijdstip en frequentie kan in onderling overleg worden afgesproken. In het kerkelijk centrum liggen folders die meer informatie geven over het vormen van een gebedstrio.  Een dergelijk klein groepje zou natuurlijk ook uit twee of uit vier mensen kunnen bestaan… Via de mail kunnen we dank- en gebedspunten doorgeven.

Iedereen is hartelijk welkom om mee te doen met de gebedskring op dinsdag 5 juni in het kerkelijk centrum! Aanvang 19.00 uur.

Heeft u ideeën, vragen en/of opmerkingen over samen bidden in de Dorpskerk of wil je meedoen in een kleine gebedsgroep aan huis? We horen het graag!

U kunt mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Ellen of Bertha

Ellen van der Keur, telefoon: 06-33136049
Bertha Cluistra, telefoon: 010-2543499

07-05-2018


Vanuit de pastorie

Nog even en dan zal het Pinksteren zijn. De vijftigste dag van Pasen. De belofte van de Vader (Handelingen 1:4) wordt vervuld. Daar lezen we over in Handelingen 2 en dat gedeelte zal op 20 mei dan ook centraal staan. De kinderen hebben dan hun Pinksterkamp. Anderen gaan naar Opwekking of komen ‘gewoon’ naar de Dorpskerk of luisteren thuis mee. Hoe het ook zij; ik wens u allen een gezegend en vurig Pinksterweekend,

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal 

Pinkstervreugde: alles wat adem heeft….

Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.                                             

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten, het ademt van de Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.  

Uit Nieuwe Liedboek: 657   


Pastoraat 

Mevr. E.J. Boerendonkverblijft nog ter revalidatie in Avanze, 's-Gravenweg 355 k 308, 2905 LC Capelle aan den IJssel. Half mei hoopt zij naar huis te mogen terugkeren. Met haar hopen en bidden we dat het herstel in haar eigen omgeving mag doorzetten en zij nog een poosje in haar eigen huis mag blijven functioneren. Ze bedankt allen die haar een kaart zonden. Wat bijzonder als je zelf bijna geen bloedverwanten hebt, een kerkfamilie met broers en zussen in de Heer om je heen te weten. Blijft u aan haar denken, ook in gebed? 

Dhr. W.A. Heikoop moest worden opgenomen in het IJssellandziekenhuis. Zijn, altijd goede, gezondheid laat het de laatste maanden afweten waardoor hij steeds meer afhankelijk van zorg lijkt te worden. Na een lange tijd van zorg voor zijn vrouw, en haar opname in de Vijverhof, extra moeilijk nu zelf hulp te moeten ontvangen en in spanning en onzekerheid te verkeren. We hopen met hem om Gods bemoediging en troost in deze moeilijke tijd.

Mevr. J. Steenwijk- Stoffels voelt door benauwdheden haar krachten steeds meer afnemen. We bidden haar en haar familie Gods dragende handen van harte toe.  

Mevr. A.C. Mak-Uijthoven is inmiddels met succes aan haar beide ogen geopereerd. Naast dankbaarheid voor beter zicht zijn er toch ook nog zorgen vanwege andere gezondheidsklachten die om onderzoek vragen. Van harte Gods ontferming toe gebeden door alle noden heen.


Jubilea

Dhr. H.G. den Otter en mevr. C. den Otter-Lagerwaard mochten op 24 april gedenken dat zij 60 jaar geleden in de huwelijkse staat verbonden werden. Samen lazen we hun trouwpsalm, Psalm 4, Heer laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Een psalm die wijst op de trouw van de Here, God die luistert als we roepen, antwoord geeft. In Hem mag ons hart de vreugde vinden die echt gelukkig maakt. Zo vertrouwend mogen we vrede vinden omdat de Heer ons laat wonen in een vertrouwd en veilig huis. Het jubileren paar mocht dat ondervinden in de lange weg die achter hen ligt. De Psalm is ook nu, in de moeilijke omstandigheden, waarin het feest niet groot gevierd kon worden, tot troost en bemoediging. Zodat zij zich in dankbaarheid gedragen mogen weten.

Dhr. J.J. Heikoop en mevr.H.M. Heikoop-van der Bor gedachten op 1 mei 60 jaar getrouwd te mogen zijn. Hun levensweg samen kende vreugde maar ook moeiten en verdriet. Zeker ook de laatste jaren waarin beider gezondheid hen toenemend parten ging spelen, had dat grote impact op hun bestaan. Wonderlijk dat juist dan de Here God zich steeds meer bekend maakt als je Heiland en Redder, die je Zijn liefde schenkt, zodat je in Zijn kracht nieuwe moed kunt vatten. Waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen, dat is de tekst die alle jaren met hen meegegaan is en die zij dankbaar mogen beamen.

We feliciteren beide echtparen vanaf deze plaats van harte en wensen hen en de hunnen Gods zegen en nabijheid toe in de toekomende tijd.


Uitnodiging 

In overleg met de bewoners/gemeenteleden en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) wordt een nieuwe activiteit in de vorm van een Gesprekskring gestart in de recreatieruimte van de Merel. De ouderenpastor zal aan de hand van een thema op gebied van geloof, zingeving en levensvragen het gesprek leiden. Idee is dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00. De eerste keer zal zijn op D.V. maandagmiddag 28 mei.

Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging, van harte welkom! 


Giften 

Dank voor de gift van €20,- die ik tijdens bezoekwerk mocht ontvangen!


Afwezigheid ouderenpastor 

Van 1 t/m 8 juni hoop ik vakantiedagen op te nemen. Ds. Nees Cluistra zal mij in deze periode vervangen, met dank!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


In Memoriam

Clara van Vliet-Borsje

23 februari 1921 – 7 april 2018

Clara werd geboren in het Brabantse Heusden. Tijdens de crisisjaren kwam het gezin naar Capelle. Clara ontmoette Henk van Vliet en zij trouwden in 1947. Ze werden verblijd met 3 kinderen: Bas, Stijnie en Jeanette. Heftig was het dat Henk in 1963 (in de Dorpskerk!) een hersenbloeding kreeg. In 1971 overleed hij en moest Clara als 50-jarige weduwe haar eigen leven oppakken en invulling geven. Niet veel later onderging ze een schildklieroperatie en nadien wisselde haar gemoedstoestand erg: van diep in de put tot volop genietend. Dat was intensief, voor haar zelf en haar omgeving. Ze genoot van vakanties en activiteiten èn kon weken lang het liefst maar op bed liggen. 

10 jaar geleden verhuisde Clara naar de Vijverhof. Met vallen en opstaan bleef ze leven bij de dag. In moeilijke tijden verlangde ze ernaar dat God haar thuis zou halen. Tegelijk hield ze vast aan het aardse leven en bleef ze zoeken naar houvast, hoop en perspectief.

De laatste maanden werd duidelijk dat haar aardse leven ècht afliep. Het duurde lang, maar wat was die laatste periode waardevolle genadetijd. Zoals de kinderen beschreven: “de laatste 18 prachtige, intense, liefdevolle dagen die wij dag en nacht met haar hebben mogen meemaken en waarin we haar hele leven met haar hebben kunnen doornemen.” Er werd gepraat, gezongen, gebeden en langzaam namen de krachten af.

Tijdens de ‘dankdienst voor haar leven’ waren er liederen van vertrouwen en hoop die Clara mooi vond. Hoop was voor haar door de jaren heen zó belangrijk en onmisbaar. Bewust lazen we de voor Clara veel betekenende Psalm 39 uit haar trouwbijbel en vers 8 stond centraal: “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Als je helemaal op jezelf teruggeworpen wordt, dan val je terug op je fundament. Mensen kunnen elkaar hoop en perspectief geven, maar ontvallen. Clara stelde haar hoop en vertrouwen op God. Psalm 39: 8 was voor haar vraag èn antwoord: “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!”

Ik hoop en bid dat iedereen getroost wordt door het geloof, de liefde èn de hoop van waaruit Clara van Vliet leefde, zodat we zelf hoopvol voort kunnen op onze eigen levensweg.

Peter Versloot (Geestelijk verzorger De Vijverhof) 


Uit de Kerkenraad

Het is alweer enige tijd geleden dat de bevestigings/afscheidsdienst van ambtsdragers heeft plaatsgevonden. Er is een nieuwe taakverdeling en deze ziet er als volgt uit:

Het moderamen

Martin van de Watering is voorzitter (ouderling-kerkrentmeester)

Ds. C. Cluistra (assessor)
Rob den Uijl (jeugdouderling)
Adri van der Linde (ouderling-scriba)
Els van der Eijk (diaken)

Afgevaardigden naar het College van Kerkrentmeesters

Martin van de Watering
Ed Harms
Albert Verhagen
Peter Klop

Afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad

Rob den Uijl (jeugdouderling)
Peter Klop (diaken)

Afgevaardigde naar de Classis

Albert Verhagen (diaken)

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba) 04-05-2018


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten Maart 2018 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                     € 1089,20

Vijverhof weeksluitingen        €    537,95

Onderhoud Dorpskerk           €   183,55

Onderhoud orgel                  €   163,27

Jeugdwerk Follow me           €     26,40

Leermateriaal Catechisatie    €    188,87

Biddagcollecte                     €    384,70

Bloemenfonds                     €    209,00

Giften

Offerblok                            €     32,70

Totaal:                               €  2815,64

Per bank ontvangen van N.N. € 10, € 50 en € 500 voor biddag.

Wij zijn dankbaar dat we een legaat van € 1000 hebben gekregen uit de nalatenschap van mevr. W. Penning.

Alle gevers hartelijk dank, Kerkrentmeesters Dorpskerk.


Gemeentenieuws - 8 / 20 april 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Rond de diensten op zondag

Op 22 april is er in de morgendienst een gastvoorganger en wel ds. G. van den Bos uit Ede. In de avonddienst mag ik voorgaan. Datzelfde geldt voor de morgendiensten op 29 april en 6 mei. Ik ben nog aan het nadenken welke Bijbelgedeelten dan centraal zullen staan. Op die zondagen zijn er in de avonddienst gastvoorgangers. Welkom!


Hemelvaartsdag 10 mei

Bij hemelvaart hebben wij de neiging te denken aan afscheid. Jezus vertrekt en laat ons hier achter. Er komt iets van afstand. Was Hij maar dichterbij … Dat is wat wij voelen rond de hemelvaart van Jezus. Alsof Hij is uitgediend en het nu aan ons over laat hoe het hier verder moet. En toch is dat niet zo. Hij is en blijft bij ons betrokken en laat ons niet als niet alleen. Hij zendt Zijn Geest! (Pinksteren) En zoals Hij toen zegenend heenging (Lukas 24:51), zo zegent Hij ons vandaag! Reden genoeg om samen te komen in een kerkdienst om 10.00 uur. 


Meeleven

Anne-Marie Legerstee is tijdelijk opgenomen in BAVO Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN Capelle aan den IJssel (Gebouw  OB5  D1) We bidden voor haar en wensen haar nieuwe kracht en moed toe!

Mevr. W.A. Maurik-Slieker is vanwege ernstige longproblemen (COPD) tien dagen in het IJsselland ziekenhuis opgenomen geweest. Zij bedankt ieder voor het meeleven en in het bijzonder voor de mooie kaart ontvangen van de deelnemers van de Dorpskerkmaaltijd.

Op 7 april is in Nijmegen mw. E. Terlouw- van ’t Holst geopereerd aan haar schouder. We wensen haar herstel toe en een goede revalidatie. 

Mw. Nel Boerman-van Cappellen wacht op 18 april een knieoperatie in het IJsselland ziekenhuis. Ook u en alle anderen die in het ‘medische circuit’ zitten bidden we Gods genezende nabijheid toe.


Liturgie

Tijdens de huiskamerontmoetingen leer ik steeds weer dat we als gemeente een boeiende gemeenschap vormen. En daar geniet ik van. Ieder heeft zo zijn of haar achtergrond en geschiedenis. En ook de geloofsweg die ieder tot nu toe gegaan is blijkt nogal eens heel verschillend te zijn. En toch weten we ons één in Jezus Christus. 

In de gesprekken vertellen we elkaar o.a. welk lied (speciale) betekenis voor ons heeft. De één noemt een bekende Psalm, een ander een gezang of opwekkingslied. 

Iets van die voorkeuren laat ik ook meewegen bij het samenstellen van de liturgie voor een kerkdienst. De liturgie is echter veel méér dan samen ‘mooie’ liederen zingen onder het mom van ‘voor elk wat wils.’ We mogen juist geloven dat God ons leven wil vormen als we samenkomen en de Bijbel openen en antwoorden met Psalmen, gezangen en geestelijke liederen. (Efeze 5:19) In de liturgie naderen wij tot God. We zoeken Hem, vereren Hem. We komen voor een woord van Hem. 

Wanneer we dat beseffen dan gaat het gesprek niet alleen over onze voorkeuren of tradities, ook al kunnen we daarin veel van elkaar en van de verschillende generaties leren. Gebed om wijsheid is bij dit alles nodig! Hoe eren wij God op een wijze die betrokken en authentiek is? Ik hoop dat we met elkaar daarin een goede weg weten te vinden. De éne muziekstijl of liedvorm is niet bij voorbaat beter of slechter! Er is veel verscheidenheid waarin wereldwijd de lof aan God gezongen wordt. Een veelstemmig koor. En wij zijn geroepen dat hier te doen in de context van de Dorpskerk. Bij de liturgie is de kernvraag: ‘Draagt dit ertoe bij dat onze gemeente gevormd wordt in het volgen van Jezus, in het dagelijks leven voor Gods aangezicht?’ (een volgende keer meer)


Vanuit de pastorie

Terugkijkend denk ik aan de volle diensten op Goede Vrijdag en in de Paasmorgendienst en daartussen het bezinningsmoment op Stille Zaterdag. Het was goed om zo met elkaar stil te staan bij de grote heilsfeiten van Kruis en Opstanding. Dat de jongerenbands en het projectkoor op Paasmorgen hun bijdrage leverden maakte het nog meer feestelijk. 

Aan het einde van de Paasweek was er de jaarlijkse bazaar. Het viel samen met de eerste warme dag van 2018 en dat maakte alles heel gezellig en ontspannend. Fantastisch hoe veel gemeenteleden zich met enthousiasme ingezet hebben. Ik ben onder de indruk van alle organisatietalent. 

Eenieder wens ik een goed vervolg in deze 50dagentijd of ook wel vreugdetijd. We leven toe naar Pinksteren. ‘Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.’  

Een hartelijke groet, 

Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal                                                 

Onlangs kwam me een citaat van Nelson Mandela onder ogen. Het luidde May your choices reflect your hopes, not your fears (mogen uw keuzes uw hoop weerspiegelen, niet uw angst). Dat zet aan het denken. Zeker in de tijd na Pasen waarin we mogen denken aan de Hoop die voor ons ligt door het werk van onze Heiland. Hoe maken wij, maak ik keuzes in het leven? In een maatschappij waarin kiezen, eigen keuze, tot grondrecht en eerste levensbehoefte lijkt te zijn verheven.

Eigen keuzen, onafhankelijkheid, maakbaarheid van het bestaan raakt aan vrijheid maar ook aan verantwoordelijkheid. De manier van kiezen weerspiegelt hoe je in het leven staat. Met je keuzen maak je zichtbaar wie je bent en van waaruit je leeft. (Waar) zoek je hulp bij het maken van keuzen, bij het om gaan met de dingen van het leven?  Of als je geen keus hebt, het leven je overkomt met alle verrassingen, veranderingen en verdrietigheden? Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven, horen we Jezus ons zeggen en Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn, Ik zal u rust geven.

Als we ons leven uit genade eerst in Zijn Hand leggen, zal Hij ons leiden, bemoedigen, kracht geven, de weg wijzen zodat we tot onze bestemming komen. Samen met Hem onderweg mogen Hem weerspiegelen, onze Hoop. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, álles is voldaan! Zullen we zo samen op weg gaan naar Pinksteren?!


Pastoraat

Mevr. E.J. Boerendonk verblijft nog steeds ter revalidatie in Avanze, 's-Gravenweg 355 k 308, 2905 LC Capelle aan den IJssel. We bidden haar Gods nabijheid en kracht toe.

Dhr. H.G. den Otter moest wegens hartklachten (weer) acuut worden opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis. Na verblijf op de I.C. en zaal mocht hij weer thuiskomen. Thuis in de nieuwe woning aan de IJsduiker, waar hij en zijn vrouw eind maart naar toe verhuisden vanaf het Slotplein. Heel veel spanning en veranderingen voor hen in korte tijd, wat enorm veel energie vraagt. De viering van hun 60-jarig huwelijksjubileum op D.V.24 april wordt daarom uitgesteld.  We hopen en bidden met hen, en hun familie dat er nu een periode van rust en verzamelen van nieuwe krachten mag aanbreken onder Gods zegen.

Mevr. A.J. Laugeman, verhuisde vanwege haar gezondheid van de P.C. Boutensingel naar De Vijverhof.Een moeilijke stap, toch een gezegende tijd daar toegebeden.

Met de gezondheid van mevr. J. Usmanij-Akihari gaat het steeds minder. Ze ligt op bed en is moeilijk te bereiken. Mogen we haar aan Gods troon leggen in de wetenschap dat Hij nooit loslaat wat zijn Hand begon.

Op 7 april overleed na een lang ziekbed, mevr. C. van Vliet- Borsje. Ze mocht 97 jaar worden. Op 13 april is zij na een dankdienst voor haar leven, begraven op begraafplaats Schollevaar. Een In memoriam volgt in de komende editie van Kerknieuws. We wensen haar familie Gods troost en nabijheid toe. 


Bezoek 

Bij het rondbrengen van de Paaskaarten mocht ik velen van u voor het eerst of opnieuw ontmoeten. Inmiddels zijn er met een aantal van u afspraken gemaakt om samen eens verder te praten. Mochten we elkaar gemist hebben, en zou u het ook fijn vinden elkaar te spreken, belt u gerust dan kom ik graag bij u langs!


In gesprek met elkaar 

In overleg met de bewoners/gemeenteleden en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) wordt een nieuwe activiteit in de vorm van een Gesprekskring gestart in de recreatieruimte van de Merel. De ouderenpastor zal aan de hand van een thema op gebied van geloof, zingeving en levensvragen het gesprek leiden. Idee is dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00. De eerste keer zal zijn op D.V. maandagmiddag 28 mei. Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging, van harte welkom!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Bedankt

Graag wil ik bedanken voor het prachtige boeket bloemen welke ik 1e Paasdag na de morgendienst vanuit de Dorpskerk mocht ontvangen. Het heeft me goed gedaan te mogen ervaren dat er vanuit de gemeente aan je wordt gedacht.

Mevr. M.Burger-Heuvelman

Kerklaan 233


Project Dorpskerk 2025

Het is wat stil geweest rond het project, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Na het afscheid van onze consulent ds. Gerben van Maanen is de projectgroep voortgegaan.

Met een groot aantal gemeenteleden is in de diverse werkgroepen nagedacht over concrete acties op het gebied van Geloof&Generaties, Kerkdienst&liturgie, Gemeenschap&Pastoraat, Missionair&Diaconaal. 

Er ligt een mooi document met aanbevelingen. Binnenkort gaat de uitvoering starten. Daar zijn u en jij ook bij betrokken!

U hoort nog van ons. 

Namens de projectgroep, Erica Benard


Jarigen in de maand april (rectificatie)

20 Mw.C.J.Suur-van de Pol, Herman Gorterplaats 149, 2902TD  80jr

Jarigen in de maand mei

07 Mw.L.J.Vuik-van Zelst - 90jr
08 Mw.W.J.Smits-Scheffers - 92jr
10 Dhr.J.Brons - P80jr
11 Mw.S.J.v Herwaarden-Voorbrood - 89jr
15 Mw.A.C.de Rot-Noorlander - 89jr
15 Dhr.B.van der Sluijs - 88jr
17 Mw.E.de Groot - 88jr
18 Mw.N.E.Bredemeijer-de Vos - 90jr
22 Mw.O v Buren-Versteeg - 89jr
24 Dhr.T.Stolk - 86jr
25 Mw.L.S.Koolwijk-van Delft - 92jr
28 Mw.N.v Houten-v dr Brugghen - 89jr
28 Mw.M.Wieriks-Werksma - 80jr
29 Mw.J.H v Garderen-Meijerrathken - 75jr
31 Mw.L.de Bruijn-van den Adel - 80jr

Huwelijksjubileum

Op 29 april zijn de heer en mevrouw De Visser-de Grauw, Arica 23, 60 jaar getrouwd. Wat een mijlpaal in uw leven!


Collecten Diaconie maand maart 2018

Diaconie Algemeen                   €  326,95
Voorjaarszending                      €  311,25
Diaconie Jeugdwerk                  €  241,88
Diaconie werk HVD                   €  226,45
H.A. Diaconie Youth for Christ    €  496,50
Vijverhof Youth for Christ          €  112,40
Zendingsbussen                       €  219,75

Totaal                                    €  1.935,18

Alle gevers hartelijk dank.


Gemeentenieuws - 7 / 06 april 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Belijdenis

Op 15 april is de morgendienst heel bijzonder! Dan hopen namelijk drie gemeenteleden belijdenis van het geloof te doen. Ik noem nu eerst hun namen, de namen waarmee ze gedoopt zijn. Belijdenis doen is immers ook het ‘ja’-woord toen door de ouders uitgesproken nu zelf uitspreken. Het is de bereidheid hebben om te leven als gedoopte! Het is dan ook ‘ja’-zeggen op de vraag of je wil leven als leerling van Jezus Christus. 

Tussen haken zet ik toch ook maar hun roepnaam erbij want zo kennen we hen en spreken we hen immers aan!  Het betreft:

Lara Nedine (Lara) Hagers,
Elizabeth Martha  (Ellemart) Plomp
Cornelis Baltus (Kees) Prins

Laten we met hen meeleven en om hen heen staan en hen Gods zegen toebidden. Al langere tijd hebben ze meegedaan met de ‘belijdeniscatechisatie’ die in de vacante tijd door ds. Gerben van Manen werd geleid. Toen ik hier kwam hebben we afgesproken dat hij het traject met deze groep zou afmaken. En daarom leiden we samen de dienst. De jongerenbands zullen ook een aantal liederen begeleiden die door de belijdenisgroep zijn uitgekozen. We zien er samen met Lara, Ellemart en Kees naar uit. 


Huwelijk

Er valt nog een feestelijke dienst aan te kondigen. Op 20 april gaan Joery Kramer en Willemijn Plomp trouwen. We feliciteren hen, samen met wederzijdse familie en vrienden van harte! De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Dorpskerk en begint om 19.00 uur. Deze dienst zal geleid worden door een goede bekende van het bruidspaar en wel ds. Ies Maaswinkel uit Maassluis. Het is mooi wanneer u/jij meeleeft en de dienst bijwoont. 


Pasen in je eigen leven

Onderstaande woorden met als titel ‘vastgelopen’ kwam  ik onlangs tegen. Ik werd er niet echt blij van maar realiseerde me direct dat het in ons leven wel zo kan zijn. Dat je vastloopt door zoveel wat er in je leven aan de hand kan zijn. Het thema van de Paasdienst was: ‘Een verschil van dag en nacht’.  Zoiets dus.. voor je het weet heeft de paasloosheid je te pakken. Het is het donker waar de leerlingen van Jezus op die paasmorgen ook in vastgelopen waren. Maar toen ging de zon op! (Markus 16:2) Ze vonden weer een weg vooruit! 

Vastgelopen? 

Misschien zijn wij: door zonden vastgelopen
d
oor zorgen zwaarmoedig geworden
door nare gebeurtenissen lam geslagen
door verdriet mistroostig geworden
door mislukkingen moedeloos geworden
door moedeloosheid (bijna) ongelovig geworden
door teleurstellingen wantrouwend geworden
door ziekte de zin in het leven kwijt geraakt
door gemis eenzaam geworden
door ontberingen hard geworden
door onrecht cynisch geworden
door eenzaamheid eenzelvig geworden
door verlangen verteerd
door jaloezie bevangen
door onmacht overvallen
door innerlijke strijd verscheurd
door tegenwerking bitter geworden
door ons verleden gebonden
door angst voor het leven of voor de toekomst verlamd
door zwaarmoedigheid vreugdeloos geworden
door gebrek aan vertrouwen passief geworden. 

Wanneer je zo vastgelopen bent dan lijkt er geen uitweg te zijn. En toch! Zo verrassend voor de leerlingen het Paaslicht opging zo mogen we dat ook voor en met elkaar bidden. ‘Heer, vernieuw ons leven, bevrijd en genees! Doorbreek de nacht van ons bestaan. U bent de bron van nieuw leven!’ En ook ervaar je dat hier slechts in alle voorlopigheid, toch mogen we het geloven en nazeggen: ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ (2 Korintiërs 5:17). Met dat perspectief zegenen we elkaar en in het bijzonder hen die zich herkennen in allerlei vastgelopen situaties. 


Gift 

Onderweg ontvangen 20 euro voor de Dorpskerk. Dank.


Vanuit de pastorie

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal                                                                                                         

Heel de schepping slaakt een zucht; 
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.       

Tekst: Hans Maat© Stichting Sela Music 


Wel en Wee

Mevr. E.J.Boerendonk kwam ten val en brak haar heup. Inmiddels is zij geopereerd en ter revalidatie opgenomen in Avanze, 's-Gravenweg 355 k 308, 2905 LC Capelle aan den IJssel. Op haar hoge leeftijd (100!)  geen sinecure allemaal. Een kaartje ter bemoediging is zeer welkom! (zeker gezien haar zeer klein familienetwerk) We wensen haar van harte Gods zegen en nabijheid toe.

Mevr. M. Burger- Heuvelman verbleef wegens een val, langer bij haar dochter in het hoge noorden. Zij mocht weer thuis terugkeren, maar nader onderzoek naar de oorzaak van het wankele evenwicht is noodzakelijk. Dat geeft spanning en onzekerheid. Gods kracht en uitzicht toegebeden. 


In gesprek met elkaar 

De afgelopen periode hebben we twee huiskamerontmoetingen gehad in de omgeving van de Vijverhof. Mooi op deze manier (nader) kennis te maken met ds. Cluistra en elkaar. Een aantal gemeenteleden voor wie de gang naar de Dorpskerk moeilijk mogelijk is, waren nu wel in de gelegenheid te komen. Het was fijn een begin van gesprek te hebben over geloof en kerk aan de hand van stellingen.

Er bleef nog genoeg gespreksstof waar we nu niet aan toe kwamen.  In overleg met de bezoekers en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) werd afgesproken een nieuwe activiteit in de vorm van een gesprekskring te starten in de recreatieruimte van de Merel. Ik zal als ouderenpastor het gesprek aan de hand van een thema op gebied van geloof, zingeving en levensvragen leiden.

Idee is dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00. De eerste keer zal zijn op D.V. maandagmiddag 28 mei. Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging, van harte welkom!   


Giften 

Tijdens het pastoraal werk in de gemeente ontving ik een gift van €20,-, waarvoor dank!

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Jeugddienst  zondagavond  15 april 2018

Op zondagavond 15 april is er weer een jeugddienst. Voorganger is ds. H.M. Habekotté uit Maasdijk, aanvang 19.00 uur. Het thema is: “Wie ben ik?” Een thema dat je als jongere wel bijna moet aanspreken! Je bent als jongere immers “jezelf aan het ontdekken” en je eigen identiteit aan het ontwikkelen. Maar ook je ideeën over de wereld en welke normen en waarden belangrijk voor je zijn.

Dit is een spannende tijd waarin God je gelukkig niet loslaat. Ds. Habekotté gaat vanuit de bijbel op zoek naar handreikingen. Psalm 139 zegt bijvoorbeeld veel over dit  thema: “Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mezelf ooit ken”.

De  muzikale medewerking wordt  verzorgd door onze eigen jongerenbands. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie.  


Collecten Diaconie maand februari 2018

Werelddiaconaat           €    267,28

Diaconie Algemeen        €    473,48

Rampenfonds               €    249,00

Zendingsbussen            €    201,80

                               ______________

                                    € 1191,56

Alle gevers hartelijke dank


Huwelijksaankondiging

 Blij zijn wij u en jou te mogen melden dat Joery Kramer en Willemijn Plomp in het huwelijk gaan treden. De kerkelijke inzegening zal op 20 april om 19.00 uur plaatsvinden in de Dorpskerk . De dienst zal worden geleid door ds. I. Maaswinkel. U en jullie zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Wij wensen Joery en Willemijn samen veel liefde, alle goeds, veel voorspoed en Gods nabijheid toe. Hun toekomstig adres wordt: P.C. Boutensingel 115, 2902 BG in Capelle aan den IJssel. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Project Dorpskerk 2025

Het is wat stil geweest rond het project, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Na het afscheid van onze consulent ds. Gerben van Maanen is de projectgroep voortgegaan.

Met een groot aantal gemeenteleden is in de diverse werkgroepen nagedacht over concrete acties op het gebied van Geloof&Generaties, Kerkdienst&liturgie, Gemeenschap&Pastoraat,

Missionair&Diaconaal. Er ligt een mooi document met aanbevelingen. Binnenkort gaat de uitvoering starten. Daar zijn u en jij ook bij betrokken! U hoort nog van ons. 

Namens de projectgroep, Erica Benard

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng
19-09 20:00-22:00
Moderamen vergadering