Algemene voorwaarden verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR EN HUURGEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE GEBOUWEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DORP-MIDDELWATERING

 

 1.          BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gebruik en huur van ruimten in onderstaande kerkgebouwen:

a.   Dorpskerk, Kerklaan 2, Capelle aan den IJssel

b.   Kerkelijk Centrum, Kerklaan 2, Capelle aan den IJssel

c.   Dorpshuis, Kerklaan 2, Capelle aan den IJssel 

1.2        In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

             a.   huur: gebruik tegen betaling van huur door niet tot de Hervormde Gemeente Dorp-Middelwatering behorende instanties of niet namens de Hervormde Gemeente Dorp-Middelwatering optredende personen;

             b.   de huurder: iedere niet tot de Hervormde Gemeente Dorp-Middelwatering behorende instantie of niet namens de Hervormde Gemeente Dorp-Middelwatering optredende persoon die met de kerkrentmeesters een overeenkomst heeft gesloten inzake huur van een of meer ruimten in een der gebouwen van de Hervormde Gemeente Dorp-Middelwatering;

             c.   de verhuurder: het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Dorp-Middelwatering, hierna te noemen 'de kerkrentmeesters';

             d.   de koster: de door de kerkrentmeesters aangestelde functionaris die het dagelijks beheer van het kerkgebouw voert of diens plaatsvervang(st)er.

 2.          DE HUUROVEREENKOMST

 2.1        Huurovereenkomsten worden aangegaan door wederzijdse ondertekening van een huurcontract volgens het daartoe door de kerkrentmeesters vastgestelde model tegen de door de kerkrentmeesters vastgestelde huurprijzen.

 2.2        De kerkrentmeesters verstrekken de huurder met wie de overeenkomst is aangegaan een kopie van het door beide partijen ondertekende huurcontract en een exemplaar van deze 'algemene voorwaarden'. De huurovereenkomst kan tevens bestaan uit een door huurder per e-mail aangeleverde aanvraagformulier dat door de verhuurder aan huurder per e-mail wordt bevestigd, dit ter beoordeling door de kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters doen de koster ter kennisneming een kopie van de huurovereenkomst toekomen.

 2.3        De huurder is door de sub 2.1 en 2.2 genoemde overeenkomst aan alle bepalingen van deze 'algemene voorwaarden' gebonden.

 2.4        De kerkrentmeesters kunnen bij het aangaan van de huurovereenkomst bepalen dat de huurder het verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling dient te voldoen.

 2.5        Beëindiging van een voor onbepaalde tijd aangegane huurovereenkomst dient plaats te vinden per e-mail of door aangetekende schriftelijke opzegging van een van de partijen aan de andere, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

 2.6        In geval van gebreke van tijdige betaling of het niet nakomen dan wel het overtreden van enige in de huurovereenkomst of in deze 'algemene bepalingen' voorkomende bepaling, hebben de kerkrentmeesters, onverminderd de bepalingen van de huurwet en de verplichting van de huurder tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, het recht zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst als geëindigd en ontbonden te beschouwen, of de huurder tot nakoming van de huurovereenkomst te noodzaken. Gerechtelijke kosten in deze zijn voor rekening van de huurder.

 2.7        In geval van annulering van de huurovereenkomst door de huurder, minder dan een week voor het ingaan van de huurperiode, blijft de huurder de volle huurprijs en eventuele bijkomende kosten aan de kerkrentmeesters verschuldigd.

 3.          DE HUURPRIJS

 3.1        De huurprijzen zijn vermeld in de door de verhuurder vastgestelde tarievenlijst.

 3.2        De verhuurder is gerechtigd de huurprijs jaarlijks te wijzigen. Tenminste een maand voor de datum van ingang van de wijziging geeft zij aangetekend schriftelijk hiervan kennis aan de huurder. Indien de huurder gedurende die maand de overeenkomst opzegt geldt de wijziging van de huurprijs niet voor de opzeggingstermijn, tenzij in het contract anders is bepaald.

 3.3        In de overeengekomen huurprijs zijn begrepen de kosten van normale verlichting, verwarming en schoonhouden, alsmede de standaard personeelsbezetting van 1 persoon.
Bij huur van de Dorpskerk kan in voorkomende gevallen een afzonderlijke toeslag worden berekend voor gebruik van de piano, afwijkende stoelopstelling en kaarsverlichting.
Voor gebruik van het kerkorgel door derden dient vooraf goedkeuring verkregen te zijn van de beherende organist.

4.          TIJDSPERIODEN VAN VERHUUR

4.1        Verhuur vindt plaats tussen 09.00 en 22.30 uur. Bij verhuur per dagdeel gelden de volgende tijdsperioden:

Ochtend:     9.00 uur – 12.30 uur

Middag:     13.30 uur – 17.00 uur

Avond:       19.00 uur – 22.30 uur

Voor afwijking van deze tijd is de voorafgaande toestemming van de koster nodig. Er kan een extra huurbedrag voor buitengewone tijd in rekening worden gebracht: bij tijdsoverschrijding na 22.30 geldt tot 00.00 uur een toeslag van 50% en na 00.00 uur een toeslag van 100% van de huurprijs.

5.          HET GEBRUIK VAN VERHUURDE RUIMTEN

5.1        Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is verhuurd.

5.2        Onderverhuur aan derden is niet toegestaan.

5.3        Bijzondere kosten die samenhangen met de activiteiten van de huurder in het gehuurde zoals auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van de huurder.

5.4        Het maken van televisie- en/of radio-opnamen is niet toegestaan dan na verkregen schriftelijke toestemming van de verhuurder.

5.5        Het is de huurder niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de koster enige verandering aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen, of publicaties aan, op, in of rondom het gebouw aan te brengen.

5.6        Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard ook te doen plaatsvinden.

5.7        De huurder is niet bevoegd andere ruimten in de kerkgebouwen te betreden of te doen betreden dan het gehuurde en de algemeen toegankelijk te achten ruimten.

5.8        De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan gebouw en/of inventaris van de verhuurder die is toegebracht door hem of door hem in het gebouw toegelaten personen. Eventuele kosten van herstelwerkzaamheden zullen bij de huurder in rekening worden gebracht.

6.          CONTACTEN/COMMUNICATIE TUSSEN HUURDER EN VERHUURDER

6.1        De huurder vraagt tijdig huur van ruimten aan bij de koster inzake het betreffende gebouw. De koster legt de voorlopige reservering vast in een centrale agenda waarna de huurder binnen twee weken de reservering dient te bevestigen bij de koster. De koster informeert de kerkrentmeesters die aan de huurder een aanvraagformulier zal sturen. De huurder stuurt het ingevulde aanvraagformulier aan de kerkrentmeesters die de afspraken na beoordeling zullen vastleggen in een huurovereenkomst.

6.2        De huurder voert voor de ondertekening van de huurovereenkomst (of zoveel later als volgens de koster nog mogelijk wordt geacht) overleg met de koster over de gewenste zaalindeling of meubilairschikking en eventuele consumptieverzorging.

6.3        De huurder dient vergunningen, benodigd in verband met zijn activiteiten in het gehuurde, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het ingaan van de huur aan de kerkrentmeesters te overleggen.

6.4        In de kerkgebouwen mogen geen meegebrachte etenswaren en/of dranken genuttigd worden dan na toestemming van de koster.

6.5        De bediening van de technische apparatuur of bijzondere inventaris van de verhuurder, alsmede het betreden van dienstruimten waarin die zich bevinden, geschiedt uitsluitend door of met toestemming van de koster.

6.6        De koster is te allen tijde bevoegd het gehuurde te betreden voor zover de uitoefening van zijn taak dat noodzakelijk maakt.
Door de koster gegeven aanwijzingen resp. gevraagde verrichtingen dienen te allen tijde te worden opgevolgd resp. uitgevoerd.

6.7        In de gebouwen mag niet worden gerookt.

7.          SLOTBEPALINGEN

7.1        In alle gevallen waarin deze 'algemene voorwaarden' niet voorzien beslissen de kerkrentmeesters.

7.2        Deze regeling werd vastgesteld door de kerkrentmeesters in hun vergadering van 26 mei 2008.

7.3        Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2008.          

De kerkrentmeesters