Beroepingswerk

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is door de kerkenraad benoemd en houdt zich bezig met de zoektocht naar een nieuwe predikant. 

De commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Anthon den Braber, Henk Boerman (secretaris), Annemarie Blokland-Brugman/Ron Blokland, Marianne Hagers, Rijmie Klein, Plonie van der Maarel, Arjen Prins, Henri de Reuver, Cor Smits, Remco Verhagen, Renske Verweij, Maarten Visser en Martin van de Watering (voorzitter).
Omdat de toekomstige predikant ook in de dienst komt van de kerk van Capelle, neemt Fred Pals deel als vertegenwoordiger van de Algemene Kerkenraad.

Internet

U vindt informatie over Beroepingswerk binnen diverse kerkgemeenschappen op de site Kerktijden.nl 


Voortgang 18 juni

De kerkenraad deelt met vreugde mee dat op de gemeentevergadering van afgelopen zondag, de gemeente heeft ingestemd met het uitbrengen van een beroep op de voorgedragen predikant, ds. C. Cluistra uit Hoogeveen.

Tegen de gevolgde procedure zijn geen bezwaren ingediend bij de kerkenraad. De beroepsbrief is gisteren, zaterdag 17 juni, door een aantal kerkenraadsleden bij ds. Cluistra gebracht.

Voor het nemen van een beslissing op het beroep is in de kerkorde een termijn van maximaal 3 weken gesteld. In de morgendienst van zondag 2 juli aanstaande zal ds. Cluistra voorgaan in de Dorpskerk. Na de dienst is er dan gelegenheid om kennis te maken met de dominee en zijn vrouw.

Uw voorbede wordt gevraagd, zodat ds. Cluistra zich gedragen weet om een juiste beslissing te kunnen nemen.

 


Voortgang 11 juni

De kerkenraad deelt met vreugde mee dat op de gemeentevergadering van 11 juni jl. de gemeente heeft ingestemd met het uitbrengen van een beroep op de voorgedragen predikant.

Indien er uiterlijk vrijdag 17 juni a.s. geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn ingediend of deze tijdig zijn opgelost, wordt de beroepsbrief op zaterdag 18 juni a.s. uitgereikt.

Via KerkNieuws, de Website en de kanselafkondiging houden wij u/jullie op de hoogte!


Voortgang 8 juni 2017

Beroepingswerk en uitnodiging gemeentevergadering 11 juni a.s.

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat zowel zij als de Algemene Kerkenraad in een gezamenlijke vergadering unaniem heeft ingestemd met het voornemen om een beroep uit te brengen.

Voordat daadwerkelijk beroepen kan worden moet er nog een stap doorlopen worden. Deze betreft een gemeentevergadering welke op zondag 11 juni, aansluitend aan de morgendienst zal plaatsvinden. 

Vanwege de fusie en de te volgen voorschriften uit de Kerkorde kunnen de stemgerechtigde belijdende leden op deze vergadering hun stem uitbrengen inzake het voorgenomen beroep. 

Indien er instemming is van een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen kan de predikant als verkozen worden verklaard.    

Na deze vergadering blijft een periode over van vijf dagen waarin bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Uiteindelijk kan dan vanaf 16 juni het formele beroep worden uitgebracht.

Allen van harte uitgenodigd voor deze gemeentevergadering van 11 juni.


Voorgang 4 juni 2017

Beroepingswerk en uitnodiging gemeentevergadering 11 juni a.s.

De kerkenraad heeft u en jullie laten weten dat zij unaniem heeft kunnen instemmen met het advies van de beroepingscommissie om een beroep uit te brengen.

Voordat daadwerkelijk beroepen kan worden moeten er nog een paar stappen doorlopen worden. De eerste stap betreft een gezamenlijke vergadering met de Algemene Kerkenraad welke op dinsdag 6 juni zal plaatsvinden. 

Na goedkeuring door de Algemene Kerkenraad zal op zondag 11 juni, aansluitend aan de morgendienst een gemeente-vergadering plaatsvinden. 

Vanwege de fusie en de te volgen voorschriften uit de Kerkorde kunnen de stemgerechtigde belijdende leden op deze vergadering hun stem uitbrengen inzake het voorgenomen beroep. 

Indien er instemming is van een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen kan de predikant als verkozen worden verklaard.    

Na deze vergadering blijft een periode over van vijf dagen waarin bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Uiteindelijk kan dan vanaf 16 juni het formele beroep worden uitgebracht. Allen van harte uitgenodigd voor deze gemeentevergadering.

Beroepingscommissie


Voortgang 28 mei 2017

De kerkenraad is verheugd dat zij afgelopen week unaniem heeft kunnen instemmen op het advies van de beroepingscommissie om een beroep uit te brengen.

Voorafgaand aan een beroep zullen eerst nog een aantal procedurele stappen gezet moeten worden. De eerste stap betreft een gezamenlijke instemming met de Algemene Kerkenraad welke op dinsdag 6 juni a.s. zal plaatsvinden. Na goedkeuring kan de naam van de te beroepen predikant aan u bekend worden gemaakt waarna een gemeentevergadering zal plaatsvinden.

De kerkenraad vraagt u van harte dit beroepingswerk in uw gebeden te betrekken. Via onze Website, KerkNieuws en de kanselafkondigingen houden wij u op de hoogte over de voortgang van het proces.

Namens de Kerkenraad, Jannie Bouman


Voortgang per 12 mei 2017

Op Eerste Paasdag is een afvaardiging van de Beroepingscommissie bij een mogelijk geschikte predikant voor onze Dorpskerk gaan luisteren. Vooraf hebben we al diverse preken van deze predikant via internet beluisterd en die spraken ons aan. De bijgewoonde dienst hebben we ook als zeer positief ervaren.

We hebben contact gezocht en eind april heeft een eerste gesprek met de predikant en zijn vrouw plaatsgevonden.  Zowel de leden van de beroepingscommissie als de predikant en zijn vrouw vonden het een fijn gesprek.

Op vrijdagavond 12 mei hebben we het echtpaar nogmaals gesproken in de consistorie van de Dorpskerk. Dit was wederom een prettig en open gesprek. We denken dat de predikant goed bij de Dorpskerk past. De beroepingscommissie adviseert de kerkenraad om een beroep op deze predikant uit te brengen. Wij vragen u en jou om te bidden voor het beroepingswerk.

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,
Marianne Hagers


Voortgang per 16 april 2017

De afgelopen maanden is de Beroepingscommissie druk bezig geweest met de zoektocht naar de juiste predikant voor onze Dorpskerk. 

Op basis van diverse namen uitgereikt vanuit de gemeente heeft een selectie plaatsgevonden van mogelijke predikanten voor de Dorpskerk. Vanuit deze selectie en diverse keren luisteren is er ook een oriënterend gesprek geweest met een mogelijk geschikte predikant. Helaas heeft dit gesprek niet geleid tot vervolg gesprekken en of een beroep. 

Inmiddels is de Beroepingscommissie al weer een aantal weken verder en is er wederom na een zorgvuldige selectie een mogelijk geschikte predikant gevonden. De eerste signalen rond deze predikant zijn zeer positief. Vandaag is er dan ook een delegatie vanuit de Beroepingscommissie naar deze predikant om te ervaren hoe het is wanneer hij in zijn eigen gemeente voorgaat.


Voortgang per september 2016

Wij willen u informeren over de voortgang van het beroepingswerk. In september zijn we weer volop aan de slag gegaan met onze zoektocht naar een predikant voor onze gemeente. 

We zijn voortvarend te werk gegaan en hebben bekeken welke predikanten beroepbaar zijn. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de ingediende namen door gemeenteleden, de totale groslijst en het advies van het Mobiliteitsbureau van beroepbare predikanten. 

Dit keer hebben we alle beroepbare predikanten vooraf telefonisch benaderd met de vraag of ze daadwerkelijk openstaan voor een beroep van onze gemeente. De predikanten die deze vraag met “Ja” beantwoord hebben, zijn door ons in groepen via internet beluisterd. Hieruit is een selectie gekomen van drie predikanten, die mogelijk bij onze gemeente kunnen passen.

Op dit moment bezoeken wij kerkdiensten waarin deze predikanten voorgaan. Aan u en jou wordt gevraagd om het beroepingswerk in uw gebeden te gedenken: dat de Geest van God wijsheid en onderscheidingsvermogen geeft in te nemen beslissingen.

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,
Marianne Hagers


Voortgang per november 2016

Wij willen u informeren over de voortgang van het beroepingswerk. In september zijn we weer volop aan de slag gegaan met onze zoektocht naar een predikant voor onze gemeente.

We zijn voortvarend te werk gegaan en hebben bekeken welke predikanten beroepbaar zijn. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de ingediende namen door gemeenteleden, de totale groslijst en het advies van het Mobiliteitsbureau van beroepbare predikanten.

Dit keer hebben we alle beroepbare predikanten vooraf telefonisch benaderd met de vraag of ze daadwerkelijk openstaan voor een beroep van onze gemeente. De predikanten die deze vraag met “Ja” beantwoord hebben, zijn door ons in groepen via internet beluisterd. Hieruit is een selectie gekomen van drie predikanten, die mogelijk bij onze gemeente kunnen passen. 

Op dit moment bezoeken wij kerkdiensten waarin deze predikanten voorgaan. Aan u en jou wordt gevraagd om het beroepingswerk in uw gebeden te gedenken: dat de Geest van God wijsheid en onderscheidingsvermogen geeft in te nemen beslissingen.

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,  
Marianne Hagers


Voortgang per 11 december 2016

Uitnodiging gemeentevergadering.

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat zij samen met de Algemene Kerkenraad in een gezamenlijke vergadering unaniem heeft kunnen instemmen om een beroep uit te brengen op ds. G. Kansen uit Hilversum. 

Voordat daadwerkelijk beroep kan worden uitgebracht zal volgende week zondag, 18 december, aansluitend aan de morgendienst een gemeente-vergadering plaatsvinden. Deze vergadering vindt plaats vanwege de fusie en de te volgen voorschriften uit de Kerkorde van de PKN. Tijdens deze vergadering  kunnen de stemgerechtigde belijdende leden hun stem uitbrengen inzake het voorgenomen beroep. 

Indien er instemming is van een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen kan ds. Kansen als verkozen worden verklaard.    

Na deze vergadering blijft een periode over van vijf dagen waarin bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Uiteindelijk kan dan vanaf 23 december het formele beroep worden uitgebracht. Allen van harte uitgenodigd voor deze gemeentevergadering.

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie, 

Martin van de Watering


Voortgang per 18 december 2016

De kerkenraad deelt met vreugde mee dat op de gemeentevergadering van 18 december jl. de gemeente heeft ingestemd met het uitbrengen van een beroep op de voorgedragen predikant, ds. G. Kansen te Hilversum.

Indien er uiterlijk vrijdag 23 december geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn ingediend of deze tijdig zijn opgelost, wordt de beroepsbrief op dinsdag 27 december a.s. door een aantal kerkenraadsleden bij ds. Kansen gebracht. In de ochtenddienst van 8 januari hoopt ds. G. Kansen dan voor te gaan in de Dorpskerk.

Soli Deo Gloria!


Voortgang per 1 januari 2017

De kerkenraad deelt met dankbaarheid en vreugde mee dat afgelopen dinsdag, 27 december, een beroep is uitgebracht op ds. G.A. Kansen uit Hilversum. Uw voorbede wordt gevraagd voor ds. Kansen en zijn gezin dat God duidelijkheid zal geven om een juiste beslissing te kunnen nemen.

Ds. Kansen heeft drie weken de tijd om op het beroep te beslissen.


Voortgang per 15 januari 2017

Ds. G.A. Kansen uit Hilversum heeft laten weten te bedanken voor het op hem uitgebrachte beroep. Uiteraard is dit een teleurstelling voor de beroepingscommissie, de kerkenraad, maar zeker ook voor de gehele gemeente. We vertrouwen vast op Gods leiding en zullen in geloof moedig voorwaarts gaan op onze zoektocht naar een nieuwe predikant.

Wilt u de beroepingscommissie en het beroepingswerk blijvend in uw gebed gedenken? Via onze Website, via KerkNieuws en de kanselafkondigingen houden wij u op de hoogte over de voortgang van het proces.

Namens de kerkenraad,
Cilia Sprong (scriba)


Voortgang per 17 februari 2017

Wij willen u informeren over de voortgang van het beroepingswerk. In januari heeft ds. Kansen uit Hilversum bedankt voor het beroep. Ook voor ons was dat een teleurstelling. Maar we vertrouwen op Gods plan en gaan moedig door met onze zoektocht naar een nieuwe predikant. In februari zijn we weer volop aan de slag gegaan. Mogen we u en jou vragen om het beroepingswerk in uw gebeden te gedenken: dat de Geest van God wijsheid en onderscheidingsvermogen geeft in te nemen beslissingen

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,
Marianne Hagers